INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

DSC 0082 1Výuka základů ochrany duševního vlastnictví, zejména se zaměřením na ochranu průmyslového vlastnictví, není ve vzdělávacím systému v ČR až na výjimky pevně a systematicky zakotvena. V tomto smyslu je třeba vyzdvihnout iniciativu představitelů škol a vyučujících na všech úrovních, kteří v rámci možností tuto výuku realizují a seznamují žáky, studenty a posluchače se základními principy ochrany duševního vlastnictví. Snahou Úřadu průmyslového vlastnictví je všemi dostupnými prostředky podpořit každou aktivitu v tomto směru formou konzultací, kurzů i výukovými materiály.

Zvyšování povědomí a odborné vzdělávání v problematice ochrany duševního, a zejména průmyslového vlastnictví považuje Úřad, kromě zákonem stanovených činností poskytovat ochranu jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví a shromažďovat a poskytovat průmyslověprávní informace, za jeden ze svých nejvýznamnějších úkolů.
Odborné vzdělávání Úřad poskytuje nepřetržitě již od roku 1963, kdy zahájil činnost Podnikový institut při tehdejším Úřadu pro patenty a vynálezy, dnešní oddělení Institut průmyslověprávní výchovy (IPPV). Úřad prostřednictvím IPPV pořádá dvouleté specializační studium a uskutečňuje a podporuje mnoho dalších aktivit, které mají přispět ke zvyšování povědomí o systému ochrany průmyslového a dalšího duševního vlastnictví, jakož i zvýšení úrovně vzdělání v tomto oboru.

Specializační studium se realizuje distanční formou a poskytuje komplexní přehled o ochraně průmyslového vlastnictví a průmyslověprávních informacích. Posluchači získávají poznatky o postavení průmyslových práv v právním systému, spolu s výkladem platné národní, unijní i mezinárodní právní úpravy v průmyslověprávní oblasti. Seznamují se s obecnými i formálními náležitostmi souvisejícími se zabezpečením ochrany předmětů průmyslových práv a řízením o přihláškách těchto práv. Studium dále posluchačům poskytuje informace o zásadách nakládání s průmyslovým vlastnictvím v tržním prostředí, včetně obrany proti jejich porušování a základy průmyslověprávní strategie. Posluchači se rovněž seznamují se základy autorského práva, jakožto nedílnou součástí duševního vlastnictví. Významnou součástí výuky jsou informace o národních i zahraničních zdrojích průmyslověprávních informací, praktická výuka zpracování rešerší a aplikace v praxi. Absolventi studia po obhajobě závěrečné odborné práce a složení závěrečné ústní zkoušky ze tří hlavních předmětů obdrží osvědčení o absolvování specializačního studia v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.

Toto studium je určeno především pro posluchače s ukončeným vysokoškolským vzděláním, ale mohou je bez omezení navštěvovat i posluchači s maturitou. K cílovým skupinám studia patří také studenti vysokých škol, pracovníci univerzitních technologických center, výzkumní a vývojoví pracovníci, podnikatelé, ale samozřejmě i další zájemci o danou problematiku. Za dobu existence IPPV absolvovalo specializační studium vice než 3500 posluchačů. Od roku 1990 úspěšně ukončilo studium vice než 800 posluchačů, tj. v průměru 28 absolventů ročně.
S výukou ve specializačním studiu úzce souvisí i publikační činnost. Úřad od roku 1990 vydal více než 120 odborných publikací. Kromě toho vydává odborný časopis Průmyslové vlastnictví a řadu dalších propagačních a informačních letáků a brožur.

Úřad dlouhodobě usiluje o zvyšování povědomí v předmětné oblasti a organizuje kromě výuky ve specializačním studiu také velké množství krátkodobých kurzů a přednášek jak na půdě Úřadu, tak na základě požadavků na všech typech škol, v různých vědeckých a výzkumných organizacích a podobně.
Úřad je připraven mimo jiné zajistit odborné, nebo alespoň populárně naučné přednášky podle požadavků škol. Vzhledem k tomu, že výuka problematiky ochrany duševního vlastnictví není zahrnuta do osnov ani rámcových vzdělávacích programů, je pouze na ředitelích nebo vyučujících, zda chtějí, aby se jejich žáci a studenti něco o problematice ochrany duševního, resp. průmyslového vlastnictví dozvěděli. Na podporu zvyšování povědomí o problematice ochrany duševního vlastnictví realizuje Úřad pro mladou generaci, budoucí vědce a výzkumníky, další speciální populárně naučné akce.

Jde například o exkurze v Úřadu spojené s přednáškou, s prohlídkou archivů a studovny pro veřejnost. K dispozici jsou názorné, zjednodušené brožury a letáky. Na svých webových stránkách má Úřad speciální Rubriku pro mladé, která je určena žákům, studentům, mladým vynálezcům každého věku. Pro projekt Hrajeme si hlavou jsou zpracovávány skutečné rešeršní zprávy pro studenty na jejich vlastní fantazijní technická řešení.
Úřad spolupracuje rovněž s Úžasným divadlem fyziky (ÚDIF), jehož protagonisté v prostorách Úřadu představují dětem ze základních škol zajímavé pokusy. Nepředvádějí však pouze prázdné efekty. Každé představení má stěžejní téma, příběh, který podtrhuje nápad, který chtějí sdělit. Jednotlivé pokusy jsou demonstrovány zábavnou formou a jsou prováděny rešerše na patenty, u nichž byl využit příslušný efekt.

Úřad nabízí vyškolení pedagogů a zaměstnanců technologických center působících při univerzitách. Na svých webových stránkách www.upv.cz prezentuje zdarma dostupné výukové nástroje – pomůcky pro vyučující vytvořené v Evropském patentovém úřadu. Prvním nástrojem je Patent Teaching Kit, tvořený souborem prezentací pro výuku o patentech, z nichž část je k dispozici v češtině. Dalšími výukovými nástroji jsou Intellectual Property Teaching Kit – IP Basics a IP Course Design Manual, který nabízí návod, jak připravit prezentaci o všech druzích průmyslových práv. Výukový nástroj Ip4inno obsahuje devět výukových modulů v českém jazyce tvořených prezentacemi, včetně poznámek pro přednášející. Uvedené moduly se zabývají komercializací průmyslových práv, vytvářením licencí, stanovením průmyslověprávní strategie atd. Na webových stránkách Úřadu mohou zájemci také absolvovat interaktivní e-learningový kurz o základech průmyslových práv.
Úřad rovněž publikuje prostřednictví řady internetových portálů soubor článků na témata Nevymýšlejte něco, co už bylo vymyšleno a Jak využívat databázi Espacenet. Dále zajišťuje osvětovou kampaň Patentuj!, která má formu internetové prezentace a představuje virtuálního průvodce ukazujícího, proč a jakým způsobem může být podána patentová přihláška. Je zde vysvětleno, že některé patenty mohou vydělat hodně peněz, že některé vynálezy mohou obsahovat velký finanční potenciál, že duševní kapitál může vydělat více peněz než prodej hmotných produktů nebo že tvorba inovací může přinést i velký mezinárodní úspěch.

Na veřejných vysokých školách a univerzitách je problematika ochrany duševního vlastnictví vyučována v různém rozsahu. Velký rozsah výuky nabízí VŠE v Praze, na právnických fakultách UK v Praze, MU v Brně, UP v Olomouci a ZČU v Plzni. Výuka základů ochrany duševního vlastnictví je zavedena i na dalších fakultách uvedených škol a na dalších veřejných školách a univerzitách: na ČVUT a VŠCHT v Praze, VŠB-TU a OU v Ostravě, TUL v Liberci, VUT Brno, Univerzitě Hradec Králové, Univerzitě Pardubice, VŠTE a JU v Českých Budějovicích atd.
Na některých vysokých školách a univerzitách je výuka ochrany duševního vlastnictví vyučována samostatně jako povinný či povinně volitelný předmět, nebo je tato problematika zařazena do některého, většinou právního, předmětu jako jednotlivá přednáška. Často je výuka základů ochrany duševního vlastnictví součástí projektů z operačních programů v technologických a inovačních centrech. Výuka této problematiky je zařazena také na Policejní akademii v Praze i na některých soukromých vysokých školách a univerzitách. Z uvedeného je zřejmé, že na vysokých školách a univerzitách je výuka základů ochrany duševního vlastnictví vcelku dobře zavedena.

Významnou roli při výuce problematiky ochrany duševního vlastnictví sehrála po roce 2002 Metropolitní univerzita Praha (MUP), která za významné podpory Úřadu a jejích bývalých zaměstnanců rozšířila akreditaci v bakalářském studijním programu Právní specializace o studijní obor Právní ochrana v průmyslovém vlastnictví. Později byla rozšířena akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia o studijní obor Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví, a následně bylo také akreditováno doktorské studium Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví.

Obor průmyslové vlastnictví absolvovalo více než 180 posluchačů v bakalářském studijním programu a přibližně 650 posluchačů v magisterském studijním programu. Doktorský studijní program dosud ukončilo asi deset posluchačů. V současné době jsou uvedené studijní programy vzhledem k malému zájmu posluchačů utlumeny a pro nové zájemce se neotvírají.

Úřad dlouhodobě usiluje o zvyšování povědomí o ochraně průmyslového a dalšího duševního vlastnictví především tím, že poskytuje výukové a informač-ní materiály, pořádá a nabízí semináře a jeho zaměstnanci přednášejí a účastní se dalších odborných akcí. Dlouhodobým cílem Úřadu je dosáhnout optimálního využívání všech podstatných prvků systému ochrany duševního vlastnictví tak, aby se stal trvalou součástí výzkumných, vývojových a manažerských činností českých podniků a institucí.
V uplynulých letech došlo v této oblasti k určitému pokroku, obecně ale ve využívání možností, které nabízí systém ochrany a prosazování duševního vlastnictví, zejména využívání patentů, v prodeji licencí a využití lehce dostupných průmyslověprávních informací, české podniky i vědecké a výzkumné organizace stále zaostávají.

Změnit tuto situaci má Inovační strategie České republiky 2019–2030. Jejím cílem je podpora vědy, výzkumu a inovací s konkrétními aktivitami s ambicemi zařadit se během dvanácti let mezi inovační lídry Evropy a stát se zemí technologické budoucnosti.
Strategie obsahuje několik pilířů, v každém z nich shrnuje současný stav a vytyčuje hlavní cíle a rámcové nástroje k jejich naplnění. Pro budoucí úspěch strategie je zcela zásadní způsob řízení a kontroly naplňování jejího obsahu.

Jedním z pilířů je i Ochrana duševního vlastnictví, jehož garantem je předseda Úřadu. Hlavní úkoly a cíle, které musí Úřad zabezpečit, spočívají zejména ve zvyšování povědomí o duševním vlastnictví, zvýšení využívání nástrojů ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví a zdrojů průmyslověprávních informací před formulací vědeckých, výzkumných a inovačních záměrů příslušných institucí. Úsilí Úřadu bude zaměřeno také na vytvoření ucelené koncepce podpory ochrany duševního vlastnictví a poskytování vzdělávacích služeb pro všechny stupně vzdělávání v duševním vlastnictví.


PhDr. Jana Engelová Pavková,
vedoucí oddělení
Institut průmyslověprávní výchovy
Odbor patentových informací
Úřad průmyslového vlastnictví

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3