INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

karabec 1 kopieIP mediační centrum Praha, zapsaný ústav ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví, Českou advokátní komorou, sekcí ADR a Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) uspořádaly 21. června 2021 webinář věnovaný využití mediací ve sporech k duševnímu vlastnictví. Světová organizace duševního vlastnictví je specializovanou agenturou OSN, která je zaměřena na rozvoj vyváženého a dostupného systému duševního vlastnictví, který odměňuje kreativitu, podporuje inovaci a přispívá k ekonomickému rozvoji. WIPO byla založena v roce 1967 a v současné době je jejími členy 193 států.

Tento materiál publikujeme na základě spolupráce 
s Úřadem průmyslového vlastnictví

V úvodní slovu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Mgr. Ing. Josefa Kratochvíla, Ph.D., zaznělo poděkování za spolupráci s WIPO, zejména pokud jde o naplňování Memoranda o spolupráci WIPO a ÚPV v oblasti ADR, v jehož rámci byl uspořádán i tento webinář. Josef Kratochvíl velmi ocenil také zájem odborné veřejnosti o problematiku mediací v oblasti duševního vlastnictví a vyslovil přání, že účastníci webináře jistě napomohou rozvoji tohoto oboru (webináře se zúčastnilo celkem 35 odborníků). Zdůraznil, že pro rozšíření ADR metod v oblasti duševního vlastnictví v České republice před sebou máme ještě dlouhou cestu a jsme na úplném začátku. ÚPV proto intenzivně pracuje na tom, aby se metody ADR v oboru duševního vlastnictví uplatňovaly násobněji, a to ve všech fázích sporů.

Poté byl věnován prostor problematice provádění mediací u WIPO, včetně vedení mediačního řízení online. Tento příspěvek přednesl Andrzej Gadkowski, Associate Legal Officer, IP Disputes Section, WIPO Arbitration and Mediation Center. Podstatná část webináře byla pak věnována praktickému výkladu využití mediací ve sporech o duševní vlastnictví z pohledu WIPO. Touto částí webináře účastníky provedl ve skvěle připravené prezentaci Jon Lang, WIPO Mediator. Jeho vystoupení bylo zaměřeno na představení Arbitrážního a mediačního centra WIPO v Ženevě a Singapuru, mediační řízení a úlohu WIPO v tomto procesu, včetně spolupráce s Úřadem průmyslového vlastnictví. Velmi inspirativní bylo seznámení účastníků s pravidly a možnostmi provádění online mediací, což je nepochybně trend, který začne mít zejména v přeshraničních sporech do budoucna značný význam. Jon Lang účastníky podrobně seznámil také s prováděním jednotlivých fází mediačního procesu v řízení u WIPO, včetně přípravy mediace, role a technik mediátora v tomto procesu. Zajímavá byla i část týkající se role právních zástupců a účasti stran sporu na vyjednávání a jejich spolupráce v dobré víře.

V navazujícím příspěvku JUDr. Hany Lenghartové, který prezentovala JUDr. Anna Márová, byl věnován významný prostor využití evaluativních mediací ve sporech o duševní vlastnictví. JUDr. Anna Márová představila mediátora jako osobu, která pomáhá stranám v dosažení řešení poukázáním na slabosti jejich případu a předpovídáním toho, co by učinil soudce. Zdůraznila, že právo duševního vlastnictví je složité a vysoce technické (patenty, ochranné známky, vzory, autorská práva, obchodní tajemství, licencování a související obchodní záležitosti). Mnoho sporů o duševní vlastnictví zahrnuje strany z různých geografických umístění a jurisdikce, přičemž si strany udržují svoje obchodní vztahy a pověst. Zdůraznila, že strany sporu potřebují také čas opravit své vlastní hodnocení a přijmout své slabé stránky. Připomněla, že důvěra a respekt vůči mediátorovi jsou nutné a rostou s dobou trvání procesu. Je také nutné poukázat na možný výsledek případu, udržet dynamiku jednání a zdůraznit oblasti, ve které má každá strana lepší pozice. Na závěr svého příspěvku se JUDr. Anna Márová zabývala úlohou advokáta v mediačním procesu. Připomněla, že advokát může připravit svého klienta na mediaci a nechat ho jít na samotný proces mediace samotného. Další možností je, že advokát je přítomen v celém mediačním procesu s klientem a může mu pomoci se všemi kritickými etapami mediace. Je také možné, aby klient byl na začátku mediace sám a advokát vstoupil do procesu mediace až v závěrečné fázi, kdy mu pomáhá dosáhnout řešení. Je také možné, aby advokát zastupoval klienta, který není osobně na me­diaci přítomen. V samém závěru webináře byl pak prostor na otázky a diskuzi.

V navazují části po skončení oficiální části webináře Jon Lang, WIPO Mediator, provedl zájemce ukázkou online mediace prováděné WIPO v přeshraničním sporu, což bylo pro účastníky rovněž velmi poutavé. Celý webinář byl nesmírně zajímavý a obohacující, zejména pokud jde o praktické zkušenosti a poznatky Světové organizace duševního vlastnictví v oblasti mediací. Především bylo důležité seznámení se s pravidly a možnostmi provádění online mediací, což je trend, který bude mít obzvláště v přeshraničních sporech v budoucnu značný význam.

S ohledem na shora uvedené je zřejmé, že mediace mají velmi intenzivní podporu i ze strany takto významné instituce, kterou WIPO bezpochyby je. Do budoucna se na rozvoji mediací v oblasti duševního vlastnictví bude nadále podílet také Česká advokátní komora, sekce ADR, jejíž zástupci jsou připraveni na pracovní úrovni řešit konkrétní výzvy z WIPO i EUIPO. V současné době již byla ustanovena pracovní skupina složená z odborníků z národních úřadů průmyslového vlastnictví a dále odborníků z EUIPO, která má pro rozvoj mediací (a dalších metod ADR) vytvářet co nejlepší podmínky. Zástupce ÚVP v této pracovní skupině, Ing. Martina Kotyková, Ph.D., je připravena zprostředkovávat obousměrný tok informací mezi zainteresovanými stranami z České republiky, kterými jsou Česká advokátní komora, Komora patentových zástupců, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a další, tak i v EUIPO. IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav je připraveno ve spolupráci s Českou advokátní komorou, sekcí ADR, ÚPV a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR v tomto procesu aktivně vytvářet prostor pro rozvoj reálného využití mediací v oblasti duševního vlastnictví, a to ve všech fázích sporu, včetně sporů přeshraničních. Jedním z cílů jeho činnosti je proto i aktivní podpora online mediací.

IP mediační centrum Praha aktuálně proto připravilo mimo jiné specializační školení v oblasti franchisingu. Také v oblasti franchisingového podnikání jde totiž o urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k provozování franchisingového konceptu. Tento dvoudenní kurz franchisingu se uskuteční ve dnech 14.–15. září 2021 v Praze, a to ve spolupráci s Českou asociací franchisingu. Soudní řešení sporů i v této oblasti podnikání nemusí přinést očekávaný výsledek, může jít o nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo je spor příliš komplexní. V případě franchisingového podnikání připadají v úvahu všechny tyto aspekty. Jde o velmi specifické spory vyžadující velkou znalost této oblasti podnikání, které je žádoucí vyřešit dohodou za účasti specializovaného IP mediátora. I v této oblasti může být také velmi prospěšné využít přítomnost experta podle Pravidla 5 ADR IP mediačního centra Praha. Více informací o této akci je k dispozici na www.ipmediace.cz/aktuality

Kontakty:
IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav
Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8
tel.: +420 283 843 130, mobil: +420 602 331 905
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ipmediace.cz 

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M., advokát
Ředitel IP mediačního centra Praha,
zapsaný ústav

Slovo ke dni

  • Nefoukalo, tak se přiložilo pod kotlem

    Zelená energie prý dostala ránu. V Německu totiž letos museli opět sáhnout ke spalování uhlí, protože větrné elektrárny nemohly dodat potřebné množství energie do sítě. Smutné číslo 27 představuje procento elektřiny z tepelných elektráren, tedy nejvyšší podíl z energetického mixu. Loni, kdy foukalo dostatečně, vítězily lopatky větrných elektráren. Ještě štěstí, že si naši severní sousedé nechali uhlí v rezervě, protože jinak by odsávali elektriku od nás a výpadky by nás neminuly. Co se bude dít, až bude odstaveno i jádro, si každý dokáže domyslet. Obnovitelné zdroje jsou sice IN, ale jejich slabinou je nevyrovnanost a nespolehlivost. EU tlačí na elektrifikaci individuální osobní dopravy, ale až dojde elektromobilům „šťáva“, bude šlapat jen na bicyklech a nebo prostě sedět doma. No, nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Malým a středním podnikům chybí strategie v oblasti ochrany duševního vlastnictví Pomůže dotační program COSME FUND? 13. září 2021

O ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE