INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Brusič a frézař kamene, písmák, fotoreportér, fotolaborant, fotograf v minilabu, úklidový pracovník administrativních ploch, úklidový pracovník v potravinářských provozech, úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních a úklidový pracovník – speciální práce. To je devět kvalifikací vytvořených v rámci Národní soustavy kvalifikací, k nimž Hospodářská komora ČR obdržela od příslušných ministerstev autorizaci. Znamená to, že Hospodářská komora je tak nově oprávněna udělovat případným zájemcům po patřičném přezkoušení osvědčení o těchto dílčích kvalifikacích, tj. doklad, že kvalifikaci dotyční skutečně ovládají.

Kdokoliv, kdo tyto obory např. nevystudoval, ale chtěl by se jim věnovat profesionálně nebo zkrátka potřebuje doklad pro zaměstnavatele, že je ovládá, se může nyní obrátit na Hospodářskou komoru ČR (HK ČR). Příslušný certifikát obdrží po složení patřičných zkoušek, při kterých autorizovaní zástupci HK ČR – zkušení odborníci z praxe - dle jednotných celorepublikových standardů vypracovaných zaměstnavateli ověří teoretické i praktické dovednosti a vědomosti dotyčného. Osvědčení potenciálnímu zaměstnavateli plnohodnotně prokáže kvalifikovanost dotyčného v dané oblasti.

„Hospodářská komora ČR jako největší autorizovaná osoba v naší zemi má v současnosti autorizaci pro celkem 70 kvalifikací a v přípravě je dalších sedm, k nimž budou moci zájemci v budoucnu získat u Hospodářské komory osvědčení. Je to např. květinář, sommelier, florista nebo psovod bezpečnostní služby," upozornil Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory České republiky.

Dílčí kvalifikace jsou vytvářeny v rámci vznikající Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Podnikatelé sami se vlastně v rámci tohoto systému stávají vzdělavateli a ověřovateli kvalifikací, a to v reálných podmínkách praxe, tj. učí a zkouší v dílnách, provozovnách, čímž vzdělání přibližují cílové skupině dospělých.

Na zkoušku se může zájemce připravit jakkoliv, samostudiem, praxí, nebo třeba v kurzech, které pořádá Úřad práce ČR. Dotyčný tak získává kvalifikaci, která je z pohledu uplatnění se na trhu práce rovnocenná té získané v rámci klasického školního vzdělávání. Kromě lepšího pracovního uplatnění se však tomu, kdo úspěšně vykoná zkoušky ze všech dílčích kvalifikací, které tvoří kvalifikaci úplnou, otevírají také další možnosti: může získat např. také výuční list v oboru. Stačí navštívit školu, která tento obor vyučuje, a složit závěrečnou zkoušku. Řada kvalifikací zároveň může být vstupenkou do podnikání – získaný certifikát opravňuje již dnes provozovat vybrané vázané živnosti.

Konkrétní požadavky na znalosti a dovednosti potřebné pro získání jednotlivých kvalifikací

a způsob jejich ověření lze nalézt na www.narodni-kvalifikace.cz, kde je k dispozici také kompletní seznam všech existujících kvalifikací. Zájemci tam naleznou rovněž informace o tom, které přesně instituce – tzv. autorizované osoby (často jde o zaměstnavatele) – mohou certifikát udělovat, jak zhruba dlouho by měla daná zkouška trvat a jaká je jeho orientační cena.

Dílčí kvalifikace reagují na aktuální požadavky trhu práce. Předpokládá se, že význam osvědčení o kvalifikaci bude narůstat, neboť představuje vykonání zkoušky, která předčí svou aktuálností kvalifikaci získanou klasickým školským vzděláním získaným před mnoha lety. Pro některé obory navíc neexistuje školní vzdělání, takže systém dílčích kvalifikací je jediným způsobem, jak kompetence důvěryhodně ověřit. Některé profese, např. z oblasti bezpečnostního průmyslu, mají dokonce kvalifikační zkoušky jako podmínku výkonu činnosti. Dalším příkladem využití kvalifikací v praxi jsou kominíci provádějící revize spalinových cest, pro které se zkouška stává podmínkou pro vydávání revizní zprávy. Tímto se stále více akcentuje ochrana spotřebitele, služby poskytují lidé, kteří své práci rozumějí, což prokázali vykonáním profesní zkoušky podle národního standardu. Důležitou skutečností je, že kvalifikace jsou tvořeny ve spolupráci s profesními společenstvy a konkrétními zaměstnavateli sdruženými v tzv. sektorových radách, reagují tedy bezprostředně na potřeby praxe.

Právě Hospodářská komora České republiky je největší a nejvýznamnější autorizovanou osobou, která je oprávněná provádět kvalifikační zkoušky v rámci Národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb. A to nejenom co se týče množství vydaných osvědčení (více než 2 200), ale i z hlediska počtu dílčích kvalifikací, které může zkoušet (70) a počtu zkoušejících-autorizovaných zástupců (více než 100). Je to i logické vzhledem k šíři záběru HK ČR, která sdružuje více než osmdesát oborových společenstev, z nichž některá navíc zahrnují více oborů.

Důležité také je, že Hospodářská komora ČR je schopna provést zkoušku přímo v reálném prostředí dané profese, nikoliv jen v učebně u stolu či simulovaném prostředí. U HK ČR lze získat certifikát např. na profesi elektromechanik, kominík, zámečník, strážný, detektiv koncipient, pokladní a dále kvalifikace z nábytkářského průmyslu a gastronomie. HK ČR poskytuje zájemcům o zkoušku záruku, že ověřování kvalifikace provádí na základě autorizace získané příslušným ministerstvem oborníci přímo z praxe, tj. podnikatelé, či zástupci zaměstnavatelů.

Systém NSK významně posílí flexibilitu a adaptabilitu pracovní síly, zpružní trh práce, umožní mnoha lidem najít práci, alespoň částečně řešit nedostatky pracovníků v některých profesích a v konečném důsledku tak přispěje k nárůstu konkurenceschopnosti celé české ekonomiky.

Jak upozorňuje viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Somr, Národní soustava kvalifikací je vytvářena v duchu zcela nové filosofie vzdělávání, kdy jde o výsledek, nikoliv cestu, která k němu vede. Důležité je prokázaní osvojených kompetencí a ne způsob jejich získání. „Národní soustava kvalifikací přináší zřejmě největší změnu v systému získávání kvalifikací od dob Marie Terezie. Přestává platit, že v mladém věku člověk získal nějaké vzdělání – ať již středoškolské, vysokoškolské nebo výuční list – a měl kvalifikaci na celý život. To již neodpovídá dnešní době, kdy rozvoj lidského poznání a vědeckotechnický pokrok přinášejí nové technologie, vznikají nové profese, zatímco jiné stále rychleji zanikají. Díky NSK již zaměstnavatelé a zaměstnanci nemusí

spoléhat jen na počáteční – již jednou získané - vzdělání, ale potřebnou nedostatkovou či novou kvalifikaci, ať již je to kominík, zámečník, elektromechanik či manažer prodeje, mohou získat i jinak. Lidem budou moci být v pracovním procesu uznávány jejich skutečné odborné znalosti a profesní dovednosti nezávisle na tom, jak a kde je získali – zda ve škole, v kurzu, samostudiem či jiným způsobem. NSK jako svým způsobem celorepublikový státem garantovaný systém, který pomůže v mnoha ohledech: zvýší kvalifikovanost a adaptabilnost obyvatelstva, zpružní trh práce, zlepší kondici firem, zvýší zaměstnanost a zlepší konkurenceschopnost naší ekonomiky na evropském trhu práce," vysvětluje viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Somr.

Jak probíhá zkouška v těchto nových kvalifikacích?

Hospodářská komora ČR je v současnosti jedinou institucí v ČR, která může udělovat osvědčení o dílčích kvalifikacích brusič a frézař kamene, písmák, fotoreportér, fotolaborant a fotograf v minilabu. Zkoušky pro získání prvních dvou zmíněných kvalifikací absolvují zájemci v renomovaném Kamenosochařství Brückner v Olomouci.

Velmi zajímavou a na dnešním trhu práci poptávanou kvalifikací je brusič a frézař kamene. V podstatě celodenní zkouška se skládá z celkem 13 částí. Uchazeč o tento certifikát musí např. písemně i slovně prokázat znalost hornin, jejich vlastností a použití v kamenické výrobě, orientaci v technologických postupech pro vertikální a horizontální řezání kamene a pro broušení a leštění kamene, ale i prakticky předvést schopnost broušení a leštění přírodního kamene ručně a strojně pak ploch masivních kvádrů, úzkých hran a malých kusů. Součástí zkoušky je rovněž broušení a leštění na brousícím ramenu a poloautomatických strojích, řezání kamenických výrobků kotoučovými pilami a nebo volba, obsluha a údržba potřebného nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení a manipulační techniky.

Jednou z dílčích kvalifikací potřebných pro získání úplné kvalifikace kameník je také písmák. Kdo chce získat tento certifikát, musí prokázat orientaci ve druzích písma a způsobů jeho konstrukce, umět kopírovat a kreslit písmo a ornamenty na různé typy kamenných ploch, ručně sekat písmo do měkkých a tvrdých materiálů, zhotovit písmo strojně sekáním, tryskáním a frézováním a dokázat také upravit písmo barvením, zlacením, stříbřením, bronzováním, stínováním a páskováním.

K získání certifikátu fotograf v minilabu musí zase zájemce ústně prokázat i prakticky předvést několik věcí, nejen vyfotografovat osobu, ale i seřídit stroj, zhotovit pozitivy a posoudit jejich kvalitu, či ovládat obsluhu různých druhů tiskáren a velkoplošných plotterů. Fotoreportér pak musí prokázat nejen dobrou orientaci v různých přístrojích a objektivech, ale samozřejmě i prakticky předvést dovednosti fotografické (kompozice, práce se světlem v exteriéru i interiéru, digitální úprava fotografie), znalosti archivace díla a také schopnost komunikovat s klienty a vyřídit případnou reklamaci. Zkouška by měla být vykonána za 3-6 hodin. Uchazeč o udělení dílčí kvalifikace fotolaborant pak musí mj. prokázat schopnost přípravy vyvolávacích, ustalovacích a ostatních chemických lázní pro zpracování všech druhů fotografického materiálu ve fotolaboratoři.

Pokud zájemce složí všechny tyto tři dílčí kvalifikace, může pak získat úplnou kvalifikaci fotograf a otevírají se mu ještě větší možnosti na trhu práce.

Petr Kopáček

vedoucí tiskového oddělení

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Freyova 27 | 190 00 Praha 9 – Vysočany

T: 266 721 457| M: 724 613 067

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | www.komora.cz

Hospodářská komora České republiky má autorizaci pro tyto dílčí kvalifikace

1. Příprava teplých pokrmů

2. Příprava pokrmů studené kuchyně

3. Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení

4. Příprava minutek

5. Výpomoc při přípravě pokrmů

6. Jednoduchá obsluha hostů

7. Složitá obsluha hostů

8. Kuchař expedient

9. Výpomoc při obsluze hostů

10. Výroba knedlíků

11. Práce v ubytovacím zařízení

12. Úklidové práce v ubytovacím zařízení – pokojská

13. Ubytování v soukromí,

14. Odborný servisní pracovník

15. Elektromechanik pro TZ

16. Montér výtahů

17. Servisní pracovník

18. Montér výtahů specialista

19. Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí

20. Výroba polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů

21. Montážník nábytku

22. Výroba polotovarů pro matracové potahy

23. Výroba matrací z matracových prefabrikátů

24. Výroba matracových potahů

25. Strážný

26. Detektiv koncipient

27. Kominík – revizní technik spalinových cest

28. Kominík – měření spalin

29. Kominík – kontrola a čistění spalinových cest

30. Kominík – montáž komínů a komínových vložek

31. Podlahář dřevěných podlah

32. Podlahář plovoucích podlah

33. Podlahář povlakových podlah

34. Podlahář bezespárových podlah

35. Pokladní

36. Prodavač

37. Skladník

38. Manažer prodeje

39. Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

40. Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace

41. Topenář

42. Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čistění

43. Pracovník provozu čistírny usní a kožešin

44. Detašér čistírny a prádelny

45. Pracovník pronájmu prádla

46. Pracovník provozu prádelny

47. Malíř

48. Lakýrník a natěrač

49. Tapetář

50. Tesař

51. Pokrývač skládaných krytin

52. Pokrývač skládaných krytin složitých střech

53. Pokrývač skládaných krytin střech historických budov

54. Manipulační práce se zbožím ve skladu

55. Evidence zásob zboží a materiálů

56. Manipulace se zbožím a materiálem

57. Příjem surovin pro výrobu potravin a krmiv

58. Výroba potravin a krmiv

59. Skladování a distribuce potravin a krmiv

60. Zámečník

61. Elektromechanik pro výtahy

62. Fotolaborant

63. Fotograf v minilabu

64. Fotoreportér

65. Úklidový pracovník administrativních ploch

66. Úklidový pracovník v potravinářských provozech

67. Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních

68. Úklidový pracovník – speciální práce

69. Písmák

70. Brusič a frézař kamene

Hospodářská komora ČR podala žádosti nebo má v přípravě tyto další kvalifikace

Psovod bezpečnostní služby

Sommelier

Barman

Sportovní masáž

Klasická masáž

Florista

Květinář

(tz)

Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3