INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Petříková copyBlíží se 26. ročník známé jarní konference v Ostravě KVALITA – QUALITY. Uskuteční se 16. a 17. května. Rozrostla se k tradici, jež se stala inspirativní platformou i významným společenským setkáním odborníků, kteří se kvalitou zaobírají na akademické půdě i v praxi firem. Každý rok bývá tento dvoudenní maraton na národní i mezinárodní úrovni přehlídkou názorů, myšlenek, zkušeností na jedno jediné téma: jak kvalitu vnímat, chápat i rozvíjet. Jde totiž o mezioborový a nadoborový fenomén, který začíná i končí v mezilidských vztazích, je postaven na morálce, snaze člověka být užitečný. Právě tento pohled na věc bude pro nadcházející diskuzi specialistů příznačný. Hovořila jsem o tom s prof. Ing. Růženou Petříkovou, CSc., zakladatelkou a odborným garantem konference, místopředsedkyní Rady kvality ČR:

Květnová konference kvality se stala nejen v Ostravě pojmem pro odborníky, kteří mají k tomuto tématu blízko. Nač se letos soustředíte?

Hned úvodem je zapotřebí zmínit, že prvotní návrh motta letošního ročníku byl Úspěch jako nikdy nekončící proces. Poté, jednak ve smyslu závěrů minulého ročníku, kdy již byl koncept Průmyslu 4.0 a Kvality 4.0 nastíněn, ať už tuzemskými, či zahraničními odborníky (prof. Jaromír Veber, prof. Milan Zelený), jednak ve smyslu dalšího velmi rychlého vývoje a významného posunu této problematiky (od Průmyslu 4.0 ke Společnosti 4.0 ) jsme se nakonec rozhodli letos v Ostravě volně navázat na uplynulý ročník a problematice se věnovat v přijaté linii Kvalita 4.0 – Průmysl 4.0.
    Dovolím si však jedním dechem rovněž zmínit, že v kontextu původní myšlenky jsme se od prvotně přijatého motta nikterak neodchýlili, neb úspěch a kvalita života jsou neodmyslitelně svázány s úspěchem naší „znalostní“ ekonomiky s cílem harmonizovat a sdílet všechny atributy přijaté iniciativy P 4.0, s minimálními riziky a dopady na celou naši společnost.
    Zmínku si na tomto místě zaslouží informace o již tradičním Setkání kateder vysokých škol a univerzit, zabývajících se kvalitou, a rovněž o jarním zasedání Odborné sekce Rady kvality ČR na téma Kvalita ve vzdělávání. Obě akce se uskuteční bezprostředně před vlastní konferencí 15. května, v prostorách Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Setkání kateder se bude letos věnovat aktuálním otázkám vnitřního hodnocení kvality VŠ plně ve smyslu požadavků Novely Zákona o VŠ, zasedání odborné sekce Rady kvality ČR bude mít na programu kromě své běžné agendy i aktuální otázky kolem vzdělávání v tzv. digitálním věku.

Termín Průmysl 4.0 se rychle zařadil do našeho slovníku. Vy však operujete s pojmem Kvalita 4.0. Co si pod tím máme představit?

V rámci nastaveného programu letošního ročníku operujeme s oběma pojmy a už dnes je možné odbornou veřejnost informovat, že na konferenci zazní i další spojení pojmů, jako např. Práce 4.0, Vzdělávání 4.0. Lze právem očekávat, že právě vámi zmíněna iniciativa Kvalita 4.0 se může v blízké budoucnosti stát průřezovou iniciativou, podobně jako před časem podnikové systémy kvality, které jsou dnes samozřejmostí a možno říci i určující pro konkurenceschopnost a úspěch naší ekonomiky.    

A protože je kvalita rovněž o dodržování standardů v tom kterém odvětví, o excelenci, ale také o inovacích v oblastech, jejichž rychlý nástup je nezpochybnitelný, o společenské odpovědnosti organizací a dalších podnikových systémech řízení, bude první den konference věnován především těmto tématům. Jsme přesvědčeni, že takto nastavena programová struktura vyvolá tradiční zájem a živou diskuzi všech zúčastněných.

Jaké bude poslání letošní konference k manažerské a podnikatelské veřejnosti?

Posláním programové nabídky letošního ročníku bude především snaha o posun povědomí široké veřejnosti ve smyslu vnímání iniciativy Průmyslu 4.0 a všech jeho dalších podob a forem, a to z úrovně technické, technologické, ekonomické ke vnímání celospolečenskému. Snahou ale rovněž bude konečně se posunout od známých teoretických hledisek, premis a odhadů, co bude a jak bude, od pouhého vymezení historických dat a diskuzí typu, zda jde o evoluci, či revoluci, a řady dalších polemik, k možnostem využití potenciálu této iniciativy v celé její šíři, k možnostem prvních praktických řešení, včetně jejich dopadů a rizik pro společnost.

Oč bude program obohacen, s čím jej spojíte?

Ráda bych předeslala, že záštitu letošnímu ročníku konference, vedle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Rady kvality ČR, udělili rovněž hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ivo Vondrák (vyhlašovatel Ceny hejtmana MSK) a rovněž vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Jsem moc ráda, že v tomto smyslu přijali účast i autoři koncepce Průmysl 4.0 (současně autoři publikace k tomuto tématu...) prof. Vladimír Mařík a Ing. Miroslava Kopicová, CSc., jejichž vystoupení budou koncepčně cílena do druhého dne konference a na jejichž vystoupení naváží další významné přednášky vybraných zástupců podniků. Závěr pléna druhého dne bude ve znamení diskuzního panelu k problematice SmartCities, a to na příkladu úspěšného města Třinec.
    Chystáme také mimořádný společenský večer, který bude ve znamení problematiky CSR, neboť se podařilo sladit zájmy vedení Moravskoslezského kraje a organizátorů konference (DTO CZ), kteří se dohodli na jednom společném slavnostním večeru, na němž budou předány už zmiňované Ceny hejtmana MSK za CSR za vyhlášené období 2016. Pevně věříme, že se i z letošních vítězů jednotlivých kategorií budou někteří z finalistů etablovat do skupiny uchazečů o Národní ceny ČR, které se předávají tradičně na podzim ve Španělském sále Pražského hradu.

O Průmyslu 4.0 se hovoří nejen jako o změnách technických, technologických, ale také společenských, tedy takových, které souvisejí se vztahy mezi lidmi. Dotkne se tohoto tématu některý z přednášejících?

Samozřejmě, již v jedné z předchozích otázek jsem zmínila významný posun ve vnímání Průmyslu 4.0 směrem k celospolečenským otázkám; řada vystoupení tento záměr zcela jistě podpoří. Již jsem zmiňovala vystoupení autorů mimořádné publikace Průmysl 4.0 prof. Vladimíra Maříka a Ing. Miroslava Kopicová, CSc., kde zvláště druhá jmenovaná osobnost se zaměří do významné oblasti Kvalifikací pro Společnost 4.0. Následovat budou i další vystoupení, jejichž meritem bude fundament sociální, duchovní a morální. Jak už jsem před časem avizovala, i přes pokračující rozvoj robotizace, automatizace, digitalizace, přes rozvoj chytrých firem, chytrých měst i regionů, který už nezastavíme, musí v našem centru pozornosti trvale zůstat tvořivý člověk, smysl jeho práce, jeho snažení, smysl kvality života. Proto jsem přesvědčena, že i tato témata budou některými z přednášejících otevřena.

Když by se chtěl ještě někdo přihlásit jako účastník, co má udělat? A pokud by byl zájem odborníků vystoupit na konferenci, je to také možné?

Vítán je vždy každý účastník – řada respondentů, především z řad našich tradičních partnerů a příznivců tak byla oslovena přímo programovou pozvánkou, další zájemci mohou využít k přihlášce naše webové stránky. A i když odborný program letošního ročníku konference byl již před časem uzavřen, počítáme v programu se dvěma diskuzními panely, v nichž by se mělo postupně otevřít nejedno žhavé téma, a to jak ke všem nastaveným okruhům, tak i k aktuálním otázkám, které jsou momentálně na programu dne, a tudíž by měl vzniknout dostatečný prostor pro všechny případné další zájemce.

ptala se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Vraťme život krajině!

    Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota předaly ministru zemědělství petici Vraťme život krajině s 55 tisíci podpisy. Upozorňují, že naše krajina trpí intenzívním hospodařením a nevhodnými zásahy. Indikátorem toho, že něco děláme špatně, je velký úbytek ptactva a také hmyzu. Není pochyb, že bez moderního zemědělství bychom neuživili přes 10 milionů obyvatel. Na druhou stranu si pěstitelé a chovatelé musí sáhnout do svědomí a říci, kdy si svou úlohu zjednodušují a kdy volí snadnější postup na úkor ochrany přírody. Kompromis bude stát hodně úsilí, možná i trochu peněz, ale je nevyhnutelný. Nikdo nemůže žít a dlouhodobě hospodařit na mrtvé půdě, v pusté krajině, v umělém prostředí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE