INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Tento materiál publikujeme na základě spolupráce s Úřadem průmyslového vlastnictví. karabec 1 kopieÚčastníci řízení mají možnost odstranit svůj spor v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví s využitím ADR metod. Smírné urovnání sporu je výslovně upraveno v § 26b zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) přihlašovateli a namítajícímu na základě jejich společné žádosti stanoví v průběhu námitkového řízení lhůtu alespoň dvou měsíců ke smírnému urovnání.

Jde o možnost smíru v rámci řízení o námitkách vyplývající z transpozice čl. 43 odst. 3 harmonizační směrnice 2015/2436, a jak z důvodové zprávy vyplývá, smírné urovnání je procesní postup, který umožní účastníkům řízení o námitkách, které je řízením inter partes, dohodnout se o rozsahu práv uplatněných proti přihlášenému označení. Pokud účastníci řízení o námitkách společně požádají o možnost smírného urovnání, je jim poskytnuta lhůta a Úřad rozhodne v rozsahu smíru.

Na základě shora uvedeného Úřad přihlašovateli a namítajícímu na základě jejich společné žádosti stanoví v průběhu námitkového řízení lhůtu alespoň dvou měsíců ke smírnému urovnání. Není-li smíru dosaženo, Úřad rozhodne podle obsahu spisu. Přijetí žádosti nepodléhá správnímu poplatku. Ke smírnému urovnání však mohou účastníci řízení dospět i bez využití postupu dle § 26b zákona, např. tím, že uzavřou smír sami nebo prostřednictvím mediátora, kterého si zvolí. Námitkové řízení pak může být na základě dohody účastníků zcela nebo z části zastaveno. Tím nejsou dotčena případná další práva a povinnosti účastníků, vyplývající z uzavřené dohody. Účastníci přitom postupují podle § 45 odst. 4 správního řádu, podle kterého žadatel může zúžit předmět své žádosti nebo vzít žádost zpět; toto právo však nelze uplatnit v době od vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně do zahájení odvolacího řízení.

Možnost smírného urovnání sporu je dále upravena v zákoně č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele. Konkrétně podle § 21 odst. 3, § 22a a 22b tohoto zákona Úřad vyzve strany sporu (žadatele a namítajícího), aby smírným jednáním rozpor odstranili. K tomu jim Úřad stanoví přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů. V případě, že mezi žadatelem a tím, kdo uplatnil námitku, byl rozpor odstraněn, má se za to, že námitka byla vzata zpět.

Pouze v těchto dvou případech zvláštní zákony na ochranu duševního (průmyslového) vlastnictví výslovně upravují, resp. předpokládají, možnost smírného řešení sporu mezi účastníky řízení, aniž by však výslovně upravovaly možnost řešení jejich sporu metodami ADR, zejména mediací. Přesto nic nebrání stranám sporu (účastníkům řízení), aby se dohodly na smírném urovnání sporu mimo probíhající správní řízení právě za účasti mediátora. Možnost smírného urovnání může dopadat ale jen na taková řízení, která lze zahájit na návrh, nikoli v případech zahajovaných Úřadem z moci úřední.
Je však otázkou, zda v důsledku probíhajícího smírného urovnání dochází ke stavění lhůt a k přerušení řízení, či nikoliv, neboť zákony na ochranu průmyslového vlastnictví tuto možnost výslovně neupravují. Podle mého názoru promlčecí a prekluzivní lhůty u orgánu veřejné moci po dobu mediace mezi stranami sporu neběží v případě, že lze smlouvu považovat za dohodu o mimosoudním jednání ve smyslu § 647 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Takovou dohodou bude v každém případě smlouva o provedení mediace uzavřená mezi účastníky a mediátorem za účelem vyřešení jejich sporu na základně zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci). V případě, že si strany přejí využít minimálně dvouměsíční lhůty ke smírnému urovnání prostřednictvím mediace vedené v průběhu řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky, požádají Úřad společně o poskytnutí přiměřené lhůty podle § 26b zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění.
Úřad za účelem informování sporných stran (účastníků řízení) o možnostech využití ADR metod v řízeních před tímto úřadem zveřejnil na svých webových stránkách www.upv.gov.cz v sekci služby informace o provádění mediací. Stranám sporu (účastníkům řízení) je tak umožněno, aby se dohodly na smírném urovnání sporu mimo probíhající správní řízení před Úřadem. Možnost smírného urovnání může ale dopadat jen na taková řízení, která lze zahájit na návrh, nikoli v případech zahajovaných Úřadem z moci úřední. Úřad také nemůže reagovat na případnou žádost účastníků sporu, aby jim osobu mediátora určil, pokud si jej nevyberou sami, ani nařídit první setkání se zapsaným mediátorem a přerušit řízení.

Účastníci řízení mohou využít služeb zapsaných mediátorů, kteří jsou zapsáni v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti, dále služeb IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav, který je neziskovou organizací, jež organizačně a technicky podporuje provádění mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím proškolených mediátorů, zprostředkovává zájemcům o činnost mediátora odborné znalosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a školí je pro oblast duševního vlastnictví ve spolupráci zejména s WIPO, EPO, EUIPO a ÚPV. Účastníci řízení mají také možnost obrátit se na Asociaci prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví, která je dobrovolným sdružením odborníků, kteří jsou připravení podílet se na řešení sporů v oblasti duševního vlastnictví a nekalé soutěže, jako jsou mediátoři (zprostředkovatelé, prostředníci), rozhodci v obecném významu tohoto slova, a rozhodci ad hoc ve smyslu zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

Jak již bylo shora uvedeno, smírné urovnání je výslovně upraveno v § 26b zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého Úřad přihlašovateli a namítajícímu na základě jejich společné žádosti stanoví v průběhu námitkového řízení lhůtu alespoň dvou měsíců ke smírnému urovnání, a dále podle § 21 odst. 3, § 22a a 22b zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, kdy Úřad vyzve strany sporu, aby smírným jednáním rozpor odstranili. K tomu jim Úřad stanoví přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů. Jde tedy o možnost smíru v rámci námitkového řízení podle § 26b zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, pokud o to účastníci společně požádají, a podle § 21 odst. 3, § 22a a 22b zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, kde jsou účastníci sporu vyzváni, aby spor smírným jednáním odstranili.

Pokud sporné strany (účastníci řízení) mají zájem odstranit svůj spor mimo probíhající řízení před Úřadem, mohou tento spor řešit metodami ADR nezávisle na tomto řízení. V řízeních, kde Úřad jedná z moci úřední (ex offo), např. při odmítnutí přihlášky průmyslového práva pro rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, to však možné z podstaty věci není. Úřad bude pak po provedení mediace účastníků řízení jednat v souladu s obsahem jejich dalšího podání v probíhajícím řízení.

Kontakty:
IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav
Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8
tel.: +420 283 843 130, mobil: +420 602 331 905
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ipmediace.cz
JUDr. David Karabec, MPA

Slovo ke dni

  • Stravenkový paušál uspěl

    Jedna z nejvíce kontroverzních věcí, které hýbaly podnikatelskou věřejností, bylo zavedení stravenkového paušálu, tedy rozšíření možností v poskytování obědů zaměstnancům. Proti byly vydavatelé stravenek a odbory. Argumentovalo se rozbitím osvědčeného systému, který léty prokázal své kvality. Příznivci paušálu poukazovali na to, že změna poskytuje více možností, zjednoduší administrativu a skoncuje s vysokými provizemi. Po dvou letech fungování se ukazuje, že čtyři z deseti firem dávají přednost stravenkovému paušálu. Zejména vyhovuje malým a středním zaměstnavatelům. Ti velcí mohou poskytnout občerstvení ve vlastních podnikových jídelnách. Ale nestalo se, že by lidé v práci přestali obědvat a raději získané finanční prostředky vydali za něco jiného. Myslím, že nynější praxe, i když možná do značné míry ovlivněná pandemií koronaviru, prokázala...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE