iprosperita

iprosperita

Certifikační orgány certifikující osoby
SocialTwist Tell-a-Friend
Středa, 15. dubna 2015

goroV květnu 2013 byla vydána technická norma ČSN EN ISO/IEC 17024:2013[1] určená k akreditaci orgánů pro certifikaci osob, která nahradila verzi z roku 2003 (zrušena k 1.6.2013). Přechodné období pro platnost osvědčení o akreditaci vydaných podle této již zrušené verze normy končí 1.7.2015. Do tohoto data musí být všechny certifikační orgány poskytující akreditovanou certifikaci osob posouzeny národním akreditačním orgánem – v České republice Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) – a musí prokázat, že splňují všechny požadavky ČSN EN ISO/IEC 17024:2013. Pokud k tomu takto nedojde, pak po 1.7.2015 ČIA rozhodne o pozastavení akreditace udělené dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 a stanoví certifikačnímu orgánu lhůtu pro zjednání nápravy.

Lze očekávat, že v praxi bude toto přechodné období zkráceno skutečností, že se certifikační orgány nechají posoudit na plnění požadavků ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 v rámci pravidelných dozorů již před tímto termínem.

Jedním z nových a zcela zásadních požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 je nutnost existence tzv. certifikačního schématu (CS), což jsou, dle definice obsažené v normě, požadavky na odbornou způsobilost a jiné požadavky týkající se specifických pracovních nebo dovednostních kategorií osob. Základní prvky a požadavky na CS jsou uvedeny v kapitole 8 normy a patří mezi ně např. rozsah certifikace, popis náplně a úkolů, požadovaná odborná způsobilost, kritéria pro prvotní a opakovanou certifikaci, metody a kritéria týkající se dozoru. Dále norma požaduje, aby se na přípravě a aktualizaci CS podíleli vhodní odborníci zastupující všechny výrazně dotčené strany. Další náležitosti certifikačních schémat jsou upraveny v dokumentu Evropské akreditace EA-1/22.

To, že naplnit výše uvedené požadavky nebude snadné, bylo jasné již ve fázi překladu nové verze normy. Proto ČIA zorganizoval již v prvním pololetí roku 2013 sérii seminářů, kde informoval certifikační orgány pro certifikaci osob o požadavcích normy a kde byly diskutovány způsoby jejich naplnění, zejména pak obsah certifikačních schémat.

Pokud certifikace probíhá podle technických norem nebo normativních dokumentů určených pro certifikaci osob[2], pak ČIA prověří, že jsou splněny obecné požadavky na akreditaci, požadavky normy a dokumentu EA-1/22. V opačném případě musí před prvním podáním žádosti o udělení akreditace vlastník schématu nebo jeho zástupce ČIA doložit naplnění požadavků EA-1/22 a ČSN EN ISO/IEC 17024:2013[3].

Proces přezkoumávání CS již byl na ČIA několikrát úspěšně dokončen. CS, u nichž nebyl zjištěn nesoulad s dokumentem EA-1/22 a ČSN EN ISO/IEC 17024:2013, jsou uvedena na internetových stránkách ČIA[4] včetně odkazu, kde lze informace o CS získat.

Největší komplikace způsobuje požadavek, aby se k CS vyjádřily všechny výrazně dotčené strany, protože pro každou funkci mohou být tyto dotčené strany odlišné a může jich být větší počet. Na problémy se naráží i při komunikaci s dotčenými stranami, které zastupují odlišné a v některých případech i protikladné zájmy. Nalezení společného názoru tak může být velice časově náročné či nemožné.

Existuje riziko, že pokud v nejbližší době nedojde mezi dotčenými stranami k dohodě a nebudou vytvořena certifikační schémata, pak pro některé funkce, které jsou nyní v rozsahu udělených akreditací, nebude možno po 1.7.2015 vydávat certifikáty s odkazem na akreditaci.

Na závěr je nutno zmínit a zdůraznit, že platnost certifikátů s odkazem na akreditaci vydaných v souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 nebude dotčena.

Mgr. Dušan Vácha – garant rozvoje akreditace certifikačních orgánů certifikujících osoby (COP)[1] ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob

[2] např. ČSN EN ISO 9606-1:2014 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli; ČSN EN ISO 9606-2:2005 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 2: Hliník a jeho slitiny; ČSN EN ISO 9712:2013 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT; TPG 927 06:2004 Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu

[3] Dokument MPA 70-01-14 Postup pro přezkoumání podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod souhrnně uvádí požadavky EA-1/22 A-AB a ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 a postupy ČIA pro přezkoumání podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod

[4] http://www.cai.cz/akreditace/certifikacni-organy/cop/lists.aspx

 

Další články

Doporučujeme

 • 04. 08. 2015

  Chystá se Management 2020+

  Sdružení Czech Top 100 a poradenská společnost M.C. TRITON uspořádají 12. listopadu 2015 odbornou konferenci, která se bude zabývat sdílením trendů řízení v soukromém, veřejném a neziskovém sektoru

  pokračování »
 • Kurzy bezpečné jízdy v ČR
  09. 09. 2015

  Kurzy bezpečné jízdy v ČR

  Kurz bezpečné jízdy neboli škola smyku je teoreticko-praktický program určený pro všechny řidiče. Jejich účel je jednoduchý – připravit řidiče na nestandardní situace za volantem a přispět tak k všeobecné bezpečnosti na silnicích. Bonusem je navíc to, že kurz vás bude bavit. Často se proto poukazy na zážitkové školy smyku dávají darem k nejrůznějším příležitostem.

  pokračování »