INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

IMG 0347Koncem listopadu se v Praze uskutečnila konference na téma Problémy a skutečnosti ovlivňující zaměstnance v silniční dopravě, zejména řidiče mezinárodní kamionové dopravy a autobusů v souvislosti s pozdějším odchodem do důchodu. Diskutovaly se samozřejmě návrhy na možná řešení. Akci uskutečnila Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů, Společenství autodopravců Čech a Moravy a Odborový svaz v dopravě v rámci projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II.

Jak v úvodu připomněl moderátor konference Ing. Jan Tichý, Ph.D., z Fakulty dopravní ČVUT, toto setkání bylo první příležitostí shrnout všechny dosavadní informace, zkušenosti a poznatky ze stovek akcí, jež se v rámci zmíněného projektu uskutečnily. Konkrétně o tom hovořil Dr. Lubomír Ondroušek, Specialista I. projektu a 1. místopředseda SAČM. Až do této doby se v rámci II. etapy projektu uskutečnila celá řada šetření s použitím metod BSAT, CUT-e, LEA, dotazníků a testů např. u 100 řidičů kamionů a 100 řidičů autobusů v dopravních firmách. Dále bylo zorganizováno 14 kulatých stolů s účastí více než 200 reprezentantů dopravních firem a odborníků na projednávanou problematiku. Konalo se 17 informačně diskuzních seminářů s účastí 270 zaměstnanců, převážně řidičů autobusů a kamionů, desítky neformálních rozhovorů s manažery a zaměstnanci firem sdružených v SAČM, ale i v OSD, kde nechyběli majitelé, jednatelé, manažeři, personalisté, vedoucí oddělení a další. 

IMG 0351Lubomír Ondroušek, Specialista I. projektu a první místopředseda SAČMpříprPodrobná analýza ze získaných informací bude zpracována a prezentována na závěrečné konferenci všech platforem celého projektu v lednu 2019. Bude se týkat získaných informací, poznatků o tom, co vše s sebou nese povolání profesionálního řidiče autobusu či kamionu v mezinárodní přepravě a jaká úskalí jsou spjata s jejich možným pozdějším odchodem do důchodu.

V průběhu konference vystoupili rovněž odborníci z řady oborů spjatých s danou problematikou. Ať již to byla ke zdravotním aspektům povolání řidiče MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D,. z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, psycholožka PhDr. Ester Weindholdová k sociálně-psychologickým problémům v silniční dopravě, nebo Ing. Marcela Hrubošová z Akademie finančního vzdělávání Praha, jež se zaměřila na až tristní finanční negramotnost řidičů, z níž zřejmě pramení vysoké procento exekucí, jimiž je postiženo téměř 60 % profesionálních řidičů. Mgr. Irena Veselková, odborná asistentka Ústavu jazyků a společenských věd ČVUT v Praze z Fakulty dopravní, upozornila na stav jazykové gramotnosti řidičů autobusů a mezinárodní kamionové dopravy a představila pro ně připravovanou jazykovou pomůcku, která vzniká ve spolupráci se SAČM a Fakultou dopravní. Pomůcka bude obsahovat tři jazykové mutace (bude v anglickém, francouzském a německém jazyce), kde zájemci najdou nejen základní konverzační fráze, jež řidiči v zahraničí pomohou při komunikaci v předpokládaných situacích, ale také praktický slovník nejdůležitějších dopravních pojmů. Hovořilo se rovněž o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví v podmínkách dopravy a autodopravců, přičemž ani zde není zdaleka vše v pořádku, zvláště u malých firem.
Je nesnadné pojmenovat, shrnout a nastínit, a hlavně zobecnit vše, co se při realizaci II. části projektu vykonalo, zjistilo a analyzovalo. Pravdou je, že profese řidiče profesionála je natolik specifická, náročná po všech stránkách a vnitřně komplikovaná, že již samo uvažování o jeho pozdějším odchodu do důchodu by bylo sice možné, avšak za předpokladu, že vše spjaté s tímto povoláním bude podrobně posouzeno a zjištěné problémy řešeny s ohledem na předcházení veškerým nedostatkům. Svůj díl při řešení by měly mít všechny subjekty, ať již je to stát, zaměstnavatelé, nebo sami lidé, kterých se to týká. A právě na tuto část námětů a východisek jsme se zeptali Dr. Lubomíra Ondrouška, Specialisty I. projektu a 1. místopředsedy SAČM:

loga pásCo z hlediska zjištěných poznatků a jejich analýzy v rámci projektu považujete za nejdůležitější právě pro všechny zmíněné subjekty?

Je toho více. Řidičům chybí dostatek odpočinku, protože jsou časově maximálně vytížení v důsledku jejich nedostatku! Rozhodující do dalčích let však bude odstranění nerovnováhy mezi pracovní oblastí a osobním volnem a zálibami. Dále dopravní firmy nemají dostatek finančních prostředků na zlepšení pracovních podmínek řidičů, tj. na odborná školení, lékařská vyšetření, relaxaci atd. a získání finančních prostředků na řešení těchto problémů bude klíčové. Všechny dotčené subjekty, včetně zaměstnavatelských svazů i odborů, by se měly zamyslet, jak využít možností (legislativních, finančních nebo materiálních), které mají, např. MPSV, MD, MZ, dále pojišťovny a ESF pro zlepšení sociálních podmínek v silniční dopravě.

Palčivé téma je uplatnění řidičů v důchodovém věku...eu kopie

Samozřejmě existují i další faktory, které jsou důležité, například již vámi zmíněná otázka profesního uplatnění řidičů ve vyšším věku nebo v případě zdravotní neschopnosti pro výkon povolání profesionálního řidiče či věková hranice (65 let) pro odchod do starobního důchodu. Dále aktivní přístup státu k celkové dopravní strategii, například v kamionové dopravě, stavu infrastruktury, komplexní výchovy řidičů atd. Nemůžeme opomenout ani řešení SVP a „silničního balíčku“ v EU.

připravil Jiří Novotný

Slovo ke dni

  • Peníze nejsou všechno

    Za kvalitu jsme obvykle ochotni si připlatit. Ale ne vždy platí, že co je levné, nestojí za nic – a naopak. Odborný časopis CZ TEST si vzal loni na mušku snídaňové cerálie, které si oblíbili zejména děti a mladí lidé. Porota prozkoumala jedenáct vzorků, ochutnala a stanovila pořadí od nejlepšího po nejhorší. A světe div se, zvítězil „otloukánek“! Nejlepší známku za senzorické hodnocení 1,7 dostal výrobek s názvem Clever – Obilné klíčky s kakaem a s přídavkem vitamínů a minerálních látek. Hodnotitelům připadal na první pohled atraktivní vzhled a pochvalovali si chuť a příjemnost textury. A to prosím vítěz bojoval se soupeři, z nichž někteří byli až čtyřnásobně dražší. Co z toho plyne? Cena nebývá nejdůležitějším kriteriem. Vyzkoušejte sami, co se vám líbí a nejvíc chutná! Jen na vás záleží, zda budete s nakoupeným zbožím spokojeni či...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Pro lepší budoucnost České republiky: připravena je inovační strategie na období 2019–2030 19. únor 2019

Ekonomika České republiky a v rámci toho šance na jistoty života od vzdělanostní úrovně až po příležitost k důstojnému stáří by se měla rozvíjet strmějším tempem, pokud se máme dostat mezi několik nejvyspělejších zemí starého kontinentu. Hledají se cesty, jak umocnit potenciál lidského kapitálu, jak s ním hospodařit, aby se zúročily například možnosti podnikání, vědy, výzkumu, jak vnímat a podpořit inovační aktivity napříč obory, a tak, aby technologické ambice, které historie nazve další revolucí, pozvedly v konečném důsledku životní úroveň lidí zase o stupeň výše. Na vládní úrovni je připravena nová strategie.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300

INZERCE