INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

workshop 2Již od roku 1990 přinášíme do České republiky inovativní řešení v oblasti systémů řízení. Umožňujeme našim členům rychlý přístup k novinkám v oboru, výměnu informací, zvyšování odborné způsobilosti a možnost účastnit se odborných akcí. Našim členům, ale i dalším zákazníkům nabízíme současně komplexní služby v oblasti systémů managementu a nástrojů managementu kvality, především vzdělávání, certifikace a vydávání odborných publikací.

Česká společnost pro jakost je registrovaným spolkem a spolková činnost byla prioritou již od jejího založení. Jedním z našich hlavních úkolů je vytvářet dobrovolné odborné skupiny – centra, ve kterých (dle předpokladů) budou pracovat odborníci na určitou problematiku z celé ČR, případně i ze zahraničí.
Odborná centra vytvářejí členové ČSJ jako platformu pro realizaci svých odborných zájmů v oblasti systémů managementu. Jsou zaměřena především na rozvíjení jednotlivých nástrojů a metod systémů managementu a na problémy interdisciplinárního charakteru. Výstupy jejich práce jsou využívány nejen pro činnost orgánů Společnosti a jejího výkonného aparátu, ale jsou také zdrojem pro šíření inovativních myšlenek, platformou pro spolupráci s univerzitním prostředím a přispívají k naplňování poslání ČSJ.
V současnosti pracuje v rámci naší společnosti pět takových odborných center. Rádi bychom vám blíže představili jejich činnost.

Centrum excelence

Centrum excelence vzniklo v roce 2010. V současnosti představuje platformu pro ty, které ke svému rozvoji využívají moderní nástroje řízení. Sdružuje organizace a jednotlivce, kteří se zabývají systematickým zlepšováním a přístupy business excellence. Vytváří podmínky pro spolupráci, sdílení dobré praxe, networking a pomáhá při dosahování trvale udržitelné excelence. Sjednocujícím prvkem aktivit Centra excelence je Model EFQM jako zastřešující rámec pro všechny nástroje a metody, s jejichž pomocí se snažíme budovat kulturu excelence v českém podnikatelském i veřejném sektoru. Mezi hlavní aktivity Centra excelence patří organizace Bench­learning Visits, na kterých hostitelské organizace nechávají účastníky doslova nahlédnout pod pokličku svých procesů a aktivit. Centrum organizuje kulaté stoly, praktické workshopy k nástrojům zlepšování, semináře k Modelu EFQM, business excellence a udržitelnosti, v rámci centra jsou nabízena i praktická školení pro zájemce o účast v programech Národních cen ČR.

Odborné centrum Etika a management

Odborné centrum Etika a management (OCEM) vzniklo na jaře roku 2013 z iniciativy členů ČSJ a za podpory tehdejšího vedení ČSJ. Odborné centrum se věnuje především osvětovým akcím, jako je organizace kulatých stolů v rámci konference SYMA nebo odborně zaměřeným seminářům. K etickým otázkám a na aktuální témata pravidelně přispívá do našeho časopisu Perspektivy kvality.
Mezi konkrétní výstupy práce centra patří například tvorba dokumentu Tipy na lepší etiku, který vznikl jako souhrn z řady setkání nad klíčovými oblastmi a otázkami etiky (focus group) s účastí zainteresovaných stran, jako jsou ministerstva, policie, velké i malé firmy a živnostníci. Přináší přehled principů a otázky, které mohu napomoci k etičtějšímu jednání, respektive vyhnout se „neetice“. Mezi velké úspěchy činnosti odborného centra patří prezentace Tipů na lepší etiku na mezinárodní platformě na 32. konferenci a 27. kongresu EBEN ve Valencii v roce 2019, kam se dostala po náročném hodnocení vědeckou akademickou radou.
Odborné centrum svou pravidelnou činností a komunikací přispívá ke kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. V jeho zájmu je, aby ve společnosti vznikly ještě větší ochota a prostor naslouchat a účinně zapracovávat etická témata a výstupy vědy a výzkumu do denního života. A to i proto, že je řada akutních námětů k řešení, jako jsou – v pořadí od původců k následkům – znečišťování ovzduší, devastace půdy, sucho, civilizační choroby v čele s leukemií, Alzheimerovou chorobou či chorobami dýchacích cest a globální oteplování. Nutná je změna od reaktivního a mocenského přístupu k proaktivnímu a nearogantnímu.

Odborné centrum Životní prostředí

Odborné centrum bylo (znovu) založeno koncem roku 2020. Je zaměřeno na ochranu životního prostředí, zejména pak na protierozní opatření a hospodaření s vodou. Činnost centra Životní prostředí volně navazuje na činnost již neexistujícího centra Ekologie. Životní prostředí nás obklopuje, bereme z něho zdroje pro svoji existenci, jsme na něm závislí, protože jsme jeho součástí. Ochrana životního prostředí s cílem dosažení trvale udržitelného rozvoje je životní filozofií, kterou lidé uplatňují za všech okolností, v soukromém životě, stejně jako v pracovním procesu. To je projevem jejich osobní integrity.
V centru společně realizujeme projekty a odborné akce, kterými bychom mohli zainteresovat do této filozofie a způsobu myšlení širokou veřejnost. Pokud čtenář najde v programu centra něco zajímavého a použitelného pro svoji práci, rodinu, lokalitu, kde žije, rádi s ním budeme spolupracovat.

Priority odborného centra ČSJ pro životní prostředí:
1. Sledovat stav životního prostředí v ČR z kvalitních zdrojů, ověřených statistik a odborných publikací a na základě vyhodnocených faktů navrhovat témata pro výukové a výcvikové programy ČSJ a témata projektů s partnerskými subjekty.
2. Komunikovat s odborně zaměřenými organizacemi i specialisty, s vládními a komunálními institucemi odpovědnými za agendu ŽP.
3. Vytvořit pravidelnou rubriku v časopise Perspektivy kvality, zaměřenou na problematiku životního prostředí jako významnou součást integrovaných systémů managementu.
4. Aktivně se účastnit odborných seminářů a konferencí v oblasti životního prostředí a podporovat v tomto zaměření pozici ČSJ, a to zejména prostřednictvím recipročních účastí.
5. Navázat pravidelnou spolupráci se středními a vysokými školami formou skupinových i individuálních konzultací a projektů s mentorskou podporou.
6. Pomocí vhodných technik sociálního marketingu a ve spolupráci se specialisty na chování lidí pravidelně oslovovat vybrané cílové skupiny a působit na jejich povědomí o nutnosti chránit životní prostředí.
7. Každý člen pracovní skupiny si zvolí podle své odbornosti cílovou skupinu, lokalitu nebo závažný problém v ochraně životního prostředí, kde bude zejména vyvíjet aktivity, včetně spolupráce s ostatními odbornými a regionálními centry ČSJ a také Radou seniorů ČSJ.

Odborné centrum Klub manažerek ČSJ

„Společně k úspěchům...!“ – to je motto odborného centra Klub manažerek ČSJ, která organizuje své akce pro členky i členy ČSJ již od ro-
ku 2001. Jejím smyslem je seznamovat účastníky setkání s aktuálními a zajímavými tématy, která souvisejí nejen s pracovním, ale i s osobním životem. Klub manažerek každoročně pořádá zpravidla tři setkání, z toho jedno víkendové. Osvědčilo se zvát na setkání lektory či přednášející z řad skutečných špiček ve svém oboru. Společná setkání mají vždy odbornou část, a poté i část neformální, kdy je prostor na společnou výměnu zkušeností a informací i navazování přátelských vztahů. Program setkání není většinou jen v rovině teoretické, ale je doplněn i praxí s možností vyzkoušet si na vlastní kůži, co bylo prezentováno.
A jaká bývají témata setkání centra? Jsou zaměřena hlavně na zdraví (první pomoc, homeopatie, zdravé zuby, celiakie, čínská medicína, „zdravá záda“, kvalita potravin, jak na stres), společenský život a vztahy (mezigenerační vztahy, age-management, pravidla společenského chování, koučink, transakční analýza), bezpečnost (bezpečnost potravin, kvalita v armádě, sebeobrana). Osvědčila se i témata, která nám mohou pomoci řešit nejrůznější situace v našem životě, např. trénování paměti, jak se umět zeptat, použití metody 5 S v domácnosti atd. Letní víkendová setkání jsou pořádána vždy na jiném místě, přičemž je do programu zařazena i prohlídka zajímavostí daného místa nebo alespoň informace týkající se jeho historie, turistický výšlap nebo přímo výuka v přírodě v rámci programu – například tai-chi, golf, nordic walking.
Odborné centrum Spolehlivost
Odborné centrum Spolehlivost začalo pracovat v rámci ČSJ jako jedno z prvních již v roce 1990. V centru vznikla platforma pro rozvoj a šíření osvěty v oblasti spolehlivosti (pohotovosti, bezporuchovosti, životnosti, udržovatelnosti, zajištěnosti údržby, bezpečnosti aj.) jako významné charakteristiky kvality produktů a služeb. Členové se podílejí na normotvorné činnosti v oblasti spolehlivosti a úzce spolupracují s univerzitním prostředím.

Cílem centra je zejména:
l organizovat zájemce o spolehlivost, a tím zvýšit vzájemnou informovanost, zajišťovat výměnu zkušeností a přispívat k rozvoji tohoto oboru, a zejména jeho aplikaci do praxe;
l přispívat na konferencích a seminářích o kvalitě referáty s problematikou spolehlivosti či organizovat samostatné akce věnované spolehlivosti;
l iniciovat a odborně zajišťovat proces vzdělávání v oboru spolehlivosti.

Nabídka činností odborných center je široká a každý z členů ČSJ se může zapojit do činností a aktivit center podlé své preference. Více o aktivitách Odborných center najdete na www.csq.cz/ clenstvi/odborne-a-regionalni-skupiny

David Kubla,
manažer komunikace
České společnosti pro jakost

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3