INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Zástupci Agrární komory České republiky, Maďarské agrární komory, Národního výboru zemědělských komor Polska, Slovenské zemědělské a potravinářské komory a Národní federace zemědělských výrobců Rumunska se setkali na 45. jednání nevládních agrárních organizací zemí V4 a Rumunska v České republice, v Jaroměřicích nad Rokytnou a to ve dnech 25. - 26. června 2012.

Diskuze se vedla nad následujícím programem jednání:

1. Problematika reformy SZP EU pro plánovací období 2014 – 2020

2. Současná situace na agropotravinářských trzích zemí V4

3. Škody mrazem a suchem na polních porostech během vegetačního období 2011/2012

4. Různé.

Zúčastnění zástupci organizací potvrdili svá předchozí stanoviska a priority směrem k jednání o budoucí podobě Společné zemědělské politiky pro plánovací období let 2014 – 2020, především pak s těmito základními požadavky:

- udržet pro následující plánovací období rozpočet vyčleněný pro SZP na současného výši tak, aby nadále trvala možnost zabezpečit řádné plnění produkčních a neprodukčních úloh sektoru, které evropská společnost po zemědělství žádá;

- pro farmáře zastoupené zúčastněnými organizacemi je pokračující prioritou otázka nastavení výše a rozdělení přímých plateb. Současný návrh EK stále znevýhodňuje zemědělce v nových členských zemích a prohlubuje tak nastavenou nerovnost ve vzájemné soutěži na trhu EU. Proto podepsané organizace zásadně odmítají po roce 2013 v systému nastavení a výplat přímých plateb prodloužení jakéhokoliv dalšího přechodného období, které znevýhodňuje nové členské země EU na jednotném trhu a poškozuje jejich konkurenceschopnost;

- v rámci nastavení podmínek nové SZP EU je nezbytné vzít v úvahu globální tlak a situaci v jednotlivých částech světa. Zásadní nesouhlas je proto vyjádřen především s návrhy nové SZP, které by dále zatížily evropské zemědělce novými požadavky (zastropování, ozelenění, aj.), když na druhé straně EU otevírá evropský trh dovozům ze zemí, které tyto a podobné standardy ochrany krajiny, přírodních zdrojů, welfare, apod. nastaveny nemají.

Zástupci přítomných organizací zároveň vyjádřili opakovanou podporu Společné deklaraci k legislativním návrhům EK k SZP EU po roce 2013, která byla přijata a podepsána nevládními agrárními organizacemi osmi členských států EU a Chorvatska, dne 29. listopadu 2011 v Budapešti. Potvrzují tak svůj prioritní zájem o pokračování jednání a obhájení stanovených priorit. Tato deklarace tvoří nedílnou součást a přílohu stávajícího Komuniké. Signatáři Komuniké apelují na EK, aby těmto podnětům věnovala nadále zvýšenou pozornost, neboť vyjadřují postoje značného počtu farmářů a zemědělských podniků významné části EU.

Trvalý je požadavek na ustanovení takové SZP EU pro roky 2014 – 2020, která bude vůči všem členům EU rovná a spravedlivá a odstraní tak založený dvojí přístup ke staré EU15 a nové EU12 nastavený v roce 2004. Společným a jednotným cílem musí být zvyšování světové konkurenceschopnosti zemědělství a potravinářství EU s produkcí kvalitních a zdravotně nezávadných potravin s tím, že jde o zájem jak prvovýroby a zpracovatelů tak spotřebitelů. Stejně racionálně musí být pojato řešení dalších výzev SZP EU, jako je péče o krajinu, vodní zdroje, půdu či ovzduší a ochrana životní prostředí jako celku.

Přítomní účastníci zároveň prodiskutovali současnou situaci a vývoj na agropotravinářském trhu středoevropského regionu i EU. Konstatovali, že pokračující rozkolísanost trhu nepřináší potřebnou stabilitu podnikání, odbytu a ocenění produkce. Upozorňují na potřebu posílení řízení rizik zemědělské výroby v reformě SZP EU. I nadále požadují, aby intervenční ceny obilovin byly aktualizované a upravené pro stávající podmínky trhu.

Zástupci organizací prodiskutovali odhady a úroveň škod způsobených extrémními vlivy počasí jak v průběhu zimy 2011/2012, tak vlně mrazů a sucha během jarních měsíců 2012. Při této příležitosti konstatovali, že výkyvy počasí přinesly regionální problémy s trvalým, či částečným poškozením vegetačního růstu polních plodin i trvalých porostů a způsobí tak propad produkce a příjmů za její zhodnocení. Mezi nejvíce poškozené kultury patří vinná réva, ovoce, ale i ozimé plodiny, řepka, jařiny či zelenina. Místně i totální ztráty ovlivní ekonomiku jednotlivých podniků a očekává se i celkový propad produkce středo a východoevropského regionu. Tento fakt opětovně přináší požadavek na ustanovení institutu řízení rizik a možnost pojištění jako trvalé a koncepční záležitosti SZP EU.

Představitelé nevládních agrárních organizací V-4 se dohodli, že další setkání se uskuteční v září 2012 v Polsku.

Komuniké je k dispozici v 8 originálech v angličtině. Zástupci každé přítomné delegace obdrží po jednom výtisku. Další výtisky budou zaslány Evropské farmářské organizaci COPA-COGECA, jeden komisaři EK pro zemědělství a rozvoj venkova Dacianovi Ciolosovi a jeden Paolovi de Castrovi, předsedovi Výboru EP pro zemědělství a rozvoj venkova.

Jan Veleba, prezident Agrární komory České republiky

Milan Semančík, předseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Géza Poprády, vládny zmocněnec pro Maďarskou agrární komoru

Wiktor Smulewicz, prezident Národní rady zemědělských komor Polska

Viorel Matei, prezident Národní federace zemědělských výrobců Rumunska

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3