INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Skupina KBC potvrzuje, že po pečlivém a důkladném zvážení včera společně s belgickými úřady předložila Evropské komisi návrh změn strategického plánu, který byl předložen 30. září 2009 a který Evropská komise schválila 18. listopadu 2009 („Rozhodnutí EK"). Související vyrozumění bylo rovněž předáno belgické centrální bance.

Vzhledem k dopadu některých změn regulačního prostředí (zejména Basel III a koncepce pravidel IFRS o účtování leasingu) a vzhledem k obtížím, spojeným za současných okolností s umístěním podílu v K&H na burzu, se některá opatření předložená v původním plánu stala méně efektivními v dosahování požadovaného cíle. KBC a belgické úřady tudíž ve svém návrhu Evropské komisi předkládají ke zvážení náhradu těchto opatření jinými.

KBC a belgické úřady formálně požádaly Evropskou komisi o souhlas s nahrazením plánovaného umístění minoritního podílu v ČSOB (Československá obchodní banka, a. s., Česká republika) a K&H Bank Zrt. (Keresekedelmi es Hitelbank, Maďarsko) na burzu a prodeje a zpětného pronájmu centrály KBC v Belgii odprodejem polských bankovních a pojišťovacích dceřiných společností KBC Kredyt Bank S.A. („Kredyt Bank") a Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji Warta S.A. („Warta") (a jejich dceřiných společností) a prodejem nebo uvolněním vybraných aktiv ABS a CDO.

KBC je přesvědčena, že úpravy navrhované v její žádosti respektují právní konzistentnost Rozhodnutí EK z 18. listopadu 2009 a podporují dosažení cílů Skupiny. Hlavním cílem KBC je i nadále realizace plánu v dohodnutém časovém rámci a včasné splacení podpory belgické a vlámské vládě.

Od úprav navrhovaných v žádosti adresované Evropské komisi se očekává uvolnění stejného objemu kapitálu jako v případě původně zamýšlených opatření.

KBC žádost připravovala s mimořádnou péčí a důrazem kladeným na otevřený a konstruktivní dialog s Evropskou komisí. Rozhodnutí Evropské komise je očekáváno v nadcházejících týdnech. KBC mezitím pokračuje v naplňování zbylé části svého strategického plánu z roku 2009.

Jan Vanhevel, generální ředitel (CEO) Skupiny KBC, dodává: „Výsledky uplynulého roku a prvního čtvrtletí roku 2011 dokazují, že Skupina KBC stojí na pevných základech a že náš obchodní model je silný. V průběhu posledních 19 měsíců jsme dosahovali trvalého pokroku v implementaci plánu, který schválila Evropská komise v listopadu 2009. KBC se postupně stává koncentrovanější a méně komplexní skupinou při zachování rozsáhlých úspor z rozsahu. Naše skupina má stabilnější a předvídatelnější výsledky a upravený, redukovaný rizikový profil, a zároveň si zachovává možnosti růstu a důvěru všech svých akcionářů. I nadále si pevně stojíme za bankopojišťovnickým modelem, který je základem naší strategie a který nadále rozvíjíme na svých domácích trzích. Tyto pevné základy zůstanou i nadále základními pilíři budoucnosti naší skupiny.

V rámci dobré obchodní praxe a reflexe racionálního řízení však nemůžeme a nesmíme zavírat oči před změnami kolem nás, zejména před měnícím se regulačním prostředím, dopadem účinnosti některých opatření zohledňovaných v našem původním plánu a trendem konsolidace, který se v nedávné době začal projevovat na polském finančním trhu. Považujeme tudíž prověřování a navrhování alternativních opatření za svoji povinnost a věc zodpovědnosti vůči všem akcionářům a zejména vůči belgické a vlámské vládě, jimž jsme se zavázali splatit vládní dluhopisy v přiměřené lhůtě. KBC nyní očekává rozhodnutí Evropské komise o změnách navržených formou oficiální žádosti."

1. Podoba strategického plánu KBC z roku 2009

18. listopadu 2009 Evropská komise schválila plán Skupiny KBC na uvolnění aktiv a restrukturalizaci v souladu s Úmluvou Evropské komise o pravidlech státní podpory. Plán předpokládá strategickou a finanční restrukturalizaci prostřednictvím odprodejů, redukcí a nabídky vybraných aktivit. Evropská komise byla spokojena s tím, že soubor opatření zajistí, že KBC ponese podstatný díl nákladů na restrukturalizaci, že dojde k obnovení dlouhodobé životaschopnosti obchodních aktivit Skupiny a k nápravě deformace volné soutěže způsobené státní podporou.

KBC začala plán plnit ihned poté, co byl v listopadu 2009 schválen, a zavázala se splácet vládní cenné papíry prostřednictvím následujících opatření:

1. Tvorba zisku (pro posílení bilance) využitím silných stránek svých základních bankopojišťovnických aktivit na domácích trzích zaměřených na retailovou klientelu, malé a střední podniky a místní podniky se střední kapitalizací;

2. Redukce rizikových aktiv (RWA) s následným uvolněním kapitálu (primárně na základě omezení mezinárodního úvěrového portfolia mimo domácí trhy KBC nesouvisejícího s klíčovými zákazníky); KBC do současné doby realizovala více než polovinu plánované redukce RWA ve výši 39 mld. eur;

3. Odprodej četných jiných než základních aktiv („non-core"); několik odprodejů již bylo v průběhu let 2010 a 2011 oznámeno a uzavřeno (např. Centea, Peel Hunt, Secura, KBC Business Capital, KBC Asset Management UK a Irsko, KBC Securities Baltic Investment Company, několik subjektů KBC Financial Products);

4. Finanční restrukturalizace spočívající v umístění minoritního podílu (max. 40 %) akcií ČSOB (Česká republika) a K&H Bank (Maďarsko) na burzu a v prodeji a zpětném pronájmu centrály KBC v Belgii.

2. Externí faktory ovlivňující efektivitu strategického plánu KBC

Za uplynulých 18 měsíců se prostředí a svět kolem nás změnil a mění se i nadále. KBC trvale a pozorně sleduje vývoj na finančních trzích, které by mohly ovlivnit implementaci strategického plánu.

Ke konci roku 2010, kdy došlo k oznámení nových standardů Basel III a návrhu nových pravidel IFRS upravujících účtování leasingu, již bylo zřejmé, že dopad některých pravidel Basel III omezí efektivitu určitých opatření předložených v původním strategickém plánu, pokud jde o dosažení zamýšleného záměru zajistit dostatek kapitálu ke včasnému splacení vládních půjček a o zajištění odpovídajícího přispění samotné KBC k úhradě nákladů na restrukturalizaci. Proto KBC ve svém novém návrhu Evropské komisi navrhla náhradu těchto opatření jinými.

1. Dopad standardů Basel III na umístění akcií ČSOB a K&H na burzu

Zpráva Banky pro mezinárodní platby Basel III: Globální regulační rámec pro zvýšení odolnosti bank a bankovních systémů (standardy Basel III) předpokládá změny v uznávání minoritních podílů (tj. podílů, které nezakládají kontrolu) a dalšího kapitálu emitovaného konsolidovanými dceřinými subjekty v držení třetích stran. Tato zpráva – s podrobným výkladem přístupu k minoritním podílům podle standardů Basel III – byla zveřejněna v prosinci roku 2010. Tyto změny významně omezí pozitivní kapitálový vliv nabídky minoritních podílů v ČSOB a K&H Bank na burze. Ačkoliv by umístění podílů obou bank mohlo přispět k získání kapitálu a zajištění vlastního přispění k restrukturalizaci, výsledný dopad na kapitálovou pozici a likviditu KBC by byl nižší, než bylo původně plánováno a požadováno.

2. Dopad maďarské bankovní daně na IPO K&H

Kromě negativního dopadu nové regulace Basel III na uznávání minoritních podílů dojde v nadcházejících letech k vážnému ohrožení IPO banky K&H též vlivem zavedené bankovní daně v Maďarsku. V roce 2010 zredukovala tato daň čistý zisk banky K&H o více než jednu třetinu a podstatný vliv na čistý zisk banky K&H bude mít i v roce 2011 a 2012. Politické diskuse o budoucí výši této daně probíhají, ale vzhledem k současné situaci se pro nadcházející roky neočekává její kompletní zrušení. Redukce čistého zisku banky K&H vlivem bankovní daně uvedení minoritního podílu v bance K&H na burzu významně znesnadňuje.

3. Dopad změn účetních standardů IFRS o pronájmech na prodej a zpětný pronájem centrály KBC

Současná pravidla IFRS dovolují uvolnění kapitálových požadavků týkajících se nemovitosti, kde se uplatňuje spíše operativní než finanční pronájem s prodejem nemovitosti nebo s prodejem a zpětným pronájmem. Nová pravidla jsou však navržena v rozsahu projektu změřeného na vytvoření zcela nového jednotného přístupu k účtování pronájmů, který zajistí, aby všechna aktiva a pasiva ze smluv o pronájmu byla vykazována v rozvaze. Nové standardy IFRS o pronájmech* mají zcela zrušit současné rozlišení finančního a operativního pronájmu. Podle nových standardů IFRS o pronájmech budou veškerá „užívací práva" zahrnutá v nájemních smlouvách uváděna jako aktivum s předpokládanou 100% kapitálovou vahou (jako nemovitost). V důsledku těchto nových standardů by zamýšlený prodej a zpětný pronájem centrály KBC v Belgii neuvolnil žádný kapitál.

*The International Financial Reporting Standards Foundation publikovala dokument IFRS Exposure Draft ED/2010/9 Leases v srpnu 2010 („Nové standardy IFRS").

3. Navrhovaná alternativní opatření

KBC si je vědoma svého závazku nejen dosáhnout zamýšleného uvolnění kapitálu prostřednictvím finančně restrukturalizačních opatření (a tím zajistit odpovídající přispění KBC k úhradě nákladů na restrukturalizaci), ale zabezpečit i včasné splacení vládních půjček. Proto KBC prověřila své možnosti a společně s belgickými úřady oficiálně požádala Evropskou komisi o souhlas s prodejem subjektů Kredyt Bank a Warta i s prodejem nebo uvolněním vybraných ABS a CDO aktiv namísto umístění akcií ČSOB (Česká republika) a K&H (Maďarsko) na burzu a prodeje a zpětného pronájmu centrály v Belgii. Rozhodnutí selektivně prodat aktiva ABS a selektivně uvolnit některá CDO je odrazem zlepšení tržních podmínek a obnovy likvidity těchto nástrojů, což umožní KBC uvolnit podstatný objem kapitálu (rozhodně z hlediska CRD3) za nulových nebo limitovaných ztrát pro Skupinu.

KBC Group NV

Havenlaan 2 – 1080 Brusel

Viviane Huybrecht:

General Manager Group

Communication /Spokesperson

Tel. +32 2 429 85 45

Press Office

Tel. +32 2 429 65 01

Fax +32 2 429 81 60

E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. * Tento informační materiál obsahuje informace podléhající směrnicím o transparentnosti pro společnosti s veřejně obchodovanými akciemi.

Tiskové zprávy KBC jsou k dispozici na www.kbc.com nebo je lze objednat elektronickou poštou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Follow us on www.twitter.com/kbc_group

Tisková zpráva – Před začátkem obchodování – Regulované informace*

Brusel, 13. července 2011

Skupina KBC oficiálně předkládá Evropské komisi návrh změn strategického plánu z roku 2009

Skupina KBC potvrzuje, že po pečlivém a důkladném zvážení včera společně s belgickými úřady předložila Evropské komisi návrh změn strategického plánu, který byl předložen 30. září 2009 a který Evropská komise schválila 18. listopadu 2009 („Rozhodnutí EK"). Související vyrozumění bylo rovněž předáno belgické centrální bance.

Vzhledem k dopadu některých změn regulačního prostředí (zejména Basel III a koncepce pravidel IFRS o účtování leasingu) a vzhledem k obtížím, spojeným za současných okolností s umístěním podílu v K&H na burzu, se některá opatření předložená v původním plánu stala méně efektivními v dosahování požadovaného cíle. KBC a belgické úřady tudíž ve svém návrhu Evropské komisi předkládají ke zvážení náhradu těchto opatření jinými.

KBC a belgické úřady formálně požádaly Evropskou komisi o souhlas s nahrazením plánovaného umístění minoritního podílu v ČSOB (Československá obchodní banka, a. s., Česká republika) a K&H Bank Zrt. (Keresekedelmi es Hitelbank, Maďarsko) na burzu a prodeje a zpětného pronájmu centrály KBC v Belgii odprodejem polských bankovních a pojišťovacích dceřiných společností KBC Kredyt Bank S.A. („Kredyt Bank") a Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji Warta S.A. („Warta") (a jejich dceřiných společností) a prodejem nebo uvolněním vybraných aktiv ABS a CDO.

KBC je přesvědčena, že úpravy navrhované v její žádosti respektují právní konzistentnost Rozhodnutí EK z 18. listopadu 2009 a podporují dosažení cílů Skupiny. Hlavním cílem KBC je i nadále realizace plánu v dohodnutém časovém rámci a včasné splacení podpory belgické a vlámské vládě.

Od úprav navrhovaných v žádosti adresované Evropské komisi se očekává uvolnění stejného objemu kapitálu jako v případě původně zamýšlených opatření.

KBC žádost připravovala s mimořádnou péčí a důrazem kladeným na otevřený a konstruktivní dialog s Evropskou komisí. Rozhodnutí Evropské komise je očekáváno v nadcházejících týdnech. KBC mezitím pokračuje v naplňování zbylé části svého strategického plánu z roku 2009.

Jan Vanhevel, generální ředitel (CEO) Skupiny KBC, dodává: „Výsledky uplynulého roku a prvního čtvrtletí roku 2011 dokazují, že Skupina KBC stojí na pevných základech a že náš obchodní model je silný. V průběhu posledních 19 měsíců jsme dosahovali trvalého pokroku v implementaci plánu, který schválila Evropská komise v listopadu 2009. KBC se postupně stává koncentrovanější a méně komplexní skupinou při zachování rozsáhlých úspor z rozsahu. Naše skupina má stabilnější a předvídatelnější výsledky a upravený, redukovaný rizikový profil, a zároveň si zachovává možnosti růstu a důvěru všech svých akcionářů. I nadále si pevně stojíme za bankopojišťovnickým modelem, který je základem naší strategie a který nadále rozvíjíme na svých domácích trzích. Tyto pevné základy zůstanou i nadále základními pilíři budoucnosti naší skupiny.

V rámci dobré obchodní praxe a reflexe racionálního řízení však nemůžeme a nesmíme zavírat oči před změnami kolem nás, zejména před měnícím se regulačním prostředím, dopadem účinnosti některých opatření zohledňovaných v našem původním plánu a trendem konsolidace, který se v nedávné době začal projevovat na polském finančním trhu. Považujeme tudíž prověřování a navrhování alternativních opatření za svoji povinnost a věc zodpovědnosti vůči všem akcionářům a zejména vůči belgické a vlámské vládě, jimž jsme se zavázali splatit vládní dluhopisy v přiměřené lhůtě. KBC nyní očekává rozhodnutí Evropské komise o změnách navržených formou oficiální žádosti."

1. Podoba strategického plánu KBC z roku 2009

18. listopadu 2009 Evropská komise schválila plán Skupiny KBC na uvolnění aktiv a restrukturalizaci v souladu s Úmluvou Evropské komise o pravidlech státní podpory. Plán předpokládá strategickou a finanční restrukturalizaci prostřednictvím odprodejů, redukcí a nabídky vybraných aktivit. Evropská komise byla spokojena s tím, že soubor opatření zajistí, že KBC ponese podstatný díl nákladů na restrukturalizaci, že dojde k obnovení dlouhodobé životaschopnosti obchodních aktivit Skupiny a k nápravě deformace volné soutěže způsobené státní podporou.

KBC začala plán plnit ihned poté, co byl v listopadu 2009 schválen, a zavázala se splácet vládní cenné papíry prostřednictvím následujících opatření:

1. Tvorba zisku (pro posílení bilance) využitím silných stránek svých základních bankopojišťovnických aktivit na domácích trzích zaměřených na retailovou klientelu, malé a střední podniky a místní podniky se střední kapitalizací;

2. Redukce rizikových aktiv (RWA) s následným uvolněním kapitálu (primárně na základě omezení mezinárodního úvěrového portfolia mimo domácí trhy KBC nesouvisejícího s klíčovými zákazníky); KBC do současné doby realizovala více než polovinu plánované redukce RWA ve výši 39 mld. eur;

3. Odprodej četných jiných než základních aktiv („non-core"); několik odprodejů již bylo v průběhu let 2010 a 2011 oznámeno a uzavřeno (např. Centea, Peel Hunt, Secura, KBC Business Capital, KBC Asset Management UK a Irsko, KBC Securities Baltic Investment Company, několik subjektů KBC Financial Products);

4. Finanční restrukturalizace spočívající v umístění minoritního podílu (max. 40 %) akcií ČSOB (Česká republika) a K&H Bank (Maďarsko) na burzu a v prodeji a zpětném pronájmu centrály KBC v Belgii.

2. Externí faktory ovlivňující efektivitu strategického plánu KBC

Za uplynulých 18 měsíců se prostředí a svět kolem nás změnil a mění se i nadále. KBC trvale a pozorně sleduje vývoj na finančních trzích, které by mohly ovlivnit implementaci strategického plánu.

Ke konci roku 2010, kdy došlo k oznámení nových standardů Basel III a návrhu nových pravidel IFRS upravujících účtování leasingu, již bylo zřejmé, že dopad některých pravidel Basel III omezí efektivitu určitých opatření předložených v původním strategickém plánu, pokud jde o dosažení zamýšleného záměru zajistit dostatek kapitálu ke včasnému splacení vládních půjček a o zajištění odpovídajícího přispění samotné KBC k úhradě nákladů na restrukturalizaci. Proto KBC ve svém novém návrhu Evropské komisi navrhla náhradu těchto opatření jinými.

1. Dopad standardů Basel III na umístění akcií ČSOB a K&H na burzu

Zpráva Banky pro mezinárodní platby Basel III: Globální regulační rámec pro zvýšení odolnosti bank a bankovních systémů (standardy Basel III) předpokládá změny v uznávání minoritních podílů (tj. podílů, které nezakládají kontrolu) a dalšího kapitálu emitovaného konsolidovanými dceřinými subjekty v držení třetích stran. Tato zpráva – s podrobným výkladem přístupu k minoritním podílům podle standardů Basel III – byla zveřejněna v prosinci roku 2010. Tyto změny významně omezí pozitivní kapitálový vliv nabídky minoritních podílů v ČSOB a K&H Bank na burze. Ačkoliv by umístění podílů obou bank mohlo přispět k získání kapitálu a zajištění vlastního přispění k restrukturalizaci, výsledný dopad na kapitálovou pozici a likviditu KBC by byl nižší, než bylo původně plánováno a požadováno.

2. Dopad maďarské bankovní daně na IPO K&H

Kromě negativního dopadu nové regulace Basel III na uznávání minoritních podílů dojde v nadcházejících letech k vážnému ohrožení IPO banky K&H též vlivem zavedené bankovní daně v Maďarsku. V roce 2010 zredukovala tato daň čistý zisk banky K&H o více než jednu třetinu a podstatný vliv na čistý zisk banky K&H bude mít i v roce 2011 a 2012. Politické diskuse o budoucí výši této daně probíhají, ale vzhledem k současné situaci se pro nadcházející roky neočekává její kompletní zrušení. Redukce čistého zisku banky K&H vlivem bankovní daně uvedení minoritního podílu v bance K&H na burzu významně znesnadňuje.

3. Dopad změn účetních standardů IFRS o pronájmech na prodej a zpětný pronájem centrály KBC

Současná pravidla IFRS dovolují uvolnění kapitálových požadavků týkajících se nemovitosti, kde se uplatňuje spíše operativní než finanční pronájem s prodejem nemovitosti nebo s prodejem a zpětným pronájmem. Nová pravidla jsou však navržena v rozsahu projektu změřeného na vytvoření zcela nového jednotného přístupu k účtování pronájmů, který zajistí, aby všechna aktiva a pasiva ze smluv o pronájmu byla vykazována v rozvaze. Nové standardy IFRS o pronájmech* mají zcela zrušit současné rozlišení finančního a operativního pronájmu. Podle nových standardů IFRS o pronájmech budou veškerá „užívací práva" zahrnutá v nájemních smlouvách uváděna jako aktivum s předpokládanou 100% kapitálovou vahou (jako nemovitost). V důsledku těchto nových standardů by zamýšlený prodej a zpětný pronájem centrály KBC v Belgii neuvolnil žádný kapitál.

*The International Financial Reporting Standards Foundation publikovala dokument IFRS Exposure Draft ED/2010/9 Leases v srpnu 2010 („Nové standardy IFRS").

3. Navrhovaná alternativní opatření

KBC si je vědoma svého závazku nejen dosáhnout zamýšleného uvolnění kapitálu prostřednictvím finančně restrukturalizačních opatření (a tím zajistit odpovídající přispění KBC k úhradě nákladů na restrukturalizaci), ale zabezpečit i včasné splacení vládních půjček. Proto KBC prověřila své možnosti a společně s belgickými úřady oficiálně požádala Evropskou komisi o souhlas s prodejem subjektů Kredyt Bank a Warta i s prodejem nebo uvolněním vybraných ABS a CDO aktiv namísto umístění akcií ČSOB (Česká republika) a K&H (Maďarsko) na burzu a prodeje a zpětného pronájmu centrály v Belgii. Rozhodnutí selektivně prodat aktiva ABS a selektivně uvolnit některá CDO je odrazem zlepšení tržních podmínek a obnovy likvidity těchto nástrojů, což umožní KBC uvolnit podstatný objem kapitálu (rozhodně z hlediska CRD3) za nulových nebo limitovaných ztrát pro Skupinu.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3