INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

domov lux 1Společnost Právní Ochrana Majetku přináší na základě skutečných příběhů ve spolupráci s advokátem Pavlem Strnadem z AK Polverini Strnad šest základních pravidel, jak nejlépe ochránit svůj majetek z pohledu práva.

Nemovitost má mít jen jednoho vlastníka

Při spoluvlastnictví rozhodují spoluvlastníci podle velikosti svých podílů. „I když se spoluvlastnictví z počátku nemusí jevit jako problémové, je poměrně časté, že po určité době dochází mezi spoluvlastníky k názorovým střetům. Ty se v případě nemovitostí zpravidla týkají způsobu jejího užívání a péče o ni, nutných či naopak zbytečných investic. Často to pak poškodí i mezilidské vztahy uvnitř celé rodiny,“ uvádí své zkušenosti advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Bez manželství není dědictví

Při dědění podle zákonné posloupnosti hrozí riziko především nesezdaným párům. Zákon totiž s nesezdanými pozůstalými partnery v první třídě zákonných dědiců nepočítá. Zařazuje je až do té druhé. Na partnera se tak dostane dědictví pouze za podmínek, že zůstavitel neměl děti a nesezdaný partner splní podmínku soužití se zůstavitelem ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku před zůstavitelovou smrtí. „Pokud spolu mají nesezdaní partneři potomky, pak partner nebude mít šanci dědit, protože jedinými zákonnými dědici budou jen a pouze děti zůstavitele – bez ohledu na to, jak dlouho spolu partneři žili,“ upozorňuje advokát Pavel Strnad.

Zemřít bez závěti by měl být trestný čin

Pokud zůstavitel nezanechá závěť, bude jeho pozůstalost rozdělena podle zákona. V takovém případě zůstavitel neprojeví svou pravou vůli, a zvyšuje se tak riziko sporů mezi dědici. „Často kvůli sporům mezi dědici dochází až k ohrožení majetkové situace pozůstalých osob - partnera, dětí, rodičů nebo sourozenců a zpravidla vždy k narušení jejich vzájemných vztahů,“ říká advokát Pavel Strnad.

Manželství bez předmanželské smlouvy je sázka o polovinu majetku

Společné jmění manželů vzniká automaticky ze zákona uzavřením manželství. Při jeho vypořádání soudem (např. v případě rozvodu) pak zásadně platí, že manželé mají na vypořádávaném jmění stejný podíl. „Předmanželskou smlouvu je dobré uzavřít především tam, kde jeden ze snoubenců vlastní významný majetek, má výrazně vyšší příjmy, nebo naopak závazky. Dalším dobrým důvodem je případ, kdy jeden ze snoubenců podniká, protože s tím je spojené určité riziko, které by pak mohlo negativně dopadnout na druhého manžela, a tak i celou rodinu,“ říká advokát Pavel Strnad.

Pojištění vás ochrání před vším kromě výluk

Mnohé pojišťovny mají různá omezení či úplné výluky z pojištění. Jednou ze zákonem stanovených výluk je například výluka ze životního pojištění v případě sebevraždy. V takových případech pak pojišťovny pojistné plnění nevyplatí, i když ostatní podmínky byly řádně splněny. Dalším příkladem jsou nedávná koronavirová omezení, kdy podnikatelé přerušili  svůj provoz kvůli mimořádným opatřením vlády. Ani toto většina tuzemských pojišťoven neodškodňuje anebo jen velmi omezeně. „Konkrétní pojistné podmínky mohou skrývat i jiná rizika. Doporučujeme proto vždy zkontrolovat, zda a jaké výluky stanoví. Současně je vhodné se zamyslet, jak je možné se účinně ochránit proti situacím zahrnutým právě v těchto pojistných výlukách, a to pomocí standardních institutů platného práva a jejich různých kombinací“ doplňuje advokát Pavel Strnad.

Společnost s více společníky je časovaná bomba

Velkým rizikem společností s více společníky je to, že jednotliví společníci mohou zablokovat rozhodování či činnost společnosti v případě jakékoliv neshody. Toto riziko lze omezit založením jednočlenné společnosti nebo nastavením dostatečných pravidel chování mezi více společníky (tzv. dohodou společníků). „V případě zejména jednočlenné společnost hrozí riziko jejího ochromení, když po jediném společníkovi zdědí společnost více dědiců a není dalších pravidel. Pak je třeba očekávat vážné komplikace,“ dodává advokát Pavel Strnad.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE