INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

logo AmbasadorČeská společnost pro jakost udělenými oceněními vyjadřuje uznání organizacím a jednotlivcům, kteří se věnují kvalitě, jejímu rozšiřování a aktivně přispívají k její implementaci. Soutěže slouží jako platforma pro propagaci a osvětu kvality ve všech jejích podobách.

Tou přední je Ambasador kvality Čes­ké republiky a je určena pro organizace ze soukromého i veřejného sektoru. Uzávěrka pro podání přihlášek do 7. ročníku je stanovena na 30. září 2024.

Ambasador kvality ČR
Sedmý ročník soutěže Ambasador kvality ČR se zaměřuje na hodnocení výsledků organizací, a především na jejich přístup k fenoménu kvality, který je klíčový pro jejich dlouhodobý úspěch. Kritériem kvality v této soutěži není jen naplnění základních parametrů pro výrobu a poskytnutí služby; zahrnuje také propagaci kvality, inovace a odpovědné podnikání. Cílem je poskytnout managementu zpětnou vazbu a napomoci k dlouhodobému úspěchu organizace, v němž kvalita hraje podstatnou roli.

Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková iniciativu komentovala takto: „Naše společnost dlouhodobě podporuje rozvoj a popularizaci nástrojů managementu kvality, a tím přispívá k ekonomickému úspěchu firem i efektivnějšímu fungování veřejného sektoru. Soutěž je určena pro organizace, pro které je kvalita klíčovou součástí jejich identity.“

Soutěžící subjekty jsou hodnoceny v pěti oblastech:

  1. Ekonomické ukazatele organizace
  2. Ocenění za kvalitu – zaměřuje se například na dosažená ocenění v oblasti kvality, akreditované certifikáty a ocenění pracovníků v oblasti kvality
  3. Aktivity na podporu kvality – zahrnují zapojení do profesních organizací, pořádání odborných akcí a publikační činnost
  4. Udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí
  5. Ochrana spotřebitele – sleduje se, jak organizace chrání zájmy svých klientů

Loňští vítězové a Ambasadoři kvality České republiky
Vítězem ceny v podnikatelském sektoru a nositelem titulu Ambasador kvality České republiky se v roce 2023 stala společnost Drylock Technologies s.r.o., významný evropský výrobce hygienických výrobků pro děti a dospělé. Hodnotitelé ocenili především trvalé a systematické snižování dopadu aktivit firmy na životní prostředí, například využívání železniční dopravy nebo kompostovatelných materiálů. Dále ocenili spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a příkladnou péči o 1250 zaměstnanců a jejich rodiny.

Magistrát města Plzně v soutěži rovněž uspěl a stal se vítězem ceny a Ambasadorem kvality ve veřejném sektoru. Hodnotitele zaujal především poctivý zájem magistrátu o kvalitu a o úsilí vkládané do jejího neustálého zvyšování, stejně jako do efektivity fungování magistrátu či zvyšování kvality života občanů na území Plzně.

Soutěž Ambasador kvality pro uchazeče nepředstavuje zásadní administrativní zátěž. Zájemci vyplní jednoduchý dotazník, který je zpřístupněn na internetových stránkách České společnosti pro jakost. Kvalifikovaní hodnotitelé provedou posouzení údajů uvedených v dotazníku. Prvních šest nejlepších organizací postupuje, a následně se u nich uskuteční jednodenní ověřovací posouzení na místě.

První, dotazníková fáze účasti v soutěži je zcela bezplatná. Zpoplatněno je druhé kolo u „finalistů“, kdy probíhá hodnocení na místě. Výše poplatku činí 18 000 Kč, v případě veřejného sektoru je poplatek ve výši 15 000 Kč. Vyhlášení soutěže se uskuteční v rámci slavnostního večera při příležitosti pořádání Dnů kvality na podzim tohoto roku.

Mezi Ambasadory kvality ČR a úspěšné
držitele ceny se zařadily firmy Drylock Technologies s.r.o., Edwards s.r.o., Kaufland Česká republika v.o.s., Koyo Bearings Česká republi-
ka, s.r.o., Albert Česká republika, s.r.o., nebo Škoda Auto, a.s. Ve veřejném sektoru se Ambasadory kvality staly Magistrát města Plzně, město Hranice, Statutární město Děčín, Úřad městské části Praha 10.

Další ocenění vyhlašovaná Českou společností pro jakost

Mezinárodní soutěž inovací
Od roku 2013 umožňuje ČSJ českým organizacím zapojit se do Mezinárodní soutěže inovací Quality Innovation Award. Díky soutěži mají přihlášené organizace možnost porovnat svoji inovaci z mezinárodního pohledu. Hodnocena je především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orien­tace na zákazníka. Soutěží se v několika kategoriích podle velikosti organizace a sektoru, dále jsou zvlášť hodnoceny inovace s environmentálním dopadem nebo potenciální inovace, dosud netestované. České firmy jsou v posledních letech aktivní a v soutěži se jim daří. Podle slov výkonného ředitele České společnosti pro jakost Petra Kotena jsou inovace oblast, která přináší našim firmám možnost rozvoje a posiluje jejich postavení v rámci domácího i globálního trhu. Petr Koten dodal: „Díky inovacím mohou podniky zůstat konkurenceschopné, reagovat na nové výzvy a příležitosti na trhu a vytvářet nové zdroje příjmů. Na základě zkušenosti z posledních ročníků je patrné, že naše firmy mají v této soutěži velký potenciál.“

Česká společnost pro jakost, jakožto národní zástupce organizátora, poskytuje přihlášeným plnou podporu v průběhu celé akce. Účast není zpoplatněna.

Cena za návrat do života
Cena za návrat do života je udělována organizacím, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života. Účast v ceně není omezena velikostí ani typem organizace a je bezplatná.

Personální ocenění pro fyzické osoby

Manažer kvality roku
Cena je organizována v návaznosti na mezinárodní cenu European Quality Leader vyhlašovanou Evropskou organizací pro kvalitu. Cílem je ocenit nejlepší výsledky manažerů kvality a ty veřejně prezentovat, a poskytnout tak příklad pro následování. Národní vítěz soutěže má možnost se ucházet o návaznou evropskou cenu. Titul Manažer kvality roku je určen pro ty manažery, pod jejichž vedením došlo ke zlepšení kvality či systému managementu kvality v organizaci s příznivým dopadem na příslušné zainteresované subjekty. Účast v soutěži je bezplatná.

Cena Františka Egermayera
Cena je udělována studentům, kteří se ve svých závěrečných pracích věnují tématům, jako jsou kvalita a systémy řízení, systémy ochrany životního prostředí, systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj. Soutěž je veřejná, určená studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol. Soutěž je otevřená jejich ročníkovým, seminárním, absolventským, bakalářským, diplomovým a dizertačním pracím. Účastníky přihlašuje příslušná škola či fakulta. Účast v soutěži je bezplatná.

Cena Anežky Žaludové
Jde o prestižní čestné ocenění, kterým ČSJ vyzdvihuje každoročně osobnosti, jež se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi. Toto významné ocenění bylo pojmenováno na počest světově uznávané mimořádné osobnosti, čestné předsedkyně ČSJ a čestné členky Evropské organizace pro kvalitu Anežky Žaludové. Návrh na kandidáty mohou podat i nečlenové České společnosti pro jakost.

CSR Guru
Cena pro fyzické osoby za přínos pro podporu šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje. Za úspěšným šířením myšlenek a implementací CSR a udržitelného rozvoje stojí nadšenci, manažeři, věhlasní odborníci, kteří nové trendy uvádějí ne vždy snadno do života. Předpokladem pro získání ocenění je dlouhodobé profesionální působení kandidáta na podnikové, regionální nebo celostátní úrovni. Výsledky jeho práce musí být všeobecně známé a respektované. Tito lidé zásadním způsobem přispívají k propagaci CSR u nás. Účast je bezplatná.

Přihlášky je možné podávat od 1. května do 30. září tohoto roku. Bližší informace o všech vyhlašovaných soutěžích a přihlašovací formuláře najdete na webových stránkách České společnosti pro jakost www.csq.cz.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3