INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
SacmO problémech malých autodopravců u nás, jejichž zájmy hájí především Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM), jsme již informovali stejně jako o jeho aktivitách zaměřených na pomoc těmto malým firmám, kam patří například projekt vzdělávání zaměstnanců firem, jež jsou členy Společenství, hrazený ze zdrojů Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

lista_1SAČM však rozvíjí své aktivity ve prospěch malých firem s autodopravou i na dalších frontách. Podle vyjádření jejího prvního místopředsedy Dr. Lubomíra Ondrouška jsou majitelé těchto firem ve značné nevýhodě už jen tím, že neoperují žádným zázemím, vše závisí jen na nich samotných a není výjimkou, že mnozí z nich ještě jezdí či zaskakují za chybějící zaměstnance za volantem náklaďáku či kamionu. Bez podpory a pomoci jsou proto častým terčem nejrůznějšího znevýhodňování; pokud nechceme použít slovo diskriminace. Na malé dopravce přímo existenčně dopadají zvyšující se náklady ve formě růstu cen nafty, mýtného, ale i oprav a dalších služeb přepočtené na kilometry zejména za situace stagnace cen za přepravu, důsledků druhotné platební neschopnosti a dalších negativních vlivů současné ekonomiky. Přesto se SAČM nevzdává.

100_0406

Jednu z možností, jak se dá malým firmám pomoci, vidí jeho představitelé v účasti na bipartitních dialozích, na jejichž přípravě se podílejí. Aktivně si vedou především při realizaci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích, v platformě Doprava, který si klade za cíl vybudovat a posilovat spolupráci mezi zástupci odborových a zaměstnavatelských svazů, a to zejména na odvětvové úrovni. Projekt je financován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. O průběhu projektu je možné se informovat na internetových stránkách bidi.monitorovani.eu.

Pro řešení hlavních témat plynoucích z projektu jsou na půdě Unie zaměstnaneckých svazů, která je členem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, organizovány Work Shopy směřující do nejrůznějších oblastí. Pokud se týká dopravy, zúčastnili se jich zástupci autodopravních firem – majitelé i zaměstnanci, zástupci podnikatelských sdružení a svazů, nejrůznější odborníci na dané témata, ať již z oblasti personalistiky, mzdové a sociální, financí, ale také pracovně-právních vztahů, pojišťovnictví, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších. Setkání ve formě Work shopů na aktuální témata, která se malých autodopravců bezprostředně dotýkají, umožňují konfrontovat názory, ujasnit meritum věcí, specifikovat stanoviska a vyvozovat závěry ve formě námětů pro zlepšení situace ve firmách a v případě porušování pravidel hospodářské soutěže také připomínek a námětů pro legislativní a jiné změny jak prostřednictvím odborných komisí vlády, tak na půdě tripartity. A témata? Z pohledu obsahu minulých WrokShopů to byla například pracovní doba zaměstnanců a zaměstnavatelů v oblasti dopravy, aktuální problematika pracovně-právních vztahů v silniční nákladní a osobní dopravě ve vztahu na ekonomiku podniku nebo cenová politika při přepravě zboží i osob v silniční dopravě.

Jejich aktuálnost z pohledu řešení vážných potíží malých autodopravních firem si lze přiblížit na příkladu Work Shopu z června loňského roku, který se zaměřil na cenovou politiku v přepravě zboží a osob. Expertní týmy SAČM a Odborového svazu dopravy se zde za účasti náměstka ministra průmyslu a obchodu Bedřicha Dandy vyslovily k nešvaru, jímž jsou opožděné úhrady faktur za přepravu, také k tvorbě cen v silniční osobní i nákladní dopravě. Ačkoliv EU letos přijala směrnici o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích, do legislativy jednotlivých členských států se má promítnout do března 2013. V průběhu dialogu na Work Shopu převládaly názory, že by česká úprava měla být přísnější, než zmíněná evropská směrnice a měla by být zakotvena přímo v obchodním zákoníku. Problémem je, že v zájmu přísnější regulace nepanuje shoda mezi podnikatelskými svazy; podporují ji spíše menší firmy, zatímco větší podniky omezení smluvní volnosti odmítají, což podle představitelů malých firem a SAČM mimo jiné svědčí o existenci nerovných podmínek na trhu. Diskutující se shodli na tom, že zatímco velké firmy s dostatečným provozním kapitálem lépe odolávají nebezpečí druhotné platební neschopnosti, pro malé firmy často zatížené leasingy z modernizace vozového parku či úvěry a při vyžadování vesměs plateb v hotovosti, je tato situace doslova vražedná.

Hovořilo se také o kalkulaci nákladů v osobní a nákladní silniční dopravě, kde neexistuje žádný předpis, ačkoliv ministerstvo financí při kontrolách ve vztahu k podnikatelům kalkulace provádí, aby bylo možné vypočítat přiměřený zisk. Zatímco velcí dopravci o obecně platný kalkulační vzorec výpočtu nákladů zájem nemají a absence regulace jim vyhovuje, pro malé firmy by takovýto obecně platný vzorec umožnil vyčíslit objektivně dané náklady na kilometr, což by s přiměřeným ziskem bylo základem pro stanovení ceny. Pro tyto firmy by to znamenalo ukončení praxe, kdy jsou jejich ceny odmítány a nabízeny dumpingové často na hranici nákladovosti nebo pod ní, které mnohdy přijmou v obavách o ztrátu zákazníka.

V průběhu Work Shopu také zaznělo, že obecně se pojmu dumpingové ceny v dopravě všichni zainteresovaní vyhýbají jako čert kříži, a tak jedinými, kdo o tomto problému stále častěji hovoří, jsou představitelé malých autodopravců, pro které je tato situace likvidační. Přitom nikomu nevadí, že jeden dopravce v rámci věcně usměrněné ceny přepravuje osoby s nákladovostí 37 Kč na kilometr zatímco stejný autobus při přepravě osob mimo tento režim za zhruba 21 Kč na kilometr. Podle řady diskutérů tak dochází jak k porušování zákona o veřejné službě, tak k nekalé konkurenci. Přitom návrh obecně platného kalkulačního vzorce nákladů a přiměřeného zisku – v duchu Baťova hesla „Vydělej a dej vydělat!" – který z podnětu SAČM vzniká za přispění řady odborníků z oblasti dopravy, financí i několika vysokých škol, by pomohl existující cenové disproporce alespoň z části odstranit. Jenže ani zde s výjimkou malých firem nepanuje shoda o jeho prospěšnosti a nutnosti.

Nedávného Work Shopu platformy Doprava v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích, jsme se měli možnost zúčastnit. Diskutovalo se zde o obsahu studie zaměřené na specifiku pracovních podmínek a jejich vlivu na konkurenceschopnost v odvětví silniční dopravy, kterou vytvořil Doc. Ing. et Ing. Antonín Petrám CSc. Protože se jedná o zajímavé téma, budeme se mu věnovat samostatným článkem.

(nov)

Slovo ke dni

  • Stravenkový paušál uspěl

    Jedna z nejvíce kontroverzních věcí, které hýbaly podnikatelskou věřejností, bylo zavedení stravenkového paušálu, tedy rozšíření možností v poskytování obědů zaměstnancům. Proti byly vydavatelé stravenek a odbory. Argumentovalo se rozbitím osvědčeného systému, který léty prokázal své kvality. Příznivci paušálu poukazovali na to, že změna poskytuje více možností, zjednoduší administrativu a skoncuje s vysokými provizemi. Po dvou letech fungování se ukazuje, že čtyři z deseti firem dávají přednost stravenkovému paušálu. Zejména vyhovuje malým a středním zaměstnavatelům. Ti velcí mohou poskytnout občerstvení ve vlastních podnikových jídelnách. Ale nestalo se, že by lidé v práci přestali obědvat a raději získané finanční prostředky vydali za něco jiného. Myslím, že nynější praxe, i když možná do značné míry ovlivněná pandemií koronaviru, prokázala...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE