INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

ce andrTakřka každá firma hledá schopné pracovníky, ať už jde o dělnické profese technicky zaměřené, specialisty na marketing, nebo talentované manažery, kteří si dokážou poradit s jakoukoli složitou situací. Na rozdíl od doby před 20 lety, kdy mnozí šéfové nad staršími kolegy doslova ohrnovali nos, se chytří personalisté či majitelé společností zaměstnanců vyššího věku nezbavovali, ale naopak využívali jejich zkušeností, rozvahy, časových možností i praktických znalostí či loajality. Nyní, kdy přijímání zakázek firmami závisí z velké části na dostatku kvalifikovaných zaměstnanců, se mnozí s pokorou a úctou ke starší generaci vracejí.

Centrum andragogiky je vzdělávací a poradenská společnost poskytující komplexní systematické firemní vzdělávání, včetně problematiky zefektivňování činnosti firem a organizací. Společnost pořádá otevřené i uzavřené vzdělávací akce, konference, diskuze, nabízí poradenství, analýzy vzdělávacích potřeb a realizaci komplexního programu. Své služby poskytuje nejen klientům z výrobní a nevýrobní podnikatelské sféry, ale také nepodnikatelským subjektům z různých odvětví. Reaguje na současné problémy a témata, ve kterých dále vzdělává. Mimo jiné se zabývá age managementem.

Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším zaměstnancem roste. Na pracovištích různých společností se setkávají lidé velkého věkového rozptylu. Místo očekávané spolupráce často dochází ke střetům vyvolávajícím pocit, že ti druzí jsou snad z jiné planety.

Na odlišné utváření pracovních návyků různých věkových generací má vliv nejen skutečnost, že jsou vybaveni rozdílnými temperamenty a povahovými vlastnostmi, ale také působení přirozeného vývoje kognitivních funkcí v průběhu lidského života a rychle se měnící sociální prostředí. Přesto se musí tito lidé naučit spolu kooperovat a společně se přizpůsobovat dynamickému prostředí firmy.

Personální manažeři jsou díky této situaci v nelehké pozici, která po nich vyžaduje nejen vybírat, adaptovat, vzdělávat, hodnotit a zajišťovat kariérní růst všech zaměstnanců, ale navíc společně s ostatními vedoucími pracovníky firmy sledovat efektivitu fungování týmů, stejně jako rozvíjet a udržovat firemní kulturu zohledňující věkové rozdíly.

Soužití generací na pracovištích je ovlivňováno mnoha faktory. Dva z těch hlavních se v poslední době výrazně mění, ten třetí je poměrně stabilní. Zamysleme se nad nimi z hlediska zaměstnanců mladší a starší věkové kategorie a také z pohledu zaměstnavatele.

Demografický vývoj

První měnící se faktor je demografický vývoj. Díky stále se prodlužujícímu věku dožití v kombinaci s nízkou porodností naše populace stárne. Zvyšuje se věková hranice odchodu do důchodu, takže se na pracovištích běžně setkávají tři generace. Prohlubuje se rozdílný úhel pohledu jednotlivců na řešení mnohých pracovních úkolů.

Mladší pracovníci si postupně a často neradi zvykají na zvyšující se počet starších kolegů a kolegyň, mnozí k nim přistupují spíše s despektem. Zaměstnanci ve věku 55+ si stále více uvědomují, že mají před sebou ještě kus pracovního života. Přestávají vyhlížet poslední pracovní den, protože se musí snažit vyhovět nárokům, které jsou na ně kladeny v souvislosti s udržením požadovaného pracovního výkonu. Pro zaměstnavatele to znamená počítat s projevy těchto věkových rozdílů a zabývat se prevencí problémových situací, které by mohly nastat. Zaměřit se na podporu týmové práce a vzdělávat manažery v tématu leadershipu z pohledu generací.

Technický pokrok

Dalším dynamickým faktorem ve spolupráci generací na pracovištích je technický pokrok, především rychlý vývoj informačních technologií. Velkou výhodou mladších generací je, že rozumí novým technologiím a jsou celkově v této oblasti mnohem flexibilnější než starší kolegové. Rychle se učí novým věcem, ale bohužel ne vždy dokážou vidět a pochopit souvislosti. Seznamování se s novými technologiemi probíhá u starších zaměstnanců většinou pomaleji a s větší opatrností, ale studie prokazují, že schopnost a ochota učit se novým věcem je často výrazně podpořena vnitřní motivací a vysokou mírou loajality k zaměstnavateli. Pro zaměstnavatele je tedy důležité ohlídat si příliš rychlé, či až někdy zkratkovité jednání v této oblasti u mladších ročníků zaměstnanců a mít dostatek trpělivosti u těch starších.

Vývoj kognitivních funkcí

Stabilním faktorem při propojování generací v pracovním procesu je vývoj kognitivních funkcí člověka. Nelze popřít, že ty v průběhu života slábnou, ale zároveň se vyvíjejí kvantitativně i kvalitativně. Kognitivní psychologové rozlišují inteligenci tekutou neboli fluidní a inteligenci krystalickou. Mladý zaměstnanec je díky fluidní inteligenci, která v tomto věku převažuje, nápaditý a vynalézavý při řešení situací, se kterými se ještě nesetkal. Ten starší se svou převažující krystalickou inteligencí zase využívá předchozích zkušeností, s nimiž může situaci lépe vyhodnotit a zvolit nejvhodnější postup.
Úkolem zaměstnavatele je vytěžit z těchto rozdílů mezi generacemi co nejvíce. Využít možnosti spolupráce obou inteligencí ve smyslu uplatnění odvážné nápaditosti s přihlédnutím k předchozím zkušenostem. Omezit tak stereotypní, nebo naopak unáhlený a riskantní přístup k řešení různých pracovních situací.
Z důvodu uvedených skutečností mají velkou výhodu společnosti, které tématu tzv. age managementu (strategie řízení zohledňující věk pracovníků – řízení věkových skupin zaměstnanců) přikládají patřičnou váhu a zabývají se jím systematicky. Přináší jim to vyšší efektivitu práce i lepší vztahy na pracovištích, bonusem je potažmo nižší nemocnost a fluktuace.
Vývoj nezastavíme. Ať se nám to líbí, nebo ne, do pracovního procesu přichází generace, která má velmi odlišný úhel pohledu na mnohé věci a činnosti než ty předchozí. Pokud má organizace fungovat efektivně, je pro hledání společné mezigenerační řeči nikoli za pět minut dvanáct, ale pět minut po dvanácté.

Tři cesty

V oblasti rozvoje lidí vedou k tomuto cíli tři základní cesty. Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti manažerských dovedností zaměřených na mezigenerační rozdíly, individuální přístup k různým věkovým kategoriím podřízených, vedení týmů složených z lidí většího věkového rozptylu. Velkým přínosem jsou kurzy pro pracovníky 55+ rozvíjející jejich mozkovou kapacitu vhodným tréninkem. Účinné a zároveň oblíbené jsou semináře týmové práce pro firemní kolektivy lidí různého věku, na nichž si přímo ověřují spolupráci svých schopností, vlastností, dovedností i zkušeností.
Společnost Centrum andragogiky se tématu podpory a spolupráce všech generací na pracovišti intenzivně věnuje.

Magdalena Ožanová,
lektorka Centra andragogiky, s.r.o.

Slovo ke dni

  • Klimatický balíček přijde draho

    Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů stoupne během příštích deseti let na 22 procent. Letos má dosáhnout 15,6 % z veškeré spotřebované energie. Pro někoho je tento cíl málo smělý. Jenže, jak uvedl ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, každé procento nad hodnotu 20 % si vyžádá podporu 30 miliard korun. Odhaduje se, že z veřejných prostředků půjde na obnovitelné zdroje až 900 miliard Kč. Mám v dobré paměti ujišťování ekologů, že postupně se náklady na „čistou“ energii budou snižovat, až budou srovnatelné s ostatními. Zatím to vypadá, že daňový poplatník, podnikatel i běžný spotřebitel, bude obnovitelné zdroje dotovat čím dál víc. A pak je tu druhý problém: Už dlouho víme, že obnovitelné zdroje, například používání řepky v dopravě, může být spíš na škodu než ve prospěch přírody i lidí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE