INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

IMG 05aZávěrečnou konferencí v Praze skončil projekt k přípravám na chystané prodlužování věku odchodu do důchodu, který Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR spolu s partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů uskutečnila koncem ledna. Projekt se jmenoval Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II.

Na konferenci byly představeny prezentace bipartitních platforem, od podpůrného modelu přes obor textilu, stavebnictví až po dopravu, kulturu, polygrafický průmysl až po zemědělství a školství. Jednání bylo úspěšným završením tříletého úsilí o získání maxima informací o fungování, problémech i pozitivech na stovkách pracovišť týkajících se nejvýznamnějších oblastí vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Zkoumal se i vliv pracovní činnosti, podmínek na pracovištích, dodržování pravidel bezpečnosti práce a jiných okolností na zdraví lidí. Smyslem a cílem všeho tohoto snažení pak bylo připravit s využitím zjištěných poznatků odvětví na změny důchodového systému, a pokud možno zmírnit negativní dopady chystaného prodlužování věku odchodu do důchodu a včas připravovat budoucí generace na aktivní život ve vyšším věku.

thumb logo cmkos bily okrajKZPS 01Informace, jež zazněly v prezentacích jednotlivých bipartitních platforem, byly určitým shrnutím všech podstatných zjištění z kulatých stolů, mítinků či pohovorů s manažery i lidmi na pracovištích, z profesionálních měření a testů řady odborných subjektů, z dotazníkových a dalších forem. Poměrně široké bylo spektrum projednávaných témat, kam patřily například prestiž povolání, vztahy na pracovišti, vliv stresu, ale také nevhodných pracovních pomůcek na zdraví lidí, přičemž velice podrobně se posuzovala největší zdravotní rizika ve spojení s vyšším věkem a další problémy či rozdíly u daných pracovních profesí. Nezůstávalo přitom pouze u odkrytí nedostatků a potíží, neboť v návaznosti na to nechyběly návrhy a doporučení k nápravě. Pro zmírnění negativních dopadů pracovní činnosti na zdraví lidí se kromě jiného věnovala značná pozornost i prevenci, ať již ve formě zlepšení pracovních podmínek, vybavení potřebnými nástroji a pomůckami, ale také zajištěním pravidelného a zdravého stravování, zvýšenou zdravotní péčí, rehabilitacemi a vhodnými smysluplnými benefity pro zaměstnance. logo eeuKonference potvrdila i obrovskou různorodost podmínek práce lidí a spolu s tím i problémů, které zde existují. Složitosti se prolínají činností třeba pracovníků v polygrafických firmách, kde je v současnosti vyšší průměrný věk zaměstnanců, přičemž přetrvává mnoho fyzicky namáhavé práce, podobně je tomu ve stavebnictví. Poněkud jiné záležitosti trápí například zaměstnance v textilní či kožedělné výrobě nebo v oblasti kultury, školství. Patří k nim nižší příjmy, nedostatečné benefity, obavy z obrovských proměn knihovnických profesí vlivem nových komunikačních a informačních technologií, tak se například mění poslání a fungování knihoven. Na jedné straně zde existují vysoké požadavky na odbornost, informační gramotnost a komunikační dovednosti lidí, což spolu s častějšími vzdělávacími a kulturními akcemi, a tudíž častější prací na směny, o víkendech, má také svoji stinnou stránku. Tu tvoří vysoká psychická zátěž, stres, časté syndromy vyhoření apod. Negativně se projevuje také vysoký věkový průměr, což se týká zhruba 70 % knihovníků.

IMG 0002V poslední době přibývá problémů profesionálním řidičům, zvláště v kamionové a dálkové osobní dopravě. Proto také například BP Doprava požádala o spolupráci početnou skupinu externích spolupracovníků. Jednak z řad majitelů a manažerů firem začleněných do SAČM, spolupracovníků z řad Odborového svazu dopravy, odborníků na BOZP a sociální problematiku, dále odborné lektory z oblasti zdravotní, sociálně-psychologické aj., více než desítku ředitelů dopravních firem a nechyběla ani pomoc ČVUT Fakulty dopravní Praha.

Podle BD Platformy Doprava spočívá problém, jak společným postupem sociálních partnerů připravit odvětví silniční dopravy na změny důchodového systému, v tom, že dopravní firmy nemají dostatek finančních prostředků na to, aby realizovaly návrhy a doporučení plynoucí z tohoto projektu, a navíc řidiči jsou nyní časově maximálně vytížení v důsledku jejich citelného nedostatku. Rozhodující pro snížení zátěže u řidičů autobusů a mezinárodní kamionové dopravy je skutečnost, jak se podaří odstranit nerovnováhu mezi pracovní oblastí a osobním volnem (odpočinkem, zálibami atd.). Na konferenci rovněž zaznělo, že by bylo do budoucna vhodné, aby se zaměstnavatelské svazy a odbory z jednotlivých bipartitních platforem zamyslely, jak by bylo možné využít například legislativních nástrojů, finančních nebo materiálních zdrojů, které mají zainteresované státní subjekty jako například Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, dále pojišťovny, ESF aj. pro zlepšení sociálních podmínek v jednotlivých odvětvích, a jak získat finanční prostředky na řešení problémů, které byly na konferenci prezentovány.
Jak v úvodu konference zmínil prezident KZPS ČR Jan Wiesner i hlavní manažer projektu Dr. Jan Zikeš, hlavním cílem projektu, který konference završuje, je zmapovat všechna odvětví a profese se všemi klady i zápory a zjistit možné dopady pozdějšího odchodu pracovníků do důchodu jak pro ně samotné, pro jejich zdraví, tak z pohledu zaměstnavatelů a firem. To se podařilo a nyní bude možné doporučit všem zainteresovaným stranám, tedy zaměstnavatelům, samotným zaměstnancům i vrcholným orgánům, co by bylo třeba udělat, aby byl proces realizace změn důchodového systému úspěšný bez zbytečných komplikací.

Dr Jan ZikesDr. Jan ZikešProtože vedení KZPS ČR a ČMKOS nyní čeká ještě důležitá poslední etapa, kterou je zpracování všech poznatků ze zmíněné desítky bipartitních platforem, aby vznikl ucelený materiál pro možné využití při jednáních s centrálními orgány, požádali jsme hlavního manažera projektu Dr. Jana Zikeše o krátký rozhovor.

Jak jsme již naznačili, pro KZPS ČR po této konferenci práce ještě nekončí. Co vše tedy bude v souvislosti s projektem následovat?

Máme schválený nový projekt Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích, který volně navazuje na tento končící. Nový projekt nyní rozpracováváme spolu s naším partnerem. Bohužel je škoda, že se celostátně problematice jednotlivých odvětví, profesí a přechodu lidí do důchodu nevěnuje tolik pozornosti, jak by si toto téma zasloužilo.

Kdy asi předpokládáte, že se vláda a příslušná ministerstva a další subjekty seznámí se závěry projektu a jakou formou?

O projektu byla průběžně zpracovávána publicita a MPSV bylo o projetu samozřejmě, jak nám ukládají pravidla, informováno; nicméně cestou tripartity jsme informovali vládu České republiky a další subjekty o průběžných výsledcích.

připravil Jiří Novotný

Slovo ke dni

  • Klimatický balíček přijde draho

    Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů stoupne během příštích deseti let na 22 procent. Letos má dosáhnout 15,6 % z veškeré spotřebované energie. Pro někoho je tento cíl málo smělý. Jenže, jak uvedl ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, každé procento nad hodnotu 20 % si vyžádá podporu 30 miliard korun. Odhaduje se, že z veřejných prostředků půjde na obnovitelné zdroje až 900 miliard Kč. Mám v dobré paměti ujišťování ekologů, že postupně se náklady na „čistou“ energii budou snižovat, až budou srovnatelné s ostatními. Zatím to vypadá, že daňový poplatník, podnikatel i běžný spotřebitel, bude obnovitelné zdroje dotovat čím dál víc. A pak je tu druhý problém: Už dlouho víme, že obnovitelné zdroje, například používání řepky v dopravě, může být spíš na škodu než ve prospěch přírody i lidí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE