INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

upv logoDatabáze průmyslověprávních informací jsou velice užitečným zdrojem znalostí. Jejich prostřednictvím lze získat údaje, které jen s obtížemi naleznete jinde. V některých případech dokonce platí, že tyto informace z jiných zdrojů vůbec získat nelze. Na následujících řádcích se o těchto poněkud nedoceněných pomocnících dozvíte více.

Komukoliv, kdo má v úmyslu vykonávat činnost na poli výzkumu a vývoje, inovovat svůj produkt či třeba zefektivnit výrobní postupy, nelze než doporučit, aby se nejprve řádně obeznámil se stavem techniky ve svém oboru. Tedy řešeními, na která již někdo přišel, která jsou již vymyšlená a dostatečně dobře popsaná. Vyhne se tak vynakládání času, peněz a lidské práce k pověstnému znovuvynalézání kola. K orientaci nejen v nejnovějším stavu technického pokroku slouží velice dobře patentové databáze.

Každé technické řešení, které je přihlášeno k patentové ochraně, je po 18 měsících od data podání patentové přihlášky zveřejněno. Stává se tak stavem techniky dostupným komukoliv, kdo na něj chce ve svém výzkumu a vývoji navázat. Majiteli patentu je za to příslušnou oprávněnou autoritou na oplátku udělen časově (maximální doba ochrany činí 20 let) a prostorově (patent platí vždy pouze v zemi či regionu, kde mu byla přiznána ochrana) omezený monopol na komerční užívání příslušného vynálezu.

Z hlediska jasnosti a přesnosti jsou patentové dokumenty nepřekonatelnými informačními zdroji. Jde o vysoce strukturované dokumenty s celosvětově dodržovaným jednotným formátem. Orientace v nich je tak poměrně jednoduchá, bez ohledu na to, v jakém jazyce jsou napsány. Podstata technického řešení, které je přihlašováno k patentové ochraně, musí být popsána tak jasně a přesně, aby ji osoba znalá příslušného oboru dokázala beze zbytku pochopit a dále s ní pracovat. Na dodržování této podmínky dohlíží v rámci průzkumu patentových přihlášek příslušný úřad (v ČR jde o Úřad průmyslového vlastnictví). Nedílnou součástí patentových dokumentů jsou i výkresy, chemické vzorce a další podlohy, které jsou pro naplnění podmínky dostatečné jasnosti vhodné.
Patentové přihlášky jsou obvykle prvním dokumentem, kde jsou nová technická řešení zveřejněna. Musí totiž být podány před jakýmkoliv jiným zveřejněním, např. v časopisu, v příspěvku na konferenci apod. Patent by jinak nemohl být udělen.

Užívání patentových databází lze doporučit i firmám a podnikatelům, kteří sami žádné výzkumné a vývojové aktivity neprovádějí. I v jejich zájmu je seznámit se s tím, jaká práva platí na území, kde jsou komerčně aktivní, ať už jde o vlastní výrobu, prodej či vývoz produktů. Pokud by tak neučinili, mohlo by se stát, že svým jednáním poruší práva jiného subjektu, což by je při následném sporu mohlo stát nemalé prostředky.
Z výše uvedeného je zřejmé, že patentové databáze slouží k provádění rešerší k různým účelům. Zajímají vás technické novinky? Chcete vědět, jakým směrem se ubírají vaši konkurenti? Hodláte na trh uvést nový výrobek? Ve všech těchto případech byste měli využít informací, které jsou vám zdarma k dispozici v patentových databázích.

upv screen dbDatabáze Úřadu průmyslového vlastnictví

Úřad na svých webových stránkách zpřístupňuje databáze všech průmyslových práv chráněných na území České republiky. Jde o databázi ochranných známek, databázi průmyslových vzorů (designů), databázi označení původu a zeměpisných označení a databázi patentů a užitných vzorů. Tyto národní databáze jsou budovány a zpřístupňovány veřejnosti od poloviny 90. let 20. století. Postupem doby do nich začala být zařazována také data z mezinárodních organizací, takže v současnosti jde o komplexní zdroje informací o průmyslových právech v České republice bez ohledu na to, jaké cesty je pro získání ochrany využito. Všechny databáze fungují od letošního roku s novými moderními uživatelskými rozhraními.
Uživatelé mají k dispozici nejen čtyři základní databáze, ale mohou využít i rozhraní pro tzv. souhrnnou rešerši. Toto rozhraní pracuje nad všemi čtyřmi databázemi, takže uživatel získá přehled o všech průmyslových právech určitého subjektu, aniž by musel postupně prohledávat jednotlivé databáze. Slouží především pro provádění jmenných rešerší, čemuž odpovídají i vyhledávací kritéria. Je možné hledat zejména podle jména vlastníka, původce, licencienta a zástavního věřitele. Nové kritérium představuje položka subjekt (vyhledává současně ve všech výše uvedených jmenných položkách) a kritérium historický vlastník/přihlašovatel.

Národní databáze patentů a užitných vzorů

Patentová databáze obsahuje všechny přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, všechny udělené patenty od čísla 1, evropské patenty a zapsané užitné vzory. Pokud jde o evropské patenty, záznamy o nich obsahují základní bibliografii a v případě jejich validace pro naše území také překlad dokumentu do českého jazyka. Pokud k validaci v České republice nedojde, v databázi zůstanou jen bibliografické údaje bez popisu.
V národní patentové databázi je možné ověřovat existenci a platnost patentových práv na území České republiky. Jde však pouze o informativní údaje. Jestliže by uživatel potřeboval ověřené údaje, je třeba požádat o výpis z patentového rejstříku. Databázi lze částečně využít také pro provádění rešerší na stav techniky. Pouze částečně proto, že jde jen o velmi teritoriálně omezený stav techniky, neboť jsou zde obsažena pouze ta technická řešení, kterým kdy byla na našem území přiznána průmyslověprávní ochrana, či zde o ni bylo požádáno. Databáze však může sloužit jako odrazový můstek pro provedení globální rešerše. Uživatel může využít výhody komunikace v češtině a ověřit si svoji rešeršní strategii. Může si vyladit rešeršní dotaz, získat další vhodná synonyma a relevantní znaky mezinárodního patentového třídění a potom pokračovat v jiném, rozsáhlejším zdroji informací.
Databáze obsahuje o každém dokumentu bibliografické údaje, u patentů rovněž anotaci v češtině a v angličtině, následuje obrázek (pokud je na titulní straně patentového dokumentu) a odkaz na naskenovaný celý dokument. V případě udělených národních patentů si uživatel může otevřít jak zveřejněnou přihlášku, tak udělený patent.
Ke každému dokumentu je také možné zobrazit přehled položek řízení, který představuje částečné elektronické nahlížení do spisu. Uživatel tak má možnost prohlédnout si historii daného dokumentu, zjistit, jak řízení o něm před Úřadem probíhalo. Řazení položek je sestupné, tedy na začátku seznamu je nejnovější položka. Na konci výpisu dokumentu jsou uvedeny publikace ve Věstníku ÚPV. Zde jsou odkazy na příslušná čísla věstníků, v nichž došlo k publikaci příslušných událostí.

screen db 2Databáze Espacenet

Tuto databázi buduje již 20 let Evropský patentový úřad. V současnosti obsahuje více než
110 milionů dokumentů z více než 100 zemí (včetně ČR). Uživatelům je volně dostupná na adrese www.espacenet.com. Vzhledem k jejímu celosvětovému pokrytí jde o vhodný nástroj k rešerším na stav techniky.
Z Espacenetu se lze snadno dozvědět, v jakých zemích byla konkrétnímu technickému řešení přiznána ochrana patentem a kde je naopak možné je volně používat. Česká republika patří k zemím, kde je patentů v platnosti spíše méně, přibližně 45 000, ve srovnání se zeměmi jako jsou např. USA, Německo, či Velká Británie, kde je v současnosti platných více než 250 000 patentů.
Vyhledávací algoritmus databáze Espacenet je velice pokročilý a jeho používání vede k přesným výsledkům. K vyhledávání v databázi je možné využít tří různých rozhraní: smart search, advanced search a classification search. Smart search využívá jediného pole pro zadání rešeršního dotazu. Lze do něj zadat až 20 různých vyhledávacích kritérií oddělených mezerami nebo logickými operátory. Advanced search slouží pro zadávání komplexnějších dotazů. Uživatelům je zde k dispozici 10 polí, která je možno vzájemně kombinovat. Classification search umožňuje vyhledávání dokumentů podle znaků Mezinárodního patentového třídění.
Espacenet nabízí také možnost strojového překladu nalezených dokumentů. K tomu slouží nástroj PatentTranslate. V systému, který Evropský patentový úřad vyvinul ve spolupráci se společností Google, je v současné době zavedeno 32 jazyků.

Ke všem relevantním databázím průmyslověprávních informací pořádá Úřad pravidelná školení. Ta probíhají v počítačové učebně v sídle Úřadu v Praze 6, přihlásit se může kdokoliv, kdo by se s databázemi rád naučil pracovat. Školení jsou bezplatná a trvají tři hodiny, během kterých pracovníci Úřadu (zkušení rešeršéři) představí konkrétní databáze a možnosti práce s nimi. V případě zájmu pracovníci Úřadu provádějí školení i ve firmách, na vysokých školách apod. Termíny konání jednotlivých seminářů pro veřejnost jsou v dostatečném předstihu zveřejňovány na www.upv.cz v sekci Aktuality. Ke konzultacím je také možné využít informační středisko Úřadu. V době úředních hodin (po a st: 8.00–17.00, út a čt: 8.00–16.00, pá: 8.00–14.30) jsou zde zájemcům z řad veřejnosti poskytovány informace z oblasti průmyslového vlastnictví, včetně databází. Informační středisko je možné navštívit osobně, kontaktovat na tel. č. 220 383 111, nebo e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. 

PhDr. Jana Engelová Pavková
vedoucí oddělení Institut
průmyslověprávní výchovy
Odbor patentových informací
Úřad průmyslového vlastnictví

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3