INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 19. rokem
logo_CIA_JPGVzdělávání jako proces neustálého osvojování znalostí a dovedností probíhá i získáváním zkušeností v oblastech činností, které lidé vykonávají. Z uvedeného vyplývá, že i v oblastech, kterými se zabývá akreditace, tzn. zkoušení, kalibrace, certifikace a inspekce, je nutné věnovat se zvyšování úrovně způsobilosti pracovníků.

Požadavky na způsobilost pracovníků akreditovaných subjektů a akreditačního orgánu stanovují příslušné předpisy, kterými se tyto subjekty musí ve své činnosti řídit.Na základě těchto požadavků je zařazen mezi cíle rozvoje Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA) cíl – zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti akreditace, jehož jednou z částí je vzdělávání v oblasti akreditace (semináře, školení, workshopy).

Systém vzdělávání ČIA zahrnuje odborné akce:

- pro vedoucí posuzovatele to jsou semináře k auditorským praktikám (harmonizace průběhu posuzování) a pořádání odborných skupin (požadavky na subjekty v jednotlivých oblastech akreditace);

- pro odborné posuzovatele to jsou úvodní školení (seznámení s procesem akreditace, auditorskými praktikami); a zdokonalovací semináře (nové znění norem, výklady EA, ILAC, IAF a FALB k požadavkům harmonizovaných norem a dokumentů);

- pro akreditované subjekty a žadatele o akreditaci to jsou informační semináře (pro akreditované subjekty a žadatele o akreditaci), workshopy (pro subjekty přecházející z procesu akreditace podle smluvního vztahu na proces s aplikací správního řádu), semináře ke změně požadavků na akreditované subjekty (nové znění norem, výklady EA, ILAC, IAF a FALB k požadavkům harmonizovaných norem a dokumentů), a semináře k nejčastěji se vyskytujícím problémům při posuzování (informace o naplňování jednotlivých požadavků harmonizovaných norem a dalších dokumentů využívaných při akreditaci).

Pro naplnění motta, které si ČIA stanovil pro oblast vzdělávání: v rámci vzdělávání ČIA musí dostávat stejné informace pracovník i zákazník, si ČIA dal za aktuální cíl poskytovat pracovníkům akreditovaných subjektů možnost jejich průběžného vzdělávání v systémových kritériích dokumentů využívaných k akreditaci a v předstihu informovat akreditované subjekty a další zainteresované strany o nových požadavcích na akreditaci nebo o zavádění nových služeb, které bude poskytovat.

Z tohoto pohledu se jeví jako velice vhodné využívání zavedeného systému vzdělávání v ČIA i pro předávání informací pracovníkům akreditovaných subjektů. Připravovaný systém vzdělávání ČIA by měl přinést i informace subjektům o seminářích v dostatečném předstihu tak, aby mohl být pro pracovníky akreditovaných subjektů zpracován program jejich vzdělávání.

V systému vzdělávání ČIA je využívána i činnost Centra technické normalizace při ČIA (dále jen CTN), které má ve svém rozsahu působnosti přejímání mezinárodních norem a předpisů týkajících se akreditace. Při propojení činností CTN na systém vzdělávání je vytvořen prostor pro informování českých akreditovaných subjektů o nových požadavcích a nových službách již v etapě tvorby mezinárodního dokumentu. Využití výsledků práce CTN v procesu vzdělávání přináší možnost prodloužení času přípravy subjektů na zapracování změn do jejich systému managementu nebo prodloužení doby na přípravu na zavedení nové služby.

Na základě zkušeností z uplynulých let a vyhodnocení zpětné vazby od zákazníků ČIA je možné konstatovat, že oblast na kterou bude vhodné se prioritně zaměřit je vzdělávání vedoucích pracovníků, manažerů kvality, interních auditorů a metrologů akreditovaných subjektů. Z uvedeného důvodu přistoupil ČIA k pořádání každoročních seminářů nejen pro pracovníky ve zmíněných funkcích akreditovaných subjektů, ale i pro další zájemce, kteří budou mít zájem o průběžné vzdělávání v oblasti systému managementu kvality. Témata těchto seminářů budou vycházet z analýzy nejčastěji řešených problémů v provozovaných systémech managementu. V rámci letošního roku je realizován pilotní projekt seminářů zaměřených na řízení dokumentace, metrologické zabezpečení a problematiku subdodávek a dodávek.

V současné době ČIA připravuje nové internetové stránky, kde budou informace o připravovaných seminářích se všemi potřebnými informacemi k dispozici.

Předpokládám, že popsaný systém vzdělávání ČIA i se zaměřením na pořádání seminářů, bude pro akreditované subjekty, další zájemce o akreditaci a zainteresované strany, přínosný a poskytne jim všechny potřebné informace. Adresa internetových stránek ČIA: www.cai.cz

Ing. Milan Badal

Český institut pro akreditaci, o. p. s.

Slovo ke dni

  • Kde vládnou ženy a co z toho plyne

    Tak se jmenovalo setkání, jež se uskutečnilo 18. září v Praze z iniciativy agentury Helas, jež proslula organizováním originální soutěže Ocenění českých podnikatelek. Ta vyhledává a popularizuje osobnosti ženského businessu, firmy s českým kapitálem, jejichž majitelky jsou ženy. Téma onoho podvečera spojovaly čtyři příběhy, čtyři osudy těch, které našly odvahu a pustily se do podnikání po svém, originálně a bez předsudků. A co se za takovou odvahou skrývá? Nejen spousty času, osobní energie, odříkání, ale hlavně radost. Radost z nového poznání, výsledků, jež prokazují, že se věci i lidé dokáží dát do pohybu, pokud nechybí vůle, píle, chuť a sny. Obdiv patří ještě jedné maličkosti – že se tyto aktérky české podnikatelské scény nezdráhají mluvit o svých zkušenostech, pocitech, emocích před ostatními. Dar, který jim rozvazuje jazyk,...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2017

INZERCE

Partneři

Generální partner:

TOSlogo 172

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

gascontrol 175

Vyšlo u nás 

 

Partneři plus:

tsoft VSPAP 160 EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3 logo_zts_87_2 ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

Hlavní odborný partner: logo-npk Odborní partneři: csj105 sok67 cia 60 svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105

INZERCE