INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

IMG 9116Pavlína TochanováVyvíjíte nové výrobky a chcete je pomoci uvést na trh, nebo potřebujete zafinancovat výzkum a vývoj? Rádi byste snížili náklady na provoz vašeho podniku a využili obnovitelné zdroje energie? Potřebujete investovat do rekonstrukce provozovny či obnovy strojového parku? Přemýšleli jste o využití finančních prostředků z EU prostřednictvím dotací, ale máte obavy z administrativní a časové náročnosti projektu? Poraďte se s odborníky. Na jednu z etablovaných poradenských společností na českém trhu se vypracovala společnost 201 consulting s.r.o. Zakladatelkou a jednatelkou je Ing. Pavlína Torhanová, která vám se svým projektovým týmem poskytne odborné posouzení vašich investičních záměrů a pomůže vám je v rámci dotačních programů zrealizovat. Zeptali jsme se jí na aktuální dotační možnosti a na to, co je třeba splnit, aby firmy na finanční podporu dosáhly:

Na kontě vaší společnosti je mnoho dobrých referencí. Pomohli jste řadě českých firem získat evropské peníze na rozvoj jejich podnikání. Jak přesně vaši činnost charakterizovat?

Jsme poradenská společnost, která zajišťuje zpracování veškeré potřebné dokumentace spojené s podáním žádosti o dotaci, včetně výběrového řízení a následného monitoringu projektu. Klientům nabízíme výběr vhodného dotačního programu aplikovatelného na jeho investiční záměr a bezplatné předběžné posouzení projektu. Zpracováváme pouze projekty, u kterých jsme si dopředu jistí, že splňují veškeré podmínky a pravidla daného dotačního programu. V mnoha případech jsme pak schopni nastavit bodovou optimalizaci projektu, tedy vylepšit parametry projektu v souladu s výběrovými kritérii daného dotačního programu tak, aby byla daná žádost při hodnocení co nejúspěšnější. Naším cílem není pouze klientům zprostředkovat nárok na dotaci, ale být nápomocni po celou dobu realizace projektu a dovést ho do samotné výplaty dotace na účet. Zároveň, abychom jim mohli pomoci v rozvoji dalšího podnikání v dlouhodobém horizontu, pravidelně pro ně monitorujeme další vhodné dotační tituly na podporu jejich investičních aktivit. Obvyklá doba spolupráce nad jedním projektem trvá v rozsahu pěti až sedmi let, v některých případech i déle.

Co ale obnáší komplexní dotační poradenství? Komu je poskytujete?

Naše poradenské služby lze rozdělit do několika fází. Nejprve s klienty projednáváme výběr vhodného dotačního programu, následně pak posuzujeme kvalitu projektového záměru a jeho přijatelnost. Součástí prvního kroku je také nezbytná kontrola finančního zdraví společnosti žadatele. Jakmile si s klientem ujasníme základní parametry spolupráce, přichází na řadu zpracování projektového záměru a všech nezbytných příloh souvisejících s žádostí o dotaci. Naším cílem je provést klienta celým procesem tak, aby byla pro něj administrativní zátěž co nejmenší. Po schválení žádosti o dotaci zabezpečujeme i monitoring projektu. Součástí těchto služeb je zajištění žádostí o změnu v případě potřeby, zpracování a vyhodnocení výběrového řízení, zpracování žádosti o platbu a zpráv o udržitelnosti projektu po ukončení jeho realizace. V případě nahlášení kontroly ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu zároveň poskytujeme součinnost a osobní účast.
Našimi klienty jsou zejména mikro, malé a střední podniky. Pro velké podniky je bohužel v současné době spektrum nabízených dotačních programů značně omezené.

Hojně se zaměřujete na strojírenské podniky, pomáháte také zemědělcům nebo obcím. Ve kterém oboru mají firmy možnost dosáhnout na „největší“ evropské peníze?

Spektrum dotačních programů, kde lze finanční podporu získat, je velmi široké, a to bez ohledu na to, ve kterém oboru podnikáte. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OPPIK) pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu nabízí prostředky pro firmy na podporu růstu a konkurenceschopnosti, výzkum a vývoj, zvýšení technické úrovně výrobního procesu prostřednictvím digitální transformace a automatizace, zároveň i na snížení energetické náročnosti a nákladů na provoz podnikání.
Pro zemědělské podnikatele je určen Program rozvoje venkova pod záštitou Ministerstva zemědělství, v rámci kterého mohou získat značnou podporu pro vstup mladých lidí do zemědělství, navýšení jejich konkurenceschopnosti, vytváření nových pracovních míst i ochranu životního prostředí. Podpora je poskytována jak na poradenské služby s tím související, tak i na přímé investice do nových technologií. Tento program mohou využít i obce, například na obnovu lesních porostů po kalamitách či na neproduktivní investice v lesích.
Finanční podporu z Operačního programu životního prostředí mohou využít rovněž jak podnikatelské subjekty, tak i obce, města a kraje, či neziskové organizace. Dotace je určena pro všechny, kteří chtějí snížit znečištění povrchových či podzemních vod, zajistit dodávku pitné vody v odpovídající kvalitě a množství, snížit emise z lokálního vytápění, zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, posílit biodiverzitu či snížit energetickou náročnost v budovách.
Obce mohou využít i další operační programy, jako je Integrovaný regionální operační program zaměřený na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, například na sociální bydlení, udržitelnou dopravu, regeneraci veřejných prostranství apod.

Zelenou mají smysluplné nápady k šetření energií, materiálem, prosazující bezodpadové technologie. Jaké jsou dotační možnosti týkající se této problematiky?

Úspora primárních zdrojů energie spojená s omezením emisí CO2 patří k jedné z hlavních priorit Evropské unie, a to včetně České republiky. Proto do této oblasti směřují nemalé finanční prostředky napříč všemi podporovanými oblastmi. Mezi nimi je i dotační program Úspory energie z OPPIK.
Hlavním cílem tohoto programu je účinné nakládání s energiemi, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin a celkově zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru. Podporováno je například zateplení obvodového pláště budov, výměna oken, modernizace soustav osvětlení, kotlů, rozvodů energií, využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren na střechy objektů do max. výkonu 100 kWp atd. V rámci programu je rovněž možné pořídit nové technologické vybavení výměnou za stávající, které bude poté předáno do oprávněného zařízení či k ekologické likvidaci.
Vyjma technologií je na stejném principu postaven i dotační program Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, který je určen pro obce, města a příspěvkové organizace. Tzv. zelenou mají i ti zájemci, kteří chtějí přispět ke zvýšení ochrany životního prostředí prostřednictvím investice do nízkouhlíkových technologií, ať už jde o pořízení elektromobilu a s tím souvisejících vlastních dobíjecích stanic, akumulaci elektrické energie a tepla, či o zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin pro další využití v průmyslové výrobě.

Jak to probíhá v praxi? Zájemce se o vás doví, setkáte se, firma popíše svou představu, a pak?

Sídlo a kancelář společnosti máme v Praze, působíme však na celém území ČR. Prvním krokem je telefonická konzultace se zájemcem, kdy nám sdělí svůj investiční záměr. Naši projektoví manažeři pak ověří přijatelnost projektu žadatele, v případě programu Úspory energie zajistíme posouzení energetickým specialistou. Veškeré tyto úvodní služby jsou poskytovány bezplatně.
Dalším krokem je sestavení přesného rozpočtu projektu a vyhotovení nabídky spolupráce. Poté záleží na klientovi, zdali chce náležitosti týkající se přípravy a řízení projektu projednat osobně, nebo telefonicky, či e-mailem. Jsme přístupni všem formám komunikace, abychom spolupráci klientům co nejvíce zpříjemnili a zjednodušili.

Většinou slýcháme stesky na přílišnou byrokracii, zdlouhavost vyřizování, nadměrné množství dokladů i pozdní příchod peněz. Je to tak?

Za deset let působení v oblasti strukturálních fondů EU jsme zažili pozitivní i negativní zkušenosti týkající se procesu hodnocení žádostí. Dá se říci, že hodnocení žádostí o dotaci může probíhat v řádu 1,5–12 měsíců. Délka hodnocení je odvislá od typu a složitosti programu, zájmu ze strany žadatelů, resp. od počtu zaregistrovaných žádostí, ale i od aktuální politické situace, zejména v období voleb.
Vzhledem k tomu, že je žadatelům poskytována podpora v řádech milionů korun, je pochopitelné, že je žádost nutné podpořit relevantním množstvím dokladů a je rovněž nutné počítat i s odpovídající dobou hodnocení. Žádost o dotaci se posuzuje v několika fázích, aby bylo zajištěno objektivní a transparentní vyhodnocení. Kontrolu žádostí v rámci OPPIK provádí Agentura pro podnikání a inovace a Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Je také nutné vzít v potaz, že proces hodnocení žádostí je průběžně kontrolován nezávislým auditním orgánem, proto je nutné dbát na důslednost a preciznost.

Má šanci získat evropské finance i začínající podnikatel? V jakých oborech musí podnikat?

Začínající podnikatelé mohou v současnosti využít výhody plynoucí z programu Technologie pro začínající podniky.
Program je určen malým podnikům, které vznikly v letech 2015–2018, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Do programu se mohou zapojit jak fyzické osoby podnikající, tak i společnosti, které působí ve zpracovatelském průmyslu, v těžbě a dobývání, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu, v oblasti telekomunikací či informačních technologií.

Získala jste hodně zkušeností, evropské dotace máte v malíčku. S vaší pomocí se klient snáze dopracuje ke svému snu. V čem jsou hlavní benefity odborného vedení?

Jak už jsem zmiňovala na začátku, naší prioritou je poskytnout komplexní poradenské služby, abychom snížili administrativní zátěž a náročnost celé akce na straně klienta, a získali tak více času pro majitele firem, který tak mohou využít na rozvoj svých dalších podnikatelských aktivit.
Při zajišťování našich služeb spolupracujeme s prvotřídními odborníky, kteří mají bohaté zkušenosti v daném odvětví. Rovněž pravidelně monitorujeme aktuální dění týkající se strukturálních fondů všeobecně, abychom mohli včas reagovat na nadcházející úpravy a změny v legislativě.
V neposlední řadě neseme veškerou odpovědnost za případné způsobené škody naší činností. Jako jedna z mála poradenských společností na trhu jsme pojištěni proti chybným doporučením v oblasti dotačních projektů.

ptala se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Když prsty zahálejí

    Člověk by měl držet krok s rychlým postupem technologií. To jsem si znovu uvědomil, když jsem dostal do ruky nový smartphone. Ten umí nejen psát, ale i odezírat z úst a slova převádět na text. Proč to tedy nevyzkoušet? Nechám tentokrát prsty zahálet a zkusím namluvit svoji první glosu. A uvidím, jestli umělá inteligence dokáže být stejně dobrá, nebo dokonce lepší než ta přirozená. Začnu tedy do mikrofonu diktovat, první slova se objevila na displeji a k nim přibyla další. Nakonec z toho vznikla smysluplná věta a věty daly dohromady hotový text. A výsledek? Až na jednu hrubku naprosto perfektní! Takže to vypadá že moje prsty budou stále víc zahálet a víc toho zůstane pro pusu.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

lukas zmeskal

Průmyslová práva se dotýkají každé firmy 18. červen 2020

Ochránit nápad, na němž stojí podnikání, je pro firmu buď samozřejmost, anebo záležitost, jíž nevěnuje velkou pozornost. Mgr. Lukáš Zmeškal se během své praxe patentového zástupce setkává s oběma případy. Jako partner ve společnosti patentových zástupců Langrova, s.r.o., v Plzni i jako předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů či spoluorganizátor mezinárodní výstavy technologických novinek, patentů a inovací Invent Arena v Třinci (ta letošní se posouvá až na rok 2021) se již setkal s řadou příběhů, které svým způsobem píší dějiny podnikání u nás. Jak právě on nahlíží na ochranu duševního vlastnictví?

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE