INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
445 zapsaným znaleckým ústavům v ČR zbývá 6 měsíců, aby uvedly své poměry do souladu s novými podmínkami přijaté novely zákona o znalcích a tlumočnících. Pokud tak neučiní, Ministerstvo spravedlnosti ČR (MS) s nimi zahájí řízení o vyškrtnutí ze seznamu. Každý znalecký ústav bude muset s koncem roku doložit, že alespoň tři jeho společníci, členové nebo zaměstnanci, kteří mají v ústavu vykonávat znaleckou činnost, jsou znalci zapsanými pro požadované obory a nejsou společníky, členy nebo zaměstnanci jiného znaleckého ústavu. Další podmínkou je odpovídající materiální a personální vybavení pro výkon znalecké činnosti.

„Kvalitní znalecké ústavy změny vyplývající z přijaté novely zákona ani nepocítí, podmínky splňovaly již před úpravou legislativy. Některým znaleckým ústavům ale přísnější pravidla mohou způsobit řadu komplikací, které mohou vést až k ukončení jejich činnosti," uvádí Andrea Paslerová ze znaleckého ústavu APOGEO Esteem.

Nové podmínky pro znalce a znalecké ústavy

Ministerstvo spravedlnosti České republiky přišlo s novelou zákona o znalcích a tlumočnících za účelem zkvalitnění znalecké a tlumočnické činnosti, a zároveň s úpravou podmínek zápisu znaleckých ústavů. Ta u nás totiž doposud chyběla. Zákon o znalcích a tlumočnících je z roku 1967, vznikl tedy v úplně jiné politické atmosféře a nyní je již nevyhovující pro novou podobu této odborné činnosti.

Znalecký ústav by měl sdružovat odborníky na příslušnou oblast, ve které má uděleno povolení MS k vydávání znaleckých posudků. „Dle mého názoru by pro znalecký ústav měli pracovat znalci jako fyzické osoby s udělením statutu soudního znalce pro daný obor, kdy tito znalci by měli sdružovat teorii s praxí." vyjadřuje svůj pohled na činnost znaleckých ústavů Andrea Paslerová.

Dle současné novely zákona o znalcích a tlumočnících dnes často znalecké posudky fakticky rozhodují o výsledcích soudních sporů, znalci však za ně podle stávající zastaralé právní úpravy nenesou dostatečnou odpovědnost. Hlavními důvody pro vytvoření novely zákona jsou v některých případech nekvalitní činnost některých znalců a tlumočníků, nedostatečná úprava státního dohledu, opožděné podávání znaleckých posudků a odborných překladů či porušování povinnosti mlčenlivosti znalcem nebo tlumočníkem.

Návrh novely zákona proto zavádí konkrétní přestupky, za které bude možné uložit pokutu až do výše sta tisíc korun, další sankce podle zákona o přestupcích a v závažných či opakovaných případech i vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků.

Novela dále rozšiřuje okruh podmínek pro jmenování znalcem - nově výslovně vyžaduje plnou způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a skutečnost, že znalec (tlumočník) nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců (tlumočníků) pro porušení povinností plynoucích ze zákona o znalcích a tlumočnících. Návrh zároveň ruší požadavek státního občanství ČR a nahrazuje jej nutností trvalého pobytu na území České republiky.

Znalecký ústav

je právnická osoba a sdružuje pod sebou více odborníků. Na základě novely musí na každé odvětví, ve kterém má oprávnění, trvale zaměstnávat znalce s příslušným oprávněním udělením místně příslušným soudem.

Znalec

je fyzická osoba, která musí splňovat odborné předpoklady, které získá absolvováním příslušných odborných vzdělávacích programů. V současné době je v ČR cca 10 400 znalců. Znalec jako fyzická soba nemůže být zaměstnancem více znaleckých ústavů, ale pouze jednoho.

Kvalifikaci k výkonu znalce ověřuje místně příslušný krajský soud.

Najmout si samostatného znalce se vyplatí pro jednodušší případy např. ocenění majetku typu nemovitosti. „V případě složitějších ocenění je lepší obrátit se na znalecký ústav. Ten má větší kapacitu ke zvládnutí složitějších případů a nabízí širší rozsah služeb," uvádí Andrea Paslerová z APOGEO Esteem. Za své nestranné stanovisko nesou znalci odpovědnost.

Jak si vybrat znalce

Stejně jako jiné profese i znalci jsou rozdělováni do nejrůznějších oborů, odvětví a konkrétních specializací. Nejsnadněji lze znalce nalézt ve veřejném seznamu znalců a tlumočníků na stránkách ministerstva spravedlnosti www.justice.cz. Další zdroj, kde hledat znalce, jsou webové stránky Komory soudních znalců ČR, www.znalci-komora.cz.

Za co znalec ručí

Znalec je do funkce jmenován, jak již bylo zmíněno místně příslušným soudem, v některých případech může znalce jmenovat i ministr spravedlnosti. Znalec skládá slib, že bude svou práci dělat nestranně. Porušením tohoto prohlášení ztrácí morální kredit a prestiž znalecké obce. V případě, že poskytne nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný posudek, či dokonce křivou výpověď, může být potrestán peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo i vězením. Připravovaná novela zákona o znalcích a tlumočnících počítá s navýšením pokuty až na sto tisíc korun a při opakovaných přestupcích s vyškrtnutím ze seznamu znalců. Znalec neručí za správnost podkladů přených klientem.

O APOGEO Group

Poradenská skupina APOGEO Group sdružuje skupinu APOGEO, poskytující služby v oblasti auditu, daní, financí, účetnictví a znaleckých služeb, a společnost SMART Office & Companies, lídra na trhu prodeje ready-made společností, trustových služeb a virtuálních kanceláří. Stabilním zázemím je skupina APOGEO Group nezpochybnitelnou jistotou nejen pro své zaměstnance a obchodní partnery, ale díky širokému a vzájemně navazujícímu portfoliu služeb především pro své klienty.

Více informací na www.apogeo.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3