INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

webHofmanovaüDnes nestačí pouze umět a být specialistou na slovo vzatým nebo subjektem, který si vede příkladně v oblasti managementu kvality, hospodaří ekologicky a podle přísných pravidel nebo zavádí systémy řízení podle nejvyšších standardů.

O tom všem je nutné mít k dispozici doklad, který tyto požadavky stvrzuje. Například certifikát. Poptávka po určitých druzích certifikace roste. Jak certifikuje Česká společnost pro jakost, vysvětlila Ing. Romana Hofmanová, členka předsednictva, která má certifikace na starost:

Poptávka firem a organizací, ale i jednotlivců, po certifikacích nejrůznějšího zaměření stoupá. Co stojí za tímto trendem?

Zájem stoupá zejména u oborů certifikací, které jsou specificky zaměřeny. To jsou v personální certifikaci obory, které se týkají profesí v automobilovém průmyslu, jako je například auditor procesu podle VDA 6.3:2023 nebo auditor IATF 16949 1. a 2. stranou. Zaznamenali jsme také zvýšený zájem o manažera bezpečnosti informací, tento obor máme akreditovaný ČIA jako jediný certifikační orgán v České republice a odpovídá i požadavkům legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Stagnuje zájem o klasické manažery a auditory kvality, EMS nebo BOZP. Tato situace je dána nízkou mírou nezaměstnanosti, kdy si zaměstnavatelé již nekladou tak vysoké požadavky na zájemce o určité funkce jako např. Manažery kvality jako dříve. Pozitivní však je, že stávající držitelé se nadále úspěšně recertifikují.

Podobná situace je i v oblasti certifikace systémů a výrobků. Stále se zvyšuje zájem o certifikaci podle standardu GlobalG.A.P. Jde o certifikaci prvovýrobců potravin rostlinného původu, rozšiřujeme též nabídku certifikace i pro živočišnou výrobu. Pro zmiňované certifikace jsme jediným čistě českým subjektem pro Českou republiku i Slovensko, který má tyto certifikace ve svém portfoliu. Zájem o klasické certifikace systémů podle ISO 9001, 14001 nebo 45001 je mírně rostoucí, vnímáme však zvýšený zájem o audity integrovaných systémů managementu.

 M1A1001 2Vy máte v České společnosti pro jakost právě tuto oblast na starost a svůj záběr zvyšujete. Jaké druhy certifikací přibyly do vašeho portfolia?

Nově do mého portfolia přibyly certifikace systémů managmentu organizací a produktová certifikace. Zatímco certifikace systémů managementu je v naší společnosti zaměřená na certifikaci dle norem ISO 9001,14001, 45001 a dalších, tak certifikace produktů je zacílená převážně na zvládnutí procesů. Je to změna oproti personální certifikaci, kde naším zákazníkem byli jednotliví zájemci o certifikaci a držitelé certifikátů, u těchto certifikacích to je firma. Jde tedy o mnohem složitější systém vyžadující součinnost celého oddělení a rovněž pracovníků v certifikované firmě. Tím samozřejmě nijak nesnižuji význam a složitost personální certifikace. Jde ale o jiný systém práce, kdy v personální certifikaci vždy každý odborný pracovník je schopen zajistit svůj obor od přihlášky až po vystavení certifikátu. V certifikaci systémů a produktů je vystavený certifikát výsledkem koordinované práce celého týmu.

Velký zájem projevují subjekty z lesního hospodářství, proč se právě ony chtějí nechat certifikovat?

ČSJ nabízí dva druhy produktové certifikace zaměřené na produkty ze dřevní hmoty a jejich původ, např. palety nebo výrobky z celulózy. První certifikací je certifikace spotřebitelského řetězce dříví COC dle pravidel PEFC, která má v ČR dlouhou tradici. Nově jsme začali poskytovat certifikaci COC dle pravidel FSC, která je též prosazována velkými odběrateli, kteří kladou důraz na původ dřevní hmoty. Značek PEFC a FSC si můžete všimnout zejména na obalech či dalších výrobcích z papíru.

Pro subjekty navazující na produkty lesního hospodářství jsou tyto certifikace ve velké většině podmínkou pro uplatnění na trhu. Buď z důvodu být schváleným dodavatelem pro různé firmy, nebo možnosti účastnit se výběrových řízení či možnosti získat státní zakázku apod.

Rovněž mezi potravináři roste chuť i potřeba mít příslušný certifikát. Popohání je něco k tomu, aby vás oslovili? Je to celospolečenská potřeba, nutnost, aby mohli prosperovat a růst?

U potravinářů, ale i u prvovýrobců potravin je situace podobná jako u certifikace PEFC a FSC. Zde se promítají zejména požadavky řetězců na certifikaci podle standardů GlobalG.A.P. Do některých řetězců není možné dodat produkt bez této certifikace. Audity se v zemědělských firmách, na farmách a v družstvech provádějí v době sklizně, a tak od svých kolegů slýchám, že teď je petržel, mrkev, jahody a další plodiny. Jeden doplňkový obor této certifikace GRASP je zaměřen i na pracovní podmínky pracovníků na polích, jak je s nimi zacházeno, jaký mají přístup k pitné vodě, sociálnímu zázemí, jestli dostávají instrukce v jazyce, kterému rozumějí, a podobně.

V oblasti samotné potravinářské výroby dále nabízíme certifikaci systémů managementu podle standardu HACCP, tedy správné hygie­nické praxe, a podle náročnější normy ISO 22000. U potravinářských firem se zájem o certifikaci HACCP objevuje zejména v závislosti na vyhlášených grantech, dále pak v důsledku tlaku jejich zákazníků.

Jsou vhodné systémy managementu kvality i pro malé firmy například o 20 zaměstnancích?

Certifikace systémů managementu jsou vhodné pro firmu jakékoliv velikosti. Efektivní zavedení a rozvoj systému managementu podle systémových norem ISO je vždy přínosem. Zaměstnance přiměje k zamyšlení nad fungováním firmy v dané oblasti, k utřídění znalostí o probíhajících procesech a k vyloučení činností, které se dělají zbytečně. Jak vždy říkal náš předchozí předseda Ing. Jedlička: Systém managementu podle ISO 9001 není nic jiného než zdravý sel­ský rozum. Vždy je ale třeba dbát na to, aby celý systém tvořili a udržovali lidé, kteří mají detailní znalosti činností probíhajících ve firmě. Tím se firmy vyvarují toho, že jim budou vnuceny směrnice a činnosti, které jim nebudou pomáhat, ale naopak je budou zatěžovat při každodenní práci.

 M1A0995 2Co musí firma podstoupit, když chce být certifikovaná od ČSJ? Jak dlouho to trvá a kolik to stojí?

První věcí, která se při požadavku na určitou certifikaci zkoumá, je, jestli podle této normy certifikujeme, to znamená, jestli máme akreditaci ČIA na tuto normu, nebo v případě soukromých standardů, jestli jsme též schváleni příslušným správcem schématu. Pečlivě taky ověřujeme, zdali kromě ISO norem můžeme certifikovat i v příslušné technické oblasti, jinak řečeno oboru podnikání. Pokud toto vše je splněno, pak nastává další krok. Tím je přesná specifikace předmětu certifikace, počtu pracovníků spadajících do certifikace, sídla firmy a provozoven, které budou spadat do certifikace. Na základě těchto informací již naše pracovnice vytvoří nabídku. Součástí nabídky je počet auditodnů i ceny auditů – prvního a druhého stupně, dozorových auditů a recertifikace. Vzhledem k tomu, že ceny auditů jsou stanovené na základě mnoha proměnných, které jsou pro každou firmu jiné, nelze takto jednoduše říct, jaké jsou ceny auditů. Délku auditu i cenu dále ovlivňuje i fakt, jestli firma žádá o certifikaci na více systémů. Naše pracovnice se ale vždy snaží být maximálně nápomocné a ochotně zástupcům firmy vysvětlí, jak byly cena a počet auditodnů stanoveny. Mohu však prozradit, že v případě certifikací malých a středních podniků se ceny pohybují řádově v desetitisících.

A je rozdíl mezi certifikací podniku a osoby-odborníka?

Certifikace osob je zaměřená na ověření znalostí a dovedností žadatele v dané oblasti, např. v kvalitě, EMS, BOZP, ISMS. Tyto znalosti a dovednosti jsou ověřeny při certifikační zkoušce, která má většinou písemnou a ústní část. Součástí ústní části zkoušky je pak obhajoba případové studie a otevřená otázka. Certifikační orgán stanoví kritéria, na základě kterých je zájemce připuštěn ke zkoušce. Pokud úspěšně složí zkoušku, pak na základě doporučení zkušební komise schválí vedoucí certifikačního orgánu udělení certifikátu a ze zájemce se stane držitel certifikátu.

Při certifikaci systémů managementu a produktů je ověřována shoda splnění požadavků normy se systémem zavedeným v dané firmě nebo s požadavky na produkt – v našem případě na zvládnutí procesu. Splnění požadavků ověřuje při auditu auditor ČSJ. Zpráva z auditu je pak ještě přezkoumána nezávislým způsobilým odborníkem a při zjištění shody je definitivně rozhodnuto vedoucím certifikačního orgánu o udělení certifikátu na daný systém managementu nebo produkt. Ověření, že daný systém trvale funguje, se pak děje při dozorových auditech a při následné recertifikaci. Certifikace osob, systémů managementu a produktů fungují na velmi podobném principu. Rozdíl je pouze v tom, jestli se posuzují kompetence osoby, nebo zavedení systému ve firmě, či shoda produktu – procesu.

Do vaší profesní kompetence spadá i péče o značku CZECH MADE. Je o ni opět zájem? Jak náročná je administrativa nutná k jejímu udělení? A stále se po dvou letech obhajuje?

Značka Czech Made je vůbec nejstarší spotřebitelskou značkou kvality v novodobé historii ČR. Získat ji je poměrně náročné. A obnovuje se pořád po dvou letech. Přísné požadavky na získání značky však potvrzují její vysokou důvěryhodnost a hodnotu. Zájem o Czech Made se v posledních letech zvyšuje. Velký podíl na tom má Ing. Štěpán Smejkal, který má u nás udělování této značky na starosti.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3