INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

 LB 7745 kopieVít HoráčekČtvrt století své existence si v květnu připomněl Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC). Vznikl v roce 1996, aby plnil roli arbitra obchodních sporů formou rozhodčího řízení. Součástí každé smlouvy ze sjednaného obchodu na ČMKB je rozhodčí doložka, v níž obě strany souhlasí s řešením případného sporu před burzou zřízeným rozhodčím soudem. Jen za posledních deset let byla sjednána u 67 000 kontraktů. PRIAC je ve své rozhodovací, organizační a ekonomické činnosti na burze nezávislý, řídí se výhradně svým statutem a řádem rozhodčího soudu. V současné době v jeho čele stojí JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA, osobnost, která patří k předním českým odborníkům na rozhodčí řízení. Dlouhodobým záměrem je posilovat postavení PRIAC jako jednoho z renomovaných stálých rozhodčích soudů nejen v Čes­ké republice, ale i v Evropě. Postavení, úkoly i vize soudu v souvislosti s uplynulými roky charakterizoval Vít Horáček takto:

Váš rozhodčí soud má za sebou první čtvrtstoletí. Proč vlastně před 25 lety vznikl?

Zákon č. 229/1992 Sb. (o komoditních burzách) pamatuje na situaci a dalo by se říct, že až předpokládá, že komoditní burza má i svůj rozhodčí soud. To odráží tradici fungování komoditních burz za První republiky i Rakouska-Uherska. Ty zpravidla měly i přidruženou instituci, která pružně a rychle rozhodovala spory mezi podnikateli, kteří na burze obchodovali. Podnikání je z podstaty nejistá věc, nese své riziko, a i při sebelepší vůli stran obchodního vztahu nelze vyloučit spor, který musí rozhodnout třetí nezávislá strana. Platí to i pro obchody na burze, které jsou sice vysoce standardizovány, ale stejně jako v jiném obchodním vztahu při nich může výjimečně nastat nějaký problém. Proto institucionálně silná a tradiční komoditní burza, kterou Českomoravská komoditní burza v Kladně po čtvrtstoletí existence bezesporu je, zřídila i svůj rozhodčí soud.

Jeho posláním je řešit spory z domácích i mezinárodních obchodů s komoditami. Nabízí se otázka, jestli je takových sporů opravdu tolik, aby potřebovaly speciální instituci...

Burzovních obchodů s komoditami probíhá ročně opravdu velké množství, řádově jde o tisíce subjektů a mnohonásobně více obchodů mezi nimi. Lze říct, že na tak velké množství obchodů vzniká jen minimální množství právních sporů. Pokud již spory ale vzniknou, jde o poměrně specializovanou problematiku, která zpravidla vyžaduje určité specifické znalosti nejen ohledně fungování burzovních a komoditních obchodů, ale i co se specifik jednotlivých komodit týká. PRIAC proto vytváří administrativní centrum pro řešení sporů a sdružuje odborníky z mnoha oblastí.

Oč se dnes takové spory vedou? Jsou to věci zásadní, nebo spíše banality?

 LB 7748S velkou mírou zjednodušení se dá tvrdit, že se obvykle týkají podstaty obchodních vztahů, tedy zda byla komodita skutečně dodána v dohodnuté kvantitě, kvalitě a čase a zda za to druhá strana poskytla dohodnuté plnění. Většinou se řeší obvyklé situace, které přesně definují obecné podmínky burzovního obchodování.

Znamená to, že se obchoduje na základě nedokonale ošetřených vztahů, že mají firmy „špatné“ právníky, že nedoceňují možná rizika?

Burza je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou v reálném čase. Jde tedy o naprosto transparentní způsob určení aktuální tržní ceny. Burzovní obchody bývají právě z tohoto důvodu poměrně rychlé a není zde prostor pro zdlouhavé vyjednávání komplikovaných smluv, protože i cena komodit se mění v čase. Rychlost uzavření obchodu je tak zcela zásadní pro úspěšné obchodování.
Ke sporům z burzovních obchodů tedy nedochází kvůli špatným smlouvám či špatně formulovaným podmínkám burzovního obchodování, ale protože dojde k nepředpokládané události, která obchod zkomplikuje. A postižená strana se pochopitelně chce domoci splnění obchodu nebo svých souvisejících práv, náhrady škody a podobně.

Rozhodčí řízení má oproti „klasickému soudu“ řadu výhod. Jaké především?

Hlavní výhodou rozhodčího řízení před PRIAC je rychlost. PRIAC dokáže rozhodnout méně komplikovaný spor do dvou měsíců od podání žaloby. Když jde o složitý spor, zpravidla tato lhůta nepřesáhne šest měsíců. Rychlosti řízení pomáhá zásada jednoinstančnosti: To znamená, že rozhodnutí rozhodce nebo rozhodčího senátu je konečné a není proti němu přípustné odvolání ani soudní přezkum jeho obsahu. Na to navazuje další výhoda, a tou je možnost vybrat si osobu svého rozhodce nebo se podílet na vytvoření rozhodčího senátu volbou vlastního rozhodce. Strany si tak mohou zvolit skutečného odborníka na danou oblast, který má vysoký morální kredit i odborné znalosti, což také pozitivně ovlivňuje délku sporu. Strany sporu mohou svou dohodou ovlivnit i způsob vedení řízení, volbu procesních pravidel, místo řízení (i v zahraničí) i způsob provádění důkazů. Z mezinárodněprávního pohledu je zásadní uznání a výkon rozhodčího nálezu ve více než 170 zemích světa.

Ještě stále firmy rozhodčí doložku ve smlouvách využívají méně, než by se dalo čekat. Proč?

Rozhodčímu řízení v minulosti neprospěla uzákoněná možnost řešení spotřebitelských sporů. Rozhodčí řízení pak bylo zneužito ve sporech spotřebitelů a poskytovatelů úvěrů, a jeho důvěra tím v očích veřejnosti i justice značně poklesla. Přestože již dlouho nemohou být v rozhodčím řízení řešeny spotřebitelské spory, jistá míra nedůvěry stále přetrvává, ale situace se dle mého názoru zlepšila.
Rozhodčímu řízení u nás v poslední době podle mě neprospívá ani největší tuzemská rozhodčí instituce, a to Rozhodčí soud při HK a AK ČR, který nemá při svém takřka monopolním postavení dostatečnou motivaci tlačit na kvalitu svých rozhodců a rychlost řízení. V letošním roce listinu zapsaných rozhodců tohoto soudu opustila celá řada i mezinárodně uznávaných odborníků na rozhodčí řízení. My jsme hrdí na to, že na naší listině PRIAC tito odborníci nadále působí.

Který obor je z hlediska vaší praxe složitý, ve kterém odvětví se vyskytuje nejvíce sporů?

Obory jasně určují současné kompetence PRIAC: Rozhodujeme obchodní spory týkající se komodit, se kterými se může obchodovat na Čes­komoravské komoditní burze Kladno. Jde například o plyn, elektřinu, dřevo, zemědělské nebo potravinářské komodity, ale i odpady nebo pohonné hmoty. Dokonce je možné řešit i dopravu nebo pojištění. Ale pozor, nemusí jít jen o obchody, které proběhly na burze. Právě díky tomu je působnost PRIAC mezinárodní a funguje napříč českým průmyslem. Každý spor je složitý do té míry, do jaké ho komplikují strany sporu. Je na rozhodcích, aby z – často komplikovaných – podání stran získali základní fakta a argumenty, ty správně vyhodnotili a rozhodli.

Soudíte více tuzemských případů, nebo mezinárodních?

V každém období je to jiné, ale v poslední době převládají tuzemské spory.

Přinesla doba covidová více sporů v obchodování s komoditami, anebo méně, oproti minulým letům?

Doba covidová nepřinesla nic nového, snad jen to, že se více sporů rozhoduje online. To ale pro rozhodování na burze nemá žádný vliv. Obchody s některými komoditami rostou a s některými komoditami klesají ne na základě „doby covidové“, ale na základě ekonomických kritérií.

Součástí vaší práce je také osvěta. Na jaké téma?

Snažíme se podnikatelské veřejnosti ukazovat rozhodčí soudnictví jako rychlejší a efektivnější alternativu pro řešení podnikatelských sporů v případě, že o jejich věci rozhodují kompetentní, odborně zdatní, pracovití a eticky jednající rozhodci. Nejlepším nástrojem osvěty je samotné kvalitní fungování rozhodčího soudu. Podnikatelská i právnická veřejnost má povědomí o tom, jak konkrétní rozhodčí soudy, a dokonce i někteří rozhodci pracují. Jsem přesvědčen, že prací burzovního rozhodčího soudu se nám postupně podaří zlepšit pověst rozhodčího řízení v Česku a zvýšit zájem o něj jak u tuzemských, tak u zahraničních podnikatelů.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

 

Slovo ke dni

  • Nefoukalo, tak se přiložilo pod kotlem

    Zelená energie prý dostala ránu. V Německu totiž letos museli opět sáhnout ke spalování uhlí, protože větrné elektrárny nemohly dodat potřebné množství energie do sítě. Smutné číslo 27 představuje procento elektřiny z tepelných elektráren, tedy nejvyšší podíl z energetického mixu. Loni, kdy foukalo dostatečně, vítězily lopatky větrných elektráren. Ještě štěstí, že si naši severní sousedé nechali uhlí v rezervě, protože jinak by odsávali elektriku od nás a výpadky by nás neminuly. Co se bude dít, až bude odstaveno i jádro, si každý dokáže domyslet. Obnovitelné zdroje jsou sice IN, ale jejich slabinou je nevyrovnanost a nespolehlivost. EU tlačí na elektrifikaci individuální osobní dopravy, ale až dojde elektromobilům „šťáva“, bude šlapat jen na bicyklech a nebo prostě sedět doma. No, nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Malým a středním podnikům chybí strategie v oblasti ochrany duševního vlastnictví Pomůže dotační program COSME FUND? 13. září 2021

O ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE