INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Viktorie PlívováViktorie PlívováKaždý začátek ledna bývá spojen s nejrůznějšími očekáváními, předsevzetími, mnohými neznámými. Také pro podnikatelskou veřejnost znamená nový příchozí rok řadu otázek i hledání odpovědí. Ať člověk vlastní velkou firmu, nebo se jen seberealizuje jako živnostník, neznámých v rovnici budoucnosti se objevuje víc než dost. Týká se to i tak prostých záležitostí, jako jsou platby pojistného. O tom zdravotním jsem hovořila s Mgr. Viktorií Plívovou, vedoucí tiskového oddělení Všeobecné zdravotní pojišťovny a tiskovou mluvčí:

Začátek každého roku bývá pro firmy i živnostníky náročný. Připravují se na daňová přiznání a další administrativu, a to se týká i zdravotního pojištění. Jaké změny se od roku 2022 dotknou klasických zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, jaké těch, kdož si při hlavním pracovním poměru přivydělávají na vedlejší činnost jako živnostníci, a s čím mají počítat živnostníci, pro které je živnost hlavní činností?

Od 1. ledna 2022 se mění minimální výše vyměřovacího základu pro výpočet pojistného zaměstnanců na částku 16 200 Kč. Pojistné z této částky činí 2187 Kč. Minimální záloha OSVČ se od 1. 1. 2022 zvyšuje na 2627 Kč, a to v důsledku každoročního zvýšení průměrné mzdy. Částku v této výši bylo nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného (termín její splatnosti je u OSVČ od 1. ledna do 8. února). Živnostníků, kteří mají podnikání na vedlejší činnost, se výše uvedené změny netýkají.

Lidí v důchodovém věku přibývá, ale mnozí nehodlají jen odpočívat, nýbrž chtějí dál chodit do práce. Kolik jich je mezi vašimi pojištěnci?

Našich pojištěnců v důchodovém věku, kteří zároveň pracují, evidujeme zhruba 150 000.

Důchodci musí zpravidla také uvážlivěji s finančními prostředky hospodařit. Snaží se proto nastavit si takový model příjmů, aby se oprostili od různých daní a poplatků. Co je pro takového seniora nejvýhodnější? Když by chtěl v roce 2022 dál pracovat pro firmu, v níž byl dříve zaměstnán, nyní na dohodu o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč měsíčně a zároveň by pomáhal sestavovat firemní časopis na tzv. honoráře také do 10 000 Kč za měsíc, a vydělal by si průměrně 16 000–17 000 Kč (např. 8000 Kč na DPP a 8000 Kč honorář) měsíčně, jaké zdravotní pojištění bude platit, pokud bude pracovat 12 měsíců v roce?

Při souběhu zaměstnání a státní kategorie (např. pobírání důchodu) není povinnost v zaměstnání dodržet minimální vyměřovací základ (minimální vyměřovací základ zde musí být dodržen pouze v té části měsíce, kdy zaměstnanec nebyl v kategorii, za kterou platí pojistné i stát). U dohody o provedení práce se z měsíčního příjmu do 10 000 Kč zdravotní pojištění neodvádí. Autorský honorář do 10 000 korun měsíčně nepodléhá odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění. (U autorských příjmů rozhodujícím prvkem k posouzení, zda příjem zahrnout do vyměřovacího základu OSVČ, či nikoli, je skutečnost a zejména způsob odvedení daně z příjmů dle § 7 odst. 6 ZDP. Příjmy autora za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území ČR jsou samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč.)
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud si každý měsíc vydělá do 10 000 Kč na DPP a dále do 10 000 Kč bude mít příjem z tzv. honoráře, neodvede žádné pojistné na zdravotní pojištění.

A co třeba důchodce, který rovněž pracuje na DPP a má sjednánu odměnu do 10 000 Kč měsíčně a k tomu je živnostníkem na vedlejší činnost a tímto způsobem si vydělá za rok třeba 200 000 Kč? Jak by vycházelo zdravotní pojištění pro rok 2022? Jaké by měl platit zálohy? Čím se řídí jejich výše?

U dohody o provedení práce se z měsíčního příjmu do 10 000 Kč zdravotní pojištění neodvádí, jak jsem řekla. Při souběhu OSVČ a státní kategorie (např. pobírání důchodu) není povinnost dodržet minimální vyměřovací základ jako OSVČ a není povinnost platit zálohy ve výši minima stanoveného pro OSVČ. V prvním roce činnosti taková OSVČ zálohy neplatí – zálohy jsou nulové. V dalších letech je povinnost platit zálohy ve výši vypočtené v podaném přehledu o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné.

A do třetice zaměstnanec, jemuž je přes 30 let a který ve firmě působí na hlavní pracovní poměr, zároveň si jako živnostník vyfakturuje každý měsíc například 6000 Kč a píše pro některé firmy materiály na jejich webové stránky a pobírá honoráře do 10 000 Kč měsíčně? A ještě k tomu pro další firmu pracuje na DPP a pobírá odměnu do 10 000 Kč za měsíc? Kolik ten odvede své zdravotní pojišťovně?

V zaměstnání musí být pojistné vypočítáno nejméně z minimálního vyměřovacího základu, za předpokladu, že se na zaměstnance tato povinnost vztahuje. Při souběhu zaměstnanec a OSVČ, kde hlavním zdrojem příjmů je zaměstnání, nikoli samostatná výdělečná činnost, není povinnost dodržet minimální vyměřovací základ jako OSVČ, v zaměstnání ale musí být odváděno pojistné alespoň ve výši minima stanoveného pro zaměstnance. Není povinnost platit zálohy jako OSVČ (pojistné se zaplatí za celý rok po podání přehledu), pokud souběh trvá po celé rozhodné období, tj. po celý kalendářní měsíc, za který se pojistné platí.
U dohody o provedení práce se z měsíčního příjmu do 10 000 Kč zdravotní pojištění neodvádí. Autorský honorář do 10 000 korun měsíčně také nepodléhá odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Tzn., že ze zaměstnání, které má na hlavní pracovní poměr, odvede 13,5 % z vyměřovacího základu, nejméně však 13,5 % z minimální mzdy. Pokud si zároveň každý měsíc vydělá 6000 Kč z podnikání, odvede na zdravotní pojištění za celý rok pouze 13,5 % z poloviny zisku, tedy 4860 Kč (6000 x 12 měsíců / 2 x 13,5 %). Z DPP do 10 000 Kč neodvede žádné pojistné a z honoráře do 10 000 taktéž pojistné odvádět nebude.

Podle čeho to může jednotlivec vypočítat? Různých doporučení a informací je na internetu spousty, ale co je vlastně správně?

Výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Pokud je důchodce zaměstnán (pobírá důchod po celé rozhodné období), neplatí pro něj minimální vyměřovací základ. Vyměřovacím základem je jeho skutečný příjem. Výpočet pojistného a jeho úhradu provádí za své zaměstnance zaměstnavatel. Příjem z DPČ nad 3500 Kč (včetně) je již pro účely veřejného zdravotního pojištění zaměstnáním a odvádí se z něj pojistné. Příjem z DPP nad 10 000 Kč je již pro účely veřejného zdravotního pojištění zaměstnáním a odvádí se z něj pojistné.

A co když má účetního, který se ve výpočtu spletl a člověk zaplatí pojišťovně více, než měl, anebo naopak dluží, aniž to tuší?

Pravidelně jsou pojištěnci obesíláni vyúčtováním. Pokud VZP ČR zjistí nedoplatek, popř. přeplatek, je plátce informován. Nedoplatek je povinen zdravotní pojišťovně uhradit. Přeplatek zdravotní pojišťovna na žádost plátce vrací.
Měřeno výší plateb na zdravotní pojištění – má vůbec cenu např. v případě seniorů – spekulovat o tom, co je pro ně optimální? Jestli dohoda a provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, honoráře, hlavní pracovní poměr?

Nelze jednoznačně říct, co je pro seniora optimální. Bude záležet na výši příjmu, zda jde o klasický pracovní poměr, nebo DPP/DPČ.

A čím motivovat činorodé důchodce, aby doma nezaháleli, ale naopak se i v tomto věku seberealizovali třeba jako poradci, účetní, grafici, pomáhali v nadacích, různých spolcích, ve skladech či výrobních podnicích? Nebo aby si třeba právě v tomto věku založili menší firmu, splnili si sen?

Pro poživatele důchodu z důchodového pojištění je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu stát, tudíž pro něj neplatí minimální vyměřovací základ. V zaměstnání nebo v podnikání je odvedeno pouze z toho, co si skutečně vydělá. Jako osoba samostatně výdělečně činná v prvním roce podnikání nemusí platit zálohy, v dalších letech platí zálohy vypočtené dle přehledu o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné.
Jak motivovat? To musí spíš každý najít sám v sobě. Záleží na temperamentu, zdraví, chuti něco dokázat nebo si plnit právě ty své dávné sny. A kdo chce, rozhodně si svůj směr najde.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3