INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Ocenění Českých Lídrů 2023Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. Letos bylo z 1356 nominovaných firem vybráno 106 finalistů, jejichž kumulovaný obrat činil zhruba 70 miliard korun a zaměstnávali téměř 17 000 lidí.

Vítěze vybírala odborná porota v čele s odborným garantem společností CRIF – Czech Credit Bureau. Podniky, které se soutěže zúčastnily, tvoří doslova páteř tuzemské ekonomiky a patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v Česku. To, že jsou motorem českého hospodářství, dlouhodobě potvrzují rodinné podniky – v roce 2023 tvořily více než polovinu nominovaných. Téměř 40 procent účastníků OCL patří mezi exportéry, desítky firem se letos soutěže zúčastnily poprvé.

Kdo se mohl zapojit?

  • Společnosti, jejichž majiteli jsou čeští občané a držitelé stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu)
  • Podniky s ročním obratem od 200 milionů korun a nejméně 50 zaměstnanci.
  • Firmy, které vedou podvojné účetnictví nejméně po dobu čtyř let

Jak jsou vybírání účastníci?
Nominace tradičně proběhla na základě hodnocení Indexu Cribis společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, která je odborným garantem soutěže. Data z účetních závěrek se sbírají tři poslední roky. Hodnotí se čísla z roku 2020 a 2021, data z roku 2022 mají pouze informativní charakter.

„Účetní údaje zpracováváme z údajů uvedených ve sbírce listin a do registrace jsou staženy automaticky. Společnosti se do soutěže hlásí z vlastní iniciativy či na doporučení zakladatele projektu,“ informuje garant soutěže.

Jako již tradičně byla i letos vyhlášena trojice nejlepších firem v každém kraji a ocenění se dočkali i vítězové speciálních kategorií: Cena za největší potenciál pod patronací Enterprise Investors, Cena odpovědného podnikání pod patronací CRIF Czech Credit Bureau a Celorepublikový lídr pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu, které letos doplnila i nová kategorie Výjimečná firma pod patronací JŠK, advokátní kancelář.

Co je index CRIBIS?
Index CRIBIS se počítá z devíti finančních ukazatelů spočítaných ze dvou posledních zveřejněných a po sobě jdoucích účetních výkazů. Kromě statických hodnot ukazatelů vstupuje do hodnocení také jejich meziroční změna. Kritéria pro vyhodnocení hodnot ukazatelů jsou nastavena oborově.

Výsledný stupeň indexu je ovlivněn také nefinančními kritérii, jako je například exekuce, dluh po splatnosti, nespolehlivý plátce DPH, probíhající insolvenční řízení a podobně. CRIBIS index má 10 stupňů. První čtyři stupně ukazují na stabilní až velmi stabilní ekonomickou situaci subjektu. Další tři stupně ukazují na průměrnou situaci, u posledních tří je předpokládaná vyšší až vysoká pravděpodobnost neschopnosti splácet své závazky.

Na lídrech stojí česká ekonomika
Podle zakladatelky projektu a podnikatelské platformy Helas Heleny Kohoutové všechny nominované podniky patří mezi významné zaměstnavatele a zajišťují nejen ekonomickou, ale i sociální stabilitu ČR.

„Vždy mě fascinovala síla i houževnatost českých podnikatelů. Jsou to lidé, kteří v současné době slaví 25, nebo 30 let od založení svého byznysu, a právě díky nim má Česká republika to bohatství, které má. Mluvím o lidech, kteří vybudovali stabilní firmy a není podstatné, jestli je to malý, středně velký, nebo velký podnik, ale jsou to právě oni, na kterých republika stojí a bez nich by nebylo čemu vládnout,“ říká Helena Kohoutová.

Důležitým aspektem je také vzájemné spojení těchto lídrů, českých firem a korporací, které jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli, v Podnikatelské platformě Helas – Budujeme hrdé Česko.

„Účast v projektu je bezplatná, ale firmy mají možnost zapojit se do komunity, která vytváří mimořádné místo pro rozvoj byznysu, vztahů a inspiraci. To, co je specifické pro naší Podnikatelskou platformu Helas, jejíž součástí jsou projekty Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Exportérů a Ocenění Českých Podnikatelek, je to, že je tvořena důvěryhodnými klienty a dodavateli a vytváří tak bezpečné místo pro byznys a nové vztahy,“ doplňuje zakladatelka projektu.

CRIF: Podniky se s krizí vypořádaly
Odborným garantem projektu je od počátku společnost CRIF - Czech Credit Bureau.

Z 97 nominovaných lídrů jich má podle Evidence skutečných vlastníků 48 % pouze jednoho vlastníka, 30 % z nich má vlastníky dva, jedna desetina pak vlastníky 3. Více než 3 vlastníci figurují v 12 % nominovaných. Téměř polovinu nominovaných lídrů tak tvoří firmy, ve kterých se rozhodování o stavu a budoucnosti koncentruje do rukou jednoho člověka, protože mají jediného vlastníka. Kondici podniků v současné době výrazně ovlivňují problémy na trzích EU, a to zejména v Německu. Rostoucí mzdy, vysoké úroky a ceny energií značně zvyšují náklady českých firem a snižují jejich konkurenceschopnost na mezinárodním trhu, což je pro otevřenou ekonomiku značným břemenem.

„Naproti tomu pozitivní vliv má poměrně nízká míra bankrotů. V poslední době se snižuje počet firem, na které je v průměru ročně vyhlášen bankrot. V roce 2021 to bylo 62 úpadků za měsíc, o rok později 58 a v letošním roce jen 56. Příznivý vývoj se však neprojevuje ve všech odvětvích,“ sděluje Pavel Finger, člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

„Nejvyšší míru bankrotů mělo v posledních dvanácti měsících odvětví doprava a skladování, ve kterém připadlo na 10 000 registrovaných firem 27 případů. Z hlediska bankrotů se nejlépe daří odvětví vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče (3 bankroty na 10 000 firem) a rovněž oboru informační a komunikační technologie,“ dodává Pavel Finger.

„Počet firem se i nadále zvyšuje – více podniků tedy vzniká, než zaniká, ale přírůstek se mírně snižuje. „V letošním roce připadlo na 10 zaniklých firem 18 nových, před rokem to bylo 20 nových podniků a v roce 2021 byl poměr 10:21. Tento pozitivní jev však neplatí pro všechna odvětví. Již delší dobu ubývá firem v odvětví obchod. Nejvyšší růst naopak zaznamenalo odvětví výroba a distribuce elektřiny, plynu a tepla, ve kterém připadlo na 10 zaniklých společností 43 nových. Dobře si vede i odvětví informačních a komunikačních technologií s 38 novými firmami na 10 zaniklých. Na trhu zaznamenáváme i pozitivní zprávy, ke kterým přispívají i účastníci Ocenění českých lídrů“, popisuje Pavel Finger.

Kde je největší potenciál českých firem?
Patronem Ceny za největší potenciál je jedna z největších společností spravujících fondy soukromého kapitálu ve střední a východní Evropě Enterprise Investors.

„Naší dlouhodobou vizí je podporovat úspěšné české podnikatele a jejich byznys. I letos se soutěže zúčastnilo velké množství předních firem a velice mě těší, že jsme měli možnost ocenit jejich úspěchy," říká Martin Chocholáček, viceprezident zodpovědný za investice v České republice a na Slovensku.

A v čem tkví největší potenciál českých firem? Podniky mohou podle Martina Chocholáčka stavět na silné podnikatelské tradici. Díky konvergenci české ekonomiky se zeměmi západní Evropy a rostoucí kupní síle obyvatelstva se firmám v posledních dekádách otevřely nové příležitosti na domácím trhu.

„Na druhé straně se pomalu vytrácí konkurenční výhoda nižších nákladů a v posledních letech se vícekrát ukázalo, jak zranitelný je tuzemský průmysl při přerušení dodavatelských řetězců. Jestli si české firmy chtějí udržet svou konkurenceschopnost, měly by investovat do inovací a zaměřit se na zvýšení své efektivity a produktivity. My jako finanční investor podporujeme tento směr rozvoje podniků, investujeme do inovativních společností se silným růstovým potenciálem a s jejich zakladateli a manažery hledáme cesty, jak tento potenciál nastartovat a plně využít,“ sděluje Martin Chocholáček.

Při výběru vítěze kategorie rozhodovalo podle jeho slov zejména to, zda je společnost rostoucí, zdravá, zisková a má udržitelný obchodní model a potenciál budoucího růstu. „Jedná se zpravidla o společnosti s unikátním produktem, které působí na rostoucím trhu a jsou schopny se interně škálovat a přizpůsobovat tržním podmínkám,“ dodává viceprezident.

Velkou výhodou v současné situaci bude přístup ke kapitálu. V tomto směru přinášíme nejen silnou finanční podporu, ale také rozsáhlé know-how, konkrétně přidanou hodnotu ve formě zkušeností s managementem firem, kontaktů, zkušeností s exitem (např. IPO) nebo při add-on akvizicích. Na českém trhu zůstáváme aktivní a neustále hledáme atraktivní firmy, do kterých bychom chtěli zainvestovat.

Odpovědné podnikání: Oceněn i čestný vítěz
Patronem Ceny Odpovědného podnikání byla i letos společnost CRIF – Czech Credit Bureau, která je zároveň odborným garantem projektu.

Co rozhoduje o oceněných?
Mezi rozhodující kritéria hodnocení Ceny odpovědného podnikání patří hodnota CRIF ESG skóre z veřejných dat, dále zda mají soutěžící firmy certifikaci z oblasti ESG, zda vyplnily Synesgy dotazník, jaké mají aktivity v oblasti minimalizace dopadů jejich podnikání na životní prostředí či do jaké míry podporují prospěšné neziskové aktivity.

Garanta zaujalo, kolik firem má rozličné aktivity v oblasti odpovědného podnikání a co vše plánují do budoucna.
Absolutní vítěz společnost ISOTRA má podle Pavla Fingera nejlepší výsledky ve všech zmíněných oblastech. Ocenění čestného vítěze Ceny odpovědného podnikání se CRIF rozhodl udělit společnosti PKD, a.s., která měla velmi dobré skóre v kombinaci s pozitivním přístupem k inovacím spojeným se sníženým dopadem na životní prostředí.

V programu OP TAK je přes 80 miliard
Patronace kategorie Celorepublikový lídr se ujalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se zaměřujeme na modernizaci a zvyšování konkurenceschopnosti celé ekonomiky. Podporujeme vysokou přidanou hodnotu, inovace, kreativitu, růst produktivity práce a další. Jde například o Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost s celkovou alokací 81,5 miliardy korun,“ popisuje hlavní poradkyně ministra průmyslu a obchodu Eva Hanáková
Finance mohou žadatelé využít na projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace, rozvoje podnikání, chytré a udržitelné energetiky, cirkulární ekonomiky nebo čisté mobility. Více na webu www.podporapodniku.cz.

JŠK: Co je přínosem projektu
Přínos projektu vnímá JŠK, advokátní kancelář, ve veřejném potvrzení úspěchu firem a uznání odměny za jejich úsilí a tvrdou práci. I to byl rozhodující faktor pro vznik nové kategorie Výjimečná firma, jež si JŠK vzala pod svá křídla.

„Zásadními faktory úspěchu jsou dnes odolnost, trpělivost a co nejlepší orientace v dnešním nestálém světě. Myslím, že ne všechno se dá řešit jen intuicí a zkušenostmi a že nová témata jako je digitalizace či AI je třeba si prostě a jednoduše odpracovat,“ říká partner advokátní kanceláře JŠK Tomáš Doležil.
„Tuto cenu jsme si vymysleli, abychom ocenili ty, kteří hlavní ocenění podle pravidel soutěže nezískají, ale objektivně v něčem vynikají. V případě společnosti ISOTRA je to nepochybně dlouhodobý přínos pro odvětví a region, ve kterém působí. Firma inovuje, zaměstnává velký počet lidí a exportuje do mnoha zemí. A nebojí se expandovat do zahraničí,“ dodává Tomáš Doležil.

Podle patrona soutěže ekonoma Tomáše Sedláčka nerozhodují jen pravidla, která jsou v jednotlivých zemích pro život i byznys nastavená. Klíčoví jsou lidé, kteří společnost tvoří.

Český byznys podpořili i partneři slavnostního vyhlášení
České podnikání se v projektu OCL rozhodly formou partnerství slavnostního vyhlášení vítězů podpořit také Ministerstvo průmyslu a obchodu, Business klub Ukrajina, ORLEN Unipetrol, CAROLINUM, Inca Collagen, STAVEBNÍ FIRMA PLUS, Swiss Life Select, HYDRAULISC a J4.

Vaše firma patří mezi lídry ve svém oboru. Co pro Vás znamená být patronem vítězů v jednotlivých krajích a předávat ocenění společnostem, které prošly náročným hodnocením odborného garanta a poroty?

ORLEN Unipetrol
„Jsme jedním z pilířů české ekonomiky. Svými rafinérskými a petrochemickými produkty vytváříme podmínky a prostor ostatním společnostem rozvíjet svůj byznys a přispívat tak k celkovému rozvoji konkurenceschopnosti Česka. Tento projekt odkrývá a prezentuje obrovský potenciál českých firem a já jsem hrdý, že naše firma může být součástí tohoto projektu,“ sděluje Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol.

Carollinum
„Jsme rádi, že můžeme být součástí soutěže OCL a předat cenu těm nejlepším. Naše společnost Carollinum si vybírá české projekty s ryze českým potenciálem. Mezi témata, která intenzivně vnímáme a snažíme se o nich povědomí mezi firmami i jednotlivci kontinuálně zvyšovat, patří národní hrdost. Myslíme si, že bychom měli být skutečně hrdí na to, odkud pocházíme, co umíme, čím jsme my Češi výjimeční. Pomáháme jednotlivcům, spojujeme se s osobnostmi na poli sportu, designu i umění i nejvýznamnějšími kulturními projekty a současně podporujeme česko-slovenské veterány a seniory. Projekty, jakými jsou tato setkání a Ocenění Českých Lídrů, přispívají k podpoře podnikání v Česku,“ popisuje Tamara Kotvalová, majitelka společnosti Carollinum.

Inca Collagen
„Být partnerem pro mne znamená závazek, pokoru a jistotu. Závazek být sama přínosem, pokoru nad úsilím a cestou firem a jistotu, že český byznys je skvělým pilířem naší budoucnosti,“ říká Romana Ljubasová, majitelka společnosti Inca Collagen.

STAVEBNÍ FIRMA PLUS
„Být patronem vítězů jihomoravského kraje je pro Stavební firmu Plus velkou ctí. Titul Český lídr je z našeho pohledu oceněním za schopnost uspět a odměnou za kvalitně odváděnou, tvrdou práci. Toto ocenění sebou nese u výrobních firem i nutnost rozvážného a zodpovědného podnikání s ohledem na ekologii, přizpůsobování se aktuálním trendům a hledání alternativních zdrojů. Už dnes jsme očitými svědky toho, že firmám není lhostejná budoucnost a upouští od krátkozrakých řešení problémů. Firmy nesoucí označení Český lídr by měly sloužit jako vzor podnikání dalším společnostem v regionu,“ uvádí Jiří Šetina, jednatel STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI PLUS.

HYDRAULICS
„To, že můžeme být patrony pro letošní vyhlášení vítězů OCL, nám dává možnost porovnání. Můžeme porovnat, jak a které vítězné firmy dosáhly na toto ocenění v roce 2023, který byl v mnoha ohledech jiný než minulé roky. Máme možnost si tyto rozdíly vyhodnotit a samozřejmě nám to dává inspiraci, jak přizpůsobit vlastní strategii k dalšímu rozvoji a stabilitě vlastní firmy. Změny tu byly a budou a úspěšní jsou ti, kteří se na ně dokáží připravit,“ upozorňuje jednatel společnosti HYDRAULICS Daneš Janík.

Swiss Life Select
„Je velmi důležité dokázat porovnat a ocenit kvalitní firmy, protože za každou firmou stojí skuteční lidé a jejich příběh. Příběh lidí, kteří právě díky tomu, že jsou úspěšní, mají vliv na celou společnost. A protože naší misí je pomáhat lidem vést život podle jejich představ, je pro nás důležité ocenit osoby stojící za inspirujícími příběhy,“ sděluje Martin Adámek, Premium Financial Advisor ve společnosti Swiss Life Select.

J4
„Ocenění českého lídra, které jsme obdrželi v loňském roce nás velmi potěšilo, protože to byl rok jistě nelehký nejen pro naši firmu, ale i pro všechny zúčastněné, neboť se týkal výsledků za covidové období. Je nám tedy ctí, že můžeme blahopřát novému vítězi a předat tak pomyslnou štafetu našemu nástupci. Jsme rádi, že soutěž českých lídrů oceňuje opravdu ryze české podnikatele a uceluje tak obrázek o firmách bez zahraničního kapitálu. Partnerstvím vyhlášení této soutěže bychom rádi podpořili budování hrdého Česka,“ říká Antonín Dostál, obchodní ředitel společnosti J4.

Vítězné firmy 7.ročníku projektu Ocenění Českých Lídrů 2023 copy copy copySeznam vítězů 7. ročníku projektu Ocenění Českých Lídrů

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
1. místo IF FACILITY a.s.
2. místo SAB servis s.r.o.
3. místo MediaCall, s.r.o.

JIHOČESKÝ KRAJ
1. místo PKD, a.s.
2. místo ZNAKON, a.s.
3. místo MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
1. místo Joppa Logistics s.r.o.
2. místo AUTO - BAYER, s.r.o.
3. místo KSK Precise Motion, a.s.

KARLOVARSKÝ KRAJ
1. místo CHODOS CHODOV s.r.o.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
1. místo ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o.
2. místo ProjectSoft HK a.s.
3.místo SHOP TRADING s.r.o.

LIBERECKÝ KRAJ
1. místo KS KUTÍLEK s.r.o.
2. místo TRAFICON TOBACCO RETAIL s.r.o.
3. místo AS-CASTING s.r.o.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
1. místo THERM, spol. s r. o.
2. místo MARLENKA international s.r.o.
3. místo Krevní centrum s. r. o.

OLOMOUCKÝ KRAJ
1. místo CALBUCO s.r.o.
2. místo EGT Express CZ s.r.o.
3. místo JAP FUTURE s.r.o.

PARDUBICKÝ KRAJ
1. místo Euro-bit Trade s.r.o.
2. místo GMS hadice, s.r.o.
3. místo ALFA 3, s.r.o.

PLZEŇSKÝ KRAJ
1. místo CM TRANSPORT TACHOV s.r.o.
2. místo KERAMIKA SOUKUP a.s.
3. místo SYSTHERM s.r.o.

STŘEDOČESKÝ KRAJ
1. místo CAG s.r.o.
2. místo Dino Toys s.r.o.
3. místo INTERACTION s.r.o.

ÚSTECKÝ KRAJ
1. místo HET spol. s r.o.
2. místo IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
3. místo CHEMOTEX Děčín a.s.

KRAJ VYSOČINA
1. místo I P C plast spol. s r. o.
2. místo KOSYKA, s.r.o.
3. místo ALFA IN a.s.

ZLÍNSKÝ KRAJ
1. místo ALTECH, spol. s r.o.
2. místo OFFICIAL ELECTRONIC, s.r.o.
3. místo KASKO spol. s r.o.

CELOREPUBLIKOVÝ LÍDR – pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu
I P C plast spol. s r. o.

CENA ZA NEJVĚTŠÍ POTENCIÁL – pod patronací ENTERPRISE INVESTORS
CALBUCO s.r.o.

CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ – pod patronací CRIF – CZECH CREDIT BUREAU, absolutní vítěz
ISOTRA a.s.

CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ – pod patronací CRIF – CZECH CREDIT BUREAU, čestný vítěz
PKD, a.s.

VÝJIMEČNÁ FIRMA – pod patronací JŠK, advokátní kancelář
ISOTRA a.s.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3