INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem
Zástupci Agrární komory České republiky, Maďarské agrární komory, Národního výboru zemědělských komor Polska, Slovenské zemědělské a potravinářské komory a Národní federace zemědělských výrobců Rumunska se setkali na 45. jednání nevládních agrárních organizací zemí V4 a Rumunska v České republice, v Jaroměřicích nad Rokytnou a to ve dnech 25. - 26. června 2012.

Diskuze se vedla nad následujícím programem jednání:

1. Problematika reformy SZP EU pro plánovací období 2014 – 2020

2. Současná situace na agropotravinářských trzích zemí V4

3. Škody mrazem a suchem na polních porostech během vegetačního období 2011/2012

4. Různé.

Zúčastnění zástupci organizací potvrdili svá předchozí stanoviska a priority směrem k jednání o budoucí podobě Společné zemědělské politiky pro plánovací období let 2014 – 2020, především pak s těmito základními požadavky:

- udržet pro následující plánovací období rozpočet vyčleněný pro SZP na současného výši tak, aby nadále trvala možnost zabezpečit řádné plnění produkčních a neprodukčních úloh sektoru, které evropská společnost po zemědělství žádá;

- pro farmáře zastoupené zúčastněnými organizacemi je pokračující prioritou otázka nastavení výše a rozdělení přímých plateb. Současný návrh EK stále znevýhodňuje zemědělce v nových členských zemích a prohlubuje tak nastavenou nerovnost ve vzájemné soutěži na trhu EU. Proto podepsané organizace zásadně odmítají po roce 2013 v systému nastavení a výplat přímých plateb prodloužení jakéhokoliv dalšího přechodného období, které znevýhodňuje nové členské země EU na jednotném trhu a poškozuje jejich konkurenceschopnost;

- v rámci nastavení podmínek nové SZP EU je nezbytné vzít v úvahu globální tlak a situaci v jednotlivých částech světa. Zásadní nesouhlas je proto vyjádřen především s návrhy nové SZP, které by dále zatížily evropské zemědělce novými požadavky (zastropování, ozelenění, aj.), když na druhé straně EU otevírá evropský trh dovozům ze zemí, které tyto a podobné standardy ochrany krajiny, přírodních zdrojů, welfare, apod. nastaveny nemají.

Zástupci přítomných organizací zároveň vyjádřili opakovanou podporu Společné deklaraci k legislativním návrhům EK k SZP EU po roce 2013, která byla přijata a podepsána nevládními agrárními organizacemi osmi členských států EU a Chorvatska, dne 29. listopadu 2011 v Budapešti. Potvrzují tak svůj prioritní zájem o pokračování jednání a obhájení stanovených priorit. Tato deklarace tvoří nedílnou součást a přílohu stávajícího Komuniké. Signatáři Komuniké apelují na EK, aby těmto podnětům věnovala nadále zvýšenou pozornost, neboť vyjadřují postoje značného počtu farmářů a zemědělských podniků významné části EU.

Trvalý je požadavek na ustanovení takové SZP EU pro roky 2014 – 2020, která bude vůči všem členům EU rovná a spravedlivá a odstraní tak založený dvojí přístup ke staré EU15 a nové EU12 nastavený v roce 2004. Společným a jednotným cílem musí být zvyšování světové konkurenceschopnosti zemědělství a potravinářství EU s produkcí kvalitních a zdravotně nezávadných potravin s tím, že jde o zájem jak prvovýroby a zpracovatelů tak spotřebitelů. Stejně racionálně musí být pojato řešení dalších výzev SZP EU, jako je péče o krajinu, vodní zdroje, půdu či ovzduší a ochrana životní prostředí jako celku.

Přítomní účastníci zároveň prodiskutovali současnou situaci a vývoj na agropotravinářském trhu středoevropského regionu i EU. Konstatovali, že pokračující rozkolísanost trhu nepřináší potřebnou stabilitu podnikání, odbytu a ocenění produkce. Upozorňují na potřebu posílení řízení rizik zemědělské výroby v reformě SZP EU. I nadále požadují, aby intervenční ceny obilovin byly aktualizované a upravené pro stávající podmínky trhu.

Zástupci organizací prodiskutovali odhady a úroveň škod způsobených extrémními vlivy počasí jak v průběhu zimy 2011/2012, tak vlně mrazů a sucha během jarních měsíců 2012. Při této příležitosti konstatovali, že výkyvy počasí přinesly regionální problémy s trvalým, či částečným poškozením vegetačního růstu polních plodin i trvalých porostů a způsobí tak propad produkce a příjmů za její zhodnocení. Mezi nejvíce poškozené kultury patří vinná réva, ovoce, ale i ozimé plodiny, řepka, jařiny či zelenina. Místně i totální ztráty ovlivní ekonomiku jednotlivých podniků a očekává se i celkový propad produkce středo a východoevropského regionu. Tento fakt opětovně přináší požadavek na ustanovení institutu řízení rizik a možnost pojištění jako trvalé a koncepční záležitosti SZP EU.

Představitelé nevládních agrárních organizací V-4 se dohodli, že další setkání se uskuteční v září 2012 v Polsku.

Komuniké je k dispozici v 8 originálech v angličtině. Zástupci každé přítomné delegace obdrží po jednom výtisku. Další výtisky budou zaslány Evropské farmářské organizaci COPA-COGECA, jeden komisaři EK pro zemědělství a rozvoj venkova Dacianovi Ciolosovi a jeden Paolovi de Castrovi, předsedovi Výboru EP pro zemědělství a rozvoj venkova.

Jan Veleba, prezident Agrární komory České republiky

Milan Semančík, předseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Géza Poprády, vládny zmocněnec pro Maďarskou agrární komoru

Wiktor Smulewicz, prezident Národní rady zemědělských komor Polska

Viorel Matei, prezident Národní federace zemědělských výrobců Rumunska

Slovo ke dni

  • Porážíme Japonsko

    Češi trpí komplexem malosti. A proto každá zpráva, že jsme v něčem před giganty, potěší. Teď jsem si s gustem přečetl informaci, že jsme se zařadili do první třicítky zemí v online podnikání. Za námi se octly takové státy jako Itálie nebo Japonsko. Hodnotil se počet uživatelů internetu a vyspělost logistických služeb. Sám vím, jak úspěšně si vede například Zásilkovna, která velmi rychle expanduje nejen v ČR, ale i okolních státech. Už delší dobu je známo, že patříme k nejlepším na světě v užívání bezkontaktních plateb. A našlo by se toho víc, co povzbudí naši národní hrdost. Jak známo, mezi Goliáši není malý David bez šance, jak se píše v Bibli a jak jsme se o tom v historii mnohkrát přesvědčili.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2021

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOB tsoft   EON EG 2017 107  icom
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

PSC 0175

Češi budou nové věci vymýšlet stále 5. říjen 2020

Josef KratochvílJe obdivuhodné, kolik českých firem, vysokých škol, výzkumných organizací a dalších subjektů v uplynulém půlroce nacházelo nová řešení pro to, aby mohly existovat dál, rozvíjet výrobu a služby. Nabízet trhu to, co nejvíce potřebuje. Vznikly nové produkty, zrodily se ojedinělé postupy práce, ke slovu se dostaly špičkové technologie i efektivnější organizace procesů. Znamená to, že potenciál tvořivosti nabral na obrátkách, aktivoval se.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE