iprosperita

iprosperita

Novela právní úpravy akreditace je v parlamentu
SocialTwist Tell-a-Friend
Úterý, 27. listopadu 2012
logo_CIA_JPGV září tohoto roku předložila vláda k projednání do parlamentu návrh novelizace zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Tento návrh obsahuje mimo jiné několik změn právní úpravy akreditace, jež si vyžádala aplikační praxe. Jsou zaměřeny zejména na podporu konkurenceschopnosti a snížení administrativní a finanční zátěže zkušeben, laboratoří, certifikačních orgánů a dalších subjektů posuzování shody.

Novou právní úpravu akreditace zavedl zákon č. 490/2009 Sb., kterým byla provedena implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh (nařízení ES). Tímto předpisem se na úrovni EU sjednotily požadavky na akreditaci. Již v průběhu roku 2010 se však ukázalo, že zmíněná právní úprava není optimální. Proto byla provedena její celková analýza a na jejím základě Ministerstvo průmyslu a obchodu zařadilo návrh změn do novelizace zákona č. 22/1997 Sb.

A v čem konkrétně navrhované změny spočívají? Dochází k některým terminologickým úpravám v souladu s dikcí nařízení ES a navazujících harmonizovaných norem, od nichž se odvíjejí i některé věcné změny. To se projevuje již v názvu § 16 zákona, který nově zní „Udělení akreditace". Udělením akreditace se deklaruje odborná způsobilost subjektu posuzování shody v dané oblasti a nově se na ně váže i oprávnění subjektu vystupovat jako akreditovaný subjekt posuzování shody v rozsahu udělené akreditace. Osvědčení o akreditaci se považuje za veřejnou listinu, tedy doklad o udělení akreditace a jejím rozsahu. Důležitou změnou, po které volala většina akreditovaných subjektů, je možnost vydávat osvědčení o akreditaci i v cizím jazyku, a to na požádání subjektu.

V rámci dozorové činnosti může akreditační orgán při neplnění akreditačních požadavků nejen pozastavit akreditaci nebo ji zrušit, ale nově i omezit rozsah udělené akreditace. Pak vydá nové osvědčení (s užším rozsahem akreditace), které nahradí dříve vydané osvědčení. V rámci ochrany třetích osob je novelou zavedena povinnost zveřejňovat ve Věstníku ÚNMZ, vedle oznámení o udělení akreditace, rovněž oznámení o pozastavení akreditace, omezení rozsahu akreditace nebo zrušení akreditace.

Další významnou změnu přináší nové ustanovení odst. § 16 odst. 7. To podstatným způsobem rozšiřuje dispoziční oprávnění subjektu posuzování shody ve vztahu k udělené akreditaci. Na základě žádosti subjektu posuzování shody může akreditační orgán rozšířit nebo omezit rozsah udělené akreditace, sloučit platná osvědčení o akreditaci, vydaná pro týž subjekt posuzování shody, pozastavit akreditaci, zrušit akreditaci, popř. zrušit rozhodnutí o pozastavení akreditace. K žádosti subjektu bude také akreditační orgán na základě opakovaného posouzení rozhodovat o prodloužení platnosti udělené akreditace.

Pokud bude výstupem z těchto následných řízení vydání nového osvědčení o akreditaci, toto osvědčení nahradí dříve vydaná osvědčení. Subjekt tak bude mít pro danou oblast vždy jedno osvědčení o akreditaci. Toto opatření odstraní dosavadní nepřehledný stav, pokud jde o rozsah akreditace daného subjektu.

Akreditační orgán bude též oprávněn na požádání subjektu vydat nové osvědčení o akreditaci, dojde-li u něj např. ke změně názvu, sídla či právní formy. Subjekt posuzování shody se může odvolat proti negativním rozhodnutím akreditačního orgánu vydaným v následných řízeních.

Návrh novely nově umožňuje akreditačnímu orgánu uzavřít se subjektem posuzování shody veřejnoprávní smlouvu o udělení akreditace. To platí i pro rozšíření rozsahu akreditace, o omezení rozsahu akreditace, o prodloužení platnosti udělené akreditace nebo o sloučení platných osvědčení vydaných pro týž subjekt posuzování shody (§ 17). Veřejnoprávní smlouva se nabízí jako pružnější alternativa akreditačního procesu pro případ, že o ni subjekt posuzování shody projeví zájem. Zůstává na vůli subjektu, zda příjme návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, anebo zda požádá o akreditaci podle § 16 zákona a podstoupí „klasické" správní řízení. Veřejnoprávní smlouvy bude možné uzavírat od 1. ledna 2014.

Věřím, že Parlament ČR návrh zákona projedná v relativně krátké době tak, aby navrhované zjednodušení procesu akreditace mohlo být Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. zavedeno již v počátku roku 2013.

JUDr. Soběslav Hlinka

Český institut pro akreditaci, o. p. s.

 

Další články

Doporučujeme

 • 04. 08. 2015

  Chystá se Management 2020+

  Sdružení Czech Top 100 a poradenská společnost M.C. TRITON uspořádají 12. listopadu 2015 odbornou konferenci, která se bude zabývat sdílením trendů řízení v soukromém, veřejném a neziskovém sektoru

  pokračování »
 • Kurzy bezpečné jízdy v ČR
  09. 09. 2015

  Kurzy bezpečné jízdy v ČR

  Kurz bezpečné jízdy neboli škola smyku je teoreticko-praktický program určený pro všechny řidiče. Jejich účel je jednoduchý – připravit řidiče na nestandardní situace za volantem a přispět tak k všeobecné bezpečnosti na silnicích. Bonusem je navíc to, že kurz vás bude bavit. Často se proto poukazy na zážitkové školy smyku dávají darem k nejrůznějším příležitostem.

  pokračování »