INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

upv logoV minulém čísle jsem se na tomto místě pokusila popsat dvě nejdůležitější patentové databáze, které se českým uživatelům zdarma nabízejí na internetu. Dnes bych vám ráda přiblížila některé další informační zdroje a služby, které jsou vám v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví online k dispozici.

 

 

 

 

ePodání

epodani

V Úřadě průmyslového vlastnictví se dlouhodobě snažíme, aby přihlašování technických řešení, označení a designů k průmyslověprávní ochraně bylo co nejsnazší a pro přihlašovatele pohodlné a srozumitelné. Již v polovině roku 2006 jsme připravili online aplikaci, která umožnila přijímat podání v elektronické formě registrovaným uživatelům. Od opatrných začátků jsme se propracovali k situaci, kdy je možné k nám elektronicky zaslat všechny typy podání prostřednictvím komfortní aplikace ePodání. V roce 2018 nám bylo elektronicky doručeno celkem 38 265 podání. 62 % z celkového počtu přihlášek podaných k Úřadu v tomto roce bylo elektronických. Z toho prostřednictvím aplikace ePodání bylo přijato a zpracováno 16 386 přihlášek a ostatních podání k řízení o ochraně průmyslových práv. To z ní činí, k naší nemalé radosti, nejužívanější způsob podávání přihlášek k Úřadu. Mnozí přihlašovatelé si také oblíbili možnost podávání prostřednictvím datové schránky. Takových podání jsme v roce 2018 obdrželi 12 686.
Alikace ePodání byla v roce 2017 výrazně vylepšena. Dřívější pdf formuláře byly nahrazeny webovými verzemi, které vyplněná data průběžně ukládají. Každá stránka je doplněna nápovědou pro danou část formuláře nebo krok podání. Všem uživatelům je dostupný seznam formulářů k podání, které lze různě filtrovat a řadit. S aplikací mohou pracovat jak registrovaní, tak neregistrovaní uživatelé. Oproti těm neregistrovaným však mají registrovaní několik výhod, např. možnost vytváření šablon, uložení kontaktů či přehled zastupovaných spisů.
Čísla za letošní rok zatím ukazují, že obliba elektronických podání dále stoupá. 64 % z přihlášek, které jsme do konce dubna 2019 obdrželi, bylo podáno elektronicky.

 

Databáze

O patentových databázích jsem podrobně informovala v minulém čísle Prosperity. Ráda bych však čtenáře seznámila také s dalšími databázemi, které našim klientům nabízíme. Tou nejkomplexnější z nich je databáze ochranných známek. Obsahuje informace o všech ochranných známkách platných na území České republiky. Tedy nejen těch, které byly k ochraně přihlášeny národní cestou, ale také informace o známkách a přihláškách ochranných známek Evropské unie (EUIPO) a známkách mezinárodních s designací pro ČR nebo EU (WIPO). Databáze začala být vytvářena v roce 1992, přičemž do ní byly začleněny všechny národní známky, které v tomto roce byly platné. Informace o známkách, které byly v roce 1992 již zaniklé, je možné dohledat prostřednictvím historické rešerše provedené ve starých věstnících a rejstřících. Známková databáze, stejně jako ostatní národní databáze, je aktualizována denně, takže hned druhý den po podání jsou základní informace o přihlášce k dispozici veřejnosti. U přihlášek jiných druhů než slovních známek je kompletní informace veřejnosti přístupná do tří dnů.
Technika práce s vyhledávacím rozhraním známkové databáze je obdobná jako u patentové databáze. Vyhledávací kritéria odpovídají známkové problematice a v liště pod rešeršním formulářem se oproti patentové databázi nachází příkazové tlačítko „obrazová galerie“, které slouží k prohlížení známek obsahujících obrazový prvek. Po otevření databáze se zobrazí formulář s devíti rešeršními kritérii, přičemž z roletového menu může být vybráno dalších patnáct kritérií.
U číselných a datových položek je možné nastavovat relační operátory (=, větší, menší, popř. interval). U kritérií „aktivní dokument“, „barevné provedení ochranné známky“, „kolektivní ochranná známka“ a „certifikační ochranná známka“ je možné zvolit, zda má být kritérium při vyhledávání splněno (ANO/NE). U známek je aktivním dokumentem míněna podaná přihláška, zveřejněná přihláška a zapsaná známka, tj. označení, která by měla být prověřena před případným podáním přihlášky ochranné známky. Pokud uživatel nechce vyhledávání omezit na barevné provedení známky, ale hledá známku tvořenou výhradně barvou, musí u kritéria „druh“ zvolit v menu položku „tvořena barvou“. Dalšími druhy ochranných známek jsou hologram, poziční, multimediální, pohybová, obrazová, prostorová, slovní, se vzorem a zvuková. Volba druhu známky může být využita při vyhledávání netradičních známek, především zvukových, multimediálních a pohybových známek, kdy neexistuje jiná možnost, žádný selekční prvek pro definování dotazu. U pohybových a multimediálních známek může být případně využito mezinárodní třídění obrazových prvků pro účely zápisu ochranných známek (tzv. Vídeňské třídění) pro zatřídění výrazného obrazového prvku z daného označení. Další položkou, u níž mohou být podkritéria vybírána z menu, je (právní) stav (podaná, zveřejněná, zapsaná, zaniklá, zrušená/neplatná, zamítnutá, zpětvzatá). U rešeršních kritérií „třídy výrobků a služeb“ a „vídeňské obrazové třídy“ je k dispozici třídník, který lze otevřít prostřednictvím zelených ikon na konci řádku. Vybrané třídy je možné přímo přenést z číselníku do rešeršního formuláře a použít pro definování rešeršního dotazu.
obrazova galerieZnámkovou galerii je možné exportovat do formátů docx nebo pdf. Velikost obrázků na obrazovce lze upravovat pomocí tlačítek + a - umístěných u nadpisu „Ochranné známky obrazová galerie“. Kliknutím na lupu nebo číslo spisu či zápisu u konkrétní známky se dá otevřít bibliografický záznam (detail) konkrétního spisu. V detailu jsou k dispozici základní bibliografické údaje, včetně vyobrazení, následuje seznam výrobků a služeb (u ochranných známek EU je tento seznam jak v češtině, tak v angličtině, u mezinárodních známek pouze v angličtině). Následuje odkaz na dokument „Výpis z rejstříku ÚPV“. Tento výpis je pouze informativní a je k dispozici pouze u národních známek. Protože databáze obsahuje data nejen národní, tj. data Úřadu, ale také jsou do ní začleňována data, která jsou získávána z EUIPO a WIPO, nejsou záznamy zcela identické. Dále záznam obsahuje obdobně jako v patentové databázi přehled položek řízení a na konci odkazy na publikace ve Věstníku ÚPV.
Databáze v současné době obsahuje přes dva a půl milionu záznamů a v této množině je každý rešeršní dotaz vyhodnocován. Tuto skutečnost je třeba mít na mysli při formulování dotazu a zvážit, zda je opodstatněné a nezbytné používat např. velké množství maskovacích znaků a kombinací výrazů, které tyto zástupné znaky obsahují. Takto komplikované dotazy neúměrně zvýší dobu vyhledávání, přičemž výsledná vyhledaná množina čítá desítky tisíc záznamů. Kromě nepřiměřeně dlouhé časové odezvy při zpracování takových dotazů také dochází k velkému zatížení serverů a znemožnění práce s databází jiným uživatelům.
Další dvě databáze z naší produkce, tedy databáze průmyslových vzorů a databáze označení původu a zeměpisných označení, pracují obdobně. Kdo si osvojí práci s kteroukoliv z našich databází, zvládne provádět rešerše i ve zbývajících. U databáze průmyslových vzorů je třeba upozornit, že obsahuje pouze národní průmyslové vzory (od čísla zápisu 3 500) a vzory komunitární (EUIPO). Její součástí dosud nejsou mezinárodní průmyslové vzory s vyznačením EU. Pokud je tedy třeba nalézt průmyslové vzory s účinky pro území naší země, je nutné vyhledávat nejen v národní vzorové databázi, ale také v databázi mezinárodních průmyslových vzorů Hague Express (https://www.wipo.int/designdb/hague/en/).

 

Informační služby

S cílem usnadnit maximálně registraci a nakládání s průmyslovými právy, poskytujeme našim klientům i další služby. Tou nejvyužívanější je informační středisko. V něm jsou široké veřejnosti poskytovány rady a konzultace ke všem záhadám a záludnostem problematiky průmyslového vlastnictví. Informační středisko je dostupné každý den v úředních hodinách Úřadu (po a st: 8.00–17.00, út a čt: 8.00–16.00, pá: 8.00–14.30), zájemci jej mohou navštívit osobně, kontaktovat telefonicky na čísle 220 383 111, nebo e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V roce 2018 jsme v informačním středisku zodpověděli 7516 dotazů vznesených telefonicky či při osobní návštěvě, prostřednictvím e-mailu bylo zodpovězeno celkem 868 dotazů. Všechny konzultace jsou veřejnosti poskytovány zdarma.
Na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. můžete směřovat své požadavky na zhotovení rešerší. Na jejich základě provedou pracovníci úřadu příslušné rešerše v databázích patentů, ochranných známek či designů. Pracují přitom jak s veřejně dostupnými databázemi, tak i se specializovanými komerčními databázemi. Výsledkem takové informativní rešerše je přehled dokumentů vyhledaných na základě údajů uvedených objednavatelem a průvodní dopis, který obsahuje přehled kladených rešeršních dotazů, použité informační zdroje a data jejich aktualizací. Součástí zpracované rešerše není vyjádření Úřadu týkající se zápisuschopnosti ochranné známky/průmyslového/užitného vzoru či patentovatelnosti vynálezu a zároveň ani možných rizik souvisejících s případným podáním přihlášky. Rešeršní služby jsou zpoplatněny, ceny jednotlivých typů rešerší je možné dohledat v ceníku na našich stránkách www.upv.cz.
Pokud už jste vlastníkem některého z institutů průmyslového vlastnictví, jistě oceníte možnost upozorňování na blížící se lhůty některých nutných úkonů. V určitých případech je Úřad povinen vás na blížící se lhůtu upozornit, v jiných ale takovou povinnost nemá. Pro tyto případy nabízíme možnost si takovou službu objednat. Jde např. o upozornění na lhůtu pro podání žádosti o úplný průzkum přihlášky vynálezu, o upozornění na lhůtu pro podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru či o upozornění na lhůtu pro úhradu udržovacích poplatků za patenty. Upozornění jsou zasílána s měsíčním předstihem před uplynutím příslušné lhůty. Službu lze zdarma objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

PhDr. Jana Engelová Pavková,
vedoucí oddělení
Institut průmyslověprávní výchovy
Odbor patentových informací
Úřad průmyslového vlastnictví

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3