INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

your chancePedagogičtí a sociální pracovníci, zástupci veřejného a neziskového sektoru i podnikatelé a zájemci z řad veřejnosti se sešli ve čtvrtek 28. listopadu v Centru současného umění DOX v Holešovicích na odborné konferenci nazvané Osobní prosperita – cesta udržitelného rozvoje společnosti.

V programu zaměřeném zejména na prevenci a zmírňování následků chudoby se účastníci seznámili s principy budování osobní prosperity a s kultivací výuky zdravých finančních návyků napříč generacemi. Oznámen byl vznik nové nezávislé platformy „Naše peníze“. Zásadním tématem byla také integrace mladých lidí z dětských domovů. Zazněl i příspěvek propojující téma klimatických změn a ekonomicko-sociálních dopadů.

Inspirativní setkání zahájily zakladatelky yourchance o. p. s. Gabriela Křivánková, předsedkyně správní rady a ředitelka společnosti Jana Merunková, která uvedla, že konference je příležitostí pro setkání a diskusi nad proměnami doby, které probíhají neskutečně rychle a je třeba mladé lidi na tento trend náležitě připravit.

Vedoucí iCentra OSN v Praze Michal Broža pak pohovořil o naplňování cílů udržitelného rozvoje definovaných OSN. Klíčová při něm podle něj je globální spolupráce. „Žádný stát nevyřeší problémy s chudobou, vzdělaností, nebo vodou, emisemi či klimatické změny sám. Změna k lepšímu je v našich silách, v našem společném snažení,“ konstatoval Broža.

Na jeho vystoupení navázala ředitelka yourchance o. p. s. Jana Merunková, která pohovořila o finanční gramotnosti v mezinárodním kontextu. Poukázala na to, že prvotní impulz pro rozvoj finanční gramotnosti v novodobé historii přišel v devadesátých letech možná trochu překvapivě z Indie od profesorky Jeroo Billimoria, která v projektu Aflatoun pracovala s dětmi z ulice. Tato inciativa dala následně vzniknout celosvětovému projektu Global Money Week (GMW), jehož národními organizátory jsou v ČR právě yourchance a EFPA a hlavním partnerem Komerční banka. Od roku 2017, kdy pořádali GMW u nás poprvé, počet účastníků kampaně rychle roste. Z úvodních 4.300 žáků a studentů, přes 10.400 v roce 2018 na letošních 17.200 účastníků. Cílem pro příští rok je hranice 20.000.

Jana Merunková také přiblížila vznik společnosti yourchance Global a její první zahraniční aktivity – na Slovensku, v Itálii a na indonéském ostrově Lombok. „Smyslem vzniku a působení yourchance Global je mezinárodní výměna know-how a zkušeností v oblasti budování osobní prosperity. Chceme, aby značka byla mezinárodně respektovaným brandem, který je zárukou kvality a odbornosti a zároveň inovátorem ve vzdělávání a integraci sociálně znevýhodněné mládeže a mladých lidí,“ uvedla Merunková a dodala: “V letech 2020-2022 budeme rozvíjet zahraniční spolupráci v zemích, kde již první realizace proběhly. Následovat budou další země EU i za mořem.“

O situaci mladých po odchodu z dětských domovů pohovořil Jan Sedláček, výzkumný pracovník Masarykova ústavu vyšších studií ČVÚT. Představil čtyřletý výzkum PERSIST mapující principy fungující při vstupu mladých z dětských domovů a pěstounské péče do běžného života a jejich uplatnění na trhu práce. Aplikačním garantem projektu se stal tým yourchance pod vedením Gabriely Křivánkové. Vysokou míru součinnosti poskytuje také Federace dětských domovů v čele s Janou Koubovou. Během prvního roku výzkumníci oslovili skupinu osob, které jsou mimo dětský domov 10-40 let. Zjistili například, že čím déle žilo dítě v dětském domově, tím lépe pak mladý dospělý po odchodu z dětského domova navazoval a udržoval partnerské vztahy. Stejná úměra platí také pro udržení si zaměstnání. Cílem výzkumu je podle Sedláčka zajistit objektivní pohled a relevantní informace o schopnosti začleňování osob opouštějící náhradní rodinnou výchovu a jejich schopnosti uplatnění na trhu práce. Aktuálně u veřejnosti převládá mediálně podporovaný pejorativní názor na výchovu v dětských domovech. To pak způsobuje a posiluje předsudky vůči této cílové skupině. Partnery projektu jsou: Masarykův ústav vyšších studií ČVÚT v Praze, TAČR a yourchance o. p. s.

Vzdělávací i volnočasové aktivity nízkoprahového centra Dixie pro děti a mládež z dětských domovů na konferenci krátce představila Radka Večeřová.

Vznik nezávislé platformy „Naše peníze“ koordinující napříč ČR činnosti rozvíjející podnikavost a finanční gramotnost na konferenci oznámila Jana Merunková z yourchance o. p. s.: „Memorandum o jejím vzniku jsme včera podepsali s ředitelem České mincovny Michalem Drtinou. Cílem je vytváření prostoru pro spolupráci organizací a jednotlivců v systematickém a synchronizovaném šíření finanční gramotnosti a zdravých finančních návyků. Zároveň je naším cílem šíření postojů společenské odpovědnosti a angažovanosti nad zájmy marketingovými,“ podotkla.

Nad významem osobní prosperity v celospolečenském kontextu se před koncem dopoledního bloku zamýšleli účastníci panelové diskuse Kateřina Lichtenberková z Národního ústavu pro vzdělávání a členka expertního týmu Finanční gramotnost do škol, Lenka Klabačková, zástupkyně MAS v Plzeňském kraji, Jana Merunková, ředitelka yourchance o. p. s. a člen expertního týmu yourchance František Klufa.

O zásadních otázkách v oblasti náhradní rodinné výchovy přišly na pozvání moderátorky panelu Gabriely Křivánkové diskutovat čtyři fundované odbornice: senátorka Jitka Chalánková, ředitelka dětského domova a předsedkyně Federace dětských domovů Jana Koubová a manažerky integračního programu Začni správně, Dominika Šenková a Marcela Belicová.

Na přednáškový dopolední program navázaly odpolední workshopy a diskuse. Řídíme zeměkouli společně aneb jak zajistit udržitelnou budoucnost Země? Takový byl název diskuse vedené Michalem Brožou k tématům souvisejícím s hodnotami a cíli, které OSN deklaruje jako prioritní pro udržitelný rozvoj. Workshop Výzkum PERSIST navázal na dopolední vystoupení Jana Sedláčka z ČVÚT k výzkumu uplatnění mladých dospělých odcházejících z dětských domovů v běžném životě a na trhu práce. Paralelně s tím probíhal workshop na téma Seberozvoj – celoživotní proces pod vedením Josefa Müllera z GROW JOB Institute. Toto téma se volně prolnulo s diskusí o Finanční gramotností v kontextu individuální a celospolečenské odpovědnosti. Stejně tak aktéři diskuse s absolventy projektu Začni správně, které si za své hosty vybrala Dominika Šenková, manažerka pro Čechy a Marcela Belicová, manažerka pro Moravu, přirozeně provázali téma s avizovanou diskusí o Odpovědnosti za sebe a občanskou angažovaností.

Ze zpětných vazeb vyplynulo, že účastníci konference nejvíce ocenily praktické zkušenosti diskutujících a nový kontext, ve kterém byla jednotlivá témata představena.

Konferenci pořádala yourchance o.p.s. pod záštitou Centra OSN v Praze ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií a finanční podporou TAČR.

Partnery yourchance jsou Nadace DRFG, společnosti CTP, NN, Komerční banka a Česká mincovna.

O yourchance o.p.s.

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče.

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE