INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

graf ozMajitelé zapsaných ochranných známek by ve vlastním zájmu měli na internetu monitorovat nově zveřejňované přihlášky. Nejde o nic nového, pouze kromě zaměnitelně podobných, je nyní zapotřebí sledovat i shodné. Prováděním pravidelných rešerší je možné zabránit spekulantům dosáhnout zápisu shodné nebo podobné známky.

Novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách s účinností od 1. ledna 2019 zjednodušuje zápis ochranných známek do rejstříku a jejich správu, odstraňuje rozdíly, které doposud panovaly v jednotlivých národních úpravách v rámci EU, a posiluje právní jistotu vlastníků ochranných známek v rámci vnitřního trhu EU. Současně přináší řadu významných změn, zejména s ohledem na vyšší nároky, které jsou kladeny na vlastníky ochranných známek. V neposlední řadě rozšiřuje možnosti zápisu nových netradičních označení do rejstříku ochranných známek a zavádí možnost zápisu certifikačních ochranných známek.

Ke změnám v řízení

Pro podnikatele, vlastníky ochranných známek, přináší novela zákona podstatnou změnu v tom, že Úřad průmyslového vlastnictví (Úřad) v rámci věcného průzkumu již nezkoumá, zda přihlašované označení není shodné nebo neobsahuje shodné prvky se starší ochrannou známkou zapsanou pro stejné výrobky a služby. Po podání přihlášky ochranné známky k zápisu do rejstříku provede Úřad formální průzkum, zda má přihláška zákonem předepsané náležitosti, a poté i věcný průzkum, při němž zjišťuje, zda předmětem přihlášky není označení, které spadá do absolutních překážek k zamítnutí a je tedy nezpůsobilé k zápisu do rejstříku. Mezi absolutní důvody k zamítnutí patří např. druhové nebo popisné označení, klamavé nebo nepravdivé označení, dále např. označení, které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol nebo je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.
Do konce roku 2018 prováděl Úřad z úřední povinnosti ještě věcný průzkum relativních překážek zápisné způsobilosti přihlašovaného označení. Pokud byla v rámci průzkumu nalezena shodná prioritně starší ochranná známka jiného vlastníka zapsaná pro shodné výrobky či služby anebo prioritně starší ochranná známka jiného vlastníka, obsahující shodný prvek, zapsaná pro shodné výrobky či služby, Úřad přihlášku pozdější ochranné známky zamítl. Od 1. ledna 2019 již Úřad tento průzkum neprovádí.
Uvedené důvody, které vedou k odmítnutí zápisu ochranné známky do rejstříku, mají soukromoprávní povahu a představují zásah přihlašovaného označení do starších práv třetí osoby. Proto je může vlastník starší ochranné známky uplatnit sám po zveřejnění přihlašovaného označení ve Věstníku Úřadu v rámci námitkového řízení. Tím posiluje postavení vlastníka ochranné známky při prosazování svých práv k ochranným známkám.
Na základě námitek proti zápisu zveřejněného přihlašovaného označení, podaných v zákonem stanoveném termínu vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením a je chráněna pro shodné výrobky nebo služby, pro které má být zapsáno přihlašované označení, je možné dosáhnout toho, že přihlašované označení nebude zapsáno do rejstříku ochranných známek.
Je proto v zájmu každého vlastníka ochranné známky, aby sledoval nebo si zajistil sledování nově podávaných a zveřejňovaných přihlášek ochranných známek za účelem podání případných námitek proti zápisu buď ve Věstníku Úřadu, nebo v databázi ochranných známek na webových stránkách Úřadu (www.upv.cz).
V Úřadu funguje plně automatizovaný systém řízení o ochranných známkách a rovněž rešeršní systém, umožňující vyhledávání podle zvolených kritérií (např. podle znění známky, podle druhu, podle obrazového třídění, podle vlastníka i podle tříd výrobků a služeb). V systému jsou uloženy záznamy o všech národních ochranných známkách a ochranných známkách EU, včetně všech mezinárodních zápisů s vyznačením ČR.
Více informací o používání výše uvedených elektronických zdrojů mohou uživatelé získat v informačním středisku Úřadu na telefonním čísle 220 383 120 nebo na školeních pořádaných Úřadem pro veřejnost.
V případě zájmu o pravidelné monitorování podobných/shodných označení u nově přihlašovaných a zveřejňovaných přihlášek ochranných známek je možné obrátit se na patentové zástupce nebo advokáty.

Nová definice ochranné známky

Významnou změnu doznala definice ochranné známky. S využitím všeobecně dostupných technologií je možné k zápisu do rejstříku přihlásit jakékoliv označení tvořené zejména slovy, barvou, kresbou, písmeny, číslicemi nebo tvarem výrobku či jeho obalu nebo zvuky, pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Podmínkou však je, že přihlašované označení lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytované vlastníkovi ochranné známky. Vedle dosud běžných, graficky znázornitelných ochranných známek je tedy možné registrovat i další, dosud netradiční druhy – např. zvukovou, pohybovou, poziční, multimediální a holografickou ochrannou známku. Jednotlivé druhy ochranných známek spolu s možnostmi jejich vyjádření, případně popisem jsou uvedeny v Příloze č. 1 novelizovaného zákona. Akceptovatelné formáty u jednotlivých druhů ochranných známek jsou uvedeny v následujícím přehledu.

 • Slovní ochranná známka – znění slovní ochranné známky se vyjádří prostým textem
 • Obrazová ochranná známka – jeden obrázek ve formátu jpeg/gif
 • Prostorová ochranná známka – jeden nebo více obrázků ve formátu jpeg/gif
 • Poziční ochranná známka – jeden nebo více obrázků ve formátu jpeg/gif
 • Se vzorem – jeden nebo více obrázků ve formátu jpeg/gif
 • Barevná (tvořená pouze barvou nebo kombinací barev) – jeden obrázek ve formátu jpeg/gif
 • Zvuková – jeden nebo více obrázků ve formátu jpeg (notový zápis), nebo jeden soubor ve formátu mp3
 • Multimediální – jeden soubor ve formátu mp4
 • Hologramová – jeden nebo více obrázků ve formátu jpeg, nebo jeden soubor ve formátu mp4
 • Pohybová – jeden nebo více obrázků ve formátu jpeg, nebo jeden soubor ve formátu mp4
 • Jiná – jeden soubor ve formátu jpeg/gif/ mp3/mp4

Certifikační ochranné známky

Dosud bylo možné zapsat do rejstříku ochranných známek pouze individuální nebo kolektivní ochrannou známku. Certifikační ochrannou známkou je míněno zapsané označení, které je schopno rozlišit výrobky nebo služby, které vlastník ochranné známky certifikoval, pokud jde o materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti. Na rozdíl od individuálních a kolektivních ochranných známek, které především vypovídají o původu výrobků a služeb, certifikační ochranná známka informuje spotřebitele, že takto označené zboží je certifikováno z hlediska bezpečnosti, kvality, způsobu výroby, použitých materiálů a podobně.
O zápis certifikační ochranné známky může požádat fyzická nebo právnická osoba, včetně institucí, orgánů a veřejnoprávních subjektů, pokud nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány. Základní podmínky i průběh řízení o certifikační ochranné známce jsou obdobné jako u individuální nebo kolektivní ochranné známky. (red)

Slovo ke dni

 • Když prsty zahálejí

  Člověk by měl držet krok s rychlým postupem technologií. To jsem si znovu uvědomil, když jsem dostal do ruky nový smartphone. Ten umí nejen psát, ale i odezírat z úst a slova převádět na text. Proč to tedy nevyzkoušet? Nechám tentokrát prsty zahálet a zkusím namluvit svoji první glosu. A uvidím, jestli umělá inteligence dokáže být stejně dobrá, nebo dokonce lepší než ta přirozená. Začnu tedy do mikrofonu diktovat, první slova se objevila na displeji a k nim přibyla další. Nakonec z toho vznikla smysluplná věta a věty daly dohromady hotový text. A výsledek? Až na jednu hrubku naprosto perfektní! Takže to vypadá že moje prsty budou stále víc zahálet a víc toho zůstane pro pusu.

  Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

lukas zmeskal

Průmyslová práva se dotýkají každé firmy 18. červen 2020

Ochránit nápad, na němž stojí podnikání, je pro firmu buď samozřejmost, anebo záležitost, jíž nevěnuje velkou pozornost. Mgr. Lukáš Zmeškal se během své praxe patentového zástupce setkává s oběma případy. Jako partner ve společnosti patentových zástupců Langrova, s.r.o., v Plzni i jako předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů či spoluorganizátor mezinárodní výstavy technologických novinek, patentů a inovací Invent Arena v Třinci (ta letošní se posouvá až na rok 2021) se již setkal s řadou příběhů, které svým způsobem píší dějiny podnikání u nás. Jak právě on nahlíží na ochranu duševního vlastnictví?

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE