iprosperita

iprosperita

Společenskou odpovědnost dnes chápeme jako průnik významných hodnot
SocialTwist Tell-a-Friend
Úterý, 25. dubna 2017

Ještě před pár lety se o společenské odpovědnosti hovořilo mlhavě. Ne každá firma či organizace věděla, co si pod tímto pojmem má představit, natož, aby tušila, co zařadit do svých rozvojových plánů. Postupně však tato dvě slova nabyla mnoha konkrétních podob. Hovořilo se o nich také na březnové konferenci SYMA (Systémy managementu) v Praze.

Uskutečnil se již 20. ročník, charakterizovaný sloganem Nebojte se novinek. SYMA je každoroční setkání a výměna zkušeností absolventů kurzů a držitelů certifikátů, jenž pořádá a uděluje Česká společnost pro jakost. Letošní dvoudenní jednání přineslo řadu nových příkladů i zkušeností. Co nás zaujalo a nač bychom rádi navedli i vaši pozornost?

Med na letišti

Ing. Lucie Bílková z Letiště Praha prezentovala způsob monitoringu ovoce, zemědělských plodin a biomonitoring včelstev v okolí letiště Praha/Ruzyně. Zaměřila se na způsoby sledování kvality ovzduší v okolí. Letiště Praha, a.s., sleduje vliv svého provozu na jednotlivé složky životního prostředí. Snaží se tak předcházet znečišťování a snižovat důsledky vlastní činnosti na kvalitu vod, ovzduší a půdy. Jde především o lokality Přední Kopanina, Horoměřice, Nebušice, Jeneč, Kněževes a vnitřní areál letiště. Tento monitoring zavedla firma v roce 2005 a zaměřen je zejména na obsah těžkých kovů a organických látek v plodinách a travním porostu v okolí. Sledování provádí akreditovaná laboratoř Ústavu analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Co je podstatné – výsledky ukazují, že zatím nedošlo ve vzorcích plodin k překročení hladin polycyklických aromatických uhlovodíků, měřené hodnoty jsou obvyklé i v jiných aglomeracích České republiky a v městských oblastech zatížených dopravou. Např. v žádném ze vzorků pšenice, jablek či medu uvedené hodnoty nepřevýšily normu. Důležité je, že roční zpráva o monitoringu je zasílána obcím a městské části, v jejichž lokalitách jsou vzorky odebírány.
    Jako jeden ze způsobů sledování dopadu provozu letiště byl zahájen na Letišti Václava Havla Praha chov šesti včelstev. Hlavním cílem je mapovat cizorodé látky ve včelích produktech. V roce 2016 vyprodukovaly včely chované na letišti z prvního a druhého stáčení přibližně 95 kg medu. Vzorky byly odeslány do Výzkumného ústavu včelařského a rovněž tak na VŠCHT. Závěr je vynikající: med z letiště má výbornou kvalitu a v letech 2012 a 2016 získal certifikát Český med vydávaný Českým svazem včelařů.
    Byla rovněž navázána spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou, a to na rozbor botanického složení spásaného porostu ovcemi v regionu letiště, dále se provádí monitoring kvality povrchové vody v tocích Únětického a Kopaninského potoka, monitoring podzemních vod pro zjišťování výskytu ropných a jiných znečišťujících látek pomocí hydrogeologických vrtů, monitoring úrovně znečištění ovzduší z různých zdrojů, a také monitoring hluku.
    To vše jsou příklady aktivit, které se vztahují k péči o životní prostředí i společenské odpovědnosti. Jsou potřebné i vítané.

S úctou k vodě

Co znamená pojem společenská odpovědnost pro Vodárenskou akciovou společnost, a.s? Na toto téma poukazuje podnik už ve svém motu: Voda a lidé – partneři pro život. Jak nastínila v příspěvku Mgr. Iva Šebková z této společnosti, propojenost mezi firmou, obcemi, ale i občany se odráží ve všech aktivitách uvedené společnosti. Ročně sama připravuje nebo participuje na více než 150 projektech. K tomu se však v běžných činnostech podnik snaží přidat ještě něco navíc. Například rekonstruované objekty, které byly architektonicky navrhovány tak, aby se co nejlépe začlenily do krajiny, byly oceněny jako Stavba roku. Některé provozované objekty proměňuje v turistické atrakce.
    Nejvýznamnější oblastí v rámci společenské odpovědnosti je výchova dětí a mládeže zaměřená na význam vody, šetrné zacházení s jejími zásobami, poznávání procesů výroby pitné vody, čištění odpadních vod, odebírání vzorků vody, ochrana jejich zdrojů apod. Vznikl tak třeba projekt Znám křišťálovou studánku, kdy jsou třídní kolektivy patrony zdrojů pitné vody a podnik jim pomáhá s pravidelnou kontrolou vody v nich.
    Vodárenská akciová společnost je v ČR šestou největší společností, která provozuje vodovody a kanalizace. Pitnou vodou zásobuje 540 000 obyvatel v 700 obcích na území tří krajů, především na jihu Moravy a na Vysočině. Stará se o 5000 km vodovodní sítě, 3000 km kanalizační sítě, o více než 80 úpraven vody a 150 čistíren odpadních vod. Jde o ryze českou firmu, jejímž vlastníkem je Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. Tuto společnost vlastní výhradně svazky obcí nebo samostatná města a obce. Zásady CSR jsou nastaveny ve strategii podniku: každoročně jsou obsaženy v marketingovém plánu, jsou cílené, dle jasných pravidel podle myšlenky Pomáhat tam, kde podnikáme.

Dobré skutky vedou k cíli

Druhý největší německý drogistický řetězec ROSSMANN provozuje v České republice 132 prodejen a seberealizaci dává více než 750 zaměstnanců. Je férovým zaměstnavatelem i partnerem, který se silně angažuje v projektech se sociálním zaměřením a dlouhodobě také usiluje o zlepšování životního prostředí. Již osm let například ve spolupráci s Nadací Naše dítě podporuje děti v rámci kampaně 5.000.000 Kč pro dětský úsměv – podařilo se vybrat již 41 milionů korun.
    V rámci konceptu celofiremního projektu společenské odpovědnosti ROSSMANN inspiruje se firma věnuje pilířům zdraví, ekologie, vzdělávání, rodičovství a dobrovolnictví a podporuje dobré skutky. Jak zdůraznila Mgr. Olga Stanley, prvořadým cílem je šířit jak uvnitř firmy tak mezi zaměstnanci i mezi zákazníky a všemi obchodními partnery principy odpovědného přístupu k sobě a okolí. Firma se loni zapojila do celorepublikové kampaně Národní potravinová sbírka, při které se podařilo vybrat pro lidi v nouzi více než jednu tunu drogistického zboží. Zároveň se mohli zaměstnanci poprvé začlenit do celosvětové charitativní akce Give and Gain, která je zaměřena na firemní dobrovolnictví.
    CSR do škol je zase iniciativa, která vznikla ve spolupráci České společnosti pro jakost a Prahy 13, kdy se v pěti základních školách realizoval projekt škol ve vyspělosti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Jednotlivé školy byly proškoleny v problematice CSR podle modelu „Committed to Sustainability“, tedy jak měřit a zlepšovat přístupy společenské odpovědnosti. V rámci této aktivity byla vydána publikace pro ostatní školy jako inspirace, která je také zdarma ke stažení na webu ČSJ. Počítá se se zapojením dalších českých škol.
    Podpora ušlechtilých myšlenek, snah, cílů, skutků. I to spadá do portfolia činnosti České společnosti pro jakost. Na její půdě se potkávají osobnosti, reprezentanti firem, organizací, špičkoví specialisté, vizionáři. Cílem je podpora všeho dobrého, co dává smysl pro život na této planetě.     

Eva Brixi

 

Doporučujeme

 • 04. 08. 2015

  Chystá se Management 2020+

  Sdružení Czech Top 100 a poradenská společnost M.C. TRITON uspořádají 12. listopadu 2015 odbornou konferenci, která se bude zabývat sdílením trendů řízení v soukromém, veřejném a neziskovém sektoru

  pokračování »
 • Kurzy bezpečné jízdy v ČR
  09. 09. 2015

  Kurzy bezpečné jízdy v ČR

  Kurz bezpečné jízdy neboli škola smyku je teoreticko-praktický program určený pro všechny řidiče. Jejich účel je jednoduchý – připravit řidiče na nestandardní situace za volantem a přispět tak k všeobecné bezpečnosti na silnicích. Bonusem je navíc to, že kurz vás bude bavit. Často se proto poukazy na zážitkové školy smyku dávají darem k nejrůznějším příležitostem.

  pokračování »