INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

your chancePedagogičtí a sociální pracovníci, zástupci veřejného a neziskového sektoru i podnikatelé a zájemci z řad veřejnosti se sešli ve čtvrtek 28. listopadu v Centru současného umění DOX v Holešovicích na odborné konferenci nazvané Osobní prosperita – cesta udržitelného rozvoje společnosti.

V programu zaměřeném zejména na prevenci a zmírňování následků chudoby se účastníci seznámili s principy budování osobní prosperity a s kultivací výuky zdravých finančních návyků napříč generacemi. Oznámen byl vznik nové nezávislé platformy „Naše peníze“. Zásadním tématem byla také integrace mladých lidí z dětských domovů. Zazněl i příspěvek propojující téma klimatických změn a ekonomicko-sociálních dopadů.

Inspirativní setkání zahájily zakladatelky yourchance o. p. s. Gabriela Křivánková, předsedkyně správní rady a ředitelka společnosti Jana Merunková, která uvedla, že konference je příležitostí pro setkání a diskusi nad proměnami doby, které probíhají neskutečně rychle a je třeba mladé lidi na tento trend náležitě připravit.

Vedoucí iCentra OSN v Praze Michal Broža pak pohovořil o naplňování cílů udržitelného rozvoje definovaných OSN. Klíčová při něm podle něj je globální spolupráce. „Žádný stát nevyřeší problémy s chudobou, vzdělaností, nebo vodou, emisemi či klimatické změny sám. Změna k lepšímu je v našich silách, v našem společném snažení,“ konstatoval Broža.

Na jeho vystoupení navázala ředitelka yourchance o. p. s. Jana Merunková, která pohovořila o finanční gramotnosti v mezinárodním kontextu. Poukázala na to, že prvotní impulz pro rozvoj finanční gramotnosti v novodobé historii přišel v devadesátých letech možná trochu překvapivě z Indie od profesorky Jeroo Billimoria, která v projektu Aflatoun pracovala s dětmi z ulice. Tato inciativa dala následně vzniknout celosvětovému projektu Global Money Week (GMW), jehož národními organizátory jsou v ČR právě yourchance a EFPA a hlavním partnerem Komerční banka. Od roku 2017, kdy pořádali GMW u nás poprvé, počet účastníků kampaně rychle roste. Z úvodních 4.300 žáků a studentů, přes 10.400 v roce 2018 na letošních 17.200 účastníků. Cílem pro příští rok je hranice 20.000.

Jana Merunková také přiblížila vznik společnosti yourchance Global a její první zahraniční aktivity – na Slovensku, v Itálii a na indonéském ostrově Lombok. „Smyslem vzniku a působení yourchance Global je mezinárodní výměna know-how a zkušeností v oblasti budování osobní prosperity. Chceme, aby značka byla mezinárodně respektovaným brandem, který je zárukou kvality a odbornosti a zároveň inovátorem ve vzdělávání a integraci sociálně znevýhodněné mládeže a mladých lidí,“ uvedla Merunková a dodala: “V letech 2020-2022 budeme rozvíjet zahraniční spolupráci v zemích, kde již první realizace proběhly. Následovat budou další země EU i za mořem.“

O situaci mladých po odchodu z dětských domovů pohovořil Jan Sedláček, výzkumný pracovník Masarykova ústavu vyšších studií ČVÚT. Představil čtyřletý výzkum PERSIST mapující principy fungující při vstupu mladých z dětských domovů a pěstounské péče do běžného života a jejich uplatnění na trhu práce. Aplikačním garantem projektu se stal tým yourchance pod vedením Gabriely Křivánkové. Vysokou míru součinnosti poskytuje také Federace dětských domovů v čele s Janou Koubovou. Během prvního roku výzkumníci oslovili skupinu osob, které jsou mimo dětský domov 10-40 let. Zjistili například, že čím déle žilo dítě v dětském domově, tím lépe pak mladý dospělý po odchodu z dětského domova navazoval a udržoval partnerské vztahy. Stejná úměra platí také pro udržení si zaměstnání. Cílem výzkumu je podle Sedláčka zajistit objektivní pohled a relevantní informace o schopnosti začleňování osob opouštějící náhradní rodinnou výchovu a jejich schopnosti uplatnění na trhu práce. Aktuálně u veřejnosti převládá mediálně podporovaný pejorativní názor na výchovu v dětských domovech. To pak způsobuje a posiluje předsudky vůči této cílové skupině. Partnery projektu jsou: Masarykův ústav vyšších studií ČVÚT v Praze, TAČR a yourchance o. p. s.

Vzdělávací i volnočasové aktivity nízkoprahového centra Dixie pro děti a mládež z dětských domovů na konferenci krátce představila Radka Večeřová.

Vznik nezávislé platformy „Naše peníze“ koordinující napříč ČR činnosti rozvíjející podnikavost a finanční gramotnost na konferenci oznámila Jana Merunková z yourchance o. p. s.: „Memorandum o jejím vzniku jsme včera podepsali s ředitelem České mincovny Michalem Drtinou. Cílem je vytváření prostoru pro spolupráci organizací a jednotlivců v systematickém a synchronizovaném šíření finanční gramotnosti a zdravých finančních návyků. Zároveň je naším cílem šíření postojů společenské odpovědnosti a angažovanosti nad zájmy marketingovými,“ podotkla.

Nad významem osobní prosperity v celospolečenském kontextu se před koncem dopoledního bloku zamýšleli účastníci panelové diskuse Kateřina Lichtenberková z Národního ústavu pro vzdělávání a členka expertního týmu Finanční gramotnost do škol, Lenka Klabačková, zástupkyně MAS v Plzeňském kraji, Jana Merunková, ředitelka yourchance o. p. s. a člen expertního týmu yourchance František Klufa.

O zásadních otázkách v oblasti náhradní rodinné výchovy přišly na pozvání moderátorky panelu Gabriely Křivánkové diskutovat čtyři fundované odbornice: senátorka Jitka Chalánková, ředitelka dětského domova a předsedkyně Federace dětských domovů Jana Koubová a manažerky integračního programu Začni správně, Dominika Šenková a Marcela Belicová.

Na přednáškový dopolední program navázaly odpolední workshopy a diskuse. Řídíme zeměkouli společně aneb jak zajistit udržitelnou budoucnost Země? Takový byl název diskuse vedené Michalem Brožou k tématům souvisejícím s hodnotami a cíli, které OSN deklaruje jako prioritní pro udržitelný rozvoj. Workshop Výzkum PERSIST navázal na dopolední vystoupení Jana Sedláčka z ČVÚT k výzkumu uplatnění mladých dospělých odcházejících z dětských domovů v běžném životě a na trhu práce. Paralelně s tím probíhal workshop na téma Seberozvoj – celoživotní proces pod vedením Josefa Müllera z GROW JOB Institute. Toto téma se volně prolnulo s diskusí o Finanční gramotností v kontextu individuální a celospolečenské odpovědnosti. Stejně tak aktéři diskuse s absolventy projektu Začni správně, které si za své hosty vybrala Dominika Šenková, manažerka pro Čechy a Marcela Belicová, manažerka pro Moravu, přirozeně provázali téma s avizovanou diskusí o Odpovědnosti za sebe a občanskou angažovaností.

Ze zpětných vazeb vyplynulo, že účastníci konference nejvíce ocenily praktické zkušenosti diskutujících a nový kontext, ve kterém byla jednotlivá témata představena.

Konferenci pořádala yourchance o.p.s. pod záštitou Centra OSN v Praze ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií a finanční podporou TAČR.

Partnery yourchance jsou Nadace DRFG, společnosti CTP, NN, Komerční banka a Česká mincovna.

O yourchance o.p.s.

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE