INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Logo GC GROUP PřevedenýTaké letošní rok byl pro většinu českých firem zkouškou schopnosti obstát v tvrdé konkurenci, a navíc v podmínkách, které podnikání značně komplikovaly. Od snížení počtu zakázek a udržitelnosti pracovních míst přes opožděné platby faktur od zákazníků až po neuskutečnění řady dříve schválených klientských projektů, na jejichž realizaci se měl GASCONTROL či některé dceřiné firmy podílet. Hovořili jsme o tom se spolumajiteli firmy GASCONTROL, společnost s r. o., Mieczyslawem Molendou a Františkem Sasynem a představiteli top managementu, výkonným ředitelem Ing. Radimem Vaško, vedoucím oddělení projekce Ing. Romanam Buryjanem a současně ředitelem akciové společnosti Mateiciuc, která je členem konsorcia GASCONTROL GROUP:

Co bylo pro vás v průběhu letošního roku asi největším zklamáním?

M. Molenda: Celkový postup státních orgánů v oblasti hospodářské kriminality a celkového řešení hospodářství České republiky. Tyto skutečnosti samozřejmě ovlivňují podnikatelský prostor a atmosféru, protože pomáhají nastavovat mantinely v tomto prostředí, a to buď lépe, nebo hůř.

F. Sasyn: Snížení obratu oproti loňskému roku. Věřím, že příští rok bude lepší.

R. Buryjan: Po každých volbách žijeme v iluzi, že se něco změní k lepšímu. Bohužel i po letošních se nic k lepšímu – pokud jde o podnikání – nezměnilo. Vláda místo snížení počtu úředníků udělala opak, zákony jsou čím dál nesrozumitelnější atd.

R. Vaško: Je to dlouhodobý stav směřování Evropy, a samozřejmě i naší země. Obávám se, že stále ztrácíme ke zbytku světa pozice v obchodě.

A čeho si naopak nejvíce považujete z toho, co patří k letošním úspěchům?

F. Sasyn: Dokončení bioplynových stanic a stavby nových CNG stanic.

R. Vaško: Především to jsou inovativní projekty a rozvoj v oblasti CNG, kterého se naše firma aktivně účastní.

M. Molenda: K úspěchům patří přístup nových mladých manažerů k plnění úkolů ve skupině. Jejich kroky jsou velmi prospěšné a z toho mám radost. Rovněž musím zmínit i řešení projektů Evropské unie v oblasti regenerace a rekonstrukce „brownfieldů“ a Eko-energie. Tyto projekty jsou viditelné, mám tedy na mysli opravy a zateplení objektů.

R. Buryjan: Pokud jde o společnost Mateiciuc, tak zcela určitě to je největší roční obrat, který převýší výsledek minulého roku víc než o dvacet procent.

Jak by se dalo stručně zhodnotit letošní usilování o udržitelný rozvoj nejen z pohledu mateřského GASCONTROLU, ale celé skupiny?

M. Molenda: Udržitelnost rozvoje skupiny a každé její firmy je z dlouhodobého hlediska podstatná. Nicméně v krátkodobém pohledu jednoho až dvou let lze učinit omezení v investicích, pokud by si to okolnosti vyžadovaly. Konsorcium GASCONTROL GROUP jenom v roce 2014 investovalo do rekonstrukcí objektů, specializovaných technologií spolu s výzkumem a vývojem částku v takové výši, jakou činil průměr za předešlé pětiletí.

F. Sasyn: Jak jsem se již zmínil, letošní rok byl slabší, pořád slunce nesvítí. Nicméně udržitelnost lze ustát v určitých omezeních, např. investičních, ekonomických apod.

R. Buryjan: Rozvoj firmy i celé skupiny nezávisí pouze na výši investic, ale i na rozvíjení lidského potenciálu, výchově nových odborníků a specialistů. Proto jsem rád, že se nám povedlo získat několik velmi erudovaných lidí.

R. Vaško: Naší snahou je stále udržovat rozvoj celé skupiny. Vše je však spojeno s investicemi, které i v letošním roce byly naštěstí v průměru let předchozích.

Do jaké míry vám pomáhal pro vás příznačný dlouholetý rozvoj výzkumu a inovací?

M. Molenda: Naše společnost by bez výzkumu, vývoje a inovací nemohla existovat.

R. Buryjan: Jako firma MATEICIUC jsme ukončili dva projekty inovací s dotační podporou EU. Je to určitě dobrá investice do budoucnosti.

R. Vaško: Výzkum a inovace jsou základem udržitelného rozvoje.

F. Sasyn: Dlouholetý rozvoj výzkumu, vývoje a inovací samozřejmě pomáhá, je to viditelné i v pozdějších létech, hlavně v krizovém období. Velkým přínosem byly pro společnost i dotační projekty.

Které jste letos zdárně ukončili a naopak nově rozběhli?

M. Molenda: V tomto roce se realizují projekty – Nemovitosti II – zde provádíme rekonstrukce objektů, které mají v budoucnu sloužit jako výrobní provozovny naší společnosti. Dalším projektem je Eko-energie III, kterým řešíme úspory tepelné energie provozního sídla společnosti Gascontrol. Oba jsou v závěrečné fázi řešení a ukončeníy budou prvém čtvrtletí 2015. Projektových záměrů či nápadů by bylo dost, ale je to také o počátečních investicích řešitele. Uvidíme, jaké zajímavé výzvy nám přinese nové programové období 2014–2020.

F. Sasyn: Jak uvedl M. Molenda, jsme v závěrečné fázi rekonstrukce objektů pro nové výrobní provozovny a zateplení objektu provozního sídla společnosti. Připravujeme nové projektové záměry, snad budeme mít v novém období štěstí.

R. Buryjan: Rovněž v oblasti technického vývoje bylo ukončeno několik zajímavých projektů. Ve firmě MATEICIUC bych zmínil inovace ve výrobě potrubí pro rozvod vzduchu v pasivních domech, nový způsob pro ukládání mikro trubiček...

R. Vaško: Je to projekt Eko-energie na úspory energií v objektech. Ve skupině jsme vyřešili projekt začlenění turbíny do systému parního kotle s cílem uspořit energie a snížit emise. V těchto projektech vidíme prostor pro další inovace a rozvoj.

Došlo letos k útlumu některých inovačních aktivit, například v oboru biotechnologií, v energetice či jinde?

M. Molenda: Tento rok byl poměrně složitý a náročný a všichni víme, že při stagnaci firem dochází i ke snížení prostředků na výzkum a vývoj. To platí všeobecně, protože tyto částky tvoří zhruba procento z celkového obratu a hospodářského výsledku. Tak tomu je i ve skupině GASCONTROL GROUP.

F. Sasyn: Snažili jsme se stát pevně nohama na zemi, nemít velikášské představy a každý krok pečlivě vážit. Složité podnikatelské klima, v němž se ne vždy drží slovo, nás nutně k této strategii muselo přivést.

R. Buryjan: Vývoj nových technologií v oblasti energetiky vždy vyžaduje období několika let. Žijeme však ve virtuálním prostředí, kde dlouhodobě nemáme stabilní výhled naší vlády. A to je klíčový problém. Podpora do jednotlivých energetických odvětví se mění tak často jako naše vláda. Pokud nebude dlouhodobě nastavena jasná, přesně specifikovaná koncepce, tak bude vývoj v energetice v našem státě pokulhávat čím dál víc.

R. Vaško: Vše je rovněž vázáno na budoucí uplatnění na trhu. Obnovitelné zdroje, kde se utlumil zájem trhu, protože nejsou podporovány jako např. klasické bioplynové stanice, nemá smysl dále inovačně rozvíjet. Jinak jsou na tom stanice, které tvoří další přidanou hodnotu, například s likvidací odpadů. Tady mají inovace smysl.

Jaký trend letos provázel některé vaše rozvojové programy, ať již v oblasti CNG technologií a výstavby plnicích stanic, nebo uplatňování výrobků z vámi vyvinutých speciálních plastů odolných vysokým teplotám a jiné?

M. Molenda: V GASCONTROL GROUP bylo trendem přicházet s rozvojem toho, co si vyžaduje trh, což předpokládá vnímat jeho požadavky a potřeby, předběhnout je a být připraven na tuto poptávku. Týká se to CNG plnicích stanic na CH4, potrubí pro tepelná čerpadla s vysokou teplosměnností v zemi, zdrojů elektrické energie do několika megawatů využívajících nejmodernějších technologií, a to použitím magnetického pole namísto standardních ložisek aj.

R. Buryjan: Jak jste uvedl, pracujeme na vývoji speciálních plastů, které by měly vyšší mechanickou odolnost při vyšších teplotách. Je to ale běh na delší trať.

R. Vaško: Ano, CNG je nyní aktuální téma, připravujeme zde rozšíření našich nabídek v oblasti komplexnosti dodávek celého tohoto tématu.

F. Sasyn: Není však třeba vše prozrazovat...

Přes náročnost uplynulých měsíců se vám dařilo etablovat se na některých zahraničních trzích. Mám na mysli projekt energetického centra v Soči, výrobu a montáže plastových protihlukových stěn, ale i mnoho jiných. Je to jedna z cest pro váš rozvoj?

M. Molenda: Vstup na zahraniční trhy je další významnou podmínkou trvalého rozvoje společnosti. To firma musí respektovat. Když ale bude ztrácet konkurenceschopnost na domácím trhu, nemůže očekávat, že její produkty a služby uspějí i v zahraničí; prioritním hlediskem je vždy kvalita. Zde si nejlépe ve skupině vede společnost MATEICIUC, a. s., Odry, která vyváží přibližně 65 procent své produkce, a mateřská GASCONTROL.

R. Vaško: Exportovat je nutná cesta. Podařilo se nám uplatnit na rumunském plynárenském trhu s našimi regulačními stanicemi.

R. Buryjan: Ano, naším cílem je etablovat se na zahraničních trzích, a to jak v zemích EU, tak i jinde. V letošním roce jsme kupříkladu vystavovali na veletrzích v Itálii, Dubaji a dalších zemích.

F. Sasyn: Cesta na zahraniční teritoria je určitě cestou k rozvoji společnosti, s našimi produkty se snažíme pomalu vykročit i na „balkánský trh“.

Pokud bychom chtěli shrnout letošní výrobní a ekonomické výsledky, odhadnout trendy, jakou cestou se budete od ledna 2015 v GASCONTROLU i jako skupina ubírat?

M. Molenda: Cílem celé skupiny pro rok 2015 je stabilizace ve všech směrech – personálním, technologickém, investičním, inovačním, ale hlavně ekonomickém s důrazem na zahraniční spolupráci a obchod. Toto je jednoznačná výzva.

F. Sasyn: Z mého pohledu je nutné se více etablovat na zahraničních trzích.

R. Buryjan: Výsledky jednotlivých let jsou z velké části závislé na přípravě v minulém období. Jak asi v každém konsorciu, tak i u nás některé směry máme připraveny lépe (a zde očekáváme i úspěchy) a pak jiné, které jsme si dopředu nepřipravili, a tam nemůžeme očekávat zázraky. Vždy je to o prioritách.

R. Vaško: Velmi důležitý je pro nás směr do zahraničí. Je to cesta náročná, ale potřebná.

připravil Jiří Novotný

 

 

 

 

 

 

 

Slovo ke dni

  • Pétangue v našem městě

    Žiji sice v malém, ale pěkném městečku v malebném na okraji křivoklátských lesů, rodišti svatého Václava. Když člověk sem přijíždí, dostane se mu informace, že máme v Evropské unii družební partnery, jednoho v Německu a druhého ve Francii. Zřejmě proto se radnice rozhodla vybudovat za domovem důchodců hřiště pro pétangue. Chodím denně okolo, ale ještě jsem nikdy neviděl nikoho, kdo by si tam hrál, ať dospělý nebo dítě. Asi u nás chybí ta pravá cílová skupina. Podobně to bylo v socializmu. Mezi disciplínami ve Sportce se objevily gorodky. Nikdo nevěděl, co to je, natož aby znal pravidla, tím méně, aby potkal člověka, který se jim věnuje. Možná je hráli sovětští lidé, když je krutá zima odřízla od povinností a jiné zábavy. Pétangue a gorodky mají společný ideový základ. Proto mám dojem, že se sice v našem životě hodně změnilo, některé...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE