INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

judr karabec ip mediaceVyzkoušejte mediaci! Budete překvapeni, že i komplikované spory v oblasti autorských a průmyslových práv lze vyřešit dohodou. Podle světových statistik okolo 75 % mediačních jednání skončí uzavřením dohody. A to už stojí za to mediaci vyzkoušet.

Tento materiál publikujeme na základě spolupráce
s Úřadem průmyslového vlastnictví

 

Mediace probíhají za účasti stran konfliktu (sporu) a mediátora. S ohledem na skutečnost, že v oblasti duševního vlastnictví vznikají vysoce odborné spory vztahující se k patentům na vynálezy, zlepšovacím návrhům, k ochraně biotechnologických vynálezů, užitným vzorům, ochranným známkám, průmyslovým vzorům, k označení původu nebo zeměpisným označením, k know-how a obchodnímu tajemství, licencím, vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví a jejich ocenění, nekalé soutěži, nebo může jít o spory vztahující se k právu autorskému a k právům souvisejícím s právem autorským, je vhodné, aby řešení takových sporů probíhalo za účasti mediátorů, kteří jsou specializováni na oblast duševního vlastnictví (IP) a kteří budou schopni kvalifikovaně podporovat komunikaci mezi osobami zúčastněnými na sporu tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich sporu uzavřením mediační dohody.

V případě IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav (dále jen IPMC) probíhá mediace na základě Pravidel ADR IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav, a to za účasti IP mediátora zapsaného na seznamu IP mediátorů, vedeném tímto IPMC. Pravidla ADR IP mediačního centra Praha stanovují postup, zásady a způsoby mediace vedené IP mediátory za účelem smírného mimosoudního řešení sporů ve věcech duševního vlastnictví, přičemž se tato pravidla netýkají toliko sporů vzniklých při výkonu kolektivní správy práv autorských a práv s ním souvisejících a spotřebitelských sporů. Tato pravidla jsou pro IP mediátory závazná. Aktuální Pravidla ADR IPMC a seznam IP mediátorů jsou dostupné na www.ipmediace.cz.

Jak zažádat o tento způsob řešení

Pravidla ADR IPMC jsou nedílnou součástí Smlouvy o provedení mediace a od jejího uzavření jsou závazná pro strany sporu a IP mediátora či IP mediátory, kteří přijali mediaci sporu, v rozsahu výslovně dohodnutém ve smlouvě. O mediaci může strana sporu požádat na základě vlastního návrhu či společného návrhu stran, mediační doložky, tj. dřívějšího smluvního ujednání mezi stranami o řešení vzájemných sporů mediací, nebo na základě doporučení (či uložení povinnosti) soudu či orgánu státní správy. Promlčecí a prekluzivní lhůta u orgánu veřejné moci po dobu mediace mezi stranami sporu neběží v případě, že lze smlouvu považovat za dohodu o mimosoudním jednání ve smyslu § 647 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že si strany přejí využít minimálně dvouměsíční lhůty ke smírnému urovnání prostřednictvím mediace vedené v průběhu řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky, požádají společně o poskytnutí přiměřené lhůty Úřad průmyslového vlastnictví podle § 26b zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění.

Pokud strana žádá o mediaci nebo o ni žádají strany společně, zašle jedna ze stran návrh na provedení mediace IP mediátorovi, který je zvolen stranou či stranami společně z IP mediátorů uvedených na seznamu IPMC podle specializace IP mediátora. Žádost o provedení mediace zašle strana nebo strany společně na e-mailovou adresu IP mediátora uvedenou na seznamu, pokud možno s využitím formuláře na internetových stránkách IPMC, a uhradí na účet IP mediátora administrativní poplatek ve výši 1000 korun, jehož zaplacením se pokládá žádost o první setkání s IP mediátorem za podanou.

Žádost o provedení mediace obsahuje označení stran, jejich adresu, telefon, e-mailovou adresu, popis povahy sporu, pokud možno odhad jeho hodnoty, jméno zvoleného IP mediátora, popřípadě dobu, po kterou má mediace probíhat, a jazyk, ve kterém se má vést. Pokud jedna ze stran nesouhlasí se zvoleným IP mediátorem a strany se nedohodnou na jiném IP mediátorovi uvedeném na seznamu, mohou požádat ředitele IPMC, aby jim byl IP mediátor přidělen a byla mu předána žádost o provedení mediace. Ředitel IPMC vyrozumí bez zbytečného odkladu strany o přiděleném IP mediátorovi.

Návrh prvního setkání s mediátorem

Pokud IP mediátor mediaci sporu přijme, odešle stranám bezodkladně návrh prvního setkání s IP mediátorem, ve kterém uvede svoji adresu, telefon, e-mailovou adresu, formu doručování písemností, termín prvního společného setkání, místo mediace nebo komunikační prostředek, kterým se mediace povede, výši odměny IP mediátora za provedenou mediaci nebo způsob jejího určení, popřípadě ujednání o záloze, a ustanovení o mlčenlivosti. Pokud to povaha sporu vyžaduje, může IP mediátor navrhnout účast dalšího IP mediátora či experta.

IP mediátor zajistí, aby před zahájením mediace s ním strany uzavřely písemnou smlouvu o provedení mediace. Před jejím uzavřením je IP mediátor povinen poučit strany o svém postavení při mediaci, o účelu a zásadách mediace, o účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody, o právu stran mediaci kdykoliv ukončit, o odměně IP mediátora a o nákladech mediace. Uzavřením smlouvy je mediace zahájena. IP mediátor je povinen strany výslovně poučit o tom, že zahájením mediace není dotčeno právo stran domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní či správní cestou a že za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany.

Mlčenlivost jako přísné pravidlo

IP mediátor může po poradě se stranami ihned po podpisu smlouvy zahájit provádění mediace podle Pravidel nebo stanoví další termín setkání s IP mediátorem tak, aby mediace mohla proběhnout bez zbytečného odkladu rychle a efektivně. Vyžádá-li si to IP mediátor, mohou mu strany před uzavřením smlouvy o provedení mediace poskytnout dokumenty obsahující jejich vyjádření shrnující kontext sporu, popis předmětu sporu a zájmů strany v daném sporu, aktuální stav sporu a dále informace a dokumenty, nezbytné pro účely mediace, zejména pro objasnění sporných otázek, dále jména a adresy osob oprávněných zastupovat stranu, včetně jmen a pozic osob, které se mediace zúčastní. IP mediátor může během mediace požádat stranu o poskytnutí dalších informací a dokumentů, které pokládá za užitečné. IP mediátor přijetí každého dokumentu straně potvrdí.

IP mediátoři, strany a jejich zástupci či poradci, experti, včetně všech dalších osob, které se účastní mediace, zachovávají mlčenlivost o mediaci a nesmějí použít či zpřístupnit jiné osobě jakékoli informace či dokumenty získané během mediace, pokud se na tom strany a IP mediátor nedohodnou jinak. Tato povinnost platí i po ukončení mediace. IP mediátor zajistí, aby každá osoba, která se mediace účastní, podepsala předem dohodu o mlčenlivosti. IP mediátor smí jednat a komunikovat se stranami odděleně. Žádné informace či dokumenty poskytnuté IP mediátorovi jednou ze stran jako důvěrné však nesmějí být bez jejího souhlasu poskytnuty ostatním stranám sporu. Není povoleno ani pořizovat zvukový, zvukově obrazový, stenografický či jiný záznam mediačního jednání.

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M., advokát
ředitel IP mediačního centra Praha,
zapsaný ústav

Kontakty:
IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav
Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8
tel.: +420 283 843 130, mobil: +420 602 331 905
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ipmediace.cz 

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE