INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Materialy akce STOP DROGAMV pátek 11. dubna uspořádala Nadace Forum 2000, která naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, ve spolupráci  s Česko-německým fondem budoucnosti, v kavárně Louvre v Praze kulatý stůl, zaměřený na společné řešení problémů s drogami v příhraničních oblastech ČR a SRN.

Měl jsem tu čest být na tuto velmi záslužnou a potřebnou akci pozván i vystoupit na ni s informací o aktivitách Česko-vietnamské společnosti v této oblasti. Přítomnost ministra zemědělství i státní protidrogové koordinátorky vlády SRN, německého velvyslance, zástupců německé policie, ale také i národního protidrogového koordinátora vlády ČR a zástupců Národní protidrogové centrály Policie ČR i dalších významných hostů, ukázala velkou aktuální celospolečenskou závažnost i nutnost společného angažmá české a německé občanské společnosti v oblasti drogové prevence. Toto se stalo také hlavním tématem roku 2014 Česko-německého fondu budoucnosti.

Protidrogová koordinátorka vlády SRN ve svém vystoupení uvedla, že ve SRN již zemřelo v poslední době na pervitin celkem 18 osob. Z toho 14 si k němu přidalo další drogu (syntetický opiát fentanyl), ale 4 mladí němečtí občané zemřeli výhradně pouze na požití pervitinu, v Německu nazývaného Krystal, dováženého převážně z ČR. 

Dnes již pervitin zasáhnul celou EU a stal se tedy mezinárodním problémem, který budou nyní velmi aktivně ČR a SRN i Rakousko a ostatní státy EU muset řešit i na mezinárodní úrovni. Vietnamská narkomafie u nás, která se stala největším výrobcem a prodejcem pervitinu nejen v ČR, ale i v celé EU, získala svojí závažnou celospolečensky nebezpečnou kriminální činností doslova krvavé peníze a má již nyní na svědomí další lidské životy mladých lidí ve SRN.
Co tomu říká jejich budhistické vyznání? Nevadí jim, že hrubě poškozují pověst Vietnamu v ČR i v EU a jako "ctihodní" podnikatelé se vracejí domů a za krvavé peníze si ve Vietnamu kupují nemovitosti? Nevadí jim, že zneužívají u nás Vietnamce bez práce, kteří díky jim končí ve vězení? Rozhodně je jim naprosto lhostejné, jak tento dnes již mezinárodní problém, který zavinili, ovlivní další život všech Vietnamců i Čechů vietnamského původu u nás i v celé EU. Je jim také úplně jedno, zda výrobou a prodejem drog celostátně poškozují pověst všech Vietnamců u nás a dávají celé společnosti příčinu k odsuzování zde žijících Vietnamců i záminku extrémistickým skupinám k akcím proti Vietnamcům. A to se týká i těch, co jim na pěstírny konopí a výrobny drog půjčují peníze, které jim narkomafie vrací i s krvavými úroky.
Nechci, aby několik set darebáků a kriminálníků zničilo pověst naprosté většiny Vietnamců u nás, kteří s drogami nemají nic společného. Nechci, aby umírali čeští občané i občané EU na pervitin od vietnamské narkomafie, která si z ČR chce udělat drogovou žumpu Evropy, protože ve Vietnamu by jim hrozil trest smrti. Nechci, aby jste kvůli nim jednou museli opustit naši vlast jen proto, že jste byli k několika stům vietnamským drogovým kriminálníkům lhostejní v domnění, že se vás to netýká. Pokud na pervitin od vietnamské narkomafie v ČR začnou i u nás umírat mladí lidé, tak vás totiž rozhořčená veřejnost začne bojkotovat a nebude navštěvovat vaše obchody i tržnice a přestane kupovat vámi nabízené výrobky, či navštěvovat vaše služby, tak potom zkrachujete a budete se muset sami vrátit do Vietnamu. Ale to je vietnamské narkomafii v ČR naprosto lhostejné.
Prosím uvědomte si to v zájmu vašich dětí, aby mohly i nadále u nás studovat i žít a využijte anonymní nahlašovací linku 603 191 364, na kterou anonymně oznamte výrobu a prodej drog ve vaší komunitě. Týká se to již každého z vás, tedy i těch, co mají české občanství, protože na obličeji to nemají napsané. Je již opravdu nejvyšší čas, protože na pervitin od Vietnamců z ČR začali umírat další mladí lidé!

Otevřený dopis ČVS vládě ČR:

                Vážený pane premiére, vážení členové vlády ČR!

                Česko-vietnamská společnost, jako nejstarší a největší neziskové celostátní občanské sdružení přátel Vietnamu a Vietnamců žijících v ČR, se již devět let snaží osvětově působit na Vietnamce žijící u nás, aby odmítali výrobu a prodej drog ve své komunitě. Teprve loni se nám podařilo díky osvětovému projektu STOP DROGÁM zasadit vietnamské narkomafii v ČR velmi citelný úder, neboť již přes 110 Vietnamců dobrovolně využilo v rámci tohoto projektu zřízenou anonymní nahlašovací telefonní linku a oznámilo výrobu, nebo prodej drog, ve své komunitě. V minulosti ztěžující nepsaný "zákon mlčení" ve vietnamské komunitě a strach z vietnamské narkomafie v ČR, se nám konečně podařilo prolomit a přesvědčit velkou část Vietnamců v ČR, že i oni musí začít aktivně bojovat proti tomu, aby si vietnamská narkomafie neudělala z ČR, z jejich druhého domova ve kterém žijí se svými dětmi, drogovou žumpu Evropy. Nechceme, aby si představitelé SRN, Rakouska i Polska znovu oficiálně stěžovali na výrobu a distribuci drog od Vietnamců v ČR do jejich zemí, nebo aby tento závažný problém dokonce navrhli projednat v orgánech EU. Proto jsme jako naši pomoc pro řešení tohoto závažného celospolečenského a dnes již i mezinárodního evropského problému připravili návrhy a doporučení k zesílení boje proti vietnamské narkomafii v ČR, jenž vycházejí z našich letitých poznatků i zkušeností. Chceme tím pomoci naprosté většině slušných a pracovitých Vietnamců žijících u nás, kteří s výrobou a prodejem drog nemají nic společného a hlavně uchránit jejich dobře se učící děti v našich školách, před paušalizací tohoto problému na celou vietnamskou komunitu.

Česko-vietnamská společnost navrhuje, doporučuje a dává k vašemu uvážení:

1.) Pokračovat v osvětovém projektu STOP DROGÁM cílově zaměřeném na Vietnamce žijící v příhraničních oblastech ČR, ale také ve městech Praha, Ostrava, Brno a Znojmo ( MV, MŠMT )

2.) Finančně podpořit vytisknutí prvního vydání 1000 kusů kapesního výkladového Česko-vietnamského slovníku pro potřeby policie, ČOI, škol, lékařů, nemocnic, záchranářů, hasičů, ale i státních úřadů při komunikaci s Vietnamci, kteří neumí dobře česky. Slovník má již Česko-vietnamská společnost připravený k vydání. Autorka i grafička slovníku se jako členky předsednictva ČVS zřekly honoráře. ( MV, MŠMT, MPO ) 

3.) Realizovat PR akci ve Vietnamu s názvem "Zamezte poškozování dobrého jména Vietnamu v ČR i v EU" v Hanoji, Danangu a Hočiminově Městě, s využitím v rámci loňského projektu STOP DROGÁM již natočených video reportáží ve vietnamštině, ve kterých vietnamsky hovoří zadržení Vietnamci, kteří u nás byli odsouzeni za výrobu nebo prodej drog a velmi toho litují i uvádí, jak byli zneužiti vietnamskou narkomafií v ČR. Rodiče a další rodinní příslušníci Vietnamců, kteří žijí u nás, budou na těchto akcích ve Vietnamu veřejně požádáni o pomoc. ( MV, MZV ) 

4.) Zvýšit v ČR počet odborných poradců z řad vietnamských policistů pro poradenskou pomoc v boji proti vietnamské narkomafii v ČR. ( MV ) 

5.) Vyhovět požadavku VSR k určité finanční náhradě výkonu trestu ve Vietnamu pro vietnamské občany odsouzené u nás za výrobu nebo prodej drog, v délce pravomocného rozsudku soudu v ČR. Našemu státu se to ekonomicky vyplatí a z výkonu trestu ve VSR mají Vietnamci u nás největší strach. ( MF ) 

6.) Pokud vietnamský občan žijící u nás oznámí Policii ČR trestní čin výroby nebo prodeje drog, kterého se i on dopouští (případně k němu byl zneužitý) a pomůže aktivně tuto celospolečensky nebezpečnou trestnou činnost na našem území odhalit, udělit mu vyjímku a neposílat jej k výkonu trestu do VSR. ( MS ) 

7.) Pokud vietnamský občan žijící u nás iniciativně oznámí Policii ČR výrobu nebo prodej drog a nikterak se na této trestné činnosti nepodílí, tedy pomůže aktivně tuto závažnou trestnou činnost odhalit, odměnit jej možností udělení víz pro jeho rodinné příslušníky ve VSR, k návštěvě jeho rodiny v ČR. ( MZV ) 

8.) Zvýšit kontrolu ekonomických toků a finančních transakcí z ČR do VSR. ( MF ) 

9.) Zvýšit namátkovou kontrolu na převoz drog, či peněz z této trestné činnosti, na všech hraničních přechodech v ČR ( letiště, silnice, železnice, přechody pro pěší ). ( MV )  

10.) Práce, které v ČR nikdo nechce vykonávat, ani nezaměstnaní, nabídnout Vietnamcům v ČR, kteří zde ztratili práci, nebo byli podvedeni českými zprostředkovatelskými agenturami a mohou být lehce zneužiti vietnamskou narkomafií v ČR. Nedávný případ sebeupálení Vietnamce u Prahy dokazuje, že tento problém ve Vietnamu zadlužených Vietnamců, kteří jsou v ČR bez práce, je nutné neprodleně řešit. ( MPSV )

11.) Pokud budou přistiženi prodejci drog, kteří podnikají jako OSVČ, že ve svých stáncích nebo obchodech drogy nabízeli, důsledně dodržovat stávající živnostenský zákon, zejména využít možnost odebrání ŽL. ( MPO ) 

12.) Zvýšit kontrolu velkoobchodních center (VOC) a tržnic provozovaných vietnamskými občany v celé ČR, zejména v příhraničních oblastech, na prodej nebo uskladnění drog. Důsledně vyžadovat preventivní každodenní kontrolu od majitelů VOC a tržnic na výskyt a prodej drog. Případně navrhnout novelizaci směrnice nebo nařízení MPO, která provozovatelům VOC a tržnic tuto povinnost pod sankcemi uloží. ( MPO, MV ) 

13.)Navrhujeme a doporučujeme, aby při všech oficiálních jednáních ČR ve Vietnamu, například letos v březnu při zasedání mezivládní Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci ČR - VSR v Hanoji, byla o tomto závažném problému vietnamská strana informována. Samozřejmě také při všech oficiálních státních vietnamských návštěvách v ČR. 

Domníváme se, že je nutné zvýšit a zlepšit koordinaci řešení tohoto problému mezi všemi zainteresovanými ministerstvy a proto navrhujeme a dáváme k uvážení jmenování vládního koordinátora, který bude mít tuto koordinaci a kontrolu vámi přijatých opatření na starosti. Česko-vietnamská společnost vám všem bude při realizaci vámi přijatých řešení kdykoliv aktivně pomáhat. Věříme, že společným úsilím se nám podaří činnost vietnamské narkomafie u nás podstatně omezit a že brzy budete moci informovat všechny okolní státy, že se situace v této oblasti v ČR výrazně zlepšila. To také pomůže České republice i všem Vietnamcům žijícím u nás, za což vám děkuji.

Marcel Winter, předseda Česko-vietnamské společnosti

 V Praze: 19.2.2014

 www.cvs-praha.cz

mobil: 602 363 009

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE