INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

nnNN Group vykázala za 2022 silnou provozní tvorbu kapitálu a stabilní obchodní výsledky. Solidní obchodní výkonnost vede k silné provozní tvorbě kapitálu a atraktivním výnosům pro akcionáře.

„Navzdory náročnému ekonomickému a geopolitickému prostředí jsme zaznamenali značný pokrok v realizaci naší strategie a s potěšením můžeme oznámit stabilní obchodní výsledky za druhé pololetí a celý rok 2022, uvedl generální ředitel NN Group David Knibbe.

„S celoroční provozní tvorbou kapitálu ve výši více než 1,7 miliardy eur jsme překročili náš cíl pro rok 2023 ve výši 1,5 miliardy eur. Tento výsledek odráží dopad vyšších úrokových sazeb a silnou obchodní výkonnost společností Netherlands Life a Insurance Europe a dosáhli jsme ho i přes prodej naší společnosti NN IP zabývající se správou aktiv. Naše rozvaha zůstává silná, s kapitálovým ukazatelem Solvency II na úrovni 197 procent na konci roku 2022, což nám dává dostatečnou finanční flexibilitu a umožňuje nám i nadále poskytovat akcionářům solidní kapitálové výnosy,
Ve společnosti Netherlands Life jsme ve druhé polovině roku zaznamenali čistý příliv do kolektivního, příspěvkově definovaného penzijního fondu ve výši 1,1 miliardy eur. Nizozemské neživotní pojištění vykázalo silný poměrový ukazatel 95,4 %, který odráží lepší výsledky v oblasti pojištění invalidity a úrazu částečně kompenzované horšími výsledky v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti. A navzdory zpomalení nizozemského trhu s bydlením si NN Bank udržela svůj podíl na trhu a ve druhém pololetí poskytla nové hypotéky v celkové výši 3,8 miliardy eur.
Ačkoli můžeme v Evropě pozorovat krátkodobý tlak na prodeje v důsledku vyšších cen a nižších disponibilních příjmů, očekáváme, že strukturální poptávka po pojistných produktech časem povede k růstu prodejů. Ve druhém pololetí k provozní tvorbě kapitálu, prodejům a hodnotě nového obchodů v rámci Insurance Europe přispěly pozitivně pojišťovny společnosti MetLife v Polsku a Řecku.
Nadále se zaměřujeme na realizaci naší strategie, která se soustředí na zapojení zákazníků, naše talentované zaměstnance a náš přínos celé společnosti. Spokojenost zákazníků měříme na základě metriky NPS (Net Promoter Scores). A dle nejnovějších výsledků dosáhlo 8 z našich 11 obchodních divizí průměrného, nebo dokonce nadprůměrného skóre NPS. Máme silnou ambici dále zlepšovat spokojenost zákazníků a zvyšovat naše skóre. V rámci společnosti NN Life se spokojenost penzijních zprostředkovatelů zvýšila ze 7,6 v roce 2021 na 7,8 v roce 2022, čímž se umístila na prvním místě na nizozemském trhu.
Zejména na dnešním konkurenčním trhu práce nás těší vysoká míra zapojení našich zaměstnanců, o níž svědčí zvýšené skóre angažovanosti zaměstnanců na úrovni 7,9 bodu. Naše úsilí v oblasti transparentního vykazování rovnosti žen a mužů opět vyústilo v zařazení do indexu rovnosti žen a mužů agentury Bloomberg. V roce 2022 se poprvé zvýšil počet žen ve vyšších manažerských pozicích na 40 procent.
V prosinci jsme zveřejnili náš první Klimatický akční plán, který stanovuje jasný scénář snížení emisí skleníkových plynů na čistě nulovou úroveň v našich vlastních provozech do roku 2040, stejně jako v našich investicích a při uzavírání pojištění do roku 2050. Společně s dalšími pojišťovnami jsme zavedli protokol o stanovení cílů, abychom si vytyčili vědecky podložené cíle pro přechod našich upisovacích portfolií na čistou nulu. Těší nás, že jsme již pošesté v řadě byli zařazeni do indexů udržitelnosti společnosti Dow Jones.
V listopadu 2022 jsme oznámili nové strategické a finanční cíle pro rok 2025 a potvrdili tak náš závazek vytvářet dlouhodobou hodnotu pro všechny zainteresované strany. Naším cílem je dosáhnout do roku 2025 provozní tvorby kapitálu ve výši 1,8 miliardy eur a v dlouhodobém horizontu dosáhnout středně vysokého jednociferného růstu provozního kapitálu a volného cashflow. Dnes jsme oznámili návrh závěrečné dividendy ve výši 1,79 eur na akcii, čímž celková dividenda za rok 2022 dosáhne 2,79 eur na akcii, což představuje dvanáctiprocentní nárůst oproti roku 2021. V souladu s naší politikou kapitálové návratnosti jsme rovněž oznámili nový program zpětného odkupu akcií ve výši 250 milionů eur,“ dodal Knibbe.

Shrnutí hlavních bodů z výsledků NN Group za 2H 2022

• Provozní tvorba kapitálu se zvýšila na 812 milionů eur z 804 milionů eur ve druhé polovině roku 2021, a to i přes prodej divize správy aktiv (NN IP). Do výsledku se promítl zejména vyšší příspěvek od Netherlands Life a Insurance Europe; provozní tvorba kapitálu za celý rok 2022 vzrostla o 8 procent na 1,711 miliardy eur.
• K 30. červnu 2022 činil kapitálový ukazatel Solvency II NN Group 197 procent oproti předchozím 196 procentům, což odráží silnou provozní tvorbu kapitálu a transakce v oblasti správy aktiv a závazků, částečně kompenzované tržními dopady a odečtením navrhované konečné dividendy za rok 2022.
• Navrhovaná konečná dividenda za rok 2022 činí 1,79 eur na kmenovou akcii, čímž se celková dividenda za rok 2022 zvýší na 2,79 eur na kmenovou akcii, což je o 12 procent více než v roce 2021.
• Zahájili jsme nový program zpětného odkupu akcií ve výši 250 milionů eur.
• O provozní výsledek ve výši 760 milionů eur oproti 917 milionům eur ve druhé polovině roku 2021 se zasloužil zejména prodej NN IP; celoroční provozní výsledek v roce 2022 činil 1,743 miliardy eur oproti 2,036 miliardám eur v roce 2021.
• Čistý výsledek ve výši -444 milionů eur oproti 1,864 miliardě eur ve druhé polovině roku 2021 odráží záporné přecenění nemovitostí a snížení hodnoty majetkových cenných papírů, zatímco srovnatelné období zahrnovalo zisky z prodeje veřejně obchodovaných akcií a státních dluhopisů, jakož i kladné přecenění nemovitostí; čistý výsledek za celý rok 2022 činil 1,562 miliardy eur oproti 3,278 miliardám eur v roce 2021.

Stabilní obchodní výkonnost
• Hodnota nového obchodu činila 177 milionů eur oproti 186 milionům eur ve druhé polovině roku 2021, což odráží zejména nižší hodnotu nového obchodu v Insurance Europe v důsledku negativního dopadu diskontního efektu vyšších úrokových sazeb; hodnota nového obchodu za celý rok 2022 vzrostla o 0,7 procenta na 431 milionů eur.
• Silný čistý příliv prostředků ve výši 2 miliard eur posílil v roce 2022 kolektivní, příspěvkově definovaný penzijní fond.
• NN Bank a Woonnu poskytly v roce 2022 nové hypotéky v objemu 8,7 mld. eur, čímž si udržely stabilní tržní podíl.

Silný důraz na zákazníky, zaměstnance a komunity
• 8 z našich 11 nizozemských a mezinárodních divizí dosáhlo v metrice NPS-r průměrného skóre, nebo jej dokonce překročilo.
• Míra angažovanosti zaměstnanců se zvýšila na 7,9 z hodnoty 7,7 v červnu 2022.
• Podíl žen na vedoucích pozicích se zvýšil na 40 procent z 39 procent k červnu 2022.
• Celkové investice do klimatických řešení představovaly přibližně 3 miliardy eur, v rámci plánovaných dodatečných investic ve výši 6 miliard eur.
• Byl zveřejněn Klimatický akční plán, který stanovuje jasný scénář ke snížení emisí našich skleníkových plynů na čistou nulu.
• Bylo osloveno 229 000 lidí prostřednictvím programů NN na podporu jejich finanční, fyzické anebo duševní pohody.

(tz)

 

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3