INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Materialy akce STOP DROGAMV pátek 11. dubna uspořádala Nadace Forum 2000, která naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, ve spolupráci  s Česko-německým fondem budoucnosti, v kavárně Louvre v Praze kulatý stůl, zaměřený na společné řešení problémů s drogami v příhraničních oblastech ČR a SRN.

Měl jsem tu čest být na tuto velmi záslužnou a potřebnou akci pozván i vystoupit na ni s informací o aktivitách Česko-vietnamské společnosti v této oblasti. Přítomnost ministra zemědělství i státní protidrogové koordinátorky vlády SRN, německého velvyslance, zástupců německé policie, ale také i národního protidrogového koordinátora vlády ČR a zástupců Národní protidrogové centrály Policie ČR i dalších významných hostů, ukázala velkou aktuální celospolečenskou závažnost i nutnost společného angažmá české a německé občanské společnosti v oblasti drogové prevence. Toto se stalo také hlavním tématem roku 2014 Česko-německého fondu budoucnosti.

Protidrogová koordinátorka vlády SRN ve svém vystoupení uvedla, že ve SRN již zemřelo v poslední době na pervitin celkem 18 osob. Z toho 14 si k němu přidalo další drogu (syntetický opiát fentanyl), ale 4 mladí němečtí občané zemřeli výhradně pouze na požití pervitinu, v Německu nazývaného Krystal, dováženého převážně z ČR. 

Dnes již pervitin zasáhnul celou EU a stal se tedy mezinárodním problémem, který budou nyní velmi aktivně ČR a SRN i Rakousko a ostatní státy EU muset řešit i na mezinárodní úrovni. Vietnamská narkomafie u nás, která se stala největším výrobcem a prodejcem pervitinu nejen v ČR, ale i v celé EU, získala svojí závažnou celospolečensky nebezpečnou kriminální činností doslova krvavé peníze a má již nyní na svědomí další lidské životy mladých lidí ve SRN.
Co tomu říká jejich budhistické vyznání? Nevadí jim, že hrubě poškozují pověst Vietnamu v ČR i v EU a jako "ctihodní" podnikatelé se vracejí domů a za krvavé peníze si ve Vietnamu kupují nemovitosti? Nevadí jim, že zneužívají u nás Vietnamce bez práce, kteří díky jim končí ve vězení? Rozhodně je jim naprosto lhostejné, jak tento dnes již mezinárodní problém, který zavinili, ovlivní další život všech Vietnamců i Čechů vietnamského původu u nás i v celé EU. Je jim také úplně jedno, zda výrobou a prodejem drog celostátně poškozují pověst všech Vietnamců u nás a dávají celé společnosti příčinu k odsuzování zde žijících Vietnamců i záminku extrémistickým skupinám k akcím proti Vietnamcům. A to se týká i těch, co jim na pěstírny konopí a výrobny drog půjčují peníze, které jim narkomafie vrací i s krvavými úroky.
Nechci, aby několik set darebáků a kriminálníků zničilo pověst naprosté většiny Vietnamců u nás, kteří s drogami nemají nic společného. Nechci, aby umírali čeští občané i občané EU na pervitin od vietnamské narkomafie, která si z ČR chce udělat drogovou žumpu Evropy, protože ve Vietnamu by jim hrozil trest smrti. Nechci, aby jste kvůli nim jednou museli opustit naši vlast jen proto, že jste byli k několika stům vietnamským drogovým kriminálníkům lhostejní v domnění, že se vás to netýká. Pokud na pervitin od vietnamské narkomafie v ČR začnou i u nás umírat mladí lidé, tak vás totiž rozhořčená veřejnost začne bojkotovat a nebude navštěvovat vaše obchody i tržnice a přestane kupovat vámi nabízené výrobky, či navštěvovat vaše služby, tak potom zkrachujete a budete se muset sami vrátit do Vietnamu. Ale to je vietnamské narkomafii v ČR naprosto lhostejné.
Prosím uvědomte si to v zájmu vašich dětí, aby mohly i nadále u nás studovat i žít a využijte anonymní nahlašovací linku 603 191 364, na kterou anonymně oznamte výrobu a prodej drog ve vaší komunitě. Týká se to již každého z vás, tedy i těch, co mají české občanství, protože na obličeji to nemají napsané. Je již opravdu nejvyšší čas, protože na pervitin od Vietnamců z ČR začali umírat další mladí lidé!

Otevřený dopis ČVS vládě ČR:

                Vážený pane premiére, vážení členové vlády ČR!

                Česko-vietnamská společnost, jako nejstarší a největší neziskové celostátní občanské sdružení přátel Vietnamu a Vietnamců žijících v ČR, se již devět let snaží osvětově působit na Vietnamce žijící u nás, aby odmítali výrobu a prodej drog ve své komunitě. Teprve loni se nám podařilo díky osvětovému projektu STOP DROGÁM zasadit vietnamské narkomafii v ČR velmi citelný úder, neboť již přes 110 Vietnamců dobrovolně využilo v rámci tohoto projektu zřízenou anonymní nahlašovací telefonní linku a oznámilo výrobu, nebo prodej drog, ve své komunitě. V minulosti ztěžující nepsaný "zákon mlčení" ve vietnamské komunitě a strach z vietnamské narkomafie v ČR, se nám konečně podařilo prolomit a přesvědčit velkou část Vietnamců v ČR, že i oni musí začít aktivně bojovat proti tomu, aby si vietnamská narkomafie neudělala z ČR, z jejich druhého domova ve kterém žijí se svými dětmi, drogovou žumpu Evropy. Nechceme, aby si představitelé SRN, Rakouska i Polska znovu oficiálně stěžovali na výrobu a distribuci drog od Vietnamců v ČR do jejich zemí, nebo aby tento závažný problém dokonce navrhli projednat v orgánech EU. Proto jsme jako naši pomoc pro řešení tohoto závažného celospolečenského a dnes již i mezinárodního evropského problému připravili návrhy a doporučení k zesílení boje proti vietnamské narkomafii v ČR, jenž vycházejí z našich letitých poznatků i zkušeností. Chceme tím pomoci naprosté většině slušných a pracovitých Vietnamců žijících u nás, kteří s výrobou a prodejem drog nemají nic společného a hlavně uchránit jejich dobře se učící děti v našich školách, před paušalizací tohoto problému na celou vietnamskou komunitu.

Česko-vietnamská společnost navrhuje, doporučuje a dává k vašemu uvážení:

1.) Pokračovat v osvětovém projektu STOP DROGÁM cílově zaměřeném na Vietnamce žijící v příhraničních oblastech ČR, ale také ve městech Praha, Ostrava, Brno a Znojmo ( MV, MŠMT )

2.) Finančně podpořit vytisknutí prvního vydání 1000 kusů kapesního výkladového Česko-vietnamského slovníku pro potřeby policie, ČOI, škol, lékařů, nemocnic, záchranářů, hasičů, ale i státních úřadů při komunikaci s Vietnamci, kteří neumí dobře česky. Slovník má již Česko-vietnamská společnost připravený k vydání. Autorka i grafička slovníku se jako členky předsednictva ČVS zřekly honoráře. ( MV, MŠMT, MPO ) 

3.) Realizovat PR akci ve Vietnamu s názvem "Zamezte poškozování dobrého jména Vietnamu v ČR i v EU" v Hanoji, Danangu a Hočiminově Městě, s využitím v rámci loňského projektu STOP DROGÁM již natočených video reportáží ve vietnamštině, ve kterých vietnamsky hovoří zadržení Vietnamci, kteří u nás byli odsouzeni za výrobu nebo prodej drog a velmi toho litují i uvádí, jak byli zneužiti vietnamskou narkomafií v ČR. Rodiče a další rodinní příslušníci Vietnamců, kteří žijí u nás, budou na těchto akcích ve Vietnamu veřejně požádáni o pomoc. ( MV, MZV ) 

4.) Zvýšit v ČR počet odborných poradců z řad vietnamských policistů pro poradenskou pomoc v boji proti vietnamské narkomafii v ČR. ( MV ) 

5.) Vyhovět požadavku VSR k určité finanční náhradě výkonu trestu ve Vietnamu pro vietnamské občany odsouzené u nás za výrobu nebo prodej drog, v délce pravomocného rozsudku soudu v ČR. Našemu státu se to ekonomicky vyplatí a z výkonu trestu ve VSR mají Vietnamci u nás největší strach. ( MF ) 

6.) Pokud vietnamský občan žijící u nás oznámí Policii ČR trestní čin výroby nebo prodeje drog, kterého se i on dopouští (případně k němu byl zneužitý) a pomůže aktivně tuto celospolečensky nebezpečnou trestnou činnost na našem území odhalit, udělit mu vyjímku a neposílat jej k výkonu trestu do VSR. ( MS ) 

7.) Pokud vietnamský občan žijící u nás iniciativně oznámí Policii ČR výrobu nebo prodej drog a nikterak se na této trestné činnosti nepodílí, tedy pomůže aktivně tuto závažnou trestnou činnost odhalit, odměnit jej možností udělení víz pro jeho rodinné příslušníky ve VSR, k návštěvě jeho rodiny v ČR. ( MZV ) 

8.) Zvýšit kontrolu ekonomických toků a finančních transakcí z ČR do VSR. ( MF ) 

9.) Zvýšit namátkovou kontrolu na převoz drog, či peněz z této trestné činnosti, na všech hraničních přechodech v ČR ( letiště, silnice, železnice, přechody pro pěší ). ( MV )  

10.) Práce, které v ČR nikdo nechce vykonávat, ani nezaměstnaní, nabídnout Vietnamcům v ČR, kteří zde ztratili práci, nebo byli podvedeni českými zprostředkovatelskými agenturami a mohou být lehce zneužiti vietnamskou narkomafií v ČR. Nedávný případ sebeupálení Vietnamce u Prahy dokazuje, že tento problém ve Vietnamu zadlužených Vietnamců, kteří jsou v ČR bez práce, je nutné neprodleně řešit. ( MPSV )

11.) Pokud budou přistiženi prodejci drog, kteří podnikají jako OSVČ, že ve svých stáncích nebo obchodech drogy nabízeli, důsledně dodržovat stávající živnostenský zákon, zejména využít možnost odebrání ŽL. ( MPO ) 

12.) Zvýšit kontrolu velkoobchodních center (VOC) a tržnic provozovaných vietnamskými občany v celé ČR, zejména v příhraničních oblastech, na prodej nebo uskladnění drog. Důsledně vyžadovat preventivní každodenní kontrolu od majitelů VOC a tržnic na výskyt a prodej drog. Případně navrhnout novelizaci směrnice nebo nařízení MPO, která provozovatelům VOC a tržnic tuto povinnost pod sankcemi uloží. ( MPO, MV ) 

13.)Navrhujeme a doporučujeme, aby při všech oficiálních jednáních ČR ve Vietnamu, například letos v březnu při zasedání mezivládní Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci ČR - VSR v Hanoji, byla o tomto závažném problému vietnamská strana informována. Samozřejmě také při všech oficiálních státních vietnamských návštěvách v ČR. 

Domníváme se, že je nutné zvýšit a zlepšit koordinaci řešení tohoto problému mezi všemi zainteresovanými ministerstvy a proto navrhujeme a dáváme k uvážení jmenování vládního koordinátora, který bude mít tuto koordinaci a kontrolu vámi přijatých opatření na starosti. Česko-vietnamská společnost vám všem bude při realizaci vámi přijatých řešení kdykoliv aktivně pomáhat. Věříme, že společným úsilím se nám podaří činnost vietnamské narkomafie u nás podstatně omezit a že brzy budete moci informovat všechny okolní státy, že se situace v této oblasti v ČR výrazně zlepšila. To také pomůže České republice i všem Vietnamcům žijícím u nás, za což vám děkuji.

Marcel Winter, předseda Česko-vietnamské společnosti

 V Praze: 19.2.2014

 www.cvs-praha.cz

mobil: 602 363 009

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Slovo ke dni

  • Ochlazení z Bruselu

    Svět se dostal do bezprecedentní situace. Kdo by před rokem řekl, že Evropská unie bude firmám a lidem nakazovat, jak si mají zatopit. Kolik stupňů Celsia bude v pořádku, kolik ne a kdy si budou teplomilní hříšníci koledovat o trest. Vracíme se tak do časů direktivní ekonomiky, do dob, kdy strana a vláda nařizovala, co kdo smí a nesmí. V kapitalizmu přece měla místo nařízení a zákazů usměrňovat chování společnosti neviditelná ruka trhu. Jenže ani ta, jak se ukazuje, nezískala plnou důvěru vedení. Ano, zemního plynu, elektřiny i dalších energií se nebude dostávat, ale s jeho kritickým nedostatkem roste jejich cena. Kdo tedy bude moci příští zimu topit „pánu Bohu do oken“? Myslím si, že skoro nikdo. Omezovat se ve spotřebě a snižovat náklady se stane nutností, pokud mají firmy a domácnosti přežít krizové období. Tento ekonomický zákon...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Formulace zásad mediační dohody 10. srpen 2022

V předchozích příspěvcích jsme se seznámili s těmi fázemi mediace, ve kterých IP mediátor navozuje pocit vzájemné důvěry a pozitivního ovzduší pro mediační jednání, nastavuje základní pracovní a společenská pravidla, a také aktivně naslouchá stranám a pojmenovává předměty jednání. Strany konfliktu však nebyly zatím připraveny spolu efektivně komunikovat a vzájemně si na­slouchat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3