INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

NechviüleHR 2 kopie kopie kopieCesta za kvalitou je ve firmách a organizacích nikdy nekončící proces. Je možné ho však ovlivnit, měnit, zefektivňovat, dát mu vizi a jiný rozměr. Slouží k tomu také projekt Národní politika kvality prostřednictvím Národní ceny kvality ČR a Národní ceny Čes­ké republiky za společenskou odpovědnost, jež je v gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu. Mnohokrát jsme o něm psali, pozorní čtenáři to ví. Na novinky jsme se tentokrát zeptali JUDr. Ing. Roberta Szurmana, státního tajemníka v Ministerstvu průmyslu a obchodu a předsedy Rady kvality ČR:

V rámci Národní politiky kvality se udály změny, můžete nám je přiblížit?

Poslání, náplň a směr Národní politiky kvality zůstává i nadále stejný. Výchozím bodem je usnesení vlády č. 458/2000 Sb., o Národní politice podpory jakosti (dnes Národní politice podpory kvality), definovaný jako souhrn záměrů, cílů, metod a nástrojů k ovlivňování kvality výrobků, služeb a činností v rámci národní ekonomiky a veřejné správy pro dosažení a udržení konkurenceschopnosti na evropských a světových trzích. Jinak řečeno, jednou z mnoha úloh státu, respektive jejích orgánů, je řídicí nastavení, sledování a posílení kvality napříč celým hospodářstvím České republiky. Musím zde zmínit, že rok 2017 byl pro nás všechny zlomový a představoval v Radě kvality ČR spoustu změn. Tedy Quo vadis Národní politiko kvality? V rámci Ministerstva průmyslu a obchodu, počínaje rokem 2018, vzniklo nové oddělení, jehož náplní je agenda Národní politiky kvality a které je řízeno přímo státním tajemníkem a předsedou Rady kvality ČR. Očekáváme, že všechny změny v rámci organizační struktury povedou k vyšší flexibilitě činností a projektů realizovaných Radou kvality ČR. Dále jsme provedli procesní analýzu Národních cen a implementovali řadu významných zlepšení do celého systému. Předsevzali jsme si, že vše dáme do kontextu a představíme jako komplexní pohled na oceňování organizací v dalších letech. A jaké jsou naše plány do budoucna? To samé nás čeká například s oceněním v rámci Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost a programu Česká kvalita.

Novinky se týkají rovněž organizace i pravidel soutěže změny. Jaké to jsou?

Stejně jako u organizací, kdy oceňujeme jejich „cestu k excelenci“, tedy neustálé zlepšování, také Národní ceny v roce 2017 prošly celou řadou změn. Snad nejvýznamnější je pro účastníky skutečnost, že účast v Národních cenách je zdarma, zrušili jsme účastnické poplatky, které byly v historii s procesem hodnocení spojeny. Rada kvality ČR hradí veškeré náklady od podání přihlášky až po slavnostní vyhodnocení.
Další změnou je, že zájemci se budou přihlašovat přímo na sekretariátu Rady kvality ČR. Vyplněnou přihlášku do příslušného programu zašlou na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté jim budou poskytnuty podklady pro sepsání Podkladové zprávy. Dále proběhne v organizacích hodnocení, vyhodnocení a slavnostní pře­dávání Národních cen ve Španělském sále Pražského hradu.
A do třetice – rozšířili jsme kategorie. Soutěžící mají možnost se přihlásit do kategorie velká organizace (více než 250 zaměstnanců), malá a střední organizace (do 250 zaměstnanců), mikropodnik (10 a méně zaměstnanců) a organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání. Poslední významná změna se týká procesu hodnocení. Na jeho průběh bude dohlížet Rada pro hodnocení, nezávislý orgán jmenovaný Radou kvality ČR. Jeho úkolem je monitorovat, kontrolovat a ověřovat celý proces Národních cen. Jak jsem se zmínil na začátku, rok 2017 byl pro Národní ceny zlomový, ale věřím, že nové nastavení a zjednodušení povede k vyšší účasti v jednotlivých programech a spokojenosti soutěžících organizací.

Čím obohacuje Národní cena kvality ČR a Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost vítězné organizace?

Jednoduše řečeno, oceňování představuje životní příběhy organizací v podobě Best Practices, neboli ty nejlepší praxe. A o správné fungování a rozvíjení organizací je třeba pozorně pečovat, rozvíjet inovační potenciál a posilovat motivaci pracovníků. A co přináší celý proces hodnocení organizacím? Z mého pohledu je to doklad, že management organizací dělá věci správně a správným způsobem. Obě Národní ceny jsou založeny na principu TQM (Total Quality Management) a vychází z Modelu excelence EFQM. Takže zachycují „život v organizaci“ systémovým způsobem, objektivně (na faktech) a organizaci vidíme tak v dynamických příčinných souvislostech. Když sledujeme rozvoj organizace z pohledu Modelu excelence EFQM v případě Národní ceny kvality ČR, vidíme organizaci ve všech souvislostech. Vše začíná vizí a strategií, kterou musí vedení převést do každodenní praxe, tedy do svých procesů, a alokovat správné zdroje pro efektivní fungování, aby procesní cíle dodávaly zpět hodnoty do jejich strategických cílů. A zase naopak. Kromě samotného ocenění přináší ještě jednu důležitější záležitost, a to zpětnou vazbu od hodnotitelů. Ta umožňuje nezávislý pohled externích stran a představuje další potenciál pro zlepšování.
I Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost vychází ze systémového pojetí, ale je zaměřena na společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Doba, kdy společenská odpovědnost byla jen otázkou filantropie, je dávno pryč. Národní cena představuje sofistikovaný model hodnocení, který vychází z již zmíněného systémového pojetí a je zaměřena na čtyři oblasti – People, Planet, Profit a Product. V rámci těchto oblastí hodnotíme vyspělost organizace na její cestě k vynikajícím výsledkům v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Čeho si na účastnících v Národních cenách nejvíce vážíte?

Každý rok přímo v den vyhlášení výsledků a předání ocenění bilancuji, rekapituluji a vyhodnocuji zkušenosti z uplynulých ročníků Národních cen. Nezapomenutelné okamžiky ve Španělském sále Pražského hradu jsou pro mou osobu, a odvážím se tvrdit to i za oceněné organizace, vítězstvím. Těsně před tím, než slavnostní večer začne, celý Španělský sál ztichne, a my jsme svědky nezapomenutelných okamžiků, krásného čekání. Uvědomuji si, že zvládnout celý proces národních cen, včetně externího hodnocení, není jednoduché, a pro všechny zúčastněné strany náročné. Když následně vidím představitele vítězných organizací, s jakou hrdostí, pokorou a radostí si přebírají svá ocenění v nejslavnostnějších prostorách v České republice a užívají si svá vítězství za úsilí a práci, které trvají mnohdy déle než jeden rok, to je pro mě osobně ten největší úspěch. Předsedou Rady kvality ČR jsem od září roku 2005 a nyní mne čeká 13. ročník Národních cen. Vždy mě překvapí excelence, tedy vyspělost oceněných soutěžících. Myslím, že v České republice máme být nač hrdí, na pokrok, inovace i přístup firem a organizací vycházející ze zavádění systémových řešení kvality.

Jak nejlépe povzbudit ty, kteří by se rádi přihlásili, ale stále váhají?

Za oněch zmíněných 13 let jsem vlastně den co den v kontaktu s firmami a organizacemi. Společně diskutujeme o jejich činnosti, příležitostech, a i problémech a kvalitě. Dospěl jsem k jednomu závěru. Organizace si nevěří a chybí jim odvaha. Znám ty, které svou účast odkládají z roku na rok, a přitom jsou za nimi vidět excelentní výsledky. Vždy se setkávám s odpovědí „Ještě ne, ještě musíme implementovat to a to a nemáme to a to“, a neustále se tak „pohybujeme v začarovaném kruhu“. Chtěl bych tedy zájemcům a těm váhajícím touto cestou vzkázat, že fungování a systémy řízení organizací jsou individuální, vyvíjející se, ale vždy je možné se v určitém bodě něčím pochlubit, zviditelnit výsledky i cestu kvality, jejímž prostřednictvím jsme k daným výkonům dospěli. Vždy je totiž svým způsobem vhodná doba sebe sama zhodnotit a na základě toho hledat efektivní cestu jak dál. Sdělit to ostatním, sdílet zkušenost. Zdravé sebevědomí je důležité. Vždy máme co ukázat a být na co hrdi. I když v dnešním globalizovaném světě jsou na nás neustále kladeny stále větší a větší nároky. Přihlášením se do některých z programů Národních cen získáte nový pohled na věc, další zkušenost. A navíc, jak jsem zmínil, velký benefit v podobě Zpětné zprávy od vysoce odborných, nezávislých hodnotitelů, což představuje další potenciál pro zlepšování.
Národní ceny posilují konkurenceschopnost. A to je záměr Rady kvality ČR – motivovat firmy a organizace k sebereflexi a následně akci, tzv. naučit učit se. Nevyrosteme-li z našich zažitých myšlenek a hypotéz, nevyrostou a dlouhodobě nepřežijí ani naše organizace. Konkurenční výhodou účastníků soutěže do budoucna je schopnost učit se rychleji než ti ostatní.

Příběhy a zkušenosti oceněných organizací jsou jistě inspirací pro ostatní...

Již zmíněné Best Practices organizací využíváme stále. V rámci Rady kvality ČR, její činnosti a činnosti odborných sekcí pořádáme semináře, workshopy, vzdělávací akce, kde prezentujeme i výsledky soutěžících organizací a organizací, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Připravujeme také nebo jsme spolupořadateli významných akcí, například v rámci regionálních Cen hejtmana, kde jsou rovněž prezentovány veškeré výsledky.
Rád bych ještě podotkl, že naše aktivity by se neobešly bez morální a finanční podpory ministra průmyslu a obchodu, v jehož gesci Rada kvality ČR pracuje. Bez této záštity, zejména malého a středního podnikání, bychom nemohli podnikatelské obci účinně pomáhat a společně s nimi hledat východiska a řešenjí v jejich cestě k úspěchu.

ptala se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Pomohla “klasika"

    Letošní zima ukázala svou pravou tvář, přinesla mnoho sněhu a kruté mrazy. Prověřila také naše zdroje energií. Ve Švédsku museli sáhnout ke klasické výrobě elektřiny, protože zásobování z obnovitelných zdrojů nestačilo. V Chorvatsku došlo k podobné situaci a hrozilo, že evropská přenosová soustava zkolabuje. Ke cti opět přišlo uhlí, jádro a plyn. Tentokrát se blackout podařilo zažehnat, ale příště to třeba už nevyjde. Co se stane pak, když vše převádíme na elektrický pohon - domácnosti, dopravu, továrny, peníze, celý náš život. Vůbec není těžké si představit, že při výpadku elektřiny se vše zastaví a svět přestane fungovat. Úder do našich všedních dní bude mít ještě větší následky než pandemie Covidu-19. Snad si ti, kteří plánují energetickou politiku, uvědomují hrozící rizika a nedopustí, aby došlo k nejhoršímu.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2021

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

EON EG 2017 107  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

karabec 2

Rozhodčí řízení jako efektivní způsob řešení sporů o doménová jména 4. únor 2021

Stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky působí jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení (dále jen „Rozhodčí soud“). Tento Rozhodčí soud je mimo jiné také sudištěm pro spory o doménová jména .cz, přičemž řešení těchto sporů Rozhodčím soudem probíhá v současné době na základě Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů, která jsou v platnosti od 25. 5. 2018.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE