INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

karabec 2Stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky působí jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení (dále jen „Rozhodčí soud“). Tento Rozhodčí soud je mimo jiné také sudištěm pro spory o doménová jména .cz, přičemž řešení těchto sporů Rozhodčím soudem probíhá v současné době na základě Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů, která jsou v platnosti od 25. 5. 2018.

Rozhodčí soud získal také možnost soudit spory o domény .eu (pod značkou ADR.EU) a o doménu .eu v cyrilici. Sdružením ICANN byl schválen Rozhodčí soud jako sudiště pro doménová jména .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel, .travel a další, soudí také spory o domény .co.nl, a .co.no. Řešení sporu je vedeno online prostřednictvím zabezpečené platformy, což umožňuje velmi rychlé projednání a vyřešení sporu.

Celé řízení trvá zhruba pětatřicet dnů

Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 1. 1. 1995. Současná právní úprava umožňuje rozhodovat v rozhodčím řízení všechny majetkové spory mezi stranami, s výjimkou sporů ze smluv, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel, sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon.
Specifickým rozhodčím řízením, které probíhá u Rozhodčího soudu, je tzv. online řízení. Rozhodčí soud se tak stal jednou z prvních institucí v Evropě, která nabízí tuto formu rozhodčího řízení. Jde o novou možnost vedení rozhodčího řízení, která je efektivním nástrojem obzvláště při řešení jednodušších obchodních sporů. Celý proces probíhá elektronicky a celé řízení trvá zhruba pětatřicet dnů od elektronického podání žaloby, včetně zaslání příloh, přes úhradu poplatků, jmenování rozhodce, rozhodnutí a vydání rozhodčího nálezu. Elektronické rozhodčí řízení je neveřejné, pro každý případ je zřízena zvláštní webová stránka, kam má přístup jen rozhodce a strany.
Vlastní postup pro řešení sporů vzniklých ve věci registrace nebo užívání doménových jmen je upraven v Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád“). V této souvislosti je však nutné zmínit, že řešení těchto sporů není rozhodčím řízením podle právních předpisů upravujících rozhodčí řízení. Tuto úpravu si vyžádalo rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci sp. zn. 23 Cdo 3895/2011, podle kterého není možné uzavření rozhodčí smlouvy na základě tzv. veřejné rozhodčí nabídky obsažené v Pravidlech registrace doménových jmen v ccTLD .cz, vydaných sdružením CZ.NIC, z.s.p.o. V souvislosti s tímto rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 23 Cdo 3895/2011 byl od 1. 3. 2015 spuštěn nový systém alternativního řešení sporů týkajících se domén .cz. Rozhodčí soud v tomto řízení již nevystupuje jako rozhodčí soud, ale jako tzv. Správce. Osoby rozhodující spor nejsou nazývány rozhodci, ale experty. Podle Řádu je expertem fyzická osoba, která řeší spor podle Řádu a je zapsána na listině expertů vedené Správcem. Tento Řád se používá na všechna řešení sporu, která byla zahájena na základě návrhů podaných dne 1. března 2015 a později.
V případě rozhodování sporů o doménová jména podle Pravidel alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“) však nic nebrání stranám vést soudní nebo rozhodčí řízení podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů nebo podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Pravidla ADR takovou možnost dokonce výslovně předpokládají. Nutno však dodat, že v případě Pravidel ADR jde o řešení sporů podléhající pouze soukromoprávní úpravě. Podrobnosti o způsobu řešení těchto sporů lze nalézt v Pravidlech alternativního řešení sporů, která tvoří součást Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz, a v Řádu pro řešení sporů o domény .cz. Těmito pravidly není ale nijak dotčeno postavení Rozhodčího soudu podle § 19 zákona č. 301/1992 Sb. České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ani jeho pravomoc rozhodovat tyto spory podle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.
Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem však může významně přispět k úplnému rozhodování sporů o doménová jména zejména tím, že může působit jak v rámci „přezkumu“ rozhodování sporů podle Pravidel ADR, tak i jako alternativa k soudnímu projednávání těchto sporů podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Je důležité zmínit, že v řízení podle Pravidel ADR je možné nárokovat pouze zrušení registrace domény nebo její převod, nikoliv další nároky, např. náhradu škody. Z hlediska možnosti využití dalších právních prostředků, zejména žaloby u obecného soudu nebo u Rozhodčího soudu, je podstatné, že řízení podle Pravidel ADR a Řádu nepředstavuje překážku litispendence či rei judicatae. Je tedy možné se v průběhu řízení či po jeho ukončení obrátit s dalšími nároky na obecný soud nebo na Rozhodčí soud. Rozhodnutí pak bude ve vztahu k doméně vykonáváno sdružením CZ.NIC.

Rychlé a efektivní online rozhodování

Na základě všech shora uvedených skutečností lze uvést, že Pravidla ADR sice představují účinný nástroj pro alternativní řešení sporů o doménová jména, avšak nemohou plnohodnotně nahradit účinky nálezu vydaného v řízení před Rozhodčím soudem. Řešení sporů podle Pravidel ADR sice probíhá na platformě spravované Rozhodčím soudem, avšak nejde o rozhodčí řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. V tomto řízení podle Pravidel ADR není možné nárokovat nic jiného než zrušení registrace jména domény nebo jeho převod. Nelze tedy přiznat další nároky, zejména náklady řízení či náhradu škody.
Vydané rozhodnutí podle Pravidel ADR není ani exekučním titulem pro výkon rozhodnutí. Na druhou stranu jde o rychlé a efektivní online rozhodování tohoto specifického druhu sporů, které nepředstavuje překážku probíhajícího řízení nebo věci rozhodnuté v téže věci. Strany se proto mohou se stejnými nebo dalšími nároky v průběhu řešení sporu či po jeho ukončení obrátit na obecný soud, který rozhodne ve věci rozsudkem či na Rozhodčí soud, který může v dané věci vydat rozhodčí nález podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Vydané rozhodnutí je pak po nabytí jeho právní moci vykonatelné.
JUDr. David Karabec

Společnost
JUDr. David Karabec, s.r.o.
IČO: 06078052
Na Spojce 610/6,
101 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 275705, je specializovanou konzultační, poradenskou a vzdělávací společností se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv, know-how, obchodní tajemství, licence, nekalou soutěž a franchising. Společnost rovněž provozuje vlastní Školicí a mediační centrum průmyslově právní ochrany a je zakladatelem IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav. www.karabec.cz

Slovo ke dni

  • Stát proti soukromé osobě: opět prohrává

    I když vládě Andreje Babiše nelze upřít velkou snahu ochránit Českou republiku před důsledky nákazy koronavirem a co nejméně poškodit ekonomiku, výsledek není uspokojivý. Právnické a fyzické osoby ukazují, že mohou jednat lépe, rychleji, operativněji, účinněji. To jsem si znovu uvědomil, když jsem četl zprávu o webové aplikaci s přehledem volných míst na očkování proti COVID-19. Vytvořil ji programátor Marek Sušický s kolegou poté, co dlouho sledoval nečinnost a nemohoucnost státu. Platforma slouží veřejnosti už měsíc a sklízí zasloužený potlesk. Uvádím jen jeden konkrétní příklad, ale člověk by jich jistě našel víc. Prostě platí, že soukromá iniciativa lidí tvoří obrovskou sílu, kterou by měla naše společnost lépe využívat. Jsem přesvěčen, že méně restrikcí, omezování  a zasahování do běžného života občanů nepředstavuje správou cestu k...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2021

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

EON EG 2017 107  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

karabec 2

Rozhodčí řízení jako efektivní způsob řešení sporů o doménová jména 4. únor 2021

Stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky působí jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení (dále jen „Rozhodčí soud“). Tento Rozhodčí soud je mimo jiné také sudištěm pro spory o doménová jména .cz, přičemž řešení těchto sporů Rozhodčím soudem probíhá v současné době na základě Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů, která jsou v platnosti od 25. 5. 2018.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE