INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

PSC 0192Josef KratochvílPozorný čtenář si všiml, že Úřad průmyslového vlastnictví na našich stránkách figuruje velmi často. Záměrem je podpořit význam vnímání duševního vlastnictví v podnikání a náležitou péči o ně. Představuje totiž velký potenciál v hodnotových žebříčcích firem, jedinečnost, kterou zatím ne každý podnikatel doceňuje. O tom, co všechno v současné době Úřad průmyslového vlastnictví pro podnikatele dělá a chystá, jsem hovořila s jeho předsedou Mgr. Ing. Josefem Kratochvílem, Ph.D.:

V letošním roce se možná hlasitěji než v jiném začíná mluvit o úloze malých a středních podniků ve vztahu k české ekonomice. V jakém kontextu to vnímá Úřad průmyslového vlastnictví?

Mikropodniky a malé a střední podniky představují 99 % společností v Evropské unii, přičemž poskytují dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru. K celkovému HDP přispívají více než polovinou. Není to tedy žádná malá ekonomická síla. Podpory pro malé a střední podniky jsou velkým tématem, které rezonuje napříč hranicemi. Je zřejmé, že je nutné najít rovnováhu v ekonomice mezi globálními strukturami a mezi místními menšími podniky. Toto téma se řeší nejen na evropské půdě, ale i ve Světové organizaci duševního vlastnictví.
Kvalitní teoretický podklad pro reálnou pomoc podnikům s jejich ochranou duševního vlastnictví z tohoto důvodu najdeme v Akčním plánu pro duševní vlastnictví Evropské komise, v Strategickém plánu Evropské patentové organizace a v četných iniciativách Úřadu pro duševní vlastnictví Evropské unie (EUIPO) a ini­ciativách Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).
Na národní úrovni rovněž nenecháváme teoretický rámec kvalifikované pomoci podnikům stranou, a proto ji plánujeme zahrnout do plánované Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví České republiky.
Prakticky se Úřad průmyslového vlastnictví snaží firmám především pomáhat při jejich úsilí o získání ochrany duševního vlastnictví nebo těm méně zkušeným pro začátek vysvětlit, jak se jim takové úsilí vyplatí. Radí, jak využívat technické informace obsažené ve zveřejněných patentech a přihláškách. Naše kroky konzultujeme s Asociací malých a středních podniků a živnostníků České republiky.

Zasloužily by si tyto firmy více celospolečenského uznání, a ještě zásadnější pozornost státu?

Ekonomicky aktivních a zároveň pracujících lidí je v České republice asi 4,3 miliónu, z toho 1,7 miliónu jsou zaměstnanci malých a středních podniků. Uznání a pozornost si samozřejmě majitelé podniků i se svými zaměstnanci zaslouží, neboť na osobní odpovědnosti majitelů a zaměstnanců záleží rozvoj těchto firem. Jejich přínos je pro nás pro všechny na poli ekonomickém, kulturním i společenském.

Je to tedy zájem nás všech, aby stát věnoval patřičnou pozornost právě této entitě.

PSC 0178Váš Úřad se snaží této skupině průběžně pomáhat, a to nejen prostřednictvím osvěty, ale konkrétními počiny. Co z toho byste jmenoval?

Úřad se snaží pomáhat co nejvíce, podívejme se na dvě nové konkrétní a velmi významné aktivity. První: mimosoudní řešení sporů v oblasti duševního vlastnictví.
Podařilo se nám najít strategického partnera, který založil IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav. Ústav provozuje společensky užitečnou činnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Jeho cílem je provádět mediace v oblasti duševního vlastnictví, organizovat mediace, poskytovat služby IP mediátorům, proškolovat IP mediátory a další. Role našeho úřadu je zprostřed­kovávat znalostní podporu z EUIPO, WIPO a poskytovat vzdělávací činnost v oblasti průmyslového vlastnictví IP mediátorům. V současné době probíhá zápis do specializačního studia mediátorů z řad advokátů, které proškolíme v oboru průmyslového vlastnictví, a kteří se po absolvování specializačního studia budou moci zapsat jako specializovaní IP mediátoři na seznam IP mediačního centra Praha, z. ú. Máme připravenou i nabídku pro patentové zástupce k proškolení v mediacích. Vliv na činnost ústavu prostřednictvím svých zástupců ve správní radě IP mediačního centra Praha, z. ú., mají zástupci z AMSP, EUIPO a ÚPV.
Druhá: Evropská komise prostřednictvím EUIPO a našeho Úřadu implementuje program podpory COSME, v němž bude v letošním roce malým a středním podnikům v EU rozděleno celkem 20 miliónů eur. Grantový program se jmenuje Ideas Powered for Business SME a jeho účelem je poskytnutí pomoci podnikům s přístupem k jejich právům duševního vlastnictví. Z tohoto fondu je ze 75 % financována služba IP scan, ve které specialisté z oboru duševního vlastnictví pomáhají podnikům s určením hodnoty aktiv duševního vlastnictví. To podnikům usnadní vypracovat obchodní strategii v duševním vlastnictví. Dále je z fondu poskytována 50% dotace na přihlašovací poplatky pro ochranné známky a pro průmyslové vzory registrované u EUIPO nebo v národních úřadech. Očekává se, že fond přispěje k rychlejšímu zotavení ekonomiky Evropské unie a k posílení růstu malých a středních podniků, čímž si podniky udrží konkurenceschopnost na globálních trzích.

Mohl byste podrobněji popsat službu IP scan? Znamená to, že chcete podpořit malé a střední podniky ve vnímání významu ochrany duševního vlastnictví? Přimět je, aby pečlivě a včas vážili, kdy a proč je nutné podat přihlášku k ochranné známce, kdy se zabývat myšlenkami na užitný vzor či patent?

Smyslem služby IP scan je pomáhat podnikům optimálně využít inovační kapacitu, kreativitu a vynalézavost k vytváření hodnoty podniku prostřednictvím systému ochrany duševního vlastnictví. Služba zahrnuje informace o zachovávání důvěrnosti obchodních tajemství nebo o udělování licencí a franšíz k procesům v podniku. Podnikům specialisté objasní, kde hledat technické informace a inovační inspiraci, jak chránit, obhajovat a vymáhat práva k novým technickým řešením, označením výrobků a služeb, designu, nebo jak přemýšlet o licencích, kdy je nabízet a prodávat, kdy kupovat. Služba IP scan dá podnět k úvaze, kdy a proč podat přihlášku patentu, užitného vzoru, ochranné známky nebo průmyslového vzoru. Dále si pomůže uvědomit, jaké příležitosti systém ochrany průmyslového vlastnictví přináší, ale také přispěje k porozumění souvisejících rizik a napoví, jak se k nim postavit (např. prostřednictvím smluv se zaměstnanci, výrobních dohod, distribuce, udělování licencí atd.).
Pro poskytování této služby Úřad akredituje externí poskytovatele. Report IP scan vytvoří pro podnik proškolení specialisté, kteří se rekrutují zejména z řad patentových zástupců. Jednotná cena reportu IP scan je 900 eur, přičemž 75 % této částky je při udělení grantu zpětně podniku proplaceno. Je důležité zdůraznit, že pro proplacení přiznané dotace je nutné poslat poskytovatelem služby report nejen podniku, ale i našemu Úřadu. Ten ručí za kvalitu zpracovaných zpráv.

Malé a střední firmy mají v letošním roce možnost ušetřit finanční prostředky při podávání přihlášky ochranné známky a mají možnost získat dotaci na službu IP scan. Týká se to i OSVČ?

Ano, účastnit se v grantovém programu Ideas Powered Business for SME mohou i osoby samostatně výdělečně činné. Dovolte mi upozornění na drobnou vadu některých starších propagačních materiálů z EUIPO, kde se uvádí, že žadatel musí být plátcem DPH. Nemusí.

Koronavirová pandemie připsala na čelo mnohých podnikatelů nejednu vrásku. Čím byste jim rádi vyšli vstříc? Co pro ně chystáte?

Pandemie způsobila problémy malým a středním podnikům nejen v České republice, ale v celé Evropě. Z tohoto důvodu se pomoc řeší ve spolupráci s evropskými institucemi. Pro letošek je ve výše popsaném pilotním programu Ideas Powered for Business SME plánováno rozdělit celkem 20 mil. eur. Jestliže se podaří zacílit tyto finanční prostředky finančním tokem přes EUIPO za asistence národních úřadů průmyslového vlastnictví až k malým a středním podnikům, dá se předpokládat, že v příštím roce budou opět tímto způsobem do jednotlivých států EU až k malým a středním podnikům směřovány další zdroje. Již teď diskutujeme na evropské úrovni o tom, jak by se služby z financované z COSME mohly rozšířit. Jde například o podpoře financování služeb pro mimosoudní řešení sporů.
Na malé a střední podniky cílí i iniciativa Evropská komise, která ve spolupráci s EUIPO poskytne přístup k informacím a poradenství o duševním vlastnictví na jednom místě. Uživatelsky přívětivá platforma nabídne přístup ke všem důležitým informacím nejen o formalitách v oblasti duševního vlastnictví, ale také o souvisejících službách, například podávání žádostí o ochranu doménového jména nebo zápis obchodní firmy.
Budeme samozřejmě rádi za každý podnět veřejnosti, jak a kde naše služby dále zkvalitnit a inovovat.

DSC 0020Také jste 8. března spustili nové webové stránky. Co je jejich předností?

Mezi hlavní přednosti nové webové prezentace Úřadu patří zejména design, který vychází z designu českého eGovernmentu. Zavedení jednotné podoby webů státních institucí je i jednou z priorit eGovernmentu, Úřad se spuštěním nové podoby webu zařadil mezi první vlaštovky. Kromě designu, který je přizpůsoben i pro zobrazení na mobilních zařízeních, byl kompletně zrevidován obsah stránek. Web je spuštěn na doméně upv.gov.cz. Právě doména gov.cz má být vedle designu společným poznávacím znakem státních orgánů.

Zájemcům jsou určeny webináře na rozmanitá témata. Jaký je ohlas?

S webináři jsme začali na jaře loňského roku, kdy bohužel přestalo být možné pořádat vzdělávací akce formou prezenční. Ačkoli jsme s touto formou vzdělávání neměli žádnou velkou předchozí zkušenost, myslím, že se nám celkem dařilo. Kolegyně a kolegové tvořící lektorský tým se vcelku rychle novým podmínkám přizpůsobili a byli schopni od dubna do prosince 2020 realizovat několik desítek přednášek. Pozitivní je, že počty účastníků těchto online akcí často převyšují počty, které jsme zaznamenávali na akcích prezenčních. Přednášky jsou dostupnější posluchačům ze vzdálenějších míst. Zpětná vazba od účastníků je vcelku dobrá. Pozvánky na aktuální webináře zveřejňujeme vždy na našem webu i sociálních sítích. Tato forma vzdělávání se nejspíš v určité míře bude užívat trvale. Už se však moc těším na osobní kontakt.

Jak si vedly v loňském roce firmy v ochraně duševního vlastnictví?

Počty přihlášek jednotlivých předmětů průmyslových práv na národní úrovni se v posledních letech ustálily. Ani v roce 2020 jsme nebyli svědky žádných výrazných změn. V některých oblastech jsme zaznamenali mírný růst, například u užitných vzorů a také ochranných známek. U patentů a průmyslových vzorů jsme viděli mírný pokles. Nešlo však o významné výkyvy, které by naznačovaly zásadní změnu trendů. Podobná byla situace i co se týče aktivit českých subjektů směrem do zahraničí.

Ovlivnila současná doba podávání patentů? Třeba to, z jakých jsou oborů?

Počet národních patentových přihlášek v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019 poklesl na úroveň roku 2018. Z celkového počtu 673 přihlášek jich nejvíce spadá do oboru doprava a skladování, dále zdraví a zábava, a měření a optika. Podíváme-li se na počet přihlášek evropských patentů podávaných u Evropského patentového úřadu, zjišťujeme, že v roce 2020 oproti roku 2019 došlo také k malému poklesu, a to o 0,7 %. Evropský patentový úřad přijal 180 250 přihlášek, nejvíce z oborů medicínské technologie, digitální komunikace a výpočetní techniky. Nejvíce evropských přihlášek pochází z USA, Německa a Japonska. Českými přihlašovateli bylo podá-
no 205 evropských přihlášek, což představuje 1% nárůst oproti roku 2019. Nejvíce z těchto přihlášek bylo z oboru medicínské technologie, dále farmacie a dopravy.

Co by měl přinést rok 2021 v komunikaci s firmami?

V roce 2021 se budeme snažit českým podnikatelům připomínat, že i v těžké situaci vyvolané pandemií je tu k dispozici fungující systém ochrany průmyslového vlastnictví. Že jsme připraveni jim podat pomocnou ruku. Budeme vysvětlovat, jaké možnosti, jaké výhody jim správné nakládání s jejich nehmotným majetkem může přinést. Asi budeme nuceni tak činit hlavně v online prostředí. Avšak kvalitu seminářů, konzultací a dalších služeb zachováme. Aktivně se zapojíme též do činnosti nového IP mediačního centra Praha nebo do koordinace služby IP scan, o které jsme hovořili dříve. Hlavně doufám, že se situace zlepší, potkáme se naživo, uvidíme se na kurzech, konferencích, výstavách a veletrzích, budeme spolu mluvit a podávat si ruce.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3