INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Prof. IngProf. Ing. Růžena Petříková, CSc.Jak v dnešní době propagovat myšlenky o zavádění kvality řízení do praxe firem a organizací? Jednou z osvědčených metod jsou konference, diskuzní setkání, kulaté stoly, semináře, výměna zkušeností z očí do očí. Na tuto kartu vsadila před lety se svým týmem prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., dnes místopředsedkyně Rady kvality ČR, když promýšlela základy ostravské konference, která vstoupí letos v květnu do svého 28. ročníku a ponese tradičně název Konference KVALITA – QUALITY. Setkávání odborníků pořádané společností DTO CZ, s.r.o., na toto téma se zde stalo skoro legendou, vítaným utkáním osobností a inspirativních myšlenek. O čem bude letos, na to odpověděla Růžena Petříková v následujících řádcích:

Kvalitě řízení se věnujete mnoho let a tomuto rématu jste dala kus profesního života. Přednášíte na vysokých školách, jste roky místopředsedkyní Rady kvality ČR, v jejíž gesci se odehrává řada projektů směřujících k popularizaci pojmu kvalita, a tak by se dalo pokračovat ve velkém výčtu. Proč jste se zaměřila právě na kvalitu?

Významným impulzem zabývat se kvalitou profesionálně bylo založení první české katedry jakosti v České republice, společně s prof. Ing. Jaroslavem Nenadálem, CSc., který se stal jejím prvním vedoucím a která ostatně funguje dodnes. Současná moderní katedra managementu kvality nabízí aktuální studijní programy, a připravuje tak odborníky, manažery, techniky, auditory a další profese z oblasti systémů kvality pro současnou podnikovou praxi. Ve stejném období (rok 1993) jsme s týmem kolegů z ostravské pobočky ČSVTS (později kolegů z Domu techniky Ostrava) ve spolupráci právě s uvedenou, dnes už katedrou managementu kvality, založili tradici ostravských „kvalitářských“ konferencí, která rovněž trvá dodnes. Ostatně, přípravy v pořadí již 28. ročníku této konference právě vrcholí.
dtoAktivit v této oblasti či oblastech neodmyslitelně spojených s kvalitou (manažer, technik či auditor kvality, podnikový metrolog, moderní metody a nástroje managementu kvality, problematika řízení lidských zdrojů, problematika CSR, CSV a řada dalších aktivit), to vše ovšem v integrované podobě komplexního podnikového řízení připravujeme právě ve spolupráci s řadou špičkových lektorů z akademické i podnikové sféry. O tom, že se v Ostravě dělá „skutečná“ kvalita, svědčí především trvalý zájem klientů. Možná i z důvodu, že v týmu těchto kvalitářů, kteří akce tradičně zabezpečují, je nejen řada významných pedagogů, oceněných manažerů kvality a nositelů Ceny A. Žaludové za mimořádný osobní přínos v ČR při prosazování myšlenek kvality do praxe, ale především významných a osvědčených odborníků.

Je kvalita opravdu tak velké téma?

Domnívám se, že ano. Proto moje osobní a prioritní orientace je právě na ni. Kvalita je přece všudypřítomná, vždyť o ní hovoříme dnes a denně, a proto by právě odpovídající kvalita měla být přirozenou součástí nejen „všeho našeho konání“, ale i přirozenou součástí všech produktů a služeb, které jsou klientům nabízeny. A zejména naše podniky by měly být těmi institucemi, které přinášejí tuto kvalitu, potažmo i kvalitu života a skrze ni i možnosti vzdělání národu. Protože jak řekl už kdysi T. Baťa: „Země bez dobrých podniků, země pouhých spotřebitelů, není dobrou zemí, podniky musí být součástí kultury národa.“ Navíc, v seniorském věku člověk začíná přemýšlet méně o technikáliích, více o životě, jeho smyslu, o lidech, jejich hodnotách a postojích – tuto orientaci jsem nazvala, spíše pro sebe než pro jiné, novou kvalitou života, a to ve všech jejích formách. A uspokojuje mě, že řada aktualizovaných či zcela nově přijatých dokumentů v oblasti podnikového řízení (přes všechen ten tlak vyvolaný koncepcí Průmysl 4.0) si čím dále tím častěji pohrává spíše s těmito „soft“ pojmy a promítá je pravidelně do svých strategií...
A ještě jedna historická pravda mne ve výše uvedeném kontextu napadá. Shoichiro Toyoda kdysi sdělil světu nádhernou a stále platnou pravdu „Kvalita sice není vším, ale bez kvality je všechno ničím.“

I tentokrát se v severomoravské metropoli sejde ve dnech 14. a 15. května řada odborníků na kvalitu, bude se hovořit o jejím propojení s výjimečnou praxí ve firmách, budou se prezentovat úspěšné příklady. K tomu se odehraje i několik doprovodných aktivit. Oč letos přesně půjde a na jaké osobnosti se můžeme těšit?

S mottem Kvalita-spolupráce-integrace půjde i letos o mezinárodní konferenci. Akce proběhne tradičně v rámci Národního programu kvality 2019 pod osobní záštitou ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové a předsedy Rady kvality ČR Roberta Szurmana. Mezi vyhlášenými tématy letošního ročníku jsou kupříkladu: Praktické zkušenosti s ISO standardy pro kvalitu, Aplikace kvality v průmyslu a službách, Integrované systémy řízení a integrované produktivní prostředí, Baťova soustava řízení, Nové technologie, partnerství a spolupráce, Nové výzvy pro lidi (nové vzdělávací programy vysokých škol a univerzit), Připravenost společnosti na změny/budoucnost (P 4.0), Firmy pro region, region pro firmy a konečně i problematika Společenské odpovědnosti organizací a udržitelný rozvoj.
Jsme přesvědčeni, že se svými praktickými poznatky a zkušenostmi vystoupí řada oslovených špičkových odborníků z tuzemska i zahraničí, aby společně s účastníky prodiskutovali některá závažná témata, ať už ta výše vyhlášená, či některá další vyvolaná současnou hektickou dobou. Diskuze bude jistě příležitostí utřídit myšlenky cílící k problematice růstu kvalifikace, flexibility, kreativity a inovativnosti lidí.
A na jaké osobnosti se můžeme těšit? Dovolte mi zmínit především účast profesora Jana Košturiaka (IPA Slovakia), který je označován jako inovační guru. V jeho příspěvku nazvaném Očekávejme neočekávané – příprava na budoucnost budou prezentovány některé změny a trendy, které probíhají v podnikatelském prostředí a mají zásadní vliv na podniky i samotné podnikatele. Součástí jeho vystoupení by měly být již tradičně konkrétní příklady těchto změn ve slovenských a českých firmách.
Ráda bych zmínila i aktivní účast zakladatele a ředitele úspěšné společnosti SHM (Super Hard Materials) Šumperk Pavla Holubáře, nositele řady významných ocenění, mj. i Ceny Česká hlava v kategorii Industrie. Jeho vystoupení nazvané Rozvíjíme spolupráci se školami a regionem, systém to za nás neudělá bude orientováno, jak ostatně naznačuje název, i do oblasti spolupráce této společnosti se středními a vysokými školami s vlivem na region. Motivační kurzy této firmy doprovázené skutečnými podnikatelskými příběhy jsou unikátní formou, jak si připravit novou perspektivní mladou generaci.
Těšit se můžeme na řadu dalších vystoupení vynikajících osobností, ať už z akademické sféry, veřejné správy, ale i řady významných podniků. Zmínila bych ještě například za veřejnou správu účast primátorky statutárního města Třinec Věry Palkovské nebo vynikajících odborníků z oblasti podnikového managementu Libora Wittaska, Petra Řeháčka či Jiřího Vacka. S řadou dalších řečníků, včetně témat jejich vystoupení, se již nyní můžete seznámit na webu pořádající společnosti, kterou je tradičně společnost DTO CZ (kvalita.dtocz.cz).

Pověstný bývá i doprovodný program konference...

Je již neoddělitelnou součástí tohoto maratonu. Bezprostředně před vlastní konferencí ho zahájí již v pondělí 13. května tradiční Setkání kateder VŠ a univerzit, které se zabývají kvalitou, a to v celé její šíři – od kvality produkce až po kvalitu života. Bezprostředně před konferencí se rovněž v pondělí 13. května dopoledne uskuteční jarní zasedání Odborné sekce Rady kvality ČR – Kvality ve vzdělávání. Obě tyto akce se uskuteční v prostředí VŠB – Technické univerzity v Ostravě-Porubě. A neformální večerní setkání účastníků konference je plánováno opět do zajímavého industriálního prostředí Dolních Vítkovic, které jsou národní kulturní památkou. Již potřetí bude tak tento slavnostní galavečer spojen s vyhlášením vítězů Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje za CSR, která byla hejtmanem prof. Ivo Vondrákem oficiálně vyhlášena na tiskové konferenci za přítomnosti a zájmu řady novinářů dne 29. listopadu 2018. Účastníci konference se mohou i v tomto roce těšit na „pokonferenční“ exkurzi, která se tentokrát odehraje ve společnosti OZO Ostrava, vítězi loňské Národní ceny za CSR.

Jeví zájem o kvalitu práce, řízení, života mladá generace, například studenti?

Evropští i tuzemští zaměstnavatelé stále častěji vyhledávají absolventy, kteří jsou vedle odborných znalostí vybaveni pověstným selským rozumem, kreativitou a podnikatelským duchem, loajalitou a odpovědností. Je tedy, a to více než kdy jindy, zapotřebí nabízet kvalitní a jedinečné vzdělávací programy, úzce propojené s využitím moderních metod a technik, s vysokou přidanou hodnotou a vysokou kvalitou. Tím chci říci, že připravíme-li pro mladé lidi/studenty takovéto zajímavé programy, navíc přitažlivou formou, doplněnou praktickou zkušeností či podnikatelskými příběhy těch úspěšných, o jejich zájmu nepochybuji. Vždyť ochota „hrát si“ s nápady a myšlenkami, být otevřený vůči změnám a novinkám, mít trvalou touhu si vymýšlet, učit se a posouvat věci rychleji, než bývá obvyklé, je přece typická výbava úspěšného mladého člověka. Proč ji tedy nevyužít? Na opačné straně by však měla stát snaha každého pedagoga a lektora prezentovat nové znalosti a praktické zkušenosti tak, aby dokázali nejen rychle identifikovat vzdělávací potřeby jednotlivců či skupin, ale bezprostředně poté i vzdělávat tzv. na míru, cíleně a profesionálně. Znamená to však současně probudit v účastnících/studentech touhu po trvalém a kvalitním vzdělávání tak, aby se tito po absolutoriu SŠ či VŠ stali platnými členy pracovních týmů s maximální ochotou přestat myslet v zajetých kolejích, v rámci průměrnosti či stejnosti, ale naopak se naučit cenit si originality a extrémů jako východiska, na němž lze budovat nejen svoji profesní, ale i životní filozofii. Taková otevřená a partnerská spolupráce obě zainteresované strany – vzdělavatele i vzdělávané vesměs nejen tzv. baví, ale přináší oběma stranám často i smysl a uspokojení.

Několikrát jste v nejrůznějších vystoupeních naznačila, že kvalita souvisí také s morálkou. V jakých mantinelech?

Téměř v každém svém vystoupení, stejně jako ve výuce studentů, trvale poukazuji na nutnost integrovaného pojetí kvality a problematika etiky v podnikání a dodržování morálních pravidel v podnikání a businessu k této integraci, má-li být úspěšná a efektivní, nezbytně patří. Právě nástroje strategického řízení, řízení kvality nevyjímaje, jsou sto podpořit etické a morální chování jednotlivců a vytvářet potřebný tlak na jeho prosazení do celé společnosti. Přestože je uvedená problematika etiky, morálky, kázně, slušnosti a korektnosti na programu téměř každé z odborných akcí, současný obraz a stav jejich dodržování v businessu, a celé naší společnosti, není vždy jen tzv. černobílý.
Naopak, řada současných odborníků poukazuje na negativní důsledky a ztrátu jakékoliv odpovědnosti za soustavně rostoucí materiální spotřebu a jejich vliv na přírodu, ale poukazuje rovněž na nežádoucí vlivy nadměrné spotřeby a rychlý odklon člověka od veškerých duchovních hodnot, a tím i ohrožení společenské etiky a morálky, potažmo ohrožení lidské existence.
Tento negativistický postoj k současnému technologickému pokroku přináší řadu nových revolučních iniciativ, vedoucích ke změně nynějšího životního stylu, který by zajistil nejen udržitelný způsob života, ale i tolik diskutovaný udržitelný rozvoj. A tak sice postupně registrujeme příklady etického, morálního, korektního či bezkorupčního jednání jednotlivců a organizací, které si zaslouží naši pozornost, publicitu či ocenění veřejnosti (viz každoroční oceňování firem např. Národní cenou za CSR), je však, žel, stále ještě mnoho těch, kterým je takovéto jednání „na hony“ vzdáleno. Přitom řada příkladů z tuzemska i zahraničí jednoznačně dokládá, že kvalitní podnikání, jehož základem je etické a morální jednání, dostává tyto do souladu s efektivitou, a potažmo tak generuje zisk jak z hlediska krátkodobého, tak i dlouhodobého. Proto je nutností opakovaně zdůrazňovat, že je přínosné trvale kultivovat etické myšlení při rozhodovacích procesech a se vší možnou pokorou vysvětlovat stupnici trvalých hodnot – zejména mladým lidem, podporovat společnost, rodinu a v neposlední řadě tolik v současnosti diskutovanou mezigenerační spolupráci a soužití.

Jaké tedy je poselství?

Příkladné skutky, nezištné jednání, etické a mravní hodnoty a z nich vyplývající morální, slušné podnikání jsou pak jednoznačně vizitkou společnosti, ve které může každý člověk žít kvalitně, naplno, spokojeně a důstojně. I když otázky systémového prosazování morálního jednání v organizacích stejně jako otázky vytváření prostředí a samotných systémů, které by přispívaly silou a charakterem k celkovému formování naší dobré etické praxe, stále stojí mimo hlavní proud pozornosti, dá se s jistotou očekávat, že i tato témata budou součástí vystoupení některých přizvaných odborníků na letošní konferenci KVALITA – QUALITY 2019.

otázky připravila Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Rozmýšlíme se, mlžíme, ztrácíme důvěru

    Rozmýšlení se stalo módou. Spousty lidí místo toho, aby daly najevo, že chtějí to nebo nechtějí ono, raději řeknou, že si to rozmyslí. A když nastane čas, že by měli být už rozmyšleni, vymluví se, a sdělí, že je to těžké, ať jim dáme ještě pár dní, měsíců či neznámo jakou dobu. Domnívají se, že téma upadne v zapomnění, že vyšumí a že s ním nebudou mít tedy práci. Je to rozšířený styl komunikace, který však nikam nevede. Otázkou je, zda vést má nebo skutečně směřovat nikam.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

Vladimír Mařík kopie

Motivovaní lidé neznají překážek 3. červenec 2020

Český respirátor získal evropskou certifikaci Zdá se to až neuvěřitelné. Je to ale skutečnost. Znova se potvrdilo, jak velký je potenciál lidí, co všechno dokážou a jak významně mohou zasáhnout do dějin technologií nebo třeba organizace práce. Několik desítek českých firem za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu se během pandemie koronaviru spojilo, vyvinulo a začalo sériově vyrábět masku RP95-M. Respirátor, který poskytuje nejvyšší míru ochrany, navrhli na CIIRC ČVUT pro 3D tisk. Data pro výrobu si lze stáhnout zdarma s volnou licencí, maska je tak dostupná už ve více než třiceti zemích světa. Ve fyzické podobě se tento český ochranný prostředek nyní může rozšířit ještě víc, nově má totiž evropskou certifikaci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE