INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 19. rokem
logo_CIA_JPGV září tohoto roku předložila vláda k projednání do parlamentu návrh novelizace zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Tento návrh obsahuje mimo jiné několik změn právní úpravy akreditace, jež si vyžádala aplikační praxe. Jsou zaměřeny zejména na podporu konkurenceschopnosti a snížení administrativní a finanční zátěže zkušeben, laboratoří, certifikačních orgánů a dalších subjektů posuzování shody.

Novou právní úpravu akreditace zavedl zákon č. 490/2009 Sb., kterým byla provedena implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh (nařízení ES). Tímto předpisem se na úrovni EU sjednotily požadavky na akreditaci. Již v průběhu roku 2010 se však ukázalo, že zmíněná právní úprava není optimální. Proto byla provedena její celková analýza a na jejím základě Ministerstvo průmyslu a obchodu zařadilo návrh změn do novelizace zákona č. 22/1997 Sb.

A v čem konkrétně navrhované změny spočívají? Dochází k některým terminologickým úpravám v souladu s dikcí nařízení ES a navazujících harmonizovaných norem, od nichž se odvíjejí i některé věcné změny. To se projevuje již v názvu § 16 zákona, který nově zní „Udělení akreditace". Udělením akreditace se deklaruje odborná způsobilost subjektu posuzování shody v dané oblasti a nově se na ně váže i oprávnění subjektu vystupovat jako akreditovaný subjekt posuzování shody v rozsahu udělené akreditace. Osvědčení o akreditaci se považuje za veřejnou listinu, tedy doklad o udělení akreditace a jejím rozsahu. Důležitou změnou, po které volala většina akreditovaných subjektů, je možnost vydávat osvědčení o akreditaci i v cizím jazyku, a to na požádání subjektu.

V rámci dozorové činnosti může akreditační orgán při neplnění akreditačních požadavků nejen pozastavit akreditaci nebo ji zrušit, ale nově i omezit rozsah udělené akreditace. Pak vydá nové osvědčení (s užším rozsahem akreditace), které nahradí dříve vydané osvědčení. V rámci ochrany třetích osob je novelou zavedena povinnost zveřejňovat ve Věstníku ÚNMZ, vedle oznámení o udělení akreditace, rovněž oznámení o pozastavení akreditace, omezení rozsahu akreditace nebo zrušení akreditace.

Další významnou změnu přináší nové ustanovení odst. § 16 odst. 7. To podstatným způsobem rozšiřuje dispoziční oprávnění subjektu posuzování shody ve vztahu k udělené akreditaci. Na základě žádosti subjektu posuzování shody může akreditační orgán rozšířit nebo omezit rozsah udělené akreditace, sloučit platná osvědčení o akreditaci, vydaná pro týž subjekt posuzování shody, pozastavit akreditaci, zrušit akreditaci, popř. zrušit rozhodnutí o pozastavení akreditace. K žádosti subjektu bude také akreditační orgán na základě opakovaného posouzení rozhodovat o prodloužení platnosti udělené akreditace.

Pokud bude výstupem z těchto následných řízení vydání nového osvědčení o akreditaci, toto osvědčení nahradí dříve vydaná osvědčení. Subjekt tak bude mít pro danou oblast vždy jedno osvědčení o akreditaci. Toto opatření odstraní dosavadní nepřehledný stav, pokud jde o rozsah akreditace daného subjektu.

Akreditační orgán bude též oprávněn na požádání subjektu vydat nové osvědčení o akreditaci, dojde-li u něj např. ke změně názvu, sídla či právní formy. Subjekt posuzování shody se může odvolat proti negativním rozhodnutím akreditačního orgánu vydaným v následných řízeních.

Návrh novely nově umožňuje akreditačnímu orgánu uzavřít se subjektem posuzování shody veřejnoprávní smlouvu o udělení akreditace. To platí i pro rozšíření rozsahu akreditace, o omezení rozsahu akreditace, o prodloužení platnosti udělené akreditace nebo o sloučení platných osvědčení vydaných pro týž subjekt posuzování shody (§ 17). Veřejnoprávní smlouva se nabízí jako pružnější alternativa akreditačního procesu pro případ, že o ni subjekt posuzování shody projeví zájem. Zůstává na vůli subjektu, zda příjme návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, anebo zda požádá o akreditaci podle § 16 zákona a podstoupí „klasické" správní řízení. Veřejnoprávní smlouvy bude možné uzavírat od 1. ledna 2014.

Věřím, že Parlament ČR návrh zákona projedná v relativně krátké době tak, aby navrhované zjednodušení procesu akreditace mohlo být Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. zavedeno již v počátku roku 2013.

JUDr. Soběslav Hlinka

Český institut pro akreditaci, o. p. s.

Slovo ke dni

  • Kde vládnou ženy a co z toho plyne

    Tak se jmenovalo setkání, jež se uskutečnilo 18. září v Praze z iniciativy agentury Helas, jež proslula organizováním originální soutěže Ocenění českých podnikatelek. Ta vyhledává a popularizuje osobnosti ženského businessu, firmy s českým kapitálem, jejichž majitelky jsou ženy. Téma onoho podvečera spojovaly čtyři příběhy, čtyři osudy těch, které našly odvahu a pustily se do podnikání po svém, originálně a bez předsudků. A co se za takovou odvahou skrývá? Nejen spousty času, osobní energie, odříkání, ale hlavně radost. Radost z nového poznání, výsledků, jež prokazují, že se věci i lidé dokáží dát do pohybu, pokud nechybí vůle, píle, chuť a sny. Obdiv patří ještě jedné maličkosti – že se tyto aktérky české podnikatelské scény nezdráhají mluvit o svých zkušenostech, pocitech, emocích před ostatními. Dar, který jim rozvazuje jazyk,...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2017

INZERCE

Partneři

Generální partner:

TOSlogo 172

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

gascontrol 175

Vyšlo u nás 

 

Partneři plus:

tsoft VSPAP 160 EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3 logo_zts_87_2 ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

Hlavní odborný partner: logo-npk Odborní partneři: csj105 sok67 cia 60 svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105

INZERCE