INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

budova UPV 2Význam průmyslového vlastnictví a jeho ochrana nabývá na významu. Výjimečné myšlenky, ojedinělé nápady a smělá řešení vždy měnily svět. Dnes tomu není jinak. Češi vždy patřili za vynalézavý národ, k naší charakteristice patří fakt, že si umíme vždy se vším poradit.

To však nestačí. Duševní vlastnictví je potřeba také náležitě chránit, potažmo z toho získávat náležité další hodnoty, včetně finančních příjmů. Z dlouhodobého hlediska se totiž rýsuje lepší příležitost, jak na to. A to na základě významného dokumentu, neboť 5. listopadu 2021 vláda schválila Koncepci podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2019–2030.

Tento materiál publikujeme na základě spolupráce
s Úřadem průmyslového vlastnictví

Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2021–2030 byla zpracována na základě úkolu vyplývajícího z dokumentů Systém řízení Inovační strategie ČR 2019–2030 a Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+. Návrh Koncepce vzešel z jednání Pracovní skupiny Inovační strategie ČR 2019–2030 a z jednání pracovní skupiny k Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+. Na jeho tvorbě spolupracovali odborníci ze státní správy, akademické sféry a ze soukromého sektoru. Návrh byl projednán Radou pro výzkum, vývoj a inovace a jejím předsednictvem.

Hlavním aktérem Úřad průmyslového vlastnictví

Hlavním zpracovatelem Koncepce je Úřad průmyslového vlastnictví, který se, vedle svých hlavních agend, snaží o zahrnutí ochrany průmyslového vlastnictví do rámce strategického řízení České republiky. Reaguje tak nejen na národní potřeby, ale i na úsilí Evropské komise.

V listopadu 2020 Evropská komise zveřejnila Akční plán pro duševní vlastnictví. Cílem akčního plánu je umožnit evropskému kreativnímu a inovativnímu průmyslu zůstat světovým leaderem a urychlit přechod k „zelené a digitální“ Evropě. Koronavirová krize ještě zdůraznila závislost na inovacích a technologiích a dopady na oblast ochrany duševního vlastnictví. Akční plán staví na silných stránkách evropského rámce duševního vlastnictví, je zároveň i pracovním programem Evropské komise a stanoví časový rámec pro spuštění jednotlivých opatření.

Akční plán se věnuje pěti klíčovým oblastem:

 • zlepšit ochranu duševního vlastnictví,
 • posílit využívání duševního vlastnictví malými a středními podniky,
 • usnadnit přístup k duševnímu vlastnictví a jeho sdílení,
 • bojovat proti padělání a nastolit lepší vymáhání práv duševního vlastnictví,
 • podporovat globální rovné podmínky.

Celospolečenská potřeba akcentovat podporu užívání systému ochrany průmyslového vlastnictví se projevila zařazením této problematiky do Inovační strategie České republiky 2019–2030 a do Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ jako samostatné téma. V inovační strategii České republiky 2019–2030 je ochrana duševního vlastnictví jedním z pilířů. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ ukládá ÚPV zpracovat Koncepci podpory ochrany průmyslového vlastnictví, aby se zvýšilo využívání ochrany průmyslového vlastnictví ve vědě a výzkumu. Následně byla ochrana průmyslového vlastnictví zahrnuta do Priorit v agendě vnitřního trhu EU 2021–2025, Národního programu reforem, Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky. Samostatnou kapitolu ochraně průmyslového vlastnictví věnuje i Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a její srovnání se zahraničím.

Analýza mezi jinými uvádí expertní odhad příčin nedostatečného využívání ochrany průmyslového vlastnictví:

 • existující veřejná podpora ochrany duševního vlastnictví bez vazby na komerční využití například formou licence,
 • nevyužívání patentových informací při posuzování programů a projektů podporovaných z veřejných prostředků,
 • nedostatečné povědomí o ochraně duševního vlastnictví ve vzdělávacím systému (ZŠ, SŠ, VŠ – absence informací ve vzdělávacích programech, absence podpory vyučujících, absence specialistů na duševní vlastnictví),
 • nedostatečné povědomí o ochraně duševního vlastnictví v aplikační sféře – nedostatečné využívání duševního vlastnictví s komerčním potenciálem,
 • nedostatečná motivace vědeckých pracovišť k nastavení motivačních pravidel pro vědce tak, aby nedocházelo k nelegálnímu transferu, nedostatečná motivace k využívání licenční politiky.

Analýza reaguje na kontrolní závěr NKÚ 17/15, který uvádí, že navzdory rostoucímu množství vynaložených finančních prostředků provází výzkum a vývoj dlouhodobé problémy, které se nedaří řešit, například nízký počet udělených patentů, což souvisí s malým množstvím výsledků uplatnitelných v praxi.

Aby přinášel zasloužený prospěch

20171009 095300

Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2021–2030 představuje zastřešující strategický dokument na národní úrovni pro optimalizaci využívání systému ochrany průmyslového vlastnictví a jeho rozvoj. Celkovou vizí Koncepce je nastavit rámec efektivní podpory užívání systému ochrany průmyslového vlastnictví, zlepšit chápaní smyslu, možností a nabídek tohoto systému a posílit využívání všech jeho prvků.

Cílem Koncepce je přispět ke stavu, kdy se systém ochrany průmyslového vlastnictví stane trvalou součástí každodenního života ve výzkumu, vývoji, inovacích a podnikání a bude přinášet zasloužený prospěch. Jak je ze zahraničních zkušeností zřejmé, vhodné užívání tohoto systému vede k posílení prosperity a konkurenceschopnosti každé ekonomiky, která je založena na znalostech a na schopnostech inovovat.
Na půdorysu Koncepce se prohloubí spolupráce s mnoha subjekty státní, veřejné i soukromé sféry, ve kterých mají jednotliví aktéři problematiku průmyslového vlastnictví ve svých předmětech činnosti. Díky Koncepci bude posílena snaha zajistit efektivnější ochranu národního bohatství a zpětný výnos z investic veřejných prostředků do inovací, bude zdůrazněna potřeba komercializace výsledků vědy i výzkumu. Pozitivní dopad Koncepce lze rovněž očekávat u malých a středních podniků. Dále Koncepce nabízí rámec pro definování finančních podpor z operačního programu OP TAK, z něhož by byly alokovány finanční prostředky na náklady spojené s ochranou průmyslového vlastnictví. Koncepce prosazuje nové trendy v řízeních o průmyslových právech a akcentuje podporu využívání mimosoudních metod při sporech s nimi spojených.

Pro školy, malé a střední firmy, státní správu

Koncepce se snaží nastavit efektivnější podporu mimosoudního řešení sporů v oblasti průmyslového vlastnictví. Zdůrazňuje potřebu zvýšit povědomí o průmyslovém vlastnictví napříč státní správou. Další opatření cílí k zahrnutí problematiky průmyslového vlastnictví do výuky ve všech stupních vzdělávání. Podpora využívání systému ochrany průmyslového vlastnictví bude probíhat prostřednictvím přímé komunikace s Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace, kde je jmenován zpravodaj pro tento obor.

Již před přijetím Koncepce Úřad průmyslového vlastnictví zintenzivnil poradenství pro malé a střední podniky a dále se podílí na administraci finančních podpor pro malé a střední podniky ze zdrojů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví a Evropské komise. Tuto agendu bude dále rozvíjet ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Po pandemii bude třeba malým a středním podnikům ještě více pomoci soustředit jejich úsilí na znalostní ekonomiku.

Koncepce navrhuje celkem 30 konkrétních opatření, která mají napomoci splnit její strategické cíle. Většinu úkolů vyplývajících z realizace Koncepce bude plnit a koordinovat Úřad průmyslového vlastnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Koncepce stanovuje povinnost zpracovat podrobný implementační plán. Konkrétní podoba implementačních opatření vznikne ve spolupráci s příslušnými rezorty a bude brát ohled na potřeby českého podnikatelského prostředí, výzkumu a vývoje, jakož i na kapacity dotčených institucí a reálné možnosti optimalizovat dosavadní postupy.

Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D.,
předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

Slovo ke dni

 • Cestování opět v kurzu

  Blíží se dovolené a s tím i poptávka po tuzemských i zahraničních zájezdech stoupá. Po několika krizových letech, které ovlivnila zejména pandemie Covidu-19, lidé opět mají chuť cestovat a poznávat cizí kraje. Zvýšený zájem potvrzují cestovní kanceláře, mnohé z nich už hlásí vyprodáno. Ani zvýšené životní náklady nezabránily většině Čechů, aby na dovolené šetřili. Dokonce největší CK Čedok si pochvaluje, že loňský rok byl pro ni nejúspěšnější v novodobé historii. A tento trend nyní pokračuje. Vypadá to, že lidé budou raději šetřit na energiích a potravinách, ale letní měsíce si chtějí užít. Pokládám to za dobrou zprávu. Optimizmus našim spotřebitelům tedy rozhodně nechybí a věří, že zas bude líp.

  Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3