INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Simona MSimona MyslikovjanováIng. Simonu Myslikovjanovou, Ph.D., MBA, MBE, CEO firmy SiMyCo s.r.o., už z našich stránek znáte. Je to osobnost, která pomohla k úspěchu mnoha firmám nebo organizacím. Žena několika profesí, které se vzájemně prolínají, doplňují a jejich prostřednictvím se korporáty, firmy z business sféry, zdravotnická zařízení – malé i velké nemocnice, hotely, školy, ale i podniky rodinné a výrobní, posouvají výš a k úspěchu. Klíčem je perfektní organizace práce, spousty znalostí, učení se novému, vytrvalost, vášeň měnit horší ve výtečné. Před pár týdny za svůj přístup a výsledky obdržela cenu v Profi HR Awards 2023:

Získala jste další ocenění za vaši práci. Oč přesně jde?

Ano, a velmi mě tato cena potěšila. Jde o Profi HR Awards 2023 v kategorii Talent Manager, za specializaci na Interim & Talent Management. V této specializaci jsem již stovkám firem různých oborů pomohla dostat se z potíží.

Jste žena několika rolí, například se na určitý čas ujímáte vedení firem, abyste je připravila na ekonomický vzestup. Ale jak se říká, vše je o lidech...

Ano, je tomu tak. A to mě na mé práci moc baví. Je kreativní a barevná. Řídím jak svou vlastní firmu SiMyCo, tak působím velmi aktivně ještě v dalších profesích: na jedné straně jako External Executive Director of Human Resources, jindy jako External Interim Director nebo jako Learning, Talent, Communication, Process & Development Specialist.
Ve většině případů se po dohodě s vedením stávám Executive Interim Director či Executive Director of Human Resources. Většinou je to v kombinaci. Může jít o projekty vyžadující speciální znalosti a zkušenosti, které nemají manažeři daného subjektu, nebo nastává situace, kdy je potřeba ukázat správnou a efektivní cestu řízení společnosti. A jednu takovou jsem naznačila zhruba před rokem z pozice výkonné ředitelky HR a gastro provozů, kdy šlo o nastavení hospodaření na gastro úseku, včetně ubytování, které vykázaly za čtyři měsíce hlavní sezóny téměř tři milióny čistého zisku. A to díky zavedení správného profitabilního hospodaření.
Nyní již působím v jiné firmě jako výkonná ředitelka HR/Interim. A také jako Supervisor, Communication & Process Specialist pro jednu krajskou nemocnici.

Jak tedy z průměrného či podprůměrného týmu vykřesat ten skvělý, plný odvahy, nápadů a loajality?

Já si dovolím nesoudit, zda je tým průměrný či podprůměrný. S každým pracuji naplno, a pokud se nám objeví nějací „kostlivci ve skříni“, hledáme to nejlepší řešení. Jestliže chceme totiž při budování firemní kultury skutečně uspět, je zcela zásadní věnovat se interakci vytváření sítí, komunikaci, chování ve skupině a zabývat se typologií osobností, dotýkat se otázek vedení, moci, politiky a nezapomínat na konflikty, stejně jako naslouchat potřebám lidí uvnitř firmy. Žiji s týmy a jedinci jejich příběhy. Změny firemní kultury můžeme dosáhnout jedině výchovou a vzděláváním všech pracovníků podle předem stanoveného programu, a především vysvětlením smyslu, z jakého důvodu se do tohoto programu pouštíme, a účinným odměňováním žádoucích projevů a pracovních postojů.

Všichni manažeři by si měli uvědomit, že mezilidské vztahy a pracovní atmosféra ovlivňují nejen zaměstnance samotné. Působí na obchodní partnery, a hlavně na zákazníky. A proto je nutné dbát o vzájemnou interakci. Protože bez pochopení smyslu celé záležitosti každým ze zaměstnanců – od vrcholového manažera pro vrátného – nedojde k posunu ani uvnitř firmy, ale ani v obrazu vaší společnosti navenek.

simona foDo popředí se dostává práce s talenty. Co to ale vlastně je?

Uvedu vám příklad, kdy jsem dostala zadání od vedení firmy v rámci již probíhajícího tréninkového plánu: Najděte lidskost u našeho klíčového pracovníka, který je velmi precizní, po odborné stránce na velmi vysoké úrovni, nicméně... Tomuto jedinci jsem se věnovala na míru v rámci one-to-one coachingů, a v tuto chvíli, přesně po třech měsících, můžeme konstatovat, že se probudilo v jedinci kouzlo empatie, porozumění, týmovosti, kdy byl odbourán stres, tlak, nervozita a chyby.
Každý z nás je nositelem specifických talentů a schopností. Některé vlastnosti máme již vrozené, další získáváme. Samotné nadání však zdaleka nestačí, pokud do jeho rozvoje neinvestujeme dostatek času a energie. Každá firma má svůj potenciál a záleží jen na vás, do jaké míry tohoto potenciálu využijete. Na první pohled nic neříkající a otřepaná fráze má své reálné základy, na které je možné si ukázat, a i v této rovině se svým businessem pracovat. Sladění talentu s úkoly přináší konkurenční výhodu. Každý jedinec ve společnosti tak může co nejlépe využít svůj talent, ať už je jakýkoli.
Talent Management se může stát globální filozofií, která je klíčovou součástí podpory každého z prvků obchodní strategie společnosti. Talent Management umožňuje manažerům společnosti angažovat a motivovat zaměstnance v celé organizaci. Talent Management je neustálý proces, který zahrnuje přilákání a udržení vysoce kvalitních zaměstnanců, rozvoj jejich dovedností a neustálou motivaci ke zlepšování jejich výkonu. Talent Management přirozeně zahrnuje mnoho odpovědností HR. Nestačí však očekávat, že právě díky tomu, že máte personální oddělení, řídíte talent. Abyste dosáhli optimálních výsledků, musíte mít zavedenou strategii řízení talentů navrženou právě pro vaši společnost.

Porozumět člověku není jednoduché, rozpoznat, v čem je výjimečný, je ještě složitější. Vy to ale dokážete...

Moje práce je o naslouchání, vnímání, respektu a také trpělivosti. Navenek lze učinit řadu změn, které signalizují posuny firemní kultury. Přeměna lidí, jejich každodenní žádoucí vystupování, jednání, prezentace profesionálního přístupu, uznávání hodnot je časově velmi náročná. Firemní kultura ovlivňuje chování lidí a zrcadlí jejich skryté názory o tom, co považují za správné, či nesprávné.

Ale je to asi náročné na čas.

Já jsem vsadila na to, že žiji s lidmi z firem a organizací jejich příběhy, a to nám všem přináší kýžené ovoce. Stávám se součástí jejich týmů, spolupracuji s nimi, zajímám se o jejich pracovní záležitosti. A je jedno, zda jsem např. v trupu letadla, u operace plíce, či na traktoru. Anebo klasicky v obchodním týmu. Jsem tam, kde je potřeba. Ve své praxi využívám metodu Learning by Doing, tzn. že s jedinci pracuji na míru, vytvářím jim prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a ve kterém jsou schopni vlastního rozvoje.

Na jakých principech stavíte své interim působení? Co je třeba si s klientem vyjasnit, než se pustíte do práce?

Mými principy jsou: otevřenost, autentičnost, důvěra. Určitě je to o zadání. Mezi nejčastější zadání patří nastavit procesy ve firmě, věnovat se hospodaření, a v neposlední řadě také práci s lidmi, kde se jako odborník zaobírám každým jedincem tak, abychom společnými silami docílili očekávaného výsledku. Mým cílem je propojení oblastí Working Capital Management a Human Capital Management v jeden celek. Aby procesy fungovaly dobře, musíte mít správné zdroje pro implementaci těchto procesů. Tedy strategii, čísla, hospodaření, dril down a na druhé straně v Human Capital oblasti to je HR, ona práce s talenty, kde objevuje skrytý poten­ciál, nastavuje procesy, a to jak obchodní, podpůrné, HR a realizační, včetně Controllingu a evaluací.
Aktuálně působím například v pozici kombinace External Executive Director of HR/Interim Director v jedné obchodní firmě, kterou čeká velká kontrola v rámci nezbytného legislativního procesu. Mojí náplní bylo nejprve pracovat s týmem, kdy jsem vytvořila inspirativní prostředí, kde se zaměstnanci nebojí sdílet své myšlenky, náměty, podněty a nápady, a kde jim jejich práce dává smysl. Všichni si uvědomili, že mezilidské vztahy a pracovní atmosféra se dotýkají nejen zaměstnanců samotných. Nastavila se tím atmosféra k důkladné přípravě na očekávanou kontrolu.
Ve firmě se zabývám jak HR, tak i mou druhou oblíbenou oblastí, a to Working Capital, kdy připravuji Sustaintable Business Performance, Zprávu o transparentnosti, Intelligence Risk Management-Enterprise Risk Management, kompletní zpracování GDPR dokumentů, audit vnitřního kontrolního systému, KPI Process, a pak i HR analýzy, kde využívám sociogramů a sociometrik pro co nejpřesnější výsledky.

Potěšila vás nějaká reference v poslední době?

Třeba tato: „Simona je unikátní v tom, že neřídí jen svoji firmu. Působí v několika pozicích a formách jako externí interim manažer – External Executive Director of Human Resources, také jako External Interim Director nebo jako Learning, Talent, Communication, Process & Development Specialist. Její hlavní odborná specializace je Interim & Talent Management. V této oblasti jsem měl možnost zažít její práci i v našich několika firmách, a to jak v oblasti business sféry, korporátní klientely, zdravotnictví, hotelierství, a vím také, že dokáže pomoci i menším rodinným firmám, včetně těch výrobních. Jejíma rukama projdou tisíce osob za rok. Každému se věnuje individuálně. Rozvoj talentů v jejím podání znamenal pro stovky firem zásadní posun v přístupu a práci se zaměstnanci a při tvorbě firemní kultury. Simonin přesah do příbuzných (a pro specialistu tohoto zaměření i potřebných) oborů, jako je psychologie, komunikace, a především Talent Management a Growth Mindset odlišuje její práci od běžných HR specialistů. Díky tomu může na firemních pracovištích tvořit zdravou a silnou firemní kulturu. Více než dvacetiletá úspěšná kariéra v tomto zaměření je toho důkazem. Simona je v manažerském světě úžasná anomálie. Dokázala zkombinovat na první pohled nemožné – obrovskou energii a entuziasmus, dlouholetou praxí ověřenou odbornost a upřímnou autentickou emoci. Měl jsem možnost zažít ji jako přednášejícího, jako business konzultanta, i jako korporátního interim manažera a několikrát i jako výkonnou ředitelku HR oddělení. Hledáte-li člověka, který vám rozbije vaše zažité formální představy o středním a vrcholovém managementu a zároveň se stane součástí vaší firmy, Simona je ten člověk. Je pro mne pocta moci s ní pracovat na našich společných projektech a posouvat i naše týmy vpřed díky jejímu úžasnému nasazení.“

Otvírají se před vámi další projekty?

Většina nových projektů se rozjede na začátku roku 2024 s tím, že se subjekty již nyní máme domluveny kompletní tréninkové plány. Ti, co mají zájem se s námi zapojit, nechť mě kontaktují zavčas. Také International Expert Business BoardSiMyCo® ve spolupráci s Klubem vzdělávání České manažerské asociace připravuje od podzimu vzdělávací tour nejen pro členy.

ptala se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE