INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Informační a komunikační technologie jsou významnou součástí ekonomiky České republiky. V poslední době roste především sektor ICT služeb, který se během několika let zařadil mezi významné obory. Rozvoji ICT se však zatím nevěnuje dostatečná pozornost, přestože by tento obor mohl být jedním z hlavních tahounů zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Podle odborníků, kteří se zúčastnili semináře Hovory s informatiky, je důležité podporovat oblast ICT především v otázkách vzdělávání, vědy a výzkumu a transferu znalostí do praxe.

Sektor ICT se dostává stále více do popředí jako skutečná hybná síla rozvoje moderní společnosti. Podle hlavních ekonomických ukazatelů patří mezi velmi dynamické obory s vysokou přidanou hodnotou. Podle údajů ČSÚ pracuje v tomto sektoru ve 33 000 firmách 141 000 zaměstnanců. Celkový obrat ICT firem je 626 mld. korun, ICT služby se na tomto obratu podílejí 49 %, zbytek tvoří výroba ICT zařízení a obchod s ICT. Část služeb je vyvážena do zahraničí, především do zemí Evropské unie.

„Oblast ICT můžeme do budoucna považovat za klíčovou při zvyšování konkurenceschopnosti ČR, přesto se však jejímu rozvoji nevěnuje dostatečná pozornost. Výrazně podpořit je nutné především tři hlavní pilíře: přípravu lidských zdrojů, vědu a výzkum v dané oblasti a transfer poznatků do praxe," řekl prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., vedoucí katedry kybernetiky na FEL ČVUT.

Nejen sektor ICT, ale i další technické a přírodovědné obory se dnes potýkají s nedostatkem studentů. Zároveň chybí větší zapojení soukromé sféry do vzdělávacího procesu tak, aby studenti mohli být konfrontováni s požadavky praxe již na škole. „S tím souvisí i podpora vědy a výzkumu a její soustředění do center excelence, které by se následně mohly zapojit do rozsáhlejších mezinárodních projektů a zároveň by mohly poskytovat expertizy domácímu průmyslu v co nejširším spektru ICT disciplín. Je totiž velmi důležité včas přenášet znalosti do praxe. Pro to jsou vhodné například start-upové a spin-offové firmy," dodal prof. Mařík.

„Dalším problémem je dnes používaná metodika hodnocení vědy a výzkumu v ČR, která zcela pomíjí hlavní cíle hodnocení. Omezuje se totiž pouze na počet jednotlivých výstupů výzkumné činnosti, aniž by zkoumala jejich kvalitu, relevanci a společenský přínos," řekl RNDr. Jiří Rákosník, CSc. z Matematického ústavu Akademie věd.

Zajímavé informace přinesl aktuální průzkum VŠE; ten jednak ukázal, že vysoké školy nedokáží uspokojit poptávku po absolventech IT, a současně upozornil na fakt, že absolventi jednotlivých vysokých škol mají velmi rozdílné znalosti. Česká republika je zemí, kde jsou ve velkém rozsahu produkovány IT služby s vysokou přidanou hodnotou. Aby se tuto situaci podařilo udržet, musí vysoké školy dlouhodobě vzdělávat dostatečný počet IT odborníků, kteří budou mít znalosti odpovídající požadavkům trhu. To vyžaduje změnu přístupu vysokých škol k výuce a v současnosti i změnu přístupu státu k podpoře vzdělávání v perspektivních oborech zvyšujících konkurenceschopnost ČR", uvedl prof. Ing. Voříšek, CSc., vedoucí katedry IT na VŠE.

Seminář Hovory s informatiky, na kterém se sešli odborníci z akademické, firemní i státní sféry aby hovořili o palčivých problémech v oblasti ICT, se konal v rámci projektu Sociální síť informatiků v regionech ČR.

Projekt Sociální síť informatiků v regionech ČR vznikl v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost pod záštitou MŠMT. Je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Na projektu se podílí několik partnerů: MFF UK, VŠE, FEL CVUT, Ústav informatiky Akademie věd a další instituce. Cílem projektu je zlepšit úroveň oboru ICT v ČR a jeho vnitřní fungování (sdílení informací, znalostí, trendů, komunikaci uvnitř odborné komunity). V rámci projektu zároveň vzniká řada aktivit – např. průzkum VŠE, webový portál Síť IT (www.sitit.cz), konají se různé konference či semináře (např.: Hovory s Informatiky) apod.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3