INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

karabec 18.10.2022 2David KarabecPovědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Ochrana duševního vlastnictví je bolístkou české ekonomiky stejně tak jako řešení sporů v této oblasti. Jak hodnotíte situaci?

V České republice se ve srovnání s nejvyspělejšími zeměmi využívá nástrojů ochrany duševního vlastnictví zatím stále nedostatečně. To samé platí i pro alternativní metody řešení sporů (ADR), zejména v oblasti ochrany duševního vlastnictví. V této oblasti přitom vznikají vysoce odborné spory vztahující se k vytváření a ohodnocení předmětů duševního vlastnictví a uplatňování práv k těmto předmětům, zejména ve věcech vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů, zlepšovacích návrhů, výrobních a provozních zkušeností (know-how), nekalé soutěže, ochranných známek, označení původu, autorských děl a ostatních předmětů autorskoprávní ochrany a práv souvisejících s právem autorským. Je vhodné, aby řešení takových sporů probíhalo za účasti mediátorů, kteří jsou specializováni na oblast duševního vlastnictví a kteří jsou schopni kvalifikovaně podporovat komunikaci mezi osobami zúčastněnými na sporu tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení sporu uzavřením mediační dohody. Velkou výhodou a zásadní odlišností mediace od běžného soudního řízení je nejen rychlost a efektivnost mediačního jednání, ale především jeho důvěrnost a povinnost mlčenlivosti.

IP mediační centrum Praha, jež vedete, se snaží vnést do této oblasti systematickou osvětu a pomáhat kvalifikovanému a pruž­nému řešení rozmanitých záležitostí na zmíněné téma...

Posláním našeho ústavu je především provozování společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a alternativního řešení sporů, jakož i vzdělávací, publikační a výzkumná činnost s tím související. IP mediační centrum Praha zajišťuje kvalitní proškolení v oblasti práv k duševnímu vlastnictví a mediací a spravuje seznam vysoce kvalifikovaných IP mediátorů, připravených vést náročné spory týkající se duševního vlastnictví, zejména v oblasti průmyslových práv. Ve spolupráci s Českou advokátní komorou, Komorou patentových zástupců, ÚPV, WIPO, EUIPO a dalšími odborníky na průmyslová práva, autorská práva a mediace jsme se od svého založení v roce 2020 úspěšně etablovali ve všech oblastech své hlavní činnosti. Mezi tyto oblasti patří zejména podpora malých a středních podniků, vysokých škol a akademické sféry, dále získávání poznatků od EUIPO a WIPO o možnostech alternativního řešení sporů, jakož i publikační a vzdělávací činnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Mezi hlavní pilíře naší činnosti samozřejmě patří také aktivní podpora IP mediátorům, zejména formou školení.

Co všechno si pod tím můžeme představit?

IP mediační centrum Praha konkrétně zprostředkovává malým a středním podnikům, jakož i vysokým školám, univerzitám, výzkumným a vývojovým organizacím, odborné veřejnosti z řad vynálezců a dalším zájemcům poznatky o ochraně duševního vlastnictví. Semináře, webináře, jakož i konference zaměřujeme proto na aktuální otázky ochrany duševního vlastnictví, know-how a obchodního tajemství, jakož nekalé soutěže, a věnujeme se pochopitelně intenzivně všem způsobům alternativního řešení sporů (ADR) s tím souvisejících, zejména formou mediací. Spolupracujeme přitom s malými a středními podniky, vysokými školami, asociacemi a dalšími organizacemi, které podporují činnost našeho IP mediačního centra Praha a pomáhají mu rozvíjet jeho činnost. Obzvláště bych v této souvislosti zmínil konferenci, kterou jsme pořádali v říjnu tohoto roku ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR, Enterprise Europe Network ČR a Úřadem průmyslového vlastnictví. Šlo o představení IP mediací jako rychlého a efektivního způsobu řešení sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví a role IP mediátora v tomto procesu. Na této konferenci byly představeny jak praktické případy využití IP mediací ve výzkumu, vývoji a v aplikační sféře, tak i výhody mediace sporů v obchodní oblasti. Stranou zájmu konference nezůstaly ani možnosti alternativního řešení sporů, které nabízí Arbitrážní a mediační centrum WIPO a EUIPO, včetně podpory využívání těchto alternativních metod malými a středními podniky ze strany těchto mezinárodních institucí.

Velmi úzce spolupracujete s Úřadem průmyslového vlastnictví, čím se právě nyní především zabýváte?

Naše IP mediační centrum Praha se systematicky zaměřuje na získávání informací a podpory od WIPO, EUIPO a ÚPV v oblasti ochrany duševního vlastnictví a mediací. Úzce přitom spolupracujeme s Úřadem průmyslového vlastnictví právě při vyhledávání možností, jak využívání ADR metod začlenit do procesů týkajících se ochrany duševního vlastnictví, a to jak v řízeních před ÚPV, tak v řízeních tomu předcházejících i následných. Úřad průmyslového vlastnictví podporuje zřizování a využívání ADR služeb na národní úrovni, usiluje o zvyšování povědomí o službách ADR mezi uživateli systému ochrany duševního vlastnictví a posiluje také aktivní spolupráci s dalšími partnery v této oblasti na mezinárodní, regionální a národní úrovni. Významným úspěchem pro podporu IP mediací v České republice bylo schválení Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2019–2030 vládou České republiky. Tato koncepce nabízí soubor opatření, která mají za cíl zlepšit chápání smyslu systému ochrany průmyslového vlastnictví a podpořit jeho využívání. Jedním z důležitých opatření, které v Koncepci figurují, je i podpora mediačních služeb. Úřad průmyslového vlastnictví v rámci těchto opatření bude podporovat rozvoj mediačních služeb v ČR ve všech možných fázích sporů o průmyslové vlastnictví, tj. ve fázi správního řízení, v předžalobní fázi, ve fázi probíhajícího soudního řízení, i při mediaci nařízené soudem. V rámci správního řízení bude ÚPV poskytovat maximální informační podporu účastníkům řízení, s cílem umožnit jim dohodnout se na smírném vyřešení sporu. ÚPV také sleduje aktivity v Arbitrážním a mediačním centru WIPO a EUIPO a případným zájemcům o poskytnutí těchto služeb zajistí všechny potřebné informace. ÚPV bude také průběžně zprostředkovávat IP mediátorům i účastníkům řízení aktuální informace v této oblasti, včetně informací o možných dotacích na IP mediační služby poskytované z národních i unijních zdrojů.

Významná je také publikační činnost a další aktivity vašeho centra. O čem byste se rád zmínil?

Naše IP mediační centrum Praha se v současné době věnuje zejména přednáškové činnosti v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví ve spolupráci s ÚPV, EUIPO, WIPO a dalšími organizacemi. Pokud jde o publikační činnost, publikovali jsme celou řadu popularizačních článků, zejména na stránkách vaší Prosperity, jako našeho hlavního mediálního partnera, a také na našem blogu a v dalších médiích. Zájemcům o mediace a našim IP mediátorům pravidelně předáváme informace a podporu zejména prostřednictvím školení k tématům týkajícím se duševního vlastnictví, mediací a vyjednávání, jakož i prostřednictvím našich webových stránek www.ipmediace.cz a specializovaných informačních portálů, se kterými spolupracujeme, jako jsou např. www.vedavyzkum.cz a www.iprosperita.cz. Ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR jsme se podíleli na webinářích věnovaných podpoře duševního vlastnictví pro malé a střední podniky. V říjnu tohoto roku proběhla významná akce, kterou byl Regionální IP seminář, který pořádal Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), jež spravuje práva k ochranným známkám a průmyslovým vzorům platným v celé EU. V rámci tohoto dvoudenního semináře pořádaného pro pracovníky všech národních patentových úřadů v rámci EU a dalších přidružených organizací jsem měl příležitost vystoupit s obsáhlým příspěvkem na téma alternativního řešení sporů k právům duševního vlastnictví v České republice.

Velmi živá je spolupráce také s Českou asociací franchisingu. Proč právě s ní?

Naše IP mediační centrum Praha je řádný členem České asociace franchisingu, jejímiž členy jsou všechny významné franchisingové koncepty v České republice. V oblasti franchisingového podnikání vznikají totiž velmi specifické právní vztahy týkající se mimo jiné ochrany a využívání předmětů duševního vlastnictví. Ve spolupráci s Českou asociací franchisingu a předními franchisingovými poradci jsme proto uspořádali
např. dvoudenní kurz franchisingu pro IP mediátory. Tohoto kurzu se účastnili jak advokáti-mediátoři a patentoví zástupci, tak i zástupci franchisingových konceptů. Proškolili jsme tímto způsobem první IP mediátory, kteří jsou připraveni vést i velmi komplikované a specifické spory v této oblasti. Dále jsme zveřejnili a doporučili franchisingovým konceptům příslušná znění mediačních doložek do písemných smluv, které uzavírají v rámci svého podnikání. Aktuálně se účastníme nejvýznamnější akce České asociace franchisingu, kterou je Franchising forum 2022. Ve spolupráci se zakladatelem je naše IP mediační centrum Praha partnerem této významné akce. V rámci programu proběhne mimo jiné představení IP mediací jako rychlého a efektivního způsobu řešení sporů v rámci franchisingového podnikání. Jde o jubilejní 20. ročník online konference o franchisingu, která je určená pro laickou i odbornou veřejnost zabývající se podnikáním formou franchisingu. Součástí konference je také Výstava franchisingu. Představí se zde téměř 50 konceptů a vystavovatelů, převážně malých a středních podniků. Program bude průběžně doplňován o další zajímavé akce a také o aktuální informace v této oblasti.

Jak byste charakterizoval svou vizi?

Usilujeme trvale o to, aby činnost našeho IP mediačního centra Praha byla společensky užitečná, odpovědná a etická. Za tím účelem vytváříme tým vysoce kvalifikovaných a kompetentních spolupracovníků, IP mediátorů a také síť podporovatelů ze strany státních i nestátních institucí, včetně České advokátní komory, Komory patentových zástupců, České asociace franchisingu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a dalších organizací. Dlouhodobým cílem našeho IP mediačního centra Praha je podporovat ochranu duševního vlastnictví mezi malými a středními podniky, na univerzitách, vysokých školách a ve veřejných výzkumných organizacích, a to jak ve fázi výzkumu, vývoje a inovací, tak i při transferu poznatků a technologií do aplikační sféry, a cíleně podporovat řešení sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví formou ADR metod, zejména mediací. Rozhodující úlohu v tomto procesu má naše spolupráce s ÚPV, WIPO, EUIPO, AMSP a dalšími organizacemi a odborníky v oblasti ochrany duševního vlastnictví a mediací. Naše IP mediační centrum Praha chce být lídrem tohoto procesu a udávat mu za podpory těchto organizací na území Čes­ké republiky tempo. Chceme se také v rámci Čes­ké republiky podílet na legislativním procesu podporujícím mediace v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Ve spolupráci s Komorou patentových zástupců, Českou advokátní komorou a dalšími profesními, zájmovými a neziskovými organizacemi chceme prosazovat provádění IP mediací ve sporech s prvkem duševního vlastnictví tak, aby se tento alternativní způsob řešení sporů (ADR) v oblasti ochrany duševního vlastnictví stal běžným a vyhledávaným způsobem řešení konfliktů mezi stranami.

Nač soustředíte pozornost v nejbližší budoucnosti?

Naše IP mediační centrum se bude i v dalších letech aktivně podílet zejména na akcích pořádaných EUIPO a WIPO k proškolení IP mediátorů a na prosazování mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví v rámci České republiky. Chceme přitom aktivně čerpat ze zkušeností těchto mezinárodních institucí, kde jsou mediace již řadu let pevnou součástí kultury mimosoudního řešení sporů v oblasti duševního vlastnictví. Víme, že
např. v Arbitrážním a mediačním centru WIPO se daří velmi efektivně a rychle řešit složité spory v oblasti IP, včetně technologických sporů, licencí, doménových jmen, ochranných známek, patentů, autorských práv nebo kolektivní správy autorských práv. To platí i pro oblast výzkumu a vývoje, kde mediace významným způsobem pomáhají stranám řešit jejich spory a umožňují obnovení, nebo dokonce rozšíření jejich vzájemné spolupráce. Pro úspěch a prosazení IP mediací v České republice je však zapotřebí udělat ještě hodně práce, neboť povědomí o tomto způsobu alternativního řešení sporů je u nás stále velmi nízké a dosud převažuje představa, že spory se mají řešit u soudu. Přitom odborné i profesní předpoklady mediátora v oblasti ochrany duševního vlastnictví mohou být významnou pomocí pro účastníky sporu. Mediace má nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo je spor příliš komplexní. V případě ochrany duševního vlastnictví připadají v úvahu všechny tyto aspekty, včetně ohrožení dobré pověsti stran sporu, pro které je mediace nanejvýše vhodná. Přitom je třeba zdůraznit zejména neveřejnost a důvěrnost mediačního jednání, neboť v těchto věcech, zejména patentových, může zveřejněním určitých skutečností dojít k nenahraditelné ztrátě jejich komerčního potenciálu. Soudní řešení sporu by mělo být proto poslední možností, jak spor mezi stranami vyřešit.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3