INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

A9205124 26 35 2Petr KonvalinkaCo mají společného technologie na odstranění léků, antikoncepce, pesticidů z odpadní vody, satelitní monitoring dopravních staveb nebo rostoucí endoprotéza pro děti? Jde o projekty podporované Technologickou agenturou ČR. O tom a mnohém dalším jsme hovořili s předsedou agentury prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc., FEng.

Jak a proč vznikla TA ČR, komu slouží a kdo ji financuje?

Technologická agentura České republiky je státní agentura, která prostřednictvím veřejných prostředků státního rozpočtu financuje aplikovaný výzkum. Vznikla v roce 2009 za účelem podpory spolupráce výzkumných organizací s podnikatelskou sférou. Agentura má vlastní rozpočtovou kapitolu. Ročně podporuje stovky projektů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací v celkové částce přes pět miliard korun. Od roku 2019 administruje také rezortní programy výzkumu vývoje a inovací, a to pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí. Současně TA ČR poskytuje informační systém Ministerstvu vnitra a Ministerstvu zemědělství, a připravuje ve spolupráci s Ministerstvem obrany program obranného výzkumu, vývoje a inovací.

Seznámil byste čtenáře s některými významnými projekty, jež jste podpořili?

V agentuře rádi používáme slogan: Podporujeme výzkum užitečný pro společnost. V našem portfoliu tak lze najít nespočet skutečně zajímavých a užitečných projektů, které pomáhají zvyšovat konkurenceschopnost České republiky. Každoročně navíc ty nejlepší oceňujeme Cenou TA ČR. Mezi oceněnými projekty jsou například: 

 • technologie, která umí z odpadních vod vyčistit těžko odbouratelné látky (léky, antikoncepci, pesticidy apod.), 
 • mobilní heliporty využitelné v případě živelných katastrof (povodně, požáry) nebo rozsáhlých průmyslových havárií,
 • satelitní monitoring dopravních konstrukcí,
 • rostoucí endoprotéza pro děti.
  Zvláštní pozornost si zaslouží projekty v programu Národní centra kompetence. Ten se liší od ostatních programů, podporujících aplikovaný výzkum, velkým počtem účastníků tvořících „virtuální výzkumné infrastruktury“, které kontinuálně řeší aktuální výzkumné potřeby v průběhu několikaleté realizace projektu. Není výjimkou, že je do projektů zapojeno i 15–20 subjektů a že konečných výsledků výzkumu jsou vyšší desítky. Velké množství řešitelů kromě širokého sdílení specifických znalostí a odborností či výrobních a vývojových kapacit umožňuje také propojovat a využívat vazby obchodní a distribuční. Díky tomu jsou zainteresované subjekty schopné rychle reagovat na potřeby trhu a přímo uplatnit své výsledky v praxi.

Můžete popsat spolupráci na projektech s partnery?

Spolupráce s partnery je pro nás velmi důležitá. Nelze cokoliv dobře vykonávat bez toho, aniž byste znali názor a potřeby relevantních osob či institucí. Velmi si vážíme spolupráce s ministryní pro vědu a výzkum, jejími náměstky a jejím úřadem. Rovněž kvituji skvělou součinnost s Úřadem vlády ČR na přípravě legislativních dokumentů a strategických materiálů, spolupráci s Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace a s ministerstvy. Intenzivně také spolupracujeme se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Akademií věd, Asociací výzkumných organizací, Hospodářskou komorou ČR, Českou konferencí rektorů, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, CzechInvestem, regionálními partnery v krajích, technologickými platformami, sektorovými platformami a dalšími institucemi. S většinou těchto partnerů má agentura uzavřena memoranda o spolupráci. Pro naši práci je důležité, aby byli partneři zapojeni do procesů agentury.
Velmi důležitou součástí naší práce je i zahraniční spolupráce. TA ČR je intenzivně zapojena do činnosti v konsorciu 30 evropských technologických agentur TAFTIE, což s sebou přináší získávání zkušeností, srovnání a posun v kompetencích. V rámci této spolupráce je možné se podílet na projektech a získávat znalosti a zkušenosti, sdílet informace a celkově se dostávat na úroveň vyspělejších zahraničních agentur.

Čím je zajímavé a prospěšné Národní centrum kompetence Strojírenství?

NCK Strojírenství rozvíjí průřezové oblasti napříč oborem a spojuje výzkumné organizace s komerčními firmami. V praxi to funguje tak, že v daném konsorciu řeší relevantní partneři aktuální výzkumné potřeby podniků, což zajišťuje flexibilní a rychlejší reakce na dění v příslušném odvětví a trhu. V tomto případě výrobní podniky zajímá otázka snižování energetické náročnosti strojů, automatizace, digitalizace, zrychlení výrobních procesů, a řada dalších faktorů, čemuž řešitelé uzpůsobili strategickou výzkumnou agendu a rozdělili ji do pěti výzkumných témat – měření parametrů strojů, výpočty a modelování, mechatronika, výzkum a aplikace nových materiálů, návrhy, realizace a konstrukce samotných strojů a zařízení. Díky spolupráci 29 partnerů a sdílení know-how vzniklo dosud 55 dílčích projektů a dalších 135 konkrétních výsledků bude známo do konce letošního roku. Jmenovat můžeme například projekt firmy TOS VARNSDORF a Ústavu výrobních strojů a zařízení ČVUT, jehož výsledkem je chytrý multifunkční systém pro pokročilou správu obráběcího stroje, nebo linku na výrobu plošných nanovlákenných útvarů z dílny Technické univerzity v Liberci, která našla uplatnění už v průběhu pandemické krize.

Mohou se i menší a střední firmy zapojit do spolupráce s Technologickou agenturou?

Ano, o podporu mohou požádat jak výzkumné organizace, tak podniky. Zejména pro malé a střední firmy jsou naše programy přizpůsobeny, aby se i ony dostaly k potřebným znalostem a špičkovým technologiím, a to prostřednictvím spolupráce s výzkumnými organizacemi. Pro každou vyhlašovanou veřejnou soutěž mohou žadatelé najít konkrétní informace na našem webu.

Kam chcete směřovat další rozvoj a co ho bude ovlivňovat?

Od roku 2009 Technologická agentura ČR ušla opravdu velký kus cesty a podpořila mnoho výzkumných projektů v celkovém objemu desítek miliard korun. V posledních letech byl kladen důraz zejména na bilaterální a multilaterální spolupráci se zahraničními partnery či na spolupráci s rezorty, díky které se do portfolia programů podařilo zařadit programy dalších ministerstev. Konkrétně jde o programy Trend (MPO), Doprava 2020+ (MD) a Prostředí pro život (MŽP). Co se týče plánů do budoucna, rád bych například přispěl k tomu, aby Technologická agentura ČR byla i nadále institucí, která zajistí výrazně lepší propojování výzkumu, vývoje a inovací s průmyslovou praxí a užší spolupráci výzkumných institucí s podniky. Hlavní změna by měla být ve větší orientaci na poskytování komplexních služeb od konzultace projektových záměrů přes pomoc v orientaci na dotační a mimodotační nástroje až po pomoc při ochraně duševního vlastnictví a transferu technologií do praxe.

otázky připravil Pavel Kačer

Slovo ke dni

 • O zdravém stravování

  Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

  Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE