INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

PSC 0201Není snad dne, aby se lidstvo neposunulo ve svém vývoji o kousek dál. Nové myšlenky a jejich proměna v praktické využití provázejí naše snažení neustále. Velmi výrazně si to uvědomujeme právě nyní, v éře nástupu umělé inteligence.

Ta začíná měnit řadu oborů, profesí, možností člověka. K novým objevům patří také jejich ochrana. To věděli už naši předkové. Proto kdysi dávno vznikl na našem území Patentový úřad v Praze, dnešní Úřad průmyslového vlastnictví. Pomáhá ochránit nehmotný majetek tak, aby po právu sloužil rozkvětu společnosti, přinášel užitek, který přepisuje dějiny. Letos oslaví Úřad 105. výročí své existence a společně s tím chystá bohatý program a odbornou diskuzi. Hovořila jsem o tom s jeho předsedou Mgr. Ing. Josefem Kratochvílem, Ph.D.

Co zásadního přinesl rok 2023 v ochraně duševního vlastnictví?

Navzdory neblahým událostem v zahraničí, které bohužel ovlivňují dění ve všech oblastech, duševní vlastnictví nevyjímaje, byl uplynulý rok v mnoha ohledech plný novinek. Z našeho oboru bych rád zdůraznil spuštění systému jednotné patentové ochrany v Evropě. Ten si klade za cíl vylepšit stávající evropský patentový systém tím, že umožní získat jednotnou patentovou ochranu v těch členských státech Evropské unie, které se pro jeho užití rozhodly. Přestože ČR k nim zatím nepatří, tak i čeští přihlašovatelé již mohou bez omezení získat jednotný patent najednou pro území 17 států EU, které se do systému zapojily.
Další novinkou je tzv. patentový balíček, který navrhla Evropská komise v dubnu 2023. Jde o několik legislativních návrhů, které se týkají problematiky patentů, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem (tzv. SEP patenty), nucených licencí v krizovém řízení, dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky a dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin.

Na konci listopadu 2023 vstoupilo v platnost nařízení o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a s ním související nové rozhodnutí Rady o přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních. V důsledku toho evropská právní úprava poskytne komplexní systém, který zaručí možnost ochrany označení původu a zeměpisných označení pro všechny kategorie výrobků, a to jediným zápisem v příslušném evropském rejstříku a z něj možnost pokračovat mimo území EU mezinárodní cestou.

predsedaKratochvil 22Jak se snažili čeští vynálezci? Přišli se zajímavými nápady, ojedinělými myšlenkami?

Od českých přihlašovatelů jsme v roce 2023 obdrželi 465 přihlášek vynálezů a 1024 přihlášek užitných vzorů. Obě tato čísla jsou nižší než v roce 2022. Nejvíce nových vynálezů je v oborech doprava a skladování, zdraví a zábava, elektrotechnika. Vzhledem k mnohem vyššímu komerčnímu potenciálu mezinárodní ochrany vynálezů mě těší, že pokračuje vzestupný trend v počtu přihlášek evropských patentů podaných českými přihlašovateli. Těch bylo v roce 2023 podáno 241, což představuje oproti roku 2022 nárůst o 8,6 %.

Dá se z přihlášek vysledovat, zda v České republice přibývá mladších lidí, kteří usilují o ochranu know-how? Že nastupující generace podnikatelů přikládá náležitý význam patentům, užitným vzorům, ochranným známkám?

Věk původců vynálezů není údaj, který bychom po přihlašovatelích mohli žádat. Věřím ale, že se i díky našim popularizačním a edukačním aktivitám daří zvyšovat povědomí mladých lidí o důležitosti efektivní ochrany duševního vlastnictví. V roce 2023 jsme realizovali mnoho přednášek na různých školách všech stupňů po celé ČR. Dlouhodobě spolupracujeme např. s Vysokou školou ekonomickou, Západočeskou univerzitou, Technickou univerzitou Liberec, Vysokou školou chemicko-technologickou a mnoha dalšími.

A jak jsou na tom s inovacemi ženy? Kolik jich mezi přihlašovateli vynálezů je?

Evropský patentový úřad v roce 2022 vydal studii Women’s participation in inventive activity, která se na ženy-vynálezkyně zaměřuje. Z ní vyplývá, že v letech 2010–2019 byla mezi původci evropských patentových přihlášek z ČR alespoň jedna žena pouze v 11,9 % případů. V roce 2023 byla alespoň jedna žena uvedena jako původkyně evropských patentů ve 27 % přihlášek (průměrný údaj ze všech 39 členských zemí Evropské patentové organizace). Nejvíce žen-vynálezkyň je zastoupeno v přihláškách ze Španělska (46 %), Francie (33 %) a Belgie (32 %). Co se týče oborů, tak nejvíce žen se podílí na vynálezech z oblasti chemie (50 %).

Je dnes jednodušší obhájit přihlášku k ochranné známce než v minulosti? Z jakých oborů se rekrutuje nejvíce zájemců?

Požadavky, které musí označení splnit, aby mohlo být zapsáno do rejstříku ochranných známek, a svoji ochranu mělo šanci si udržet, jsou definovány zákonem 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Ten byl novelizován v roce 2019. Od té doby jsou podmínky pro zápis stále stejné. Důležité je, aby označení nebylo ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je užíváno, popisné, aby nebylo klamavé nebo nepravdivé, aby nebylo v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy apod. Ochranné známky se dělí podle výrobků a služeb, pro které jsou užívány, do 45 tříd tzv. Niceského třídění. V roce 2023 jsme nejvíce přihlášek ochranných známek obdrželi pro třídy 35 – Propagační činnost (3115 přihlášek), 41 – Výchova, zábava, sport (2355 přihlášek) a 9 – Přístroje (1274 přihlášek).

PSC 0192Letos si Úřad průmyslového vlastnictví připomene 105. výročí svého založení, někdejšího Patentového úřadu v Praze. Určitě se na oslavu chystáte. O čem bude především?

Hlavní událostí bude mezinárodní konference Ochrana práv duševního vlastnictví v Evropě. Ta se uskuteční 10. září 2024 na Pražském hradě za účasti nejvyšších představitelů mezinárodních organizací systému ochrany duševního vlastnictví v rámci OSN, Evropské unie a Evropské patentové organizace a evropských národních úřadů průmyslového vlastnictví. Očekávám též účast českých odborníků z našeho oboru, patentových zástupců, advokátů, zástupců státní správy, univerzit, výzkumných institucí a inovativních firem. Osobně se těším na inspirativní diskuzi.

Zůstal za těch 105 let v platnosti nějaký předpis, ustanovení, kterým se Úřad řídí doposud?

Velmi staré jsou některé mezinárodní smlouvy z našeho oboru. Jde například o Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883, která byla naposledy novelizována v roce 1979, či Madridskou dohodu o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek z roku 1891 (poslední novelizace 1979).

Legislativa se ale neustále vyvíjí, aby odpovídala realitě a podmínkám, ve kterých firmy a výzkumné instituce působí. Velkou roli hraje legislativa Evropské unie a harmonizace v rámci Světové organizace duševního vlastnictví. Od roku 2002 jsme rovněž členským státem Evropské patentové organizace. Nejstarší z „našich“ zákonů je tak zákon 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, nejaktuálnější naopak již zmíněný zákon o ochranných známkách, který byl novelizován v roce 2019. V nejbližší budoucnosti bude novelizován zákon 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení.

Vaší velkou snahou je vzdělávat odbornou veřejnost tak, aby si byla vědoma bohatství, které lidské myšlení nabízí, a promítala tuto možnost do businessu. Pohnuly se ledy?

Aktivity v oblasti zvyšování povědomí o užitečnosti efektivního nakládání s duševním vlastnictvím jsou nekončící proces. Prostředky a energie vložené do vzdělávání v ochraně duševního vlastnictví přináší dlouhodobé benefity nejen pro jednotlivce a firmy, ale i pro celou společnost, která tím podporuje inovace a tvůrčí ekonomiku. Samozřejmě bych byl velice rád, kdybych mohl říct, že se „ledy pohnuly“, ale tak daleko dle mého názoru nejsme. V oboru ochrany značek, tedy ochranných známek, jsou aktivity českých přihlašovatelů naprosto srovnatelné s vyspělými evropskými zeměmi. Bohužel, v oblasti ochrany technických řešení, tedy patentů a užitných vzorů, a to zejména jejich mezinárodní ochranou, máme ještě co dohánět.

Na jakých vysokých školách či univerzitách se váš obor vyučuje? A kdo ho vlastně může studovat?

Kompletní studijní obor přímo zaměřený na duševní vlastnictví není v současnosti vyučován na žádné z českých vysokých škol. Dílčí znalosti získají všichni studenti práv, někteří studenti ekonomie i technických oborů. V ÚPV organizujeme vlastní dvouleté specializační studium duševního vlastnictví. Je určeno pro podnikatele, pracovníky vědeckých a výzkumných institucí, vysokých škol, institucí zabývajících se podporou inovací a transferem technologií, pro začínající patentové zástupce a advokáty. Studium u nás každoročně zakončí kvalifikační zkouškou (profesní kvalifikace Specialista v oboru průmyslového vlastnictví) přibližně 20 absolventů.

A co popřát všem, kteří se svou usilovnou, objevnou prací snaží změnit svět k lepšímu?

Všem inovátorům, kteří se, ať už v soukromém, nebo veřejném sektoru, pokoušejí posunout hranice lidského vědění, bych samozřejmě rád poděkoval a popřál jim úspěch v jejich snažení. Rád bych také dodal, že znalost možností, které jim průmyslové vlastnictví nabízí, je rozhodně k jejich prospěchu. Pokud by kdokoli měl zájem dozvědět se více, ať určitě neváhá navštívit náš web upv.gov.cz, zúčastnit se některé z námi pořádaných vzdělávacích akcí či požádat o informace v našem informačním středisku. Všem našim klientům se snažíme vyjít maximálně vstříc.

otázky připravila Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3