INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
Zástupci Agrární komory České republiky, Maďarské agrární komory, Národního výboru zemědělských komor Polska, Slovenské zemědělské a potravinářské komory a Národní federace zemědělských výrobců Rumunska se setkali na 45. jednání nevládních agrárních organizací zemí V4 a Rumunska v České republice, v Jaroměřicích nad Rokytnou a to ve dnech 25. - 26. června 2012.

Diskuze se vedla nad následujícím programem jednání:

1. Problematika reformy SZP EU pro plánovací období 2014 – 2020

2. Současná situace na agropotravinářských trzích zemí V4

3. Škody mrazem a suchem na polních porostech během vegetačního období 2011/2012

4. Různé.

Zúčastnění zástupci organizací potvrdili svá předchozí stanoviska a priority směrem k jednání o budoucí podobě Společné zemědělské politiky pro plánovací období let 2014 – 2020, především pak s těmito základními požadavky:

- udržet pro následující plánovací období rozpočet vyčleněný pro SZP na současného výši tak, aby nadále trvala možnost zabezpečit řádné plnění produkčních a neprodukčních úloh sektoru, které evropská společnost po zemědělství žádá;

- pro farmáře zastoupené zúčastněnými organizacemi je pokračující prioritou otázka nastavení výše a rozdělení přímých plateb. Současný návrh EK stále znevýhodňuje zemědělce v nových členských zemích a prohlubuje tak nastavenou nerovnost ve vzájemné soutěži na trhu EU. Proto podepsané organizace zásadně odmítají po roce 2013 v systému nastavení a výplat přímých plateb prodloužení jakéhokoliv dalšího přechodného období, které znevýhodňuje nové členské země EU na jednotném trhu a poškozuje jejich konkurenceschopnost;

- v rámci nastavení podmínek nové SZP EU je nezbytné vzít v úvahu globální tlak a situaci v jednotlivých částech světa. Zásadní nesouhlas je proto vyjádřen především s návrhy nové SZP, které by dále zatížily evropské zemědělce novými požadavky (zastropování, ozelenění, aj.), když na druhé straně EU otevírá evropský trh dovozům ze zemí, které tyto a podobné standardy ochrany krajiny, přírodních zdrojů, welfare, apod. nastaveny nemají.

Zástupci přítomných organizací zároveň vyjádřili opakovanou podporu Společné deklaraci k legislativním návrhům EK k SZP EU po roce 2013, která byla přijata a podepsána nevládními agrárními organizacemi osmi členských států EU a Chorvatska, dne 29. listopadu 2011 v Budapešti. Potvrzují tak svůj prioritní zájem o pokračování jednání a obhájení stanovených priorit. Tato deklarace tvoří nedílnou součást a přílohu stávajícího Komuniké. Signatáři Komuniké apelují na EK, aby těmto podnětům věnovala nadále zvýšenou pozornost, neboť vyjadřují postoje značného počtu farmářů a zemědělských podniků významné části EU.

Trvalý je požadavek na ustanovení takové SZP EU pro roky 2014 – 2020, která bude vůči všem členům EU rovná a spravedlivá a odstraní tak založený dvojí přístup ke staré EU15 a nové EU12 nastavený v roce 2004. Společným a jednotným cílem musí být zvyšování světové konkurenceschopnosti zemědělství a potravinářství EU s produkcí kvalitních a zdravotně nezávadných potravin s tím, že jde o zájem jak prvovýroby a zpracovatelů tak spotřebitelů. Stejně racionálně musí být pojato řešení dalších výzev SZP EU, jako je péče o krajinu, vodní zdroje, půdu či ovzduší a ochrana životní prostředí jako celku.

Přítomní účastníci zároveň prodiskutovali současnou situaci a vývoj na agropotravinářském trhu středoevropského regionu i EU. Konstatovali, že pokračující rozkolísanost trhu nepřináší potřebnou stabilitu podnikání, odbytu a ocenění produkce. Upozorňují na potřebu posílení řízení rizik zemědělské výroby v reformě SZP EU. I nadále požadují, aby intervenční ceny obilovin byly aktualizované a upravené pro stávající podmínky trhu.

Zástupci organizací prodiskutovali odhady a úroveň škod způsobených extrémními vlivy počasí jak v průběhu zimy 2011/2012, tak vlně mrazů a sucha během jarních měsíců 2012. Při této příležitosti konstatovali, že výkyvy počasí přinesly regionální problémy s trvalým, či částečným poškozením vegetačního růstu polních plodin i trvalých porostů a způsobí tak propad produkce a příjmů za její zhodnocení. Mezi nejvíce poškozené kultury patří vinná réva, ovoce, ale i ozimé plodiny, řepka, jařiny či zelenina. Místně i totální ztráty ovlivní ekonomiku jednotlivých podniků a očekává se i celkový propad produkce středo a východoevropského regionu. Tento fakt opětovně přináší požadavek na ustanovení institutu řízení rizik a možnost pojištění jako trvalé a koncepční záležitosti SZP EU.

Představitelé nevládních agrárních organizací V-4 se dohodli, že další setkání se uskuteční v září 2012 v Polsku.

Komuniké je k dispozici v 8 originálech v angličtině. Zástupci každé přítomné delegace obdrží po jednom výtisku. Další výtisky budou zaslány Evropské farmářské organizaci COPA-COGECA, jeden komisaři EK pro zemědělství a rozvoj venkova Dacianovi Ciolosovi a jeden Paolovi de Castrovi, předsedovi Výboru EP pro zemědělství a rozvoj venkova.

Jan Veleba, prezident Agrární komory České republiky

Milan Semančík, předseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Géza Poprády, vládny zmocněnec pro Maďarskou agrární komoru

Wiktor Smulewicz, prezident Národní rady zemědělských komor Polska

Viorel Matei, prezident Národní federace zemědělských výrobců Rumunska

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE