INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

DSC 3940 ppTop management ve firmách je každý den vystavován novým výzvám v řízení. Překotný technologický pokrok, přísnější regulace a normy, napjatý trh práce, pandemická omezení i požadavky aktivistů – to všechno jsou oblasti, které přidělávají vedení podniků stále větší starosti. Význam pojištění řídicích pracovníků významně roste.

S účinností od ledna 2022 platí nové pojistné podmínky UNIQA pro odpovědnostní pojištění top manažerů, které zohledňují aktuální stav právní úpravy odpovědnosti obchodních korporací a členů jejich orgánů a které zároveň nabízejí rozsah pojištění srovnatelný s relevantními hráči v oblasti pojištění D&O na českém pojistném trhu.
Proč si pojištění sjednat

Speciální produkt pro pojištění odpovědnosti členů vrcholných orgánů korporací, známý na trhu pod anglickou zkratkou D&O (Directors’ and Officers’ Liability), je jedním z nástrojů ochrany majetku společnosti a osobního majetku fyzických osob v jejím čele, neboť ti odpovídají za případnou škodu celým svým majetkem.

Přibývá samotných nároků na náhradu škody vůči členům statutárních či dozorčích orgánů, a to jak ze strany třetích stran (věřitelů, zákazníků, akcionářů), tak i ze strany společnosti samotné (příp. dceřiné společnosti, insolvenčního správce apod.), a to nejen v zahraničí, ale i v České republice. Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného člena orgánu nahradit finanční škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, v rozporu se zásadou loajality, nebo v důsledku absence potřebných znalostí a pečlivosti.

Nárok na odškodnění mohou vznést jak třetí strany (např. věřitelé, zákazníci, akcionáři), tak i společnost samotná (například její dceřiné společnosti nebo insolvenční správce). Typickými situacemi, jež mohou vést k uplatnění nároku na náhradu finanční škody, jsou například špatná organizace práce vedoucí k finanční ztrátě společnosti, nevhodný výběr manažerů na klíčové pozice, nevhodné investice, nerespektování instrukcí akcionářů apod. Kromě finanční škody se z pojištění hradí rovněž náklady právní ochrany a náklady na šetření, které se vynakládají na zjištění nároku nebo zmenšení škody, dále náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu, náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě, náklady na osobní potřeby v souvislosti se zabavením majetku (kam spadá zejm. školné či náklady na bydlení a energie), náklady v souvislosti s vydávacím (extradičním) řízením, náklady insolvenčního řízení, náklady na psychologickou pomoc či náklady na očištění jména.

Pojištění se vztahuje i na ručení za závazky společnosti dle § 159 občanského zákoníku a § 65 zákona o obchodních korporacích a na vydání prospěchu a plnění do majetkové podstaty dle § 66 zákona o obchodních korporacích. Poskytuje krytí i po skončení funkčního období a vypršení platnosti pojistné smlouvy. Chrání i případné dědice či právní nástupce pojištěných, pokud jsou povinni škodu způsobenou pojištěným uhradit z titulu vlastnictví dotčeného majetku.

  • Nabízí dodatečný limit plnění pro nevýkonné členy.
  • Nabízí dodatečnou lhůtu pro uplatnění nároku po ukončení pojištění v délce až šesti let.
  • Umožňuje pojistit i následky úkonů, které nastanou v zahraničí. Pojištění se sjednává s územní platností pro celý svět.

Výši limitu plnění (pojistnou částku) stanoví klient. UNIQA umožňuje sjednat horní hranici pojistného plnění běžně ve výši několika desítek miliónů korun, případně i v částkách vyšších, a to v závislosti na charakteru podnikání a ekonomických výsledcích firmy.

„Pojištění D&O nabízí UNIQA již od ro-ku 2014. Jeho úloha v dnešním dynamickém a nestabilním světě podnikání stále roste. Například podle německé studie z loňského roku rostou i v souvislosti s pandemií covidu-19 rizika insolvence, vyššího ohrožení kybernetické bezpečnosti a stoupá počet akcionářských hromadných žalob,“ upozornila Věra Pešková, hlavní upisovatelka pojištění odpovědnosti UNIQA.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3