INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
Firmy postrádající tisíce kvalifikovaných pracovníků na jedné straně, desítky tisíc lidí, kteří se se svou kvalifikací marně snaží najít práci na straně druhé. Uspořádání vzdělávacího systému a oborová struktura žáků a studentů v současnosti již naprosto neodpovídající potřebám trhu práce a zaměstnavatelů. Vzdělávací systém, který nedokáže dostatečně rychle reagovat na zrychlující se technologický pokrok. Nepružný trh práce, nekvalitní rekvalifikace.

Právě to byly problémy, o jejichž možném řešení diskutovali účastníci konference "Národní soustava kvalifikací aneb řešení disproporcí na trhu práce", která se ve čtvrtek 16. června 2011 konala navzdory celorepublikové stávce odborářů v prostorách Vysoké školy Báňské-Technické university Ostrava.

Konferenci zorganizovaly Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a TREXIMA, spol. s r.o., jejichž společné konsorcium v současnosti na základě zadání Národního ústavu odborného vzdělávání zajišťuje zapojení zaměstnavatelů do Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Zástupci velkých, středních i malých firem z Moravskoslezského kraje, ale také reprezentanti škol, personalisté, zprostředkovatelé práce, zástupci veřejné správy a prostřednictvím živého on-line přenosu zájemci v celé republice měli jedinečnou možnost, jak se blíže seznámit s cíli a možnostmi NSK, do níž se mohou všichni zapojit. V Ostravě přitom diskutovali o řešeních, která NSK pro trh práce nejen v Moravskoslezském kraji nabízí, a to s inspirátory, tvůrci, realizátory a samotnými uživateli tohoto systému.

Podrobné informace ke konferenci v Ostravě, včetně všech prezentací vystupujících, videospotů a diskusních fór, naleznete na www.nskonline.cz.

O tématu konference a dalších souvisejících otázkách lze diskutovat rovněž na sociálních sítích.

Další příležitostí, jak se zblízka seznámit s výhodami a fungováním Národní soustavy kvalifikací, bude na konferenci, která se uskuteční v rámci tradičního Mezinárodního strojírenského veletrhu v říjnu v Brně.

Kontakt pro novináře: Jolana Blažíčková, tel: 606 747 170.

Více o Národní soustavě kvalifikací na:

www.nskonline.cz

www.narodni-kvalifikace.cz

www.nuov.cz/nsk2

Řekli o Národní soustavě kvalifikací:

„Pomocí NSK konečně v úzké spolupráci se zaměstnavateli nastavíme standardy pro to, co má člověk umět, aby splňoval příslušnou kvalifikaci, a jaký má být způsob ověření jeho kvalifikace. Systém národních kvalifikačních zkoušek otevírá nový prostor, jak v dospělosti získávat, ověřovat a prohlubovat či měnit svou kvalifikaci v souladu s potřebami trhu práce," řekl účastníkům konference ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš. „Důležitým úkolem pro ministerstvo bude dále zajistit mezinárodní uznatelnost takto získaných kvalifikací přiřazením k Evropskému rámci kvalifikací, a zvýšit tak tolik důležitou mezinárodní konkurenceschopnost jejich držitelů," dodal ministr Dobeš.

„Národní soustava kvalifikací přináší zřejmě největší změnu v systému získávání kvalifikací od dob Marie Terezie. Přestává platit, že v mladém věku člověk získal nějaké vzdělání – ať již středoškolské, vysokoškolské nebo výuční list – a měl kvalifikaci na celý život. To již neodpovídá dnešní době, kdy rozvoj lidského poznání a vědeckotechnický pokrok přinášejí nové technologie, vznikají nové profese, zatímco jiné stále rychleji zanikají. Díky NSK již zaměstnavatelé

a zaměstnanci nemusí spoléhat jen na počáteční – již jednou získané - vzdělání, ale potřebnou nedostatkovou či novou kvalifikaci, ať již je to kominík, zámečník, elektromechanik či manažer prodeje, mohou získat i jinak. Lidem budou moci být v pracovním procesu uznávány jejich skutečné odborné znalosti a profesní dovednosti nezávisle na tom, jak a kde je získali – zda ve škole, v kurzu, samostudiem či jiným způsobem. NSK jako svým způsobem celorepublikový státem garantovaný systém, který pomůže v mnoha ohledech: zvýší kvalifikovanost a adaptabilnost obyvatelstva, zpružní trh práce, zlepší kondici firem, zvýší zaměstnanost a zlepší konkurenceschopnost naší ekonomiky na evropském trhu práce," vysvětlil viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Somr, který se na vytváření Národní soustavy kvalifikací od začátku podílí.

Upozornil zároveň, že Moravskoslezský kraj je prvním regionem v České republice, kde byla Národní soustava kvalifikací na obdobném fóru takto podrobně přiblížena. „Naše práce touto konferencí nekončí, naopak, postupně chceme o NSK a jejích nesporných přínosech diskutovat ve všech krajích, protože si myslíme, že NSK je opravdovou šancí pro naši zemi," shrnul Zdeněk Somr.

Generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdeněk Liška upozornil na vážnost situace, kdy vzdělávací soustava v současnosti již naprosto neodpovídá potřebám zaměstnavatelů. Kritický nedostatek zaměstnanců v určitých klíčových profesích, nedostatečná kvalifikace pracovníků, kteří vycházejí ze škol, vzrůstající počet rekvalifikací se špatnou kvalitou – tyto faktory podle něj silně ohrožují konkurenceschopnost českých firem. „Průmysl, jako dominantní tvůrce hodnot v české ekonomice, očekává zejména odpovídající státní podporu všech směrů technického a inženýrského školství, protože ani v současné době po hospodářské stagnaci nejsou požadavky průmyslu uspokojeny. Situace je kritická nejen ve vyšších stupních technického vzdělávání, ale i v oblasti středního maturitního a učňovského školství. Učňovské a střední technické školy nejsou dnes schopny vzhledem k nízkému počtu vystupujících absolventů zabezpečit ani průběžnou generační obměnu ve firmách."

Jaromír Janoš z firmy TREXIMA, spol. s r.o., která se podílí na realizaci NSK, přitom upozornil, že právě Národní soustava kvalifikací pro zaměstnavatele nabízí možné řešení: „Zaměstnavatelé by měli přijmout za své, že kvalitní

a kvalifikovaný pracovník nepřichází jen ze školy, ale ´vzniká´ přímo ve firmách, a že tato cesta je daleko rychlejší a efektivnější a – což je důležité – dává naprosto jasný výsledek. Je to cesta, kterou si všichni musí osahat a naučit se jí důvěřovat. My říkáme zaměstnavatelům, že by neměli čekat na absolventy odborných středních škol a učebních oborů. Těch bude už navždy málo. Je třeba, aby dali šanci dospělým a začali požadovat dílčí kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací. Budoucnost patří celoživotnímu učení," dodal Jaromír Janoš.

Na vzniku a rozvoji NSK se aktivně podílejí zaměstnavatelé, zejména prostřednictvím sektorových rad, které v současnosti fungují již ve 24 sektorech (např. energetika, strojírenství, stavebnictví) a připravují se v dalších pěti (např. kultura). Jedním z cílů činnosti sektorových rad je uzavření tzv. sektorových dohod, což jsou „gentlemanské" dohody mezi zaměstnavateli, veřejnou správou a dalšími důležitými hráči na trhu práce. Jak na konferenci vysvětlila Dagmar Divišová z Hospodářské komory ČR, sektorové dohody mají jasně odhalit aktuální i budoucí potřeby na trhu práce v jednotlivých regionech a daném hospodářském sektoru (např. kolik osob a jak kvalifikovaných aktuálně potřebují zaměstnavatelé). Součástí dohod by měl být také plán, jak tyto disproporce na trhu práce odstranit a definované potřeby zaměstnavatelů, a tím i zaměstnanců, naplnit.

V letošním roce byl v Ostravě jako regionální řešení pro trh práce a zvýšení zaměstnanosti podepsán Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, který lze podle člena jeho výkonné rady Zdeňka Karáska vhodně integrovat s připravovanými sektorovými dohodami.

Situaci na trhu práci v kraji a rizika pro zaměstnavatele v regionu na konferenci v Ostravě shrnul předseda Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Jan Březina.

O své zkušenosti s využíváním NSK se podělili také zástupci firem a samotných uživatelů NSK, kteří jsou mj. autorizovanými osobami oprávněnými v rámci NSK udělovat příslušné certifikáty: prezident Společenstva kominíků ČR Emil Morávek, ředitel Střední školy technických oborů v Havířově Jaroslav Knopp nebo Bohuslav Hamrozi z Cechu topenářů a instalatérů.

„Projekt NSK považujeme za velmi zdařilý a potřebný. Česká republika se v tomto dokázala poučit od zemí, které také prošly restrukturalizací trhů práce, např. Velká Británie. Nám jako zaměstnavatelům může tento systém výrazně pomoci. V naší firmě již NSK využíváme a máme s ním výborné zkušenosti. Pokud nabíráme nové zaměstnance s příslušným certifikátem získaným v rámci NSK, tak je to pro nás skutečná garance jeho kvalifikace," konstatoval Jan Rafaj, personální ředitel ArcellorMittal Ostrava, a.s.

Jeho slova potvrdil také Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a administrativu Třineckých železáren, a.s. „Citelně nám chybí např. obráběči kovů nebo slévači. Očekáváme, že nám v tomto NSK pomůže ty lidi rychle a kvalitně rekvalifikovat, protože nastaví standard pro patřičné profese," uvedl Ivo Žižka, který tak doložil, že o NSK se zajímá čím dál více zaměstnavatelů.

Ale NSK nenabízí výhody jen pro zaměstnavatele. Šanci dává doslova každému. Dokladem je příběh pana Libora Putty, zaměstnance firmy Hamrozi s.r.o. „Již několik let pracuji ve firmě jako instalatér, ale neměl jsem žádný doklad, že své práci rozumím a profesi ovládám. Naštěstí moje firma má zároveň oprávnění jako autorizovaný zástupce Hospodářské komory ČR a může tedy udělovat certifikáty v rámci NSK. Proto jsem se rozhodl sáhnout po této příležitosti a letos v červnu jsem po zkoušce získal osvědčení o první dílčí kvalifikaci. Pokud do srpna získám také další dvě dílčí kvalifikace, v září pak mohu na střední odborné škole získat výuční list instalatéra. Budu mít pak nejen lepší pocit, že mám konečně nějaký oficiální doklad svého umu, ale otevře mi to i větší možnosti na trhu práce," popisuje Libor Putta.

Své naděje do NSK vkládá i Daniel Baar, agenturní zaměstnanec ArcellorMittal Ostrava. Vyučil se elektromechanikem, ale v tomto oboru nikdy nepracoval a již 16 let pracuje v koksárenství. Jeho dalšímu kariérnímu postupu ale brání to, že nemá z tohoto obru výuční list. „NSK určitě vítám a mám zájem získat osvědčení o kvalifikaci. Měl bych pak šanci získat práci zde ve firmě natrvalo a stát se kmenovým zaměstnancem, případně najít dobré uplatnění i jinde, " věří Daniel Baar.

Jolana Blažíčková ze společnosti TREXIMA pak upozornila: „Tím, že si zaměstnavatelé díky NSK nyní mohou sami spojit vzdělávání svých zaměstnanců se získáním určité kvalifikace dle národně platných standardů, mohou tak výrazně ušetřit. Investovat do vzdělávání a kvalifikace zaměstnanců se vyplatí každé firmě. Je to pro podniky mnohem výhodnější, než dávat práci lidem zcela bez kvalifikace, kteří nejsou schopni plného výkonu nebo s velkými náklady a velkou nejistotou hledat nové kvalifikované pracovníky, kterých je na trhu velmi málo."

(tz)

---------------------------

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3