INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

karabec 1 kopieO ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

 Tento materiál publikujeme na základě spolupráce 
s Úřadem průmyslového vlastnictví

Z dlouhodobých zkušeností, přehledů a statistik ochrany duševního vlastnictví v rámci České republiky je zřejmé, že mezi MSP je relativně solidní povědomí o ochranných známkách, jejichž registrace je poměrně častá, avšak bohužel jde často také o jediný způsob průmyslové právní ochrany jejich podnikání. Obvykle se tak navíc děje bez hlubších znalostí o této problematice, takže pak ochranné známky ve skutečnosti neplní dobře svoji roli ochránit výrobky a služby přihlašovatele, a jejich potenciál tak zůstává nevyužitý. A téměř vždy, a to zejména u MPS, chybí celková strategie průmyslově právní ochrany zahrnující celou řadu dalších možností, jak ochránit duševní vlastnictví MSP a profitovat z něho. Zahraniční firmy, a také velké domácí podniky, jsou si toho velmi dobře vědomy, o čemž svědčí jejich značná aktivita v přihlašování zejména patentů a v poskytování licencí.

MSP mají stále tendenci stanovovat hodnotu své firmy pouze na základě hmotných aktiv, jako jsou budovy, pozemky, strojní a technologické vybavení, osobní automobily, počítače apod. Na ochranu tohoto majetku vynakládají často významné finanční prostředky, zejména na jeho fyzickou ochranu, ostrahu, pojištění atd. Neuvědomují si však, že často vyšší a významnější hodnotu může mít jejich nehmotný majetek, jako jsou např. autorská práva k software, know-how, obchodní tajemství, výsledky vývoje, výzkumu a inovací či původ nebo zeměpisná oblast, kde vznikají jejich produkty. Investice do této oblasti malé a střední firmy často odkládají nebo je nerealizují vůbec. Přitom všechny tyto aspekty ve spojení s originálními dovednostmi mohou MSP úspěšně přetvořit v registrovaná práva, ať to jsou již zmíněné ochranné známky, ale zejména patenty, užitné vzory, průmyslové vzory a další, čímž mohou dosáhnout jejich významné právní ochrany. Navíc mohou všechna tato práva nechat ocenit znaleckým posudkem, a tak se v účetních závěrkách firem může objevit významný nehmotný majetek. Ten pak může sloužit nejenom jako majetek na straně aktiv, ale také jako záruka pro banky v případě úvěru.

Tradice, zkušenosti a známé jméno rodinného podniku jsou určitě dobrým předpokladem pro jeho úspěšné předání následovníkům, většinou rodinným příslušníkům, kteří v této tradici pokračují. V případě komerčního prodeje MSP je však zpravidla rozhodující ocenění majetku a dosažení co nejlepší ceny pro prodávajícího. Zde mají své nezastupitelné místo právě takové hodnoty, jako je duševní vlastnictví, které může tvořit zásadní, a někdy i jedinou hodnotu firmy. Pak je samozřejmě rozhodující způsob ochrany těchto práv a doba jejich použitelnosti. Vhodnou kombinací těchto práv, dobře zvoleným způsobem jejich ochrany a celkovou strategií lze dosáhnout významné hodnoty k vyjednávání o prodejní ceně podniku. S tím i souvisí hodnota jednotlivých práv, např. k ochranné známce, protože pouze samotná doba jejich registrace neznamená automaticky zvýšení její hodnoty. Tato hodnota musí být vždy podpořena kvalitními službami a produkty, které jsou v ideálním případě chráněny i dalšími průmyslovými právy, včetně doménových jmen, know-how a obchodního tajemství.

Průmyslová práva mají MSP sloužit nejen k ochraně výsledků výzkumu, vývoje a inovací při vlastním podnikání, ale mohou sloužit také jako významný zdroj příjmů ve formě licencí. Na poskytování licenčních práv profitují především zahraniční firmy, které jsou si dobře vědomy významu průmyslové právní ochrany jejich produktů. To je vidět především ze statistik Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), kde vidíme, že např. u patentů je nesmírně vysoká aktivita zahraničních přihlašovatelů, zejména z Číny, která během posledních 30 let předběhla všechny vyspělé země světa, včetně dlouholetého leadera v této oblasti USA. Mezi další leadery na prvních pěti místech jsou Japonsko, Německo a Korea. S velkým odstupem pak vidíme evropské země, a to v čele s Francií. Všechny tyto země si jsou vědomy potenciálu ochrany svého duševního vlastnictví, která jim umožňuje získat monopol v určité oblasti, a mohou tak vysoce profitovat z poskytování licencí k těmto právům dalším výrobcům.

Nelze také zapomínat na ochranu know-how, jež je v podmínkách České republiky převažujícím předmětem licencování oproti patentům. Malé či střední podniky obvykle vědí, že jde o souhrn určitých specifických znalostí a dovedností, které mají určitou hodnotu spočívající v jejich náskoku před konkurencí. Na druhé straně však často vůbec nevědí, jak správně své know-how chránit a využívat. Pak se stane, že jsou jejich představitelé překvapeni tím, že jejich dlouho budované znalosti odcizí bývalí zaměstnanci, kteří svému někdejšímu zaměstnavateli konkurují. V této souvislosti je překvapivé, že většina příjmů z licencí v České republice je generována právě z licencí k poskytnutému know-how, a nikoliv z mnohem bezpečnějších patentů, užitných či průmyslových vzorů nebo ochranných známek. Je proto nezbytně nutné si osvojit také pravidla ochrany před zneužitím know-how a obchodního tajemství, protože pouze tak je možné se účinně bránit právními prostředky v případě jejich porušování.

Podnikatelé mohou na podporu svého duševního vlastnictví využívat i nejrůznější dotační programy. V letošním roce jsou např. z programu COSME FUND rozdělovány MSP finanční prostředky na ochranu jejich průmyslového vlastnictví. Konkrétně jde o tyto dva druhy podpory:
Služba 1 – Proplacení až 75 % služby IP scan – nákladů na služby tzv. předběžné diagnózy (audit) v oblasti duševního vlastnictví;
Služba 2 – Proplacení až 50 % poplatků za přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů. Jednotná cena stanovená pro Českou republiku na službu IP scan je stanovena na částku 900 eur, přičemž z této částky se poskytuje jednorázová dotace ve výši 75 %. Následně lze využít i dotace pro podání příslušných ochranných známek a průmyslových vzorů, kde lze využít podpory ve výši 50 % z ceny poplatků za podání těchto přihlášek. O dotaci lze požádat prostřednictvím online formuláře na euipo.europa.eu/ohimportal/cs/online-services/sme-fund. Nejbližším dotačním obdobím, kdy je možné žádost o poskytnutí této podpory podat, je září 2021.

Tyto služby programu COSME FUND jsou MSP poměrně hojně využívány a pomáhají jim financovat náklady na ochranu duševního vlastnictví. Za sebe vidím největší přínos ve službě 1 (IP scan), což je podrobně strukturovaný rozhovor s následným vypracováním písemné zprávy (auditu) pro MPS. Cílem tohoto procesu je analyzovat za pomoci kvalifikovaného specialisty situaci MSP v oblasti ochrany duševního vlastnictví a definovat mu strategii ochrany duševního vlastnictví, včetně následné registrace ochranných známek a průmyslových vzorů. To vše s využitím dotace v částce do výše 1500 eur. Myslím proto, že využít tento dotační program se MSP určitě vyplatí.

Kontakty:
IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav
Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8
tel.: +420 283 843 130, mobil: +420 602 331 905
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ipmediace.cz 

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M., advokát
Ředitel IP mediačního centra Praha,
zapsaný ústav

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3