INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

15Mnoho příkladů správné praxe kvalitního podnikání nebo řízení organizací jsme letos uvedli na stránkách Prosperity proto, abychom šířili dobré myšlenky, zkušenosti či nápady. O vítězích Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj jsme vás informovali rádi a s chutí. V souvislosti s Listopadem, měsícem kvality, připomeňme základní souvislosti Národní politiky kvality, národních cen i programu Česká kvalita. Hovořila jsem o nich s JUDR. Ing. Robertem Szurmanem, státním tajemníkem v Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a předsedou Rady kvality ČR:

O kvalitě se dnes hodně mluví, většina firem, organizací i lidí ji vnímá jako samozřejmost a kvalitu vyžaduje. Při nakupování, ve službách. Podniky se k ní snaží dopracovat prostřednictvím metod řízení, certifikací apod. Co tedy kvalita vlastně je? Jak byste ji charakterizoval jako předseda Rady kvality ČR?

Kvalita je pojem pro zpravidla kladné vlastnosti výrobku nebo služby. Kvalitní výrobek nebo služba je tak v souladu s požadavky zákazníků nebo standardů. A proč je kvalita v praxi důležitá? Všichni máme rádi kvalitní výrobky a služby. Přirozeně. Kvalitní výrobek či služba znamená spokojenost, stálého či vracejícího se zákazníka. A aby výrobek či služba kvalitní skutečně byla, to se snaží zajistit Rada kvality ČR prostřednictvím programu Česká kvalita, který podporuje prodej kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Základním principem programu Česká kvalita je skutečnost, že neexistuje jediná podporovaná značka kvality, ale že je vytvořen program, který umožňuje, aby se na trhu objevilo libovolné množství značek kvality různých cechů, společenstev, sdružení apod., avšak takových značek, které splňují, kromě jiného, jednu zásadní podmínku – že základní kvalitativní ukazatele ověřuje třetí, nezávislá strana.

Ano, program Česká kvalita existuje již řadu let a nabízí mnoho značek kvality, jejímiž nositeli jsou právě firmy. Nejstarší značkou je CZECH MADE, ale mnoho dalších již velmi zřetelně pomáhá orientaci českého spotřebitele na domácím trhu. Kde se o značkách nejlépe informovat?

Jsem hrdý na to, že v programu Česká kvalita je již 23 značek! Každá značka má přesně stanovena kritéria pro posuzování kvality podle konkrétního typu výrobků či služby; smyslem je oddělit zrno od plev a poukázat na poctivé značky, které jsou udělovány jen po přísném a nezávislém ověřování kvality a podléhají pravidelné kontrole. Pokud by se spotřebitel chtěl dozvědět o tomto programu a značkách více, doporučuji navštívit web www.ceskakvalita.cz. 

Na cestě za kvalitou mohou jít firmy, státní i veřejná správa například prostřednictvím soutěže Národní cena kvality. Mohl byste ji pro ty, kteří ji neznají, přiblížit?

V letošním roce slaví Národní cena kvality ČR své 24. narozeniny. Excelentní firmy a organizace oceňujeme již od roku 1995. Rada kvality ČR motivuje organizace soukromého i veřejného sektoru k používání nástrojů vedoucích k efektivnímu řízení a k dlouhodobě udržitelným vynikajícím výsledkům. Hlavním cílem jednotlivých programů Národní ceny kvality ČR je zahájení cesty k excelenci, tj. cesty inovací a zlepšování všech přístupů (činností) organizací v 21. století. Základem jednotlivých programů je Model excelence EFQM, jehož aplikace předpokládá důsledné a objektivní ověřování efektivnosti a kvality všech přístupů organizace. Model excelence EFQM se řadí mezi TQM (Total Quality Management) přístupy v oblasti kvality a sebehodnocení probíhá z pohledu uspokojování požadavků zainteresovaných stran (zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů atd.) s cílem o dosažení kladných ekonomických výsledků celé organizace. Jednotlivé programy jsou určeny organizacím veřejného i podnikatelského sektoru, bez ohledu na velikost odvětví.

9Přehled programů:

 Program Start – základní program pro zahájení cesty k excelenci. Forma dotazníku naučí organizace základnímu sebehodnocení, laicky řečeno, uchazeč nezpracovává Podkladovou zprávu, ale pouze odpovídá na otázky a vyhodnocuje je.

 Program Start Europe – program, kterým Rada kvality ČR oceňuje organizace za úspěšnou realizaci projektů zlepšování. Stojí mimo „bodovací“ programy Národní ceny kvality ČR.

 Program Start Plus – Sebehodnocení probíhá formou odpovědí na otázky v dotazníku (přístup, aplikace, hodnocení a zlepšování), včetně odkazů na objektivní důkazy v organizaci. Z externího hlediska hodnocení jsou přezkoumávány předpoklady v závislosti na výsledcích výkonnosti organizace.

 Program CAF – sebehodnocení probíhá prostřednictvím Modelu CAF (Common Assessment Framework) a je určen pro organizace veřejného sektoru.

 Program Excelence – je plně kompatibilní s Modelem excelence EFQM, který je nástrojem dlouhodobě užívaným úspěšnými organizacemi po celém světě.

Spadá tedy do velkého projektu zastřešovaného státem, ministerstvem průmyslu a obchodu, Národní politiky kvality. Ta představuje škálu iniciativ, jež koordinuje Rada kvality ČR. Co je tedy jejím úkolem a z jakých odborníků se skládá?

Rada kvality ČR byla ustavena na základě usnesení vlády č. 458/2000 o Národní politice jakosti, dnes kvality. Bylo rozhodnuto, že Rada kvality ČR bude působit v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Úkoly Rady kvality ČR byly formulovány v obsáhlém strategickém dokumentu, který jednoznačně stanovil, že vedle konkrétních aktivit souvisejících s přípravou vstupu České republiky do Evropské unie bude působit na subjekty podnikatelského sektoru tak, aby se péče o kvalitu stala nedílnou součástí jejich strategických rozhodnutí i každodenní praxí. Členy Rady kvality ČR jsou zástupci veřejné i podnikatelské sféry, kteří zajišťují její odbornost na nejvyšší úrovni.

K Národní ceně kvality ČR posléze přibyla další soutěž, a to Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Kdo se může o cenu zajímat?

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj byla poprvé vyhlášena v roce 2009 a je zaměřena na oceňování organizací, které dosahují excelentních výsledků. Vedle prokazování správných praxí a výjimečných výsledků za aplikaci modelů EFQM a CAF byl program rozšířen i o cenu za společenskou odpovědnost. Jde o výzvu pro organizace, které nad rámec stanovených legislativních požadavků realizují aktivity, které jsou prospěšné nejen pro ně samé, ale i pro jejich zaměstnance, obchodní partnery i širokou veřejnost.

            Cena je reálná pro ty organizace, které se konceptem již po delší dobu zabývají, třeba i bez využití specifických standardů – pouze využívají široké informační základny (internet a webové stránky subjektů, jejichž posláním je šíření myšlenek a poskytování informací) a zpráv řady organizací ze světa i z tuzemska a snaží se je implementovat uvnitř organizace. Realizují svůj přístup a jsou ochotny se v rámci metodiky hodnocení porovnat.

Mohou se do soutěží přihlásit i malé firmy, které se snaží své procesy kvality propracovat, ale pro svoji přehnanou skromnost zatím váhají?

Z praxe víme, že řada malých a středních podnikatelů uplatňuje odpovědné chování jako standardní součást řídicích procesů. Oproti velkým podnikům jde však většinou o méně formální přístup. Odpovědné chování je jim zcela přirozené a vlastní. Neinformují o něm v rozsáhlých zprávách o společenské odpovědnosti. Působí v daném regionu, zajímají je otázky a témata týkající se jejich nejbližšího okolí. Podnikají odpovědně a pozitivně působí na společnost. Ke společenské odpovědnosti je vedou většinou silné etické a osobní hodnoty majitelů či zakladatelů.

            Za každým podnikem stojí zajímavý příběh, který může být inspirací a příkladem ostatním. A právě pro takové firmy je určena cena Podnikáme odpovědně, která oceňuje malé a střední podnikatele a rodinné firmy, pro něž je odpovědné podnikání naprosto přirozené. Zvláštní kategorii tvoří sociální podniky.

Co všechno Radu kvality ČR letos ještě čeká?

Mohu prozradit, že Radu kvality České republiky čeká v následujících měsících mnoho změn a já pevně věřím, že pozitivních. Vše však musí být nejdříve řádně projednáno, odsouhlaseno a smluvně potvrzeno. A právě touto otázkou bychom mohli zahájit interview v některém z vašich budoucích čísel!

za rozhovor poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Vraťme život krajině!

    Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota předaly ministru zemědělství petici Vraťme život krajině s 55 tisíci podpisy. Upozorňují, že naše krajina trpí intenzívním hospodařením a nevhodnými zásahy. Indikátorem toho, že něco děláme špatně, je velký úbytek ptactva a také hmyzu. Není pochyb, že bez moderního zemědělství bychom neuživili přes 10 milionů obyvatel. Na druhou stranu si pěstitelé a chovatelé musí sáhnout do svědomí a říci, kdy si svou úlohu zjednodušují a kdy volí snadnější postup na úkor ochrany přírody. Kompromis bude stát hodně úsilí, možná i trochu peněz, ale je nevyhnutelný. Nikdo nemůže žít a dlouhodobě hospodařit na mrtvé půdě, v pusté krajině, v umělém prostředí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE