INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

kvetŘídit vlastní firmu je náročné. Znamená to starat se naráz o spoustu věcí, často i o zaměstnance. A co když do toho přijde nějaká větší nepříjemnost nebo událost, která ohrožuje prosperitu, v horším případě i další existenci podnikání? Pro tyto případy je tady pojištění. Je-li správně nastaveno, může budoucnost firmy zachránit.

Pojištění by mělo být podnikateli vnímáno jako služba, která pomůže v případě nenadálých a nepříjemných událostí udržet firmu nad vodou, ale dnes podnik podpoří už i v běžných každodenních nesnázích. Podstata tkví v možnosti obnovit poškozený nebo zničený majetek, dále v krytí škod, které podnikatel přímo či nepřímo způsobí třetím osobám a subjektům v souvislosti s provozováním své činnosti, ale i v možnosti pokračovat v aktivitách v případě nenadálého omezení či přerušení činnosti či provozu, například z důvodu požáru, povodně a dalších pojistných nebezpečí. Zásadní je rovněž zajištění pomoci při nepříjemnostech, k nimž prostě v praxi dochází, možnost úspory času a peněz při obstarání užitečných služeb, aby podnikání mohlo pokračovat (asistenční servis).

Pojistné řešení pro malé a střední firmy Perfekt od UNIQA

Celý produkt je rozdělen na tři na sebe navazující části:

1. Pojištění majetku pokrývá škody vzniklé v důsledku živelních nebezpečí, přepětí, atmosférických srážek, odcizení, vandalizmu, nebo nahodilého rozbití skla, přerušení provozu, přepravě nákladu nebo peněz. Vedle samotné obnovy podnikatelského majetku se vztahuje na další finanční ztráty, které mohou v souvislosti s pojistnými událostmi vznikat – například úhrada nákladů při odklízecích či bouracích pracích, hodnota vodného a stočného při havárii rozvodů nebo ušlý nájem v důsledku neobyvatelnosti pronajímaných prostor. Lze sjednat i pojistné krytí pro elektronická a strojní zařízení. Hodnota pojištěného majetku na jedné adrese je pro potřeby podnikatelského pojištění omezena částkou 100 miliónů korun.

2. Pojištění odpovědnosti UNIQA nastavila tak, aby nabízelo co nejširší výčet krytí. Včetně často diskutovaných škod způsobených subjekty, které jednají jménem pojištěného, nebo škod způsobených subjektům, které jsou s pojištěným majetkově propojeny. Spadá sem odpovědnost za finanční škody, za nemajetkovou újmu, za přenos choroby, za věci převzaté či vnesené, za vadu výrobku či služby, za křížovou odpovědnost apod. Letošní úpravy byly odvozeny z požadavků platné legislativy, zohlednily její vývoj od implementace NOZ, a v potaz pojišťovna vzala i zkušenosti z konkrétních škod. Pojištění odpovědnosti lze nyní nabídnout po úpravě pro firmy s ročním obratem až 150 miliónů korun. Nově může podnikatel uzavřít limity pro pojištění odpovědnosti až do 75 miliónů Kč, což pro segment drobných a středních firem (SME) představuje výrazný nadstandard na trhu. U limitů plnění z pojištění odpovědnosti nad deset miliónů korun UNIQA redukovala pojistné.

3. Asistenční služby pro podnikatele: Drobné karamboly patří k životu i práci. Prasklé vodovodní potrubí, závada na spotřebiči, IT problém, nebo dokonce útok hackera, otazníky nad účetnictvím nebo potřeba právnické konzultace. Se všemi potížemi tohoto druhu se lze obrátit na pojišťovnu. UNIQA vytvořila nabídku těchto služeb ve třech balíčcích:
a) Technická asistence
b) Kyber & IT asistence
c) Právní asistence a daňové poradenství

Kde všude může firmám pomoci asistenční servis?

- Expresní technické zásahy řemeslníků při haváriích: instalatéři, elektrikáři, plynaři
- Opravy vadných spotřebičů, například myček, lednic, mrazáků, kotlů apod., případně zdrojů tepla
- Deratizace a dezinfekce
- Pomoc při živelní události, například sanace prostor
- IT: Kontrola zabezpečení systémů, wi-fi, obnova dat z poškozeného počítače, instalace techniky
- Instalace nejrůznějších zařízení: TV, set-top-boxů, kamer apod.
- Obnova dat z poškozeného počítače
- Kyberasistence: odstranění škodlivého malwaru, softwaru, spywaru, blokace zneužitých dat, účtů.
- Právní asistence a daňové poradenství pro firmy
- A mnoho dalšího

Pro koho se pojištění Perfekt hodí?

Jde o široké spektrum malých a středních podnikatelů:

- Řemeslníci, opraváři, servisní pracovníci, stavební a montážní firmy
- Hotely, restaurace, pohostinství
- Služby: například kadeřnictví, kosmetika, pedikúra. Maloobchod všeho druhu
- SVJ a bytová družstva
- Další

Nepodceňujte pojištění odpovědnosti v podnikání

Okruh možných škod při podnikatelské činnosti je široký.
n Firmy vyrábějící výrobky čelí jednak povinnosti hradit škody způsobené vadným výrobkem (např. exploze domácího spotřebiče a poškození zdraví či věcná škoda na vybavení bytu). Škody však mohou vznikat i při výrobě (např. vznítí se stroj, od kterého se požár rozšíří na vedlejší provozovnu, zároveň se poškodí zařízení v provozovně, které je na leasing).
- Stejná povinnost nahradit škodu způsobenou vadným výrobkem platí vedle výrobců i pro prodejce.
- Pojištění odpovědnosti se hodí ve službách. V pohostinství či penzionech se lze setkat se škodami na odložených a vnesených věcech, možným rizikem je i újma na zdraví v důsledku choroby přenesené z požitého jídla.
- Pojistnou ochranu velmi často využívají stavební firmy či řemeslníci. Stavební firmy odpovídají za škody, ke kterým dojde přímo na staveništi (pád do neoznačeného příkopu, poškození cizích věcí nacházejících se na staveništi, překopnutí kabelů), ale i za škody, které se projeví až po předání díla (např. v důsledku stavebních úprav na jedné nemovitosti dojde k poškození vedlejší nemovitosti).

- Řemeslníci mohou poškodit spravovanou věc, případně způsobí škodu na vybavení bytu zákazníka.
- Obce a města se potýkají se škodami v důsledku nesprávného úředního rozhodnutí. Konkrétně například chybný zápis v matrice může způsobit průtahy s pohřbem, jindy může dojít k zastavení výplat sociálních dávek. Z pojištění lze přitom uhradit i nemajetkovou újmu, která spočívá v odškodnění útrap poškozených (např. pozůstalých, samoživitelky).
- Pojištění odpovědnosti je vhodné i pro klienty typu bytový dům, zejména pro SVJ, z něhož lze řešit i vzájemné škody mezi SVJ a vlastníky bytových jednotek nebo mezi jednotlivými vlastníky bytových jednotek navzájem. Může dojít třeba k situaci, kdy jeden z vlastníků zanedbá péči ve své bytové jednotce a dojde k vytopení sousedů. Časté jsou i škody pádem sněhu na zaparkovaná vozidla ze střechy, kterou SVJ v rozporu se svou povinností pravidelně neodklízí.

Příklady odpovědnostních škod
aneb co všechno se může stát

Zaměstnanec firmy specializující se na výškové práce kácel strom u silnice v obci. Kmen se utrhl v nedořezu a vzrostlý strom při pádu poškodil sloup vysokého napětí. Energetická společnost uplatnila kvůli nezbytné opravě a související odstávce náhradu škody ve výši bezmála 190 000 Kč.
Montážní firma měla za úkol umístit a upevnit do atria budovy u recepce banky skleněnou přepážku s uměleckým dílem. Při instalaci se však těžká skleněná stěna uvolnila a zřítila se k zemi. Při pádu se rozbila nejen ona, ale poškodila mramorové desky na podlaze a dřevěný pult recepce. Poškozená společnost nárokovala u provádějící firmy náklady za zničené dílo, na provedení opravy a uvedení do pořádku ve výši přes 620 000 Kč.
Během veletrhu došlo v jednom stánku expozice k nesprávné manipulaci s varnou konvicí. Večer po ukončení otevírací doby od ní vznikl požár, který se rozšířil na větší část výstavních prostor a poškodil jiné stánky a část stavby ohněm nebo zakouřením. Následně vznikly další škody hašením. Subjekt pronajímající prostory požadoval po nájemci stánku, kde požár vznikl, náhradu ve výši 680 000 Kč, další nároky v řádu desítek tisíc korun vznesli poškození nájemci okolních stánků.

(red) 

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3