INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 19. rokem

goroV květnu 2013 byla vydána technická norma ČSN EN ISO/IEC 17024:2013[1] určená k akreditaci orgánů pro certifikaci osob, která nahradila verzi z roku 2003 (zrušena k 1.6.2013). Přechodné období pro platnost osvědčení o akreditaci vydaných podle této již zrušené verze normy končí 1.7.2015. Do tohoto data musí být všechny certifikační orgány poskytující akreditovanou certifikaci osob posouzeny národním akreditačním orgánem – v České republice Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) – a musí prokázat, že splňují všechny požadavky ČSN EN ISO/IEC 17024:2013. Pokud k tomu takto nedojde, pak po 1.7.2015 ČIA rozhodne o pozastavení akreditace udělené dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 a stanoví certifikačnímu orgánu lhůtu pro zjednání nápravy.

Lze očekávat, že v praxi bude toto přechodné období zkráceno skutečností, že se certifikační orgány nechají posoudit na plnění požadavků ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 v rámci pravidelných dozorů již před tímto termínem.

Jedním z nových a zcela zásadních požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 je nutnost existence tzv. certifikačního schématu (CS), což jsou, dle definice obsažené v normě, požadavky na odbornou způsobilost a jiné požadavky týkající se specifických pracovních nebo dovednostních kategorií osob. Základní prvky a požadavky na CS jsou uvedeny v kapitole 8 normy a patří mezi ně např. rozsah certifikace, popis náplně a úkolů, požadovaná odborná způsobilost, kritéria pro prvotní a opakovanou certifikaci, metody a kritéria týkající se dozoru. Dále norma požaduje, aby se na přípravě a aktualizaci CS podíleli vhodní odborníci zastupující všechny výrazně dotčené strany. Další náležitosti certifikačních schémat jsou upraveny v dokumentu Evropské akreditace EA-1/22.

To, že naplnit výše uvedené požadavky nebude snadné, bylo jasné již ve fázi překladu nové verze normy. Proto ČIA zorganizoval již v prvním pololetí roku 2013 sérii seminářů, kde informoval certifikační orgány pro certifikaci osob o požadavcích normy a kde byly diskutovány způsoby jejich naplnění, zejména pak obsah certifikačních schémat.

Pokud certifikace probíhá podle technických norem nebo normativních dokumentů určených pro certifikaci osob[2], pak ČIA prověří, že jsou splněny obecné požadavky na akreditaci, požadavky normy a dokumentu EA-1/22. V opačném případě musí před prvním podáním žádosti o udělení akreditace vlastník schématu nebo jeho zástupce ČIA doložit naplnění požadavků EA-1/22 a ČSN EN ISO/IEC 17024:2013[3].

Proces přezkoumávání CS již byl na ČIA několikrát úspěšně dokončen. CS, u nichž nebyl zjištěn nesoulad s dokumentem EA-1/22 a ČSN EN ISO/IEC 17024:2013, jsou uvedena na internetových stránkách ČIA[4] včetně odkazu, kde lze informace o CS získat.

Největší komplikace způsobuje požadavek, aby se k CS vyjádřily všechny výrazně dotčené strany, protože pro každou funkci mohou být tyto dotčené strany odlišné a může jich být větší počet. Na problémy se naráží i při komunikaci s dotčenými stranami, které zastupují odlišné a v některých případech i protikladné zájmy. Nalezení společného názoru tak může být velice časově náročné či nemožné.

Existuje riziko, že pokud v nejbližší době nedojde mezi dotčenými stranami k dohodě a nebudou vytvořena certifikační schémata, pak pro některé funkce, které jsou nyní v rozsahu udělených akreditací, nebude možno po 1.7.2015 vydávat certifikáty s odkazem na akreditaci.

Na závěr je nutno zmínit a zdůraznit, že platnost certifikátů s odkazem na akreditaci vydaných v souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 nebude dotčena.

Mgr. Dušan Vácha – garant rozvoje akreditace certifikačních orgánů certifikujících osoby (COP)[1] ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob

[2] např. ČSN EN ISO 9606-1:2014 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli; ČSN EN ISO 9606-2:2005 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 2: Hliník a jeho slitiny; ČSN EN ISO 9712:2013 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT; TPG 927 06:2004 Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu

[3] Dokument MPA 70-01-14 Postup pro přezkoumání podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod souhrnně uvádí požadavky EA-1/22 A-AB a ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 a postupy ČIA pro přezkoumání podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod

[4] http://www.cai.cz/akreditace/certifikacni-organy/cop/lists.aspx

Slovo ke dni

  • Peníze nechte doma!

    Do české kotliny přišla další novinka. S chytrým mobilním telefonem, který neustále nosíme s sebou, zaplatíme každou útratu. Stačí do něj nahrát platební kartu, a pak mít ještě nějaké peníze na účtu, nebo otevřený úvěr. Zjišťuji, že hotovost v peněžence vlastně mám zbytečně, a možná, že i ta se brzy stane jen historickou relikvií. Do smartphonu budeme moci dřív nebo později nahrát i další karty, například na MHD, zdravotního pojištění, možná jednou i občanský průkaz a cestovní pas. Má to své nesporné výhody – jedno zabezpečené zařízení bude stačit na vše. Avšak vznikne i jeden poměrně zásadní problém: Pokud mobil ztratím, přijdu o vše, i o svou, nejen elektronickou, identitu. Pavel Kačer

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2017

INZERCE

Partneři

Generální partner:

TOSlogo 172

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

gascontrol 175logo KOB

Vyšlo u nás 

 

Partneři plus:

tsoft VSPAP 160 EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3 logo_zts_87_2 ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

Hlavní odborný partner: logo-npk Odborní partneři: csj105 sok67 cia 60 svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105

INZERCE