INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 19. rokem

Proces akreditace upravený po novelizaci zákona č. 22/1997 Sb. dává Českému institutu pro akreditaci, o. p. s., (ČIA) nové možnosti, které akreditované subjekty posuzování opět široce využívají. Od 1. ledna 2014 je v tomto procesu novinkou a alternativou ke správnímu řízení možnost uzavřít veřejnoprávní smlouvu.

Od nabytí účinnosti novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v květnu 2013 (zákon č. 100/2013 Sb.) je akreditovaným subjektům posuzování shody opět umožněno disponovat v daném okamžiku vždy pouze jediným platným osvědčením o akreditaci a mít i jeho cizojazyčné znění.

Akreditaci v České republice zabezpečuje Český institut pro akreditaci, o. p. s. (ČIA), jako jediný akreditační orgán České republiky notifikovaný Evropské komisi v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008/ES, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad

trhem. Na základě tohoto předpisu je akreditace považována za výsadní prostředek dokládající odbornou způsobilost subjektů posuzování shody.

ČIA vydávání jednoho platného osvědčení o akreditaci realizuje dvěma způsoby: na žádost subjektů o sloučení vydaných osvědčení o akreditaci nebo na základě žádosti o změnu rozsahu akreditovaných činností. Ředitel ČIA Ing. Jiří Růžička, MBA, upřesnil: „K termínu účinnosti zákona č. 100/2013 Sb. bylo vydáno více než jedno osvědčení o akreditaci anebo jedno a více rozhodnutí související s tímto osvědčením celkem

284 akreditovaným subjektům posuzování shody. To představovalo téměř třetinu všech subjektů. V současné době jde již pouze o 21 z nich.“

Akreditace, jako oficiální potvrzení nezávislosti, objektivity a odborné způsobilosti subjektu posuzování shody pro vykonávání definovaných činností, je prováděna v souladu s harmonizovanými normami a dalšími dokumenty stanovujícími akreditační požadavky. Dokladem o udělené akreditaci a jejím rozsahu je osvědčení o akreditaci. Možnost jeho vydávání též v cizím jazyce začaly akreditované subjekty využívat ihned, jak jen to bylo možné. Důvodem bylo zejména doložení své odborné způsobilosti a nabídka služeb i mimo území České republiky. Standardně ČIA osvědčení o akreditaci vystavuje v anglickém, německém a francouzském jazyce. Vydávají se také v jazyce slovenském, ruském a polském.

Zcela zásadně novou možností je pro zájemce o akreditaci uzavření veřejnoprávní smlouvy s ČIA, což umožňuje § 17 zákona č. 22/1997 Sb. Tato veřejnoprávní smlouva je uzavírána především pro udělení akreditace, prodloužení platnosti udělené akreditace a rozšíření jejího rozsahu. Ostatní možnosti uzavření veřejnoprávní smlouvy, pro které to umožňuje § 17 zákona č. 22/1997 Sb., jsou řešeny jiným vhodnějším způsobem.

Na průběhu vlastního posuzování odborné způsobilosti se při uzavření veřejnoprávní smlouvy nic nemění. Veřejnoprávní smlouva však eliminuje tzv. „vrchnostenské“ postavení na úroveň dvou smluvních stran. Umožňuje rovněž některé odchylky od správního řízení, jako je například zasílání vyúčtování (faktury) namísto rozhodnutí o vynaložených nákladech, což v některých účtárnách akreditovaných subjektů při provádění akreditace ve správním řízení i dosud způsobuje nepochopení a potřebu vysvětlování.

Pro zájemce je na webových stránkách ČIA www.cai.cz (v části Dokumenty ke stažení) k dispozici formulář Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy a návod na jeho vyplnění. Rovněž je možné se tam seznámit se vzory veřejnoprávní smlouvy.

V současné době jsou již uzavřeny a uplatňovány první veřejnoprávní smlouvy mezi ČIA a téměř 40 subjekty posuzování shody. Pro akreditované subjekty, kterým končí platnost osvědčení o akreditaci v roce 2015, probíhají workshopy zaměřené na objasnění prodloužení udělené akreditace formou veřejnoprávní smlouvy. Účast na nich je bezplatná a účastníci se dozví nejen o obecném rámci a možnostech veřejnoprávní smlouvy, ale i praktické informace a zkušenosti s její přípravou a aplikací.

JUDr. Soběslav Hlinka, Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D., Český institut pro akreditaci, o. p. s.

Slovo ke dni

  • Kde vládnou ženy a co z toho plyne

    Tak se jmenovalo setkání, jež se uskutečnilo 18. září v Praze z iniciativy agentury Helas, jež proslula organizováním originální soutěže Ocenění českých podnikatelek. Ta vyhledává a popularizuje osobnosti ženského businessu, firmy s českým kapitálem, jejichž majitelky jsou ženy. Téma onoho podvečera spojovaly čtyři příběhy, čtyři osudy těch, které našly odvahu a pustily se do podnikání po svém, originálně a bez předsudků. A co se za takovou odvahou skrývá? Nejen spousty času, osobní energie, odříkání, ale hlavně radost. Radost z nového poznání, výsledků, jež prokazují, že se věci i lidé dokáží dát do pohybu, pokud nechybí vůle, píle, chuť a sny. Obdiv patří ještě jedné maličkosti – že se tyto aktérky české podnikatelské scény nezdráhají mluvit o svých zkušenostech, pocitech, emocích před ostatními. Dar, který jim rozvazuje jazyk,...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2017

INZERCE

Partneři

Generální partner:

TOSlogo 172

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

gascontrol 175

Vyšlo u nás 

 

Partneři plus:

tsoft VSPAP 160 EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3 logo_zts_87_2 ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

Hlavní odborný partner: logo-npk Odborní partneři: csj105 sok67 cia 60 svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105

INZERCE