INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

RH 004Dnešní business potřebuje dobře připravené odborníky na všech úrovních a všech věkových kategorií, včetně čerstvých absolventů. Zároveň je třeba, aby si dosaženou úroveň znalostí odborní pracovníci nejen udrželi, ale dál prohlubovali. Zajistit to má akreditovaná personální certifikace. Na toto téma jsme hovořili s Ing. Romanou Hofmanovou, ředitelkou sekce certifikace osob z České společnosti pro jakost.

Co si představit pod pojmem personální certifikace?

Personální certifikace je, stručně řečeno, ověření znalostí a dovedností třetí nezávislou osobou. Touto osobou je certifikační orgán, který má pro tuto činnost oprávnění – především akreditaci či autorizaci.
Srozumitelněji řečeno, jde o certifikační zkoušky dle daných pravidel pro osoby z praxe, bez ohledu na jejich věk. Zkoušky se řídí mezinárodní normou ČSN EN ISO/IEC 17024 a dále specifickými normami a požadavky pro dané oblasti. Subjekty, které určují pravidla pro vydávání personálních certifikátů, mohou být jak státní instituce, tak i mezinárodní organizace nebo profesní sdružení. ČSJ vydává certifikáty pod akreditací Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., dále na základě členství v Evropské organizaci pro kvalitu, akreditace MPSV, licenční smlouvy s VDA QMC (Svaz automobilového průmyslu v Německu), smlouvy s CaSTB (organizací zastupující ISTQB Mezinárodní organizaci testerů softwaru v ČR a SK) a autorizace MPO.

Jaký je o vaše služby zájem a kdo patří k vašim nejčastějším zákazníkům?

Zájem o jednotlivé obory personální certifikace odráží celkový vývoj ve společnosti. Vzhledem k vývoji nových technologií a konjunktuře v automobilovém průmyslu je nyní největší zájem o zkoušky testerů softwaru a o certifikáty, které lze uplatnit na pozicích v automobilovém průmyslu, jako je např. Auditor procesu podle VDA 6.3.
K našim nejčastějším zákazníkům patří osoby pracující na pozicích středního i vrcholového managementu firem z oblasti automobilového průmyslu a jejich dodavatelů až do úrovně 4. Dále pak team lídři a členové týmů testerů softwaru v IT firmách v celé ČR.
ČSJ se ale nezaměřuje jen na komerčně úspěšné oblasti, ale již od roku 2003 provádí certifikační zkoušky „Juniorů“ ve vybraných oblastech, zejména v oblasti managementu kvality nebo bezpečnosti potravin. Tyto certifikáty mají usnadnit vstup na pracovní trh čerstvým absolventů VOŠ a VŠ. Největší zájem je o zkoušky Manažer kvality – Junior a Manažer bezpečnosti potravin – Junior. Zkouška probíhá dle stejných pravidel i podkladů jako klasické zkoušky, pouze žadatel nedokládá praxi. Od roku 2007 je systém zkoušek pro Juniory podporován v celé Evropě.

Z čeho se zkoušky teoretických znalostí a dovedností skládají a jak probíhají?

Certifikační zkoušky jsou přizpůsobeny požadavkům jednotlivých oborů. Většina certifikačních zkoušek ale probíhá dle podobných pravidel, a i struktura zkoušek je podobná. Zkouška má zpravidla dvě části, písemnou a ústní. Písemná část se skládá z písemného testu a u některých oborů i z otevřených otázek. U vybraných oborů vypracovávají žadatelé o certifikát případovou studii vztahující se k danému oboru. Případová studie slouží k posouzení, zda žadatel je schopen aplikovat teoretické znalosti v praxi. Velký důraz na případovou studii je kladen např. u oboru Manažer bezpečnosti potravin, kde se hodnotí zejména orientace v problematice zdravotní nezávadnosti potravin. Obhajoba případové studie je pak součástí ústní části zkoušky. Ústní část zkoušky se dále skládá z odpovědi na otevřenou otázku či otázky, a u některých oborů i z týmové práce. Týmová práce u zkoušky pro Manažery kvality prověří soft skills žadatelů, jako je vedení týmu, schopnost dosažení koncenzu, řešení konfliktů apod. Oproti tomu zkoušky z oblasti testování softwaru jsou pouze písemné.
ČSJ má pro každý obor vytvořený dokument Informace pro žadatele o daný certifikát, kde se každý zájemce dozví podrobnosti organizace zkoušek, podmínky pro účast na zkoušce, průběh zkoušky, ceny, a hlavně požadavky na znalosti a kde je možné tyto znalosti získat.
Úspěšným složením zkoušky a získáním certifikátu ale nic nekončí, spíše začíná. Držitel certifikátu je po celou dobu platnosti certifikátu pod dohledem certifikačního orgánu. Musí se stále vzdělávat, podávat o sobě roční zprávy, protože certifikační orgán garantuje, že držitel certifikátu má celou dobu platnosti srovnatelné znalosti a dovednosti jako při zkoušce.

Kde může váš absolvent získaný certifikát uplatnit?

Uplatnění našich certifikátů je široké a záleží na jednotlivých oborech. Na určitých pozicích jsou přímo požadovány personální certifikáty. Někde je certifikát podmínkou karierního růstu v rámci firmy. Tyto požadavky vycházejí např. v automobilovém průmyslu ze specifických požadavků zákazníků, kde jsou přímo zakotveny v dokumentech, jako Formel Q nebo Lastenheft, vydaných koncernem VW. Oblast testování softwaru je do jisté míry specifická, vzhledem k pohybu osob nejenom mezi jednotlivými firmami v rámci ČR, ale i v rámci celého světa. Zde má personální certifikát nezastupitelnou úlohu doložení kvalifikace dané osoby. V oblasti testování softwaru se personální certifikace prosadila na trhu bez jakýchkoliv legislativních nebo jiných zásahů, jen na základě požadavků trhu. Vysoký kredit této certifikace dokládá i rostoucí zájem o tuto certifikaci. Samostatnou kapitolou jsou pak OSVČ, kterým certifikát dokládá znalosti určitého oboru pro jejich potenciální klienty.
Držitel personálního certifikátu jím dokládá nejenom své znalosti a dovednosti, ale je to i signál, že je ochoten udělat něco navíc pro svou kvalifikaci. Zejména u držitelů certifikátů Junior je to významný signál pro jejich budoucí zaměstnavatele. Další výhodou je i ušetření finančních prostředků při zaměstnání osoby s certifikátem Juniora, protože po doložení praxe je mu certifikát vyměněn za klasický, bez nutnosti absolvovat jakákoliv další školení nebo zkoušky.

Máte další plány na rozšíření a prohloubení procesu certifikací? Kam bude vývoj dál směřovat?

Naše plány do dalšího období odpovídají celospolečenskému vývoji a stále většímu využití nových technologií. V budoucnu se očekává větší prolínání jednotlivých oborů. Například oblast managementu kvality bude muset reagovat na nástup digitalizace, virtualizace, umělé inteligence, vnořené inteligence a dalších. Hlavní myšlenkou Průmyslu 4.0 je počítačově propojit nejenom stroje, ale i výrobky a polotovary, lidi ve výrobě a další elementy, jako je nákup, ekonomické oddělení. To vše bude klást i nové požadavky na pracovníky a jejich kompetence. Vzhledem k těmto skutečnostem plánujeme rozšířit nabídku oborů pro testery softwaru o obory automotive tester, model based tester nebo security tester a postupně o další obory.
Zároveň se chceme věnovat zvyšování povědomí o akreditované personální certifikaci. Držitel dokládá nejenom to, že úspěšně složil zkoušku, má znalosti, umí je aplikovat v praxi, ale zároveň i to, že je ochoten udělat něco nad rámec svých pracovních povinností pro zvyšování své kvalifikace. Všechny tyto skutečnosti by měly být důležitým signálem pro potencionální zaměstnavatele a držiteli certifikátu usnadnit dosažení odpovídající pracovní pozice.

ptal se Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Vraťme život krajině!

    Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota předaly ministru zemědělství petici Vraťme život krajině s 55 tisíci podpisy. Upozorňují, že naše krajina trpí intenzívním hospodařením a nevhodnými zásahy. Indikátorem toho, že něco děláme špatně, je velký úbytek ptactva a také hmyzu. Není pochyb, že bez moderního zemědělství bychom neuživili přes 10 milionů obyvatel. Na druhou stranu si pěstitelé a chovatelé musí sáhnout do svědomí a říci, kdy si svou úlohu zjednodušují a kdy volí snadnější postup na úkor ochrany přírody. Kompromis bude stát hodně úsilí, možná i trochu peněz, ale je nevyhnutelný. Nikdo nemůže žít a dlouhodobě hospodařit na mrtvé půdě, v pusté krajině, v umělém prostředí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE